NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte i 
Katrineholm 2007-03-10

Närvarande:

Helen Häggström
Ulla Nilsson
Yvonne Altemark
Maria Hedström
Ulrica Åström

Lämnat förhinder:

Tuula Lindroos
Anders Wahlberg
Katrin Karlsson
Susanne Holmberg
Louise Blomqvist

Adjungerande: 

Sverker Haraldsson

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Helen Häggström hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Upprättande av närvarolista

Närvarolista upprättas

§ 3 Styrelsens konstituering

Styrelsen beslutar ha följande sammansättning:
Ordförande, vald av ordinarie klubbmöte –  Helen Häggström
Ledamot, viceordförande samt jaktansvarig –
Anders Wahlberg  
Ledamot, sekreterare –
Tuula Lindroos  
Ledamot, kassör – Ulla Nilsson  
Ledamot, avelsansvarig – Yvonne Altemark
Ledamot, JUM- och utbildningsansvarig – Katrin Karlsson
Ledamot,  uppfödaransvarig – Ulrica Åström
Suppleant, specialenansvarig – Louise Blomqvist
Suppleant, aktivitetsansvarig och medlemsansvarig – Susanne Holmberg  
Suppleant, utställningsansvarig –
Maria Hedström

§ 4 Antagande eller förkastande av fråga om att klubbens ordförande och den nu utsedda sekreteraren också uppfyller dessa respektive poster vid sin respektive närvaro under årets infallande möten

Mötet beslutar att antaga förslaget

§ 5 Firmatecknare, rätt att handha klubbens konton

Mötet beslutar att:

·         Ordförande Helen Häggström är firmatecknare

·         Ordförande Helen Häggström och kassör Ulla Nilsson var för sig disponerar klubbens konton.

§ 6 Frågan om var klubben ska ha sitt säte under kommande år

Mötet beslutar att:

·      Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben, med Organisationsnummer 846500-5653, skall ha sitt säte i Skokloster med adress: c/o Helen Häggström, Fackelv. 15, 746 95 Skokloster

·      Inkomna skrivelser skall skickas till sekreteraren Tuula Lindroos, Lörbyvägen 251, 294 94 Sölvesborg, sekreterare@tollarklubben.org

§ 7 Val av personer jämte avelsansvarig utgöra styrelse för fonden 

·      Ordförande och sammankallande är Axel Sannö

·      Övriga ledamöter Ola Björgell och Karin Bergfeldt kommer att tillfrågas om de vill kvarstå. Sverker tillfrågar Karin och Yvonne de övriga.

§ 8 Sändlista och kallelselista

Kallelse till och protokoll från styrelsemöten sänds till ordförande, styrelseledamöter och suppleanter. Protokoll från styrelsemöten sänds även till redaktör för Tollaren, revisorerna samt SSRKs kansli.  

§ 9 Fastställande av styrelsemötesdatum för året samt datum för ordinarie klubbmöte 2008

·         Styrelsemöten: 21/4 alt. 30/4, 16/6, 9/8

·         Klubbmöte: 2008-03-08

§ 10 Inbjudan SSRKs fullmäktige, funktionärsträff och kurs i avelsplanering

·         SSRKs fullmäktige den 12 – 13 maj 2007
Helene och Anders åker, ersättare Katrin och Susanne

·         Funktionärsträff den 14 – 15 april 2007
För ordförande – Helen åker
För jaktprovssekreterare – Anders åker
För utställningsansvariga – Maria åker

·         Kurs i avelsplanering den 21 – 22 april 2007
Klubben skickar ingen

·         Utställning, Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland den 16 september 2007:
Informationen tas in i Tollaren

§11 Övriga frågor

a)       AU
Helen, Ulla och Tuula

b)       Adresslista till styrelseledamöter och suppleanter
Ifylld

c)       Medlemsärenden
Ulla Nilsson kontaktperson gentemot SKK

d)      Club on Web
Frågan sköts upp till nästa möte då vi bjuder in Tina som adjungerande till mötet

e)       Bokföringen
Ulla tar en diskussion med Jakob Kinge hur vi justerar med tanke på differensen som uppkommit i och med värdeminskningen på Tollarbutikens lager

f)         Specialen 2007
Sverker lämnar över namnen till Louise på de personer som är ansvariga för olika delar av specialen.

§ 12 Avslutande

Ordförande Helen Häggström tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet
 
Justeras
 
Yvonne Altemark Helen Häggström
Mötessekreterare Ordförande

Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben