NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Linköping 2003-06-15

Närvarande: Ulf Craemer
Anette Björgell
Carina Stenkull
Jenny Jacobsson
Pia Hultman
adjungerad
 
Anmält förhinder: Mona Gustafsson, Aji Franzén, Hans Abrahamsson, Louise Runnemark samt Johan Körge

 

2003 § 32 Mötets öppnande
Ordförande Ulf Craemer hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.
 
2003 § 33 Beslutsmässighet. Godkännande av dagordning
Beslutsmässighet föreligger precis. Dagordningen godkännes efter tillägg av några punkter.
 
2003 § 34 Val av en justerare
Ulf Craemer väljes till justeringsman
 
2003 § 35 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Vi har inte erhållit ett slutligt protokoll från mötessekreteraren, men Ulf går igenom ett utkast. Detta protokoll tas även upp på nästa möte tillsammans med dagens protokoll.
 
2003 § 36 Skrivelser in och ut
A) Månadsbrev från SKK: februari samt maj. Arkiveras.
B) Från SKK: Länsklubbarnas utställningar 2003 och 2004. Arkiveras.
C) Från SSRK: ang deras nya Intranät för funktionärer inom avdelningar och rasklubber. Arkiveras.
D) Från SSRK ang Exteriör beskrivining för Retriever för att kunna starta i elitklass jaktprov
fr o m 030701. Arkiveras.
E) Från SKK ang dopingreglemente för hund. Arkiveras.
F) Från SSRK: lista över examinatorer/aspirantdomare. Minst 10 namn skulle finnas per ras och vi hade 11 på vår lista så vi kände oss nöjda med dessa namn. Arkiveras.
G) Från SKK: Minnesanteckningar från SKK:s avelsrådskonferens för specialklubban i april. Arkiveras.
H) Från SKK: inbjudan till kurs för avelsråd steg 1 i oktober. Jenny Jacobsson åker om hon kan deltaga.
I) Protokoll från SSRK Hs styrelsemöten 030404 samt 030405
J) Registreringsbestämmelser från SKK. Dessa lämnas vidare till Ingrid Freij såsom uppfödaransvarig.
K) Lydnadsprovsbestämmelser från SKK. Anette Björgell behåller dessa om någon behöver dem.
L) Ulf har skickat svar till SSRK Hs ang brevet vi fick rörande våra tollingjaktprov. Ulf har fått en inbjudan att deltaga på nästa Hs möte och kommer att göra så.
 
2003 § 37 Rapporter alla ansvarsområden
A) Ulf rapporterar att provledarpärmen inte är helt klar eftersom vi inväntar svar från SSRK.
Statistiken säger att vi nu haft den 100:e startande hunden samt 200:e starten.

B) Carina Stenkull tycker att vi sitter still för länge på artiklarna i Tollarbutiken. Hur ska vi få den att snurra mer? Kan vi hitta på lite små roliga saker typ nummerlappshållare. Carina kollar upp en tollarkrok i metall.
Två olika konton är avslutade.
Överblivet vilt från Tollingjaktproven bör inte skänkas bort utan i så fall säljas. Ammunition har vi inte heller i lager så där är inga onödiga kostnader.

Ang det officiella lydnadsprovet i maj anordnat av Aktivitetsgruppen Södertörn:
Ingen redovisning har inkommit från Södertörn. Stamboksavgift och arvodeskostnad ska betalas av arrangören.

Hur gör vi för att få in lite mer pengar till klubben?
Anordna workingtester - det kan ge lite. Likaså att sälja annonsplatser på hemsidan. Vi får fundera vidare.

C) Jenny Jacobsson rapporterar att stamtavlor ska skickas på de hundar med Retinopati till Optigen, tillsammans med ögonlysningsresultatet. Det gäller ev ERG-resultat också.

Uppfödarträffen är bokad på Ekbacken i Katrineholm den 22-23 november. Det är klart att Lennart Swensson kommer. Jenny kollar upp om vi kan söka något bidrag till detta.

2003 § 38 Specialerna
A) 2003: Budgeten har blivit något justerad då kostnader för rosetter och vilt har stigit något.
Ulf och Mona Gustafsson kan inte deltaga så Anette blir klubbens representant.
B) 2004: Gruppen ligger långt fram och mycket känns klart. Senaste anmälningsdag blir den 10/6 och specialen är den 30/7-1/8 i Kolmården vid Norrköping.
C) 2005: Skånealternativet jobbar vidare. Än är det jaktmarkerna som styr men Sverker Haraldsson kontrollerar detta. Klaffar inte jaktmarkerna så måste vi ställa in specialen 2005 eftersom ingen annan grupp åtagit sig jobbet.
D) 2006: Skaraborg är erbjudet, men vi har inget svar fått. Ulf stöter på.

Hur löser vi våra specialer i framtiden? Denna fråga får diskuteras ingående på dels nästa möte men också till hösten i Katrineholm.
 
2003 § 39 DNA-test
Optigens DNA-test för PRA är inte godkänd av SKK. Hur ska vi gå vidare? Jenny kontaktar SSRK och de andra rasklubbarna för att höra hur det arbetar. Vissa andra länder har accepterat testet fullt ut.
 
2003 § 40 Apporteringstest
SKK tillsammans med Svenska Jägareförbundet har avvecklat apporteringstestet fr o m den 1/7. Nu säljer man sina plaketter för 100 kr styck. Tidigare kostade dessa bara 5 kr. Ulf kontaktar Susanna Jangeroth så de inte köper in dessa plaketter till specialen 2004.
Vi beslutar att köra vidare med apporteringstestet i egen regi. Vi ska hålla ett eget register över de som får lov att döma. Anette kontrollerar med Jägareförbundet om de har någon lista över domare. Vi tar fram ett eget diplom eller plakett.
 
2003 § 41 Tollaren
Tidningen är mycket dyr i nuläget. Vi måste ha in fler annonsörer. Anette kontaktar Håkan Gulliksen och hör om han kan ta på sig denna uppgift.
Var har "rullande registret" tagit vägen? Troligen trillade det bort när Gun Nilsson avgick som avelsråd. Vi lyfter in detta igen eftersom inte alla har tillgång till Internet.
I stället för att publicera hela styrelsemötesprotokollen skriver Anette ett kortfattat referat.
 
2003 § 42 RAS
Jenny rapporterade att två möten har avhållits sedan årsmötet och gick igenom vad som nu tagits fram. En enkät har tagits fram och det är tänkt att denna ska skickas ut till alla som har hundar födda 1999. Uppfödargrupperna får utkastet som uppgift under sommaren. Denna skickas sedan ut under augusti/september och är förhoppningsvis sammanställd och klar i november till uppfödarmötet.
 
2003 § 43 Tollix
Tollix är den 13/9 och man ska ha ett Workingtest. Man har tänkt att ta 175 kr per anmäld hund. För att få budgeten att gå ihop måste minst 26 hundar deltaga. Vårt förslag är att bjuda in andra raser i mån av plats samt att kanske ta en domare på hemmaplan för att spara på resekostnaderna.
Om det inte går runt är det OK med ett bidrag på 1000 kr från klubben.
 
2003 § 44 Övriga frågor
A) Skånska Jakt- & Fiskemässan 30-31/8.
Sydtollarna har återigen blivit inbjudna att deltaga med rasmonter. Det är en kostnad för bord och stolar (förra året kostade det 160 kr). Klubben står för denna kostnad om man nu kan få tag på funktionärer.
 
2003 § 45 Mötets avslutande
Ordförande Ulf Craemer tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.
 

 

Vid protokollet Justeras
   
Anette Björgell
sekreterare
Ulf Craemer
ordförande


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben