PROTOKOLL FÖRT VID
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte
2008-03-08 på Ekbackens Sporthotell i Katrineholm

 1. Mötets öppnande
  Helen Häggström hälsade alla hjärtligt välkomna samt förklarade mötet öppnat.

 2. Fastställande av röstlängden
  Röstlängden fastställdes och närvarolista upprättades. 29 st röstberättigade medlemmar var närvarande.

 3. Val av ordförande för mötet
  Anna Scharin valdes till ordförande för klubbmötet.

 4. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare för mötet
  Styrelsen har utsett Anette Björgell som protokollförare för klubbmötet.

 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet
  Inge Svanberg och Weronica Bengtsson väljes som justerare, tillika rösträknare.

 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar
  Närvarande icke medlem får närvara och yttra sig.

 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
  Kallelsen var införd i Tollaren nr 4/07 samt att kallelsen legat på klubbens hemsida sedan början av februari. Mötet förklaras av mötet behörigen utlyst.

 8. Fastställande av dagordningen
  Dagordningen fastställdes och godkändes efter borttagande av ”var av en sekreterare och en ansvarig för JUM och utbildning” under punkten 15 samt att vi under mötet tar punkt 20 – 22 före punkt 14, under Övriga frågor a) info om Tollingjaktproven och SSRK:s arbete med dessa, b) Jacob Kinge har en punkt samt c) Långtidsplanen.

 9. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse 2007 inklusive redogörelse från: avelskommittén, aktivitets-/medlemsansvarig, uppfödaransvarig, utställningsansvarig och JUM-gruppen
  Samtliga berättelser har funnits ute på hemsidan samt att de tryckts upp och delades ut på mötet.
  Styrelsens verksamhetsberättelse - Godkändes och lades till handlingarna efter följande ändring: Sista meningen skall lyda: Under 2007 ombildades Tollingjaktkommittén inom SSRK och har bestått av Sören Svärdh, Sverker Haraldsson, Erik Björne, Fredrik Sköld samt Mike Rödgaard.
  Avelskommitténs berättelse - Godkändes och lades till handlingarna.
  Aktivitets- och medlemsansvarigs berättelse - Godkändes och lades till handlingarna efter tillägget att även distriktet Västa Svealand finns.
  Uppfödaransvarigs berättelse - Godkändes och lades till handlingarna.
  Utställningsansvariges berättelse - Godkändes och lades till handlingarna.
  JUM-gruppen har ej lämnat separat berättelse detta år utan ingår i styrelsens verksamhetsberättelse ovan.

 10. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av årsbokslut med balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
  Jacob Kinge föredrog revisorernas berättelse. Återigen har revisorerna fått ta del av revisionsunderlaget i senaste laget för att kunna åtgärda vissa problem som uppstått. Styrelsen bör hjälpas åt att få in sakerna i god tid innan revision kan föregå i framtiden.
  Årsmötet ger i uppdrag till styrelsen att utreda momsfrågan gällande Tollaren. Resultat- och balansräkningen fastställdes med revisorernas anmärkning.

 11. Klubbstyrelsens rapport om och ev förslag till beslut avseende de uppdrag klubbmöte 2004 givit till klubbstyrelsen

  1. Tollarklubbens organisation - distriktsindelning
   Susanne Holmberg redogjorde för hur arbetet förlöpt med distrikten. Vissa regioner saknar fortfarande distriktsansvariga t ex Västra Götaland, Östra Svealand och Mellersta Norrland. Susanne informerade också om de distriktsansvarigas resp aktivitetsansvarigas roller. I sommar kommer ett Tollarläger gå av stapeln i mitten av juni där bl a de distriktsansvariga är inbjudna på en utbildning i att anordna Workingtest.
   Tanken är att samtliga distrikt skall vara tillsatta vid årsslutet 2008.

 12. 12. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
  Klubbmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

 13. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:

  1. Verksamhetsplan för kommande år
   Helen Häggström föredrog verksamhetsplanen. Denna godkändes efter följande tillägg: Utställningsansvariges berättelse för 2007 och plan för 2008 står på samma sida. Planen tillfogas den ”stora” verksamhetsplanen för Tollarklubben för 2008. Likaså ska det istället stå ”I SSRK:s regi planeras 6 officiella tollingjaktprov under 2008. Fortsatt arbete i SSRK:s Tollingjaktkommitté med utbildning av nya provledare samt vidareutbildning av jaktprovsdomare. Arbetet med att ta fram en elitklass samt ett tollingjaktchampionat påbörjas.”

  2. Rambudget för kommande år
   Budgeten godkändes och lades till handlingarna.

  3. Medlemsavgifter
   Styrelsens förslag till medlemsavgifter innebar oförändrade avgifter. Mötet fastställde följande avgifter:
   Fullbetalande medlemmar 230 SEK
   Utlandsmedlem 300 SEK
   Familjemedlem 60 SEK
   Valpköparmedlem 130 SEK

  4. Villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer
   Klubbmötet beslutade att ersättningen utgår enligt den statliga ersättningsnivån d v s 18.50 SEK/mil.

 14. Forskningsfondens verksamhetsberättelse
  Forskningsfondens årsredovisning genomlästes och lades till handlingarna.

 15. Föredrag av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning för forskningsfonden
  Jacob Kinge berättar att ingen balans- och resultaträkning har inkommit till revisorerna och att de inte har kunnat ta ställning till denna. Återigen har fondens styrelse lämnat detta åsido och Jacob uttalade med skärpa sin kritik mot detta.

 16. Frågan om ansvarsfrihet för forskningsfondens styrelse
  Fondens styrelse beviljades inte ansvarsfrihet p g a punkten 21.

 17. Val av ordförande i styrelsen
  Sverker Haraldsson föredrog valberedningens förslag:
  Anna Fredriksson, nyval 1 år
  Klubbmötet valde enhälligt Anna Fredriksson till ordförande under ett år.

 18. Val av två ordinarie ledamöter i styrelsen
  Valberedningens förslag:
  Cecilia Bergling, nyval 2 år
  Maria Andersson, nyval 2 år
  Klubbmötet valde övriga ledamöter i styrelsen enligt valberedningens förslag.
  Dessutom kvarstår Anders Wahlberg, Yvonne Altemark samt Ulrica Åström.

 19. Val av tre suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
  Valberedningens förslag:
  1. Susanne Holmberg, omval 1 år
  2. Louise Blomqvist, omval 1 år
  3. Maria Hedström, omval 1 år
  Klubbmötet valde suppleanter i styrelsen enligt föreslagen tjänstgöringsordning.

 20. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
  Valberedningen hade inga förslag så mötet föreslår:
  Petra Scharin, nyval ordinarie 1 år
  Louise Runnemark, nyval ordinarie 1 år
  Jacob Kinge, nyval suppleant 1 år
  Annika Bergquist, nyval suppleant 1 år
  Klubbmötet valde revisorer och revisorssuppleanter enligt klubbmötets förslag.

 21. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande 1 år, en ledamot 2 år samt ett fyllnadsval 1 år
  Klubbmötets förslag:
  Sverker Haraldsson - sammankallande i valberedningen, omval 1 år
  Marica Ekstrand, fyllnadsval 1 år
  Marie Eklöv, nyval 2 år
  Klubbmötet valde ovanstående tre personer till valberedning.

 22. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 18
  Punkterna 14 – 18 förklaras omedelbart justerade.

 23. Behandling av frågor som anmälts till klubbstyrelsen

  1. RAS
   Ulrica Åström informerade om arbetet kring RAS och att nu kommer uppföljningen av detta. För att uppnå målen krävs nu att medlemmarna engagerar sig i arbetet och anmäler sitt intresse att hjälpa till med någon av de bitar man är intresserad av. Anmälan sker till Ulrica.

  2. Cert i jaktklass
   Helen Häggström redogjorde för arbetet som varit under 2007 ang Cert i jaktklass med SSRK:s huvudstyrelse och övriga retrieverklubbar. Helen drog också historiken hur det var när parenteschampionaten gick igenom 2003-07-01. Eftersom SKK har en låsning av reglerna t o m 2011 så är det inget vi kan göra i i nuläget mer än att följa upp motionen som antogs vid klubbmötet 2002 ” Motion till Tollarklubbens årsmöte 2002 angående Tollarklubbens agerande vid genomdrivande av delade championat”.

  3. Tollarprojektet
   En redogörelse för Tollarprojeket hade inkommit från veterinär Helene Hamlin och denna finns också att hitta på klubbens hemsida. Helene fortsätter att samla in prover och tackar alla som ställer upp för rasen.

  4. SSRK:s fullmäktigemöte 080517-18
   (a) Motion om upphävande av beslut om cert i jaktklass för retriever - Golden retrieverklubben
   (b) Motion om delning av SSRK i en spaniel- och en retrieverklubb - Labrador retrieverklubben
   (c) Motion gällande blivande utställningsdomare - Chesapeake Bay retrieverklubben
   (d) Motion om konsekvensutredningar - Golden retrieverklubben
   (e) Motion om ändrad mandatfördelning till SSRK:s fullmäktige - Flat coated retrieverklubben, Golden retrieverklubben samt Labrador retrieverklubben
   (f) Motion om provfri helg - Golden retrieverklubben
   Ovanstående motioner till SSRK:s fullmäktigemöte kan enbart ses om information då ingen av de närvarande hunnit ta ställning till dessa. Om synpunkter finns - lämna dessa till styrelsen som då får beakta dessa. Klart är i alla fall att punkten a inte stämmer överens med klubbens egen motion (se arbetet med Cert i jaktklass ovan)

  5. Remiss – SKK:s valphänvisning på Internet
   Om synpunkter finns – lämna dessa till styrelsen som då får beakta dessa.

 24. Behandling av frågor som senast den 1 december anmälts till styrelsen

  1. Motion angående borttagande av obligatorisk ögonlysning i hälsoprogram och utökad möjlighet till valpförmedling
   Ingrid Larsson föredrog motionen. Diskussion vidtog med ögonlysningens vara eller icke vara, frivillighet eller krav, DNA-test samt hur valpförmedlingen skulle ändras. Motionen skulle antas eller förkastas i sin helhet. Efter omröstning stod det klart att motionen antogs med 15 ja-röster. Eftersom det var ett majoritetsbeslut räknades aldrig nej-rösterna.
   Då motionen nu antogs fortgår även arbetet med att få SKK att godkänna DNA-tester utförda innan SKK remissen beviljades för vår ras.

 25. Behandling av motion från Tollarklubbens styrelse ang upplösande av klubbens forskningsfond för immunbristrelaterade sjukdomar
  Helen Häggström föredrog motionen. Jacob Kinge redogjorde lite för historiken till forskningsfonden som startade redan 1995.
  Klubbmötet beslutade anta motionen. Ett extra klubbmöte skall det kallas till i samband med Tollarspecialen 2008 för upplösande av forskningsfonden i enlighet med motionen och fondens stadgar.

 26. Övriga frågor

  1. Tollingjaktprovens arbete
   Sverker Haraldsson redogjorde för arbetet som skett med Tollingjaktproven inom SSRK:s Tollingjaktkommitté. Eftersom det fortfarande är en prövoperiod har man nu arbetat fram ett förslag till elitklass samt ett Tollingjaktchampionat som kommer att presenteras för SSRK:s huvudstyrelse i vår. Man har också gått igenom hur de danska meriterna ska räknas om man startar på prov i Sverige och kommit fram till att man t ex kan ha fått en 1:a i ökl i Danmark och en 1:a i ökl i Sverige och då ska vara kvalificerad att starta i elitklassen i Sverige. Två danska 1:or räknas däremot inte utan minst en 1:a skall vara tagen i Sverige. HP har också tillkommit i alla klasser. Elitklassen skall utföras med dummies i enlighet med SSRK:s retriever B-prov. Troligen kommer vi också kunna genomföra nkl och ökl i form av ett särskilt prov. Mer information kommer efter det att mötet med SSRK:s HS genomförts.

  2. Långtidplanen
   Anette Björgell påpekade att det är tid att se över långtidsplanen som fastställdes 2004-03-13. Styrelsen får detta i uppdrag till klubbmötet 2009.

  3. Jacob Kinge drar tillbaka sin övriga fråga eftersom punkten inte är aktuell längre.

 27. Mötets avslutande
  Helen Häggström delade ut jaktmeritpins till de ekipage, som tagit pris på officiellt jaktprov och som anmält att de vill ha sitt pin.
  Retrieverprov - följande erhöll brons - för 1:a nkl: Cecilia Bergling, Anette Johansson; för 3:a nkl: Karin Juninger; följande erhöll silver - för 3:a ökl: Louise Thornqvist.
  Tollingjaktprov - följande erhöll brons - för 1:a nkl: Susanna Hallgren, Malin Falk; för 2:a nkl: Mariette Näslund, Jan Alenfall, Marie Kinder, Tina Joonas, Weronica Bengtsson; för 3:a nkl: Karin Oscarsson, Helena Mijatov, Therese Helmersson, Lena Dahlbom, Ingela Sandenskog, Mari Andersson; följande erhöll silver – för 1:a ökl: Sverker Haraldsson; för 2:a ökl: Anette Berggren, Camilla Berggren, Ulf Mattsson, Cecilia Bergling; för 3:a ökl: Louise Runnemark, Annika Bergquist, Susanna Hallgren, Karin Juninger.

  Susanne Holmberg läste upp vilka medlemmar som var nominerade till ”Guldapporten”: Dorothy Lindberg samt Elina Blom. Guldapporten tilldelas Elina Blom för sitt arbete med Tollaren under 5 år.

  Följande avgående avtackades med tackmuggar: Helen Häggström, Tuula Lindroos, Katrin Karlsson, Jacob Kinge, Susanne Salomonsson, Elina Blom, Mia Gester samt Mikael Söderqvist.

  Mötesordförande Anna Scharin lämnade över ordet till nya ordförande Anna Fredriksson som tackade för förtroendet och ordet, tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Anette Björgell
Protokollförare

Justeras:

Anna Scharin
Mötesordförande

Inge Svanberg

Weronica BengtssonCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben