NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Linköping 2003-08-31

Närvarande: Ulf Craemer
Anette Björgell
Carina Stenkull
Jenny Jacobsson
Aji Franzén
Hans Abrahamsson
Louise Runnemark
Johan Körge
Ingrid Freij
Pia Hultman
Mikael Söderqvist


dock ej under § 49 – 51.


adjungerad
adjungerad under § 46 – 48 samt § 54
Anmält förhinder: Mona Gustafsson
 
2003 § 46 Mötets öppnande
Ordförande Ulf Craemer hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.
 
2003 § 47 Beslutsmässighet. Godkännande av dagordning
Beslutsmässighet föreligger med god marginal. Dagordningen godkännes efter tillägg av några punkter.
 
2003 § 48 Val av en justerare
Aji Franzén väljes till justeringsman
 
2003 § 49 Genomgång av föregående mötesprotokoll 030427
§ 20: Samtliga har inte fått tillbaka sina pengar än tyvärr, men Carina Stenkull arbetar på det.
§ 30: Ulf Craemer har gjort i ordning en fil med alla tollingjaktprovsresultaten som ska skickas till Rasdata, men årets provresultat ska också med.
 
2003 § 50 Genomgång av föregående mötesprotokoll 030615
§ 37 A: Provledarpärmen är nu klar. Den tas i bruk i samband med Spakarp där provledarutbildning också genomförs.
§ 37 C: Jenny Jacobsson har inte hunnit kolla upp ev bidrag inför seminariet i november. Specialengruppen kommer att ha sitt möte på fredagskvällen den 21/11.
§ 39: Jenny har skickat kopior på två stamtavlor till hundar med Retinopati till Optigen. Hon har inget hört därifrån sedan.
§ 40: Anette Björgell har inte lyckats få fram något svar från Svenska Jägareförbundet än ang ev lista över domare att döma apporteringstest.
§ 41: Anette har tillfrågat en medlem om han kan vara behjälplig med klubbens annonsörer och ev sponsorer, men inte erhållit något svar än.
§ 43: Anette rapporterar att Tollix fått in det antal hundar man behövde och man faktiskt har en annan ras deltagande.
 
2003 § 51 Skrivelser in och ut
A) Från SSRK: ang våra Tollingjaktprov. Ulf har svarat, men utredning pågår fortfarande.
B) Svar från Kjell Bräster, SKK ang vår fråga om Tollingjaktproven. Vi fick dock inte svar på vår fråga, så Ulf skickar ett nytt brev.
C) Rapport från SSRK ang Jaktforum som avhölls 24/5. Tyvärr blev Ulf sjuk och kunde inte deltaga utan han skickade in en rapport. Denna samt även Flat- och Cockerklubbens rapport finns inte återgiven i totalrapporten vilket är märkligt tycker vi. Ulf skriver till SSRK och frågar.
D) Information från SKK: ang utgivningsbevis för hemsida. Arkiveras.
E) Pressmeddelande från SKK: Hamiltonplakettörer, Vem blir årets bragdhund, Lämna hunden hemma, Svenska hundar lydigast i världen. Arkiveras.
F) Länsklubbarnas utställningar 2004 och 2005. Arkiveras.
G) Månadsbrev från SKK: juni – augusti. Arkiveras.
H) Ewa Nielsen är nu gruppallrounder för grupp 8. Arkiveras.
I) RAS-konferens 6-7/9. Jenny har själv fått inbjudan och skall deltaga.
J) Tidningen Apropå från Agria. Arkiveras.
 
2003 § 52 Rapporter alla ansvarsområden
A) Aji Franzén rapporterar att vi ingår i den ”centrala JUM-gruppen” tillsammans med Goldenklubben. Utbildningsmaterial håller på att tas fram. Goldenklubben ansvarar för Beskrivarutbildningen och vi för Testledarutbildningen.
HUR ska vi få fler folk aktiva och intresserade?
Kenth Svartberg kommer att gå igenom arvbarheter på funktionsbeskrivningen precis som han gjort på mentalbeskrivningen.

B) Ulf rapporterar att 11 är anmälda till Tollingjaktprovet i Svedala, 19 hittills i Nynäshamn och ett fåtal till Spakarp, men där har inte anmälningstiden gått ut än. Nya provledare utbildas i samband med Spakarp, men Söder och Väster behöver 6 – 8 ytterligare.
Provledarpärmen är som tidigare nämnts klar att tas i bruk.

Ulf rapporterade också från SSRK HS styrelsemöte dit han kallats ang våra Tollingjaktprov.

C) Hans Abrahamsson rapporterar att han och Pia Hultman vill ha lite Jaktbilder till den nya rasfoldern. Han fick lite tips om fina bilder och skulle kolla upp tipsen.
Ulf hade fått brev av Sverker Haraldsson ang ett sätt att få fler folk aktiva ute i aktivitetsgrupperna. Sverker kommer också sätta in detta i Tollaren så folk får tycka till.
Det kommer en ”databank” på hemsidan med tips om bra och trevliga aktiviteter för grupperna i landet att använda sig av.

D) Ingrid Freij rapporterar om vad som kommer att hända på nästa uppfödarseminarie i november i Katrineholm. Hon kontaktar Ingrid Larsson som kan hjälpa till med kontakten med Ekbackens Sporthotell. En liten blänkare skrivs in i Tollaren ang seminariet nu i nr 3 av Tollaren.
Vi beslöt att föreläsningen på söndagen med Lennart Swenson kommer att kosta 200 kr (mat och ev boende tillkommer).
Ingrid F kontaktar Mona Gustafsson ang diplom till de två uppfödare som tenterade uppfödarpärmen i våras. Dessa två har fortfarande inte erhållit sina diplom.

E) Louise Runnemark rapporterar om problemet som uppstod med Championklassen på Tollarspecialen. Vi kommer att erbjuda Mikael Söderqvist en gratis anmälan till nästa Special som lite plåster på såren. Specialengruppen får i uppdrag att gå igenom reglerna vid nästa möte i november och komma med förslag till styrelsmötet dagen efter.

F) Carina rapporterar att ingen slutrapport kommit från Specialen än, men det har däremot Östgötatollarnas ang deras officiella utställning gjort. Denna gick med en vinst på ca 5000 kr.
Per dags dato har vi 1339 medlemmar och av dessa är det 30 s k friex, d v s som erhåller tidningen gratis. Det kan t ex vara domare som tjänstgjort i samband med Specialen eller våra examinatorer. Anette kollar upp vilka som är våra examinatorer på tollarna numera.

G) Jenny rapporterar att det hittills i år fötts 30 kullar.

H) Johan Körge rapporterar att han fortfarande får en del provkritiker. Anette trodde att det kanske stod fel fortfarande på SSRK:s hemsida.

2003 § 53 Specialerna
Allmänt gäller: att om det är så att aktivitetsgrupperna skapar egna Specialhemsidor, så måste också alla information och resultat finnas på www.tollarklubben.org. Risken är annars att denna information försvinner.
Katalogen ställer till problem varje år. Anette hör med SSRK vad de använder för program.

A) 2004: Nästa möte avhålls i september. Jaktansvariga har kollat markerna vid samma tid som specialen hålls nästa år. Nu pågår raggning av vilt. Anette tipsade om att de har fina kontakter i med Malmö Viltvård om det t ex behövs kaniner.

B) 2005: Anette redovisade lite tankar som finns inom Sydtollarnas arbetsgrupp. Första mötet avhålls den 9/9, men redan finns en fråga om vilket datum som kan gälla. Styrelsen var eniga om att det är lättare för folk att ordna semestrar om man har det sista helgen i juli. Likaså blir markägarna glada eftersom bockjakten startar för nära inpå annars.
Gruppens funderar i alla fall på att ta ytterligare en dag i anspråk. Planen nu är torsdag lunch – agility, torsdag kväll – lydnad, fredag – jaktprov, lördag – jaktprov, söndag – utställning. Jaktproven är dels de vanliga men också Tollingjaktproven. Tanken är att växla dagar t ex så att man kan starta juniorklass jaktprov ena dagen och Tollingjaktprov den andra. Man kommer också att försöka utnyttja samma platser som på Specialen 2000.

C) 2006: Skaraborg har tackat ja! Det kommer att bli i Mariestadstrakten. Ansvariga blir Lena Toftling, Magnus Eriksson, Maria Glaadh och Jenny Mårtensson.

D) 2007: Ulf förhör sig med Hjälmartollarna om de kan tänka sig Ånnaboda igen?

2003 § 54 Tollarbutiken
Carina och Mikael Söderqvist har inventerat Tollarbutiken. De går gemensamt igenom korrekturet till nästa Tollaren. Man vill också ha en mer synlig länk på hemsidan. Pia fixar denna. De uppmanar oss alla att fundera på nya saker till butiken.
 
2003 § 55 Apporteringstest
Anette har ju inte fått tag på Jägareförbundet än efter en lista på de personer som får döma apporteringstestet. Kan vi modifiera vandringsprisdiplomen? Anette hör med Sverker om han har originalet till dessa.
 
2003 § 56 Tollaren
För många medlemmar är tidningen den enda kontakten med klubben, så det är viktigt att tidningen fortfarande innehåller så mycket som den gör. Vad ska vi göra mer för att få ner kostnaden för framtagandet av denna?
 
2003 § 57 Valpförmedlingen
Anna Scharin har avgått som Valpförmedlingens sekreterare. Detta innebär att det administrativa kommer att skötas av Monica Kinge framöver.
Många diskussioner har nu varit ang hanens avsaknad av meriter för förmedling. Styrelsen underställer klubbmötet frågan om det inte är på tiden att höja meritkravet på hanhunden för förmedling av kull enligt följande:
Hanen ska ha någon av följande meriter:
2:a på utställning eller Godkänt på Jägarförbundets apporteringstest med kallt vilt eller Godkänt på SSRK:s retrievertest med kallt vilt eller Pris på inofficiellt jaktprov/tollingjaktprov, arrangerat av Tollarklubben eller Pris på officiellt jaktprov, arrangerat av SSRK.

Klubben måste stötta uppfödarna med t ex apporteringskurser och ett apporteringstest som avslutning.

2003 § 58 Kommittéer
A) Jaktkommittén: Mona får gå igenom denna och ta in relevant folk i kommittén. Tollingjaktprovskommittén har nu gjort sitt och deras arbetsuppgifter kan föras över till jaktkommittén. Tas upp på klubbmötet.

B) Uppfödarkommittén: Ingrid ser över denna.

C) RAS: här ingår Jenny, Helen Häggström och Ingrid Larsson

D) Webbkommittén: Pia Hultman, Anette, Monica Kinge, Anna Scharin. Anna kommer dock att sluta här i november. Pia letar upp fler personer som kan hjälpa till.

2003 § 59 Övriga frågor
A) Rasbok 2003: Tina Oja-Jansson rapporterar att man hoppas på 300 anmälningar. I nuläget har 250 anlänt. Alison Strang får en hundanmälan till Rasboken betald av klubben.

B) Rasenkäten: Uppfödargrupperna har tittat igenom denna och kommit med en del synpunkter. Lite förändringar har gjorts i enkäten avseende dessa synpunkter. Ett svarsdatum är satt i oktober för att en sammanställning ska kunna presenteras i november på uppfödarmötet. Enkäten gäller samtliga hundar födda 1998. Jenny håller nu få att leta upp adresser till alla dessa hundägare. Det är OK med kostnaden som uppstår i samband med detta utskick.

C) SM i spår: Anette rapporterar att Louise Pedersen med LPI LPII LPIII SLCH SBCH Flottatjärn’s Rocky Emma igår tog silver vid SM i spår. Stort grattis från klubben tillönskas Lollo och Tessie. Pia lägger in en notis på hemsidan samt att ett Presstopp går till Tollaren.

D) Ang klubbens kommande motion om att Cert ska utdelas i jaktklass på utställning: Ulf kollar med de andra rasklubbarna hur de agerat.

2003 § 60 Mötets avslutande
Ordförande Ulf Craemer tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.
 

 

Vid protokollet Justeras
   
Anette Björgell
sekreterare
Aji Franzén
justeringsman


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben