NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Katrineholm 2003-11-22

Närvarande: Ulf Craemer
Mona Gustafsson
Anette Björgell
Jenny Jacobsson
Aji Franzén
Hans Abrahamsson
Louise Runnemark
Johan Körge
Ingrid Freij
 
 
Anmält förhinder: Carina Stenkull
 
2003 § 61 Mötets öppnande
Ordförande Ulf Craemer hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.
 
2003 § 62 Beslutsmässighet. Godkännande av dagordning
Beslutsmässighet föreligger med god marginal. Dagordningen godkännes efter tillägg av några punkter.
 
2003 § 63 Val av en justerare
Jenny Jacobsson väljes till justeringsman
 
2003 § 64 Genomgång av föregående mötesprotokoll 030831
§ 50: Första exemplaret av Provledarpärmen visades upp.
Anette Björgell har fått Nej från medlemmen hon frågat ang att ha hand om annonsörer och sponsorer. Tina Oja-Jansson har skickat ut något i samband med Rasboksutskicket.
Ulrica Åström har lämnat in en rapport från Tollix.
§ 52A: Visst missförstånd hade uppstått ang denna punkt. Så här ska det lyda:
Tollarklubben har tagit fram studieplan och handledning till funktionärsutbildning, testledarutbildningen och beskrivarutbildningen. Vi har tagit fram utbildningsmaterial till funktionärs- och testledarutbildningen. Goldenklubben tar fram material till beskrivarutbildningen. Kenth Svartberg visat sitt intresse för att ta del av Goldenklubbens material från funktionsbeskrivningarna.
§ 52D: Ny mall för uppfödardiplomen är framtagen. Anette ordnar så att de två uppfödare som blev godkända i våras får ett inramat exemplar.
§ 53D:Tollarspecialen 2007 – ingen aktivitetsgrupp har ännu visat intresse.
§ 55: Vi har erhållit en lista över Apporteringstestdomare från en på SSRK som läst våra protokoll. Denna lista skickas över till Mona Gustafsson. Hans Abrahamsson meddelar aktivitetsgrupperna att denna finns, men att den behöver kompletteras och förnyas.
§ 58A: Ulf håller på att gå igenom återstående kommittéer och deras sammansättningar.
 
2003 § 65 Skrivelser in och ut
A) Louise Runnemark har erhållit en förfrågan från en man som vill bli exteriördomare på tollarna. Louise kontaktar honom och hör om ev meriter.
B) Korrektur för Rasbok 2003 är på väg ut. Roligt är att det är hela 455 hundar anmälda.
C) Protokoll från SSRK HS från 28-29/6-03 samt 13-14/9-03. Arkiveras.
D) Till SSRK HS: Svar på skrivelse daterad 030630 ang Tollingjaktproven. Arkiveras.
E) Till SSRK HS: ang skrivelse från SSRK 030630 om jaktforumshearing 030524. Arkiveras.
F) Till SKK Jakthundskommittén: Följdfråga till tidigare brev tillsänt Kjell Bräster SKK Jhk. Arkiveras.
G) Från SSRK: inbjudan till Representantskapsmöte 031116. Ulf representerade klubben. Rapport – se § 66F.
H) Månadsbrev september och oktober från SKK. Arkiveras.
I) Från SKK: ang RAS. Arkiveras.
J) Från SSRK: Ny adress till informationsansvarig samt meddelande ang nya exteriördomare. Dock ingen ny för tollare. Arkiveras.
K) Från SSRK ang uppföljningsmöte för klubbar i Norrland. Arkiveras.
L) Från SKK: Inbjudan till Rasklubbstorget på Stora Stockholm. Detta hade kopierats och skickats vidare till berörd person i Stockholm, men tyvärr kom aldrig brevet fram. Därför är Tollarklubben inte med i år.
M) Från SSRK: diverse papper rörande instruktörsutbildare, hundhandläggare på Studiefrämjandet. Arkiveras.
 
2003 § 66 Rapporter alla ansvarsområden
A) Jenny rapporterar att Hälsoenkäten för hundar födda 1998 blivit utskickad och att 104 svar kommit in. Sammanställningen föredrogs under förmiddagen på uppfödarträffen. Jenny skriver ihop en sammanställning till Tollaren också.
Jenny har också varit på RAS-konferens. De klubbar som kommit längst redovisade sina arbeten.
Ett nytt preliminärt PRA-fall har kommit. Ytterligare ögonundersökning ska göras om ett halvår.

B) Mona rapporterar att hon gjort statistik på jaktproven och viltspårproven under året. Diagram kommer. Alla papper är tyvärr inte inskickade från klubbarna än.
Inventering av våra jaktpins är gjord – vi har 267 brons, 88 silver och 29 guldmärken kvar.
Mona har dömt lite apporteringstester under året och tycker att det är ett bra sätt att få våra tollare testade. Likaså borde vi arrangera inofficiella jaktprov för att träna ”på riktigt”.

C) Ingrid Freij rapporterar att ytterligare en uppfödarpärm har sålts. Frågan hur vi ska få fler uppfödare mer aktiva kvarstår dock.

D) Hans rapporterar att han nu kartlägger samtliga aktivitetsgrupper, bl a ska man uppdatera de som är aktivitetsgruppsansvariga. Hittills har 11 svar från grupperna inkommit.
Han har svarat på Sverker Haraldssons debattinlägg i senaste Tollaren.
Likaså är det på gång med idébanken för aktivitetsgrupperna på klubbens hemsida.
Hans påminner också om namnförslag till ”Guldapporten” – det står en blänkare om detta i Tollaren nr 4/04.

E) Louise rapporterar att man i år funktionsbeskrivit hela 138 hundar vilket gör att man redan hunnit med 175 hundar totalt. 8 medlemmar har gått testledarutbildning och ytterligare 2 har gått funktionärsutbildningen. Ny utbildning planeras till februari 2004 neråt Skåne.

F) Ulf rapporterar ang Tollingjaktproven. I år har man haft 55 starter på 43 hundar. Av dessa har 60 % gått till pris varav 23 % tagit ett 1:a pris. Till nästa år är 8 prov inplanerade.

Ulf rapporterar också från SSRK:s representantskapsmöte från förra helgen:
Jaktforumsgruppen - en separat ”klubb” har nu blivit en verksamhetsfråga. HS och avdelningsordförandena ska titta på en del förslag.
Fullmäktigemötet 2004: Stadgarna är oklara. Antingen tar man ett möte enl de gamla reglerna och har ett möte på hösten 2004 annars blir det våren 2005. Man beslöt att de delegater som var med då förslaget röstades igenom skull kontaktas och få poströsta, d v s för vår del Mona och Johan Körge.
Eftersom fullmäktigemötet tidigast blir hösten 2004 så är det gott om tid att skriva ihop motionen ang att Cert skall delas ut i jaktklass på utställning.

G) Kassör Carina Stenkull har skickat in följande rapport:
Tollarspecialen 2003 har gått med en vinst på drygt 3000 kr. Anette menar att detta inte kan stämma eftersom att allt kring lydnadsprovet inte är klart. Stamboksavgifter för lydnadsdeltagarna skall dras av vinsten.
Reseräkningar och kvitton skall redovisas senast 31/12.
Viss redovisning kvarstår från lydnadsprovet och tollingjaktprovet i Torö, men detta håller på att lösas.

Beslöts att styrelse och ev kommittémedlemmar skall få betalt för resa och ev uppehälle för den tid som krävs för uppdraget.

2003 § 67 Specialerna
Anette redogjorde för morgonens möte med Specialengruppen. Där kom man fram till följande förslag:
Ang Championklassen: Vi ska följa de officiella reglerna för start i klassen. Detta innebär att tävlan om det nuvarande vandringspriset, i Championklassen, som kräver jaktmerit skall vara öppen för INT UCH erhållet före 2003-06-30 samt SUCH med erforderlig jaktmerit. Dock ska samtliga hundar med jaktmerit kallas in i en separat final ”Bästa jaktmeriterade”. Denna klass är gratis (en bonusklass för våra jaktmeriterade hundar). Högsta officiella jaktmerit skall anges på anmälan.
Förslag framkom också att styrelsen ska ålägga 2003-års arrangör om en officiell ursäkt till Mikael Söderqvist för strulet som uppkom i samband med årets final av Championklassen.
Ang jaktproven: Reglerna skall vara desamma som tidigare, men hundarna skall hädanefter prissättas för att likriktas de officiella proven
Styrelsen beslutade i enlighet med samtliga ovanstående förslag.

A) 2004: Aji rapporterade från gruppens senaste möte. Det mesta är under kontroll. Ev festplats håller på att utredas.

B) 2005: Anette rapporterade från Malmögruppens senaste möte. Ansökan om officiell utställning, lydnadsprov samt jaktprov i unghunds- (junior) och nybörjarklass är skriven. Styrelsen godkände att ansökan kan skickas in till SSRK.
Inofficiell tävlan sker i mästarklassens jaktprov, samtliga tollingjaktprovs- och samtliga agilityklasser.
Utställnings- och jaktprovsdomare är klara. Likaså utställningskommissarien som kommer från Sydskånska Kennelklubben.
Gruppen har nästa möte i början av 2004.

C) 2006: Ingen rapport inkommen.

D) 2007: Ulf skall tillfråga Östra Sörmland där man har en aktiv aktivitetsgrupp.

2003 § 68 Uppfödargrupper
Om det inte fungerar med sammankallande i uppfödargrupperna är det upp till uppfödarna i gruppen att ta upp det med vederbörande. Övriga avelsfrågor ska diskuteras med avelsrådet.
 
2003 § 69 Klubbmötet 2004
Ännu så länge har bara en motion inkommit, men det är en dryg vecka kvar.
Mötessekreterare är Anette och som mötesordförande ska Sverker Haraldsson tillfrågas.
Avgående styrelsemedlemmar är Anette, Johan och Louise. Kvarstår gör Hans, Mona och Carina. Övriga står till förfogande.
Jenny ska försöka få tag på Kenth Svartberg för söndagens seminarium, annars önskar vi Hans Rosenberg som kan prata om anatomi.
 
2003 § 70 AU-beslut
AU sänkte deltagarkostnaden för helgens seminarium till 100 kronor då vi annars riskerat att få för lite deltagare.
 
2003 § 71 Apporteringstest
Alla kritiker från apporteringstester ska skickas in till jaktansvarige d v s Mona. Det skall skrivs in i Tollaren att alla kritiker rörande jaktprov, apporteringstest och viltspår ska skickas till jaktansvarig.
 
2003 § 72 Valpförmedling
SKK lägger ner sin valphänvisning fr o m årsskiftet. Med anledning av detta har en remiss skickats ut. Denna är dock inte formulerad som vanligt – frågan som skall besvaras saknas. Ulf kontaktar SSRK hur vi ska gå tillväga med ev svar.
 
2003 § 73 Instruktör inom SSRK
En inbjudan inkom till en av aktivitetsgrupperna ang instruktörsutbildning. Ulf håller på att kontrollera vad minimikraven är. Det är dock svårt att få tag på rätt person som kan svara på frågan. Ulf svarar aktivitetsgruppen.
Mona berättade att hon gått denna utbildning i SSRK:s regi och att hon nästan är färdig med utbildningen.
 
2003 § 74 Övriga frågor
A) Höstsemineriet:
Tidigare på våra seminarier har det diskuterats att höstmötet skall rotera i landet. Detta ska vi försöka göra i möjligaste mån, bara samma låga kostnad kan upprätthållas. Vi önskar förslag från våra medlemmar på bra mötesställen där man har bra transportmöjligheter, bra och billigt boende samt föreläsningssal och matställe bra tillhands.

B) Lån till Lagkampen 2004:
En förfrågan har inkommit från Sverker – För att kunna boka en plats att vara skulle man behöva låna 2 - 3000 kronor som betalning för själva bokningen av gården. Platsen är utanför Hässleholm. Styrelsen godkänner lånet.

C) Optigen
DNA-testen diskuterades lite igen. Jenny ska skriva ihop ett PM om hur man ska gå tillväga och använda sig av ett testresultat. Detta skall läggas ut på hemsidan och även publiceras i Tollaren.
Ska vi försöka få tillstånd en 20/20 klinik vilket innebär att minst 20 hundar testas samtidigt och att man då erhåller 20 % rabatt på priset. Anmäler man sig via Internet erhåller man ytterligare 5 % på priset. Vi funderar vidare till nästa möte.
 

2003 § 75 Mötets avslutande
Ordförande Ulf Craemer tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.
 

 

Vid protokollet Justeras
   
Anette Björgell
sekreterare
Jenny Jacobsson
justeringsman


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben