NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid konstituerande styrelsemöte i Katrineholm 2008-03-08

Närvarande: Anna Fredriksson
Maria Andersson
Cecilia Bergling
Susanne Holmberg
Louise Blomqvist
Ulrica Åström
 
Lämnat förhinder: Ulla Nilsson, Yvonne Altemark, Maria Hedström samt Anders Wahlberg
 
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Anna Fredriksson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.
 
§ 2 Upprättande av närvarolista
Närvarolista upprättas.
 
§ 3 Styrelsens konstituering
Ordförande, vald av ordinarie klubbmöte: Anna Fredriksson
Ledamot, viceordförande samt jaktansvarig: Anders Wahlberg
Ledamot, sekreterare: Cecilia Bergling
Ledamot, kassör: Vakant
Ledamot, avelsansvarig: Yvonne Altemark
Ledamot, JUM- och utbildningsansvarig: Maria Andersson
Ledamot, uppfödaransvarig: Ulrica Åström
Suppleant, aktivitets- och medlemsansvarig: Susanne Holmberg
Suppleant, specialenansvarig: Louise Blomqvist
Suppleant, utställningsansvarig: Maria Hedström
Adjungerad kassör: Ulla Nilsson
 
§ 4 Antagande eller förkastande av fråga om att klubbens ordförande och den nu utsedda sekreteraren också uppfyller dessa respektive poster vid sin respektive närvaro under årets infallande möten
Mötet beslutar att antaga förslaget.
 
§ 5 Firmatecknare, rätt att handha klubbens konton, uppsägning av bankfack
Mötet beslutar att:
 • Ordförande Anna Fredriksson är firmatecknare.
 • Ordförande Anna Fredriksson och adjungerad kassör Ulla Nilsson var för sig disponerar klubbens konton.
§ 6 Frågan om var klubben ska ha sitt säte under kommande år
Mötet beslutar att:
 • Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben, med organisationsnummer 846500-5653, skall ha sitt säte i Linköping med adress: c/o Anna Fredriksson, Rydsvägen 352 C, 584 39 Linköping.
 • Inkomna skrivelser skall skickas till sekreteraren Cecilia Bergling, Planteringsvägen 104 B, 252 31 Helsingborg, sekreterare@tollarklubben.org
 • Inkomna jaktprovs- och viltspårkritiker skall skickas till Anders Wahlberg, Garvarvägen 3, 950 40 Töre, jaktansvarig@tollarklubben.org
§ 7 Val av två personer att jämte avelsansvarig utgöra styrelse för fonden. En av dessa tre skall utses till sammankallande
Under klubbmötet 2008-03-08 bifölls motionen angående upplösande av klubbens forskningsfond för immunbristrelaterade sjukdomar och i det konstituerande mötet efteråt utsågs ordförande Anna Fredriksson, och adjungerad kassör Ulla Nilsson att förvalta fondens tillgångar fram till nästa klubbmöte 2008-08-02.
 
§ 8 Sändlista och kallelselista
Kallelse till och protokoll från styrelsemöten sänds till ordförande, styrelseledamöter och suppleanter. Protokoll från styrelsemöten sänds även till redaktören för Tollaren samt SSRKs kansli.
 
§ 9 Fastställande av styrelsemötesdatum för året samt datum för ordinarie klubbmöte 2009
 • Styrelsemöten: 6/4, v. 24, v. 40, 6/12 el. 7/12
 • Extra klubbmöte: 2/8 (på specialen)
 • Klubbmöte: 2009-03-14
§ 10 Inbjudan SSRKs fullmäktige, funktionärsträff och kurs i avelsplanering
 • SSRKs fullmäktige den 17 – 18 maj 2008
  Anna åker och hon frågar även Louise, ersättare Susanne som även frågar Maria H.
 • SSRKs funktionärsträff den 12 – 13 april 2008
  För ordförande – Anna åker
  För kassör – Ulla? (Cecilia frågar henne)
  För jaktansvarig – Anders? (Cecilia frågar henne)
  För utställningsansvariga – Maria? (Cecilia frågar henne)
 • Kurs för avelsråd steg 1 den 5–3 april 2008
  Klubben skickar ingen
 • Funktionsbeskrivning för retriever 3 maj 2008
  Louise Runnemark och Anna Scharin har tidigare nämnt att de vill åka, Cecilia kollar med dem samt pris.
§ 11 Övriga frågor
 1. AU
  Ordförande Anna Fredriksson, adjungerad kassör Ulla Nilsson, sekreterare Cecilia Bergling och vice ordförande Anders Wahlberg.
   
 2. Adresslista till styrelseledamöter och suppleanter
  Ifylld
   
 3. Medlemsärenden
  Adjungerad kassör Ulla Nilsson är kontaktperson gentemot SKK.
§ 12 Mötets avslutande
Ordförande Anna Fredriksson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
 

 

Vid protokollet

Cecilia Bergling
Sekreterare

Justeras

Anna Fredriksson
OrdförandeCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben