PROTOKOLL FÖRT VID
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte
2004-03-13 på Ekbackens Idrottshotell i Katrineholm

 1. Mötets öppnande
  Ulf Craemer hälsade alla hjärtligt välkomna samt förklarade mötet öppnat.

 2. Fastställande av röstlängden
  Röstlängden fastställdes och närvarolista upprättades. 65 st röstberättigade medlemmar är närvarande.

 3. Val av ordförande för mötet
  Gun Nilsson valdes till ordförande för klubbmötet.

 4. Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet
  Styrelsen har utsett Anette Björgell som sekreterare för klubbmötet.

 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordförande justera protokollet
  Ingrid Larsson och Sverker Haraldsson väljes som justerare, tillika rösträknare.

 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  Kallelsen var införd i Tollaren nr 4/03 som utkom före jul samt att kallelsen legat på klubbens hemsida sedan årsskiftet. Mötet förklaras av mötet behörigen utlyst.

 7. Fastställande av dagordning
  Dagordningen fastställdes och godkändes.

 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor
  Ulf Craemer föredrog styrelsens verksamhetsberättelse samt från avelsrådet och dessa lades till handlingarna.
  Louise Runnemark och Anna Scharin redogjorde lite om JUM-T och menade att årets satsning kommer mest att ske inom MH. De hade också jämfört tollarna med övriga retrievers på MH och där skiljer det sig inte nämnvärt i kurvorna.
  JUM-gruppens verksamhetsberättelse lades därefter till handlingarna.
  Hans Abrahamsson föredrog aktivitetsansvarigs verksamhetsberättelse och dessa lades till handlingarna. Ingen rapport från år 2003 hade inkommit från valpförmedlarna, men Tuula Lindroos rapporterar att allt rullar på som vanligt.

  (Under punkten anländer SSRK:s ordförande och biträdande jaktprovssekreterare.)

 9. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning samt bokslut
  Carina Stenkull föredrog resultat- och balansräkningen. Mötet fastställde dessa och lade dem till handlingarna.
  Anna Scharin föredrog Revisorernas berättelse som lades till handlingarna.

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Klubbmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

 11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
  Ulf Craemer föredrog styrelsens förslag som godkändes och lades till handlingarna. Louise Runnemark föredrog JUM-gruppens verksamhetsplan som lades till handlingarna.

 12. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av medlemsavgift
  Carina Stenkull föredrog styrelsens budgetförslag som godkändes lades till handlingar.
  Carina föredrog också styrelsens förslag till ändrade medlemsavgifter för år 2005:
  Fullbetalande medlemmar 230 kr
  Utlandsmedlem 300 kr
  Familjemedlem 60 kr
  Valpköparmedlem 130 kr, varav 15 kr går till forskningsfonden.
  Mötet fastställde medlemsavgifterna för år 2005 enligt förslaget.

 13. Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga funktionärer
  Klubbmötet beslutade att ersättning utgår enligt den statliga ersättningsnivån.

 14. Val av ordförande i styrelsen
  Ulrica Åström föredrog valberedningens förslag – Ulf Craemer omval 1 år.
  Klubbmötet valde Ulf Craemer till ordförande under ett år.

 15. Val av övriga ledamöter i styrelsen, varav en ansvarig för avelsfrågor
  Valberedningens förslag:
  Jenny Jacobsson, omval 2 år (ansvarig avelsfrågor)
  Aji Franzén, omval 2 år
  Tuula Lindroos, nyval 2 år
  Klubbmötet valde övriga ledamöter i styrelsen enligt valberedningens förslag.
  Dessutom kvarstår Carina Stenkull, Mona Gustafsson och Hans Abrahamsson.

 16. Val av tre suppleanter i styrelsen samt fastställande av tjänstgöringsordning
  Valberedningens förslag:
  1. Carin Almrot, nyval 1 år
  2. Agneta Joonas, nyval 1 år
  3. Axel Sannö, nyval 1 år
  Klubbmötet valde suppleanter i styrelsen enligt föreslagen tjänstgöringsordning.

 17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
  Valberedningen föreslår:
  Martin Wagner, nyval ordinarie 1 år
  Lena Frost, nyval ordinarie 1 år
  Nina Fredriksson, omval suppleant 1 år
  Ulla Nilsson, omval suppleant 1 år
  Klubbmötet valde revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag.

 18. Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ledamöter till SSRK:s fullmäktigemöte, jämte personliga suppleanter
  Klubbmötet uppdrog åt styrelsen att välja två representanter till SSRK:s fullmäktigemöte.

 19. Val av valberedning om tre personer varav en ordförande
  Klubbmötets förslag:
  Lars Finne - ordförande och sammankallande i valberedningen
  Anette Björgell
  Ingrid Larsson
  Klubbmötet valde ovanstående tre personer till valberedning för ett år.

 20. Forskningsfondens verksamhetsberättelse
  Ulf Craemer föredrog forskningsfondens verksamhetsberättelse samt resultatrapport som lades till handlingarna. Inga ansökningar har skett under året.

 21. Föredrag av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning för forskningsfonden
  Anna Scharin föredrog revisorernas berättelse som fastställdes och lades till handlingarna.

 22. Frågan om ansvarsfrihet för forskningsfondens styrelse
  Klubbmötet beviljade fondstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

  Mötet ajourneras för fikapaus.

 23. Ärenden hänskjutna av styrelsen och motioner till klubbmötet 2004:

  A) Ärende 1 - "Att Tollarklubben i enlighet med SSRK/Hs riktlinjer återupptar arbetet med officiella tollingjaktprov"
  SSRK:s ordförande Andreas Sundgren inledde med att förklara att SSRK inte kommer att utesluta Tollarklubben ur SSRK om tollingjaktproven blir officiella och han beklagade djupt att det missförståndet uppkommit. Han menade vidare att SSRK hade order från SKK att genomföra att tollingjaktproven blir officiella och tycker "att vi ska ta vårt ansvar för rasen".
  En två timmar lång diskussion följde därefter.

  (1 medlem tillkommer och 3 medlemmar avlägsnar sig)

  Slutligen gjordes att-satsen om till att lyda som följer: "Att Tollarklubben och SSRK/Hs arbetar tillsammans med de inofficiella tollingjaktproven med ambitionen att göra dessa prov officiella" för att nu kunna gå till beslut via handuppräckning. Denna formulering är i princip identisk med den som användes så vi skrev vår motion till SSRK ang officiella tollingjaktprov för några år sedan.
  40 medlemmar röstar enl att-satsen ovan, men många av dessa påpekar med en klar markering att man anser att vi har blivit påtvingade beslutet, och att vi röstar så här eftersom man trots detta vill vara med och påverka framtiden.
  14 medlemmar röstar NEJ till det ovanstående och vill inte samarbeta.

  Klubbmötet beslutar alltså att Tollarklubben och SSRK/Hs arbetar tillsammans med de inofficiella Tollingjaktproven med ambitionen att göra dessa prov officiella.

  Ärende 2 – Specialklubbsutredning
  Ulf Craemer föredrar punkten. I princip innebär det att SSRK delas upp och att vi som rasklubb kommer att lyda direkt under SKK men att vi då tillhör ett Retrieversamarbete som organisatoriskt ligger strax under rasklubbsnivå.

  Klubbmötet beslutar "att Tollarklubben tillsammans med övriga retrieverrasklubbar arbetar vidare med specialklubbsfrågan för att kunna lägga fram ett färdigt förslag för kommande klubbmöte att ta ställning till".

  (SSRK:s ordförande och bitr jaktprovssekreterare avlägsnar sig.)

  Ärende 3 – Valpförmedlingsregler
  Ulf Craemer redogjorde för styrelsens förslag: att för att kunna lämna sin valpkull till förmedling via Tollarklubben måste hanen ha nedanstående merit.

  Klubbmötet beslutar "att Tollarklubben fr o m 2005 01 01 höjer kravet för förmedling av kull enl följande: Hanhund skall ha utställnings- eller jaktmerit enligt de regler som gäller för tik".

  Ärende 4 – Långtidsplan
  Tollingjaktprovskommittén känns överflödig numera och det nuvarande arbetet kan ingå under Jaktkommittén. Därför är det nu läge att uppdatera Långtidsplanen och ersätta följande text: "Tollingjaktprovsansvarig svarar för tollingjaktprovskommittén och dess arbete med att utveckla regler och anvisningar för tollingjaktprov. Vidare svarar denne för att lämplig provkalender sätts samman årsvis i samråd med de av klubben utbildande provledare och administrerar anmälningar till proven."

  Klubbmötet beslutar att ersätta ovanstående text i Långtidsplanen med följande: "Tollingjaktprovsansvarig svarar i jaktkommittén för arbetet med tollingjaktprov. Vidare svarar denne för att lämplig provkalender sätts samman årsvis i samråd med de av klubben utbildade provledare och administrerar anmälningar till proven."

  (3 medlemmar avlägsnar sig.)

  B) Behandling av frågor, som senast den 1 december anmälts till styrelsen eller av denna underställt mötet
  Nedanstående 2 motioner har inkommit till styrelsen före den 1 december 2003:

  1) Om Tollarklubbens organisation
  Sverker Haraldsson föredrog motionen.
  Styrelsen tillstyrker motionen i sin helhet med följande motivering: Vi ska inte slå oss till ro och tro att vi har en helt perfekt organisation. Det finns säkert mycket som kan göras för att skapa en bättre organisation än den vi har idag.

  Klubbmötet beslutar att tillstyrka motionen.

  Sverker Haraldsson och Hans Abrahamsson får i uppdrag att till sig knyta lämpliga personer för att skapa en arbetsgrupp.

  2) Om ett ambulerande årsmöte
  Ulf Craemer föredrog motionen eftersom motionären inte var närvarande. Styrelsen yrkar på avslag i sin helhet med följande motivering: Vid en översiktlig granskning av var Tollarklubbens medlemmar bor, så finner man att upp mot 70 % har mindre än 25 mil till Katrineholm och mindre än 10 % av klubbens medlemmar bor norr om Uppsala. Dessutom är kommunikationerna till Katrineholm bra och klubben har där tillgång till en billig lokal. Innan man överhuvudtaget kan överväga att ta ett sådant här beslut måste det finnas ekonomiskt försvarbara alternativ till det vi har idag.

  Klubbmötet beslutar avslå motionen.

 24. Övriga frågor
  Inga övriga frågor hade anmälts innan klubbmötet och inte heller några togs upp på mötet.

 25. Mötets avslutande
  Ulf Craemer delade ut jaktmeritpins till de ekipage, som tagit pris på officiellt jaktprov och som anmält att de vill ha sitt pin.
  Följande erhöll brons: Katrin Karlsson för 1:a nkl, Tina Byrsell för en 3:a nkl, Anna Fredriksson för en 1:a nkl, Therese Blomqvist för en 1:a nkl, Catarina Strand för en 1:a nkl samt en 2:a nkl (två startade hundar) samt Tuula Lindroos för en 3:a ukl.

  En ny Svensk Brukschampion har rasen fått under 2003. Det är Annika Wendemars SBCH SLCH Flottatjärn’s Höstklara Goliat som tilldelas en plakett för denna fina titel.

  Ulf avtackade följande avgående styrelseledamöter: Anette Björgell, Louise Runnemark samt Johan Körge. Dessutom avtackades Mona Widell samt Yvonne Altemark.

  Hans Abrahamsson läste upp vilka medlemmar som var nominerade till "Guldapporten" - Yvonne Altemark, Petra Scharin, Anna Scharin, Tina Oja-Jansson samt Lena Toftling. Hans läste upp styrelsens motivering:
  "Som ett stort tack för de många viktiga uppdrag du utfört åt Tollarklubben, tillägnas du 2004 års Guldapport. Angående ditt senaste uppdrag skulle vi vilja säga följande: För att ytterligare sätta ett tassavtryck i Tollarens historia, i form av en ny rasbok, har du ånyo släppt in flera hundra tollare i ditt hem. Du har i princip varje ledig stund under hösten och vintern ägnat dessa hundar och dess ägare största intresse. Detta har du gjort inte bara för ditt eget höga nöjes skull utan främst för oss alla medlemmar i Tollarklubben."
  Guldapporten tilldelas Tina Oja-Jansson.

  Mötesordförande Gun Nilsson tackade för förtroendet och ordet, tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Anette Björgell
Sekreterare

Gun Nilsson
Mötesordförande

Sverker Haraldsson

Ingrid LarssonCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben