PROTOKOLL FÖRT VID
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte
2003-03-15 på Ekbackens Idrottshotell i Katrineholm

 1. Mötets öppnande
  Ingrid Larsson hälsade alla hjärtligt välkomna samt förklarade mötet öppnat.

 2. Fastställande av röstlängden
  Röstlängden fastställdes och närvarolista upprättades. 47 st röstberättigade medlemmar är närvarande.

 3. Val av ordförande för mötet
  Sverker Haraldsson valdes till ordförande för klubbmötet.

 4. Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet
  Styrelsen har utsett Ulrica Åström som sekreterare för klubbmötet.

 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordförande justera protokollet
  Birgitta Amrén-Ahlberg och Susanna Jangeroth väljes som justerare, tillika rösträknare.

 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  Kallelsen var införd i Tollaren nr 4/02 som utkom före jul. Mötet förklaras av mötet behörigen utlyst.

 7. Fastställande av dagordning
  Dagordningen fastställdes och godkändes.

 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor
  Ingrid Larsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse som lades till handlingarna.
  Avelsrådets verksamhetsberättelse var utdelad i möteslokalen och då ingen hade något att invända, lades denna till handlingarna.
  Monica Kinge och Tuula Lindroos föredrog valpförmedlingens rapport, Louise Runnemark föredrog JUM-gruppens verksamhetsberättelse och Hans Abrahamsson föredrog aktivitetsansvarigs verksamhetsberättelse och dessa lades till handlingarna.

 9. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning samt bokslut
  Jacob Kinge föredrog resultat- och balansräkningen. Mötet fastställde dessa och lade dem till handlingarna.
  Anna Scharin föredrog revisorernas berättelse som lades till handlingarna.

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Klubbmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.

 11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
  Ingrid Larsson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan som, efter ett tillägg angående framtagande av Rasboken 2003, godkändes och lades till handlingarna.
  Louise Runnemark föredrog JUM-gruppens verksamhetsplan som lades till handlingarna.

 12. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av medlemsavgift
  Jacob Kinge föredrog styrelsens budgetförslag som godkändes lades till handlingar.
  Han föredrog också styrelsens förslag till oförändrade medlemsavgifter för år 2004:
  Fullbetalande medlemmar 200 kr
  Utlandsmedlem 300 kr
  Familjemedlem 50 kr
  Valpköparmedlem 115 kr, varav 15 kr går till forskningsfonden.
  Mötet fastställde medlemsavgifterna för år 2004 enligt förslaget.

 13. Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga funktionärer
  Klubbmötet beslutade att ersättning utgår enligt den statliga ersättningsnivån.

 14. Val av ordförande i styrelsen
  Arto Hissa föredrog valberedningens förslag – Ulf Craemer nyval 1 år.
  Klubbmötet valde Ulf Craemer till ordförande under ett år.

 15. Val av övriga ledamöter i styrelsen, varav en ansvarig för avelsfrågor
  Valberedningens förslag:
  Jenny Jacobsson, fyllnadsval 1 år samt nyval 1 år (ansvarig avelsfrågor)
  Carina Stenkull, nyval 2 år
  Hans Abrahamsson, nyval 2 år
  Mona Gustafsson, nyval 2 år
  Klubbmötet valde övriga ledamöter i styrelsen enligt valberedningens förslag.
  Dessutom kvarstår Anette Björgell och Aji Franzén.

 16. Val av tre suppleanter i styrelsen samt fastställande av tjänstgöringsordning
  Valberedningens förslag:
  1. Louise Runnemark, omval 1 år
  2. Johan Körge, nyval 1 år
  3. Ingrid Freij, nyval 1 år
  Klubbmötet valde suppleanter i styrelsen enligt föreslagen tjänstgöringsordning.

 17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
  Valberedningen föreslår:
  Annika Bergquist, omval ordinarie 1 år
  Anna Scharin, omval ordinarie 1 år
  Nina Fredriksson, omval suppleant 1 år
  Ulla Nilsson, omval suppleant 1 år
  Klubbmötet valde revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag.

 18. Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ledamöter till SSRK:s representantskapsmöte, jämte personliga suppleanter
  Klubbmötet uppdrog åt styrelsen att välja två representanter till SSRK:s representantskapsmöte.

 19. Val av valberedning om tre personer varav en ordförande
  Klubbmötets förslag:
  Ulrica Åström - ordförande och sammankallande i valberedningen
  Louise Blomqvist
  Marita Schröder
  Klubbmötet valde ovanstående tre personer till valberedning för ett år.

 20. Forskningsfondens verksamhetsberättelse
  Jacob Kinge föredrog forskningsfondens verksamhetsberättelse samt resultatrapport som lades till handlingarna.

 21. Föredrag av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning för forskningsfonden
  Anna Scharin föredrog revisorernas berättelse som fastställdes och lades till handlingarna.

 22. Frågan om ansvarsfrihet för forskningsfondens styrelse
  Klubbmötet beviljade fondstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.

  (Två medlemmar avlägsnar sig från mötet. Kvar är 45 röstberättigade medlemmar.)

 23. A) Långtidsplanen
  Långtidsplanen var utdelad i möteslokalen, och efter det att Mona Gustavsson upplyst att Tollarklubben endast får arrangera officiella prov på Tollarspecialen och inte vid annat tillfälle, justerades texten under punkten Jakt och även ett förtydligande under punkten Aktiviteter gjordes. Klubbmötet godkände därefter Långtidsplanen som lades till handlingarna.

  B) Behandling av frågor, som senast den 1 december anmälts till styrelsen eller av denna underställt mötet
  Nedanstående 7 motioner har inkommit till styrelsen före den 1 december 2002:

  1) Motion till Tollarklubbens årsmöte 2003 angående Tollingjaktprov vid Tollarspecialen
  Ulrica Åström föredrog motionen.
  Styrelsen tillstyrker motionen med ändringen att den ska träda i kraft vid Specialen 2005, eftersom förberedelserna inför Specialen 2004 redan hunnit så långt.
  Klubbmötet beslutar, efter styrelsens förslag till ändring, att tillstyrka motionen.

  2) Om förbättrad information inför valet av styrelse i Tollarklubben
  Sverker Haraldsson föredrog motionen.
  Styrelsen tillstyrker motionen med ändringen att det endast gäller presentation på hemsidan.
  Klubbmötet beslutar att avslå motionen i dess ursprungliga skick.
  Klubbmötet beslutar att tillstyrka motionen med tillägget ” i den mån de är klara vid manusstopp för Tollaren nr 1.”

  3) Om motförslag till valberedningens förslag inför val av styrelse i Tollarklubben
  Sverker Haraldsson föredrog motionen.
  Styrelsen yrkar på avslag av motionen.
  Klubbmötet beslutar avslå motionen.

  4) Om inofficiella SM i tollingjakt
  Sverker Haraldsson föredrog motionen.
  Styrelsen yrkar på avslag av motionen.
  Klubbmötet beslutar avslå motionen.

  5) Motion till Tollarklubbens årsmöte 2003 om minskad byråkrati vid anmälan av kull till valpförmedlingen
  Mötets ordförande föredrog motionen eftersom ingen av motionärerna var närvarande.
  Styrelsen yrkar på avslag av motionen.
  Klubbmötet beslutar avslå motionen.

  6) Motion till Tollarklubbens årsmöte 2003 om kriterier som måste uppfyllas för att få en valpkull förmedlad via klubbens valpförmedling
  Monica Kinge föredrog motionen.
  Styrelsen yrkar på avslag av motionen.
  Klubbmötet beslutar avslå motionen.

  7) Motion till Tollarklubbens årsmöte 2003 om kriterier som måste uppfyllas för att få en valpkull förmedlad via klubbens valpförmedling
  Mötets ordförande föredrog motionen eftersom ingen av motionärerna var närvarande.
  Styrelsen yrkar på avslag av motionen.
  Klubbmötet beslutar avslå motionen.

 24. Specialen år 2005 och framåt
  Ingrid Larsson informerade om att ännu hade ingen aktivitetsgruppvarit intresserad av att arrangera Specialen 2005. Några medlemmar skulle ta med sig funderingar hem till sina aktivitetsgrupper och meddela styrelsen snarast om det fanns intresse att arrangera Specialen 2005.

 25. Statistiken över prissättning vid parning m m
  Ingrid Larsson informerade, att efter utvärdering av de uppgifter som ligger till grund för statistiken blev statistiken missvisande. Klubbmötet tillstyrkte att ta bort statistiken över prissättning vid parning mm.

 26. Rasboken 2003
  Lena Toftling informerade om hur arbetet med Rasboken 2003 fortskrider.
  Ulrica Åström tillkännagav namnet på vinnaren av fototävlingen till Rasbokens framsida. Vinnaren blev Yvonne Altemark med bilden på Duck Tail’s Lagaz av Sigil ”Poppe”, fotograf: Yvonne Altemark. Vinnaren får anmäla vinnande hund utan kostnad till Rasboken 2003. Ulrica informerade även hur tävlingen och röstningsförfarandet gått till.

 27. Övriga frågor
  1) Reaktion på SSRK:s fullmäktigemöte ang Tollingjaktproven
  Susanna Jangeroth tog upp frågan om hur SSRK:s fullmäktigmöte reagerat på frågan ang Tollingjaktproven. Klubbmötet bad styrelsen titta närmare på frågan så att klubben får ett klargörande.

 28. Mötets avslutande
  Jaktansvarige Johan Körge delade ut jaktmeritpins till de ekipage, som tagit pris på officiellt jaktprov och som anmält att de vill ha sitt pin.

  Följande erhöll brons: Sverker Haraldsson och Louise Thornqvist för pris i nybörjarklass och Camilla Berggren för pris i unghundsklass.
  Följande erhöll silver: Sverker Haraldsson och Louise Thornqvist för pris i öppenklass.

  Ingrid Larsson avtackade Sverker som slutat som redaktör för Tollaren, samt Helene Häggström och Johan Kinge som avgående styrelsemedlemmar.

  Ulf Craemer avtackade Ingrid Larsson som avgick som ordförande.

  Hans Abrahamsson delade ut uppmuntringspriset ”Guldapporten” till Anna Scharin.

  Mötesordförande Sverker Haraldsson tackade för förtroendet och ordet samt överlämnade sedan ordet till klubbens ordförande Ulf Craemer. Ulf Craemer tackar för förtroendet, tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ulrica Åström
Mötessekreterare

Justeras:

Sverker Haraldsson
Mötesordförande

Birgitta Amrén-Ahlberg

Susanna JangerothCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben