NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte i Alvesta 2005-04-10

Närvarande: Sverker Haraldsson, Aji Franzén, Björn Martinsson, Mona Gustafsson, Hans Abrahamsson, Agneta Joonas och Tuula Lindroos
Lämnat förhinder: Yvonne Altemark, Louise Blomqvist och Axel Sannö
 
12 § Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

13 § Beslutsmässighet

Beslutmässighet föreligger

14 §

Förslag:

Beslut:
Val av justerare

Mona Gustafsson

Mona Gustafsson väljs att jämte ordförande justera protokollet
15 § Genomgång av protokollet från styrelsemötet 2005-01-22

Protokollet gås genom och läggs till handlingarna.

16 § Genomgång av protokollet från konstituerandemötet 2005-03-12

Protokollet gås genom och läggs till handlingarna.

17 §
Beslut:


Beslut:


Beslut:

Beslut:

Beslut:


Beslut:

Skrivelser in och ut

1. Pressmeddelande ökat antal hundar
2. Januarimånads brev
3. Pressmeddelande smällarförbud
4. Inbjudan av utländska domare
5. Nya styrelseuppgifter för 2005
6. Auktorisation exteriördomare för Tollare
7. Inrikes traktamente
8. Månadsbrev februari 2005
9. Jaktprovsprogram viltspår 2005
10. Inbjudan till funktionärsträff 2005
11. Inför World dog show 2008
12. Jaktprovsprogram 2005 Retriever
13. Sektionstadga för SSRKs rasklubbar
14. Kallelse till exteriördomarkonferens för retriever
15. Jubileumsviltspår 2005
Inbjudan ska vara med i nästa nummer av Tollaren
16. Månadsbrev mars
17. Sveriges hunddag
Sverker Haraldsson ska vara klubbens kontaktperson
18. Plock upp kampanj
19. Inbjudan till kurs för avelsråd, Steg 1: Grundutbildning den 22-23 oktober 2005
Klubben anmäler Yvonne Altemark för kursen
20. Föreningsteknik
Tuula laddar hem texten och kopierar till samtliga i styrelsen
21. Remiss-Revidering av utställningsbestämmelserna 2007 – 2010
Louise ska titta på remissen och kommer med synpunkter till nästa styrelsemöte
22. SSRKs Hs sammanträdesprotokoll 2005-02-05/06
23. Inbjudan till Elmia
P.g.a. sent inkommen inbjudan har klubben inte möjlighet att ha rasmonter under mässan.

18 §

 

 
 

 
Beslut:
 Beslut:

 


 

 


 

 


Beslut:

 

 


 


Beslut:
 

 


 


 

 

 


Beslut:
 

 


Beslut:


Beslut:
 


Beslut:


Beslut:

Rapport från alla Ansvarsområden

Kassör

Norska kontot är avslutat och pengarna, 14.315 kr är överförda på klubbens konto.
Ekonomin ser bra ut.

Uppfödaransvarig

Agneta har fått frågor angående uppfödarsammankallande.
- Vem beslutar om vilken som ska vara uppfödarsammankallande i distrikten?
- Hur gör man om det inte fungerar i någon distrikt?
Agneta skriver ett förslag på ett brev som ska skickas till samtliga uppfödaransvariga. Förslaget tas upp på nästa styrelsemöte.

Agneta har pratat med Mikael Söderqvist,Tollarbutiken, angående försäljning av uppfödarpärmar.
Försäljningen av uppfödarpärmar flyttas till Tollarbutiken.

JUM

Två nya testledare utbildades under klubbmöteshelgen, Mia Thagesson, Skåne och Jaana Bengtsson, Blekinge.

Jaktansvarig

Mona deltog som klubbens representant på funktionärsträffen. Det var bra möte med mycket diskussioner. Bl.a. ett samtal med Andreas Sundgren ang. Tollingjaktprov.

Enkäten till jaktprovsdomare om Tollarnas olikheter diskuterades.

Magnus Eriksson och Susanna Jangeroth lämnar Tollingjaktprovskommittén
Att låta Tollingjaktprovskommittén vara vilande, om så behövs återupptas den.

Den planerade inofficiella jaktprovet 2005-03-26 fick ställas in p.g.a. snö.

Apporteringstest diskuterades.

Jaktkommittén hade möte 2005-02-25. Remissen om nya jaktprovsregler togs upp och klubben har lämnat sitt svar till SSRK.

Ny jaktkommitté
Sverker Haraldsson och Mona Gustafsson tar fram förslag och kontaktar tilltänkta personer till jaktkommittén. Detta ska vara färdigt till SSRKs fullmäktige.

Medlems- o Aktivitetsansvarig

23 nya medlemmar har kommit till under 2005. Hasse skriver en förtydligande om valpköparmedlemmar till Tollaren.

Många medlemmar har hört av sig angående utebliven tidning. Flyttning måste anmälas till Tollarklubben och SKK för att allt ska fungera.

Information kommer att skickas till aktivitetsansvariga så vi får en aktuell lista.

Sekreterare

Hur gör vi med förfrågan från Oy Bonnie’s AB, ska vi beställa varor därifrån?
Tuula skickar majlet till samtliga i styrelsen och tar emot förslag om ev. köp samt pratar med Mikael, Tollarbutiken.

Avelsråd via mail till ordförande

Hollands Tollarklubbs avelsansvarig har skickat förfrågan om samarbete med oss
Vi samarbetar gärna med dom och hjälper till så gott vi kan. Yvonne tar kontakt.

Ny hälsoundersökning för hundar, t.ex. hundar födda 1999, 2000?
Beslut: Att utvärdera hur svaren används och fortsätta med hälsoundersökningarna som planerat

Yvonne efterlyser gamla enkäter, de som gjordes innan den på hundar födda 1998.
Att höra med Jenny om hon vet var dom gamla enkäterna finns.

Yvonne vill bli av med gamla utställnings- och jaktprovsprotokoll
Avvakta

Ordförande

Sverker har haft dialog med Andreas Sundgren samt träffat Sven-Göran Nilsson angående Tollingjaktprov och samarbetet mellan SSRK och Tollarklubben .

19 §

 

 

Beslut:

Klubbmötet

Protokollet lästes genom och lades till handlingarna med kommentaren om 23 § 4.

23 § 4. Ny organisation
Klubbmötet beslutade att INTE uppdra till styrelsen att arbeta fram ett förslag till fullmäktigesystem för Tollarklubben.
Däremot framkom önskemål om att genomföra arbetsgruppens organisationsändring som redovisades i Tollaren 4/04.

Mötet beslutar bilda arbetsgrupp som består av Sverker Haraldsson, Hans Abrahamsson och Aji Franzén. Under 2005 ska man arbeta med:
- Indelning i distrikt
- ta kontakt med samtliga aktivitetsansvariga för att höra om dom vill fortsätta som distriktansvariga eller har idéer om lämpliga personer
- Beskrivning av uppdraget som distriktansvarig

20 §

  

 Beslut:

 Beslut:

Tollarspecialen 2005, 2006, 2007 och sen …

2005

I stort klart med allting, dock behövs det mera änder.
Trots påtryckningar så tar Sibbarps Camping inte emot förbeställningar för husvagnar eftersom dom anser att det finns så gott om utrymme där att alla som vill komma dit får plats.

2006

Tollarklubbens dispensansökan var uppe på SSRKs styrelsemöte och enligt protokoll, kunde ärendet inte behandlas p.g.a. att det inte framgick vad dispensen gällde.
Mona kontaktar Birgitta Geschwindt som har hand om ärendet.

2007

Aktivitetsgrupperna i Göteborg har inte kommit med svar på förfrågan om dom kan tänka sig arrangera Specialen 2007
Sverker kontaktar aktivitetsansvariga i Göteborg.

21 §


Förslag:
Beslut:


Beslut:
 


Beslut:


Beslut:

Uppföljning konstituerandemötet

1. Val av personer jämte avelsansvarig utgöra styrelse för fonden.
Axel Sannö, Martina Fransson, Ola Björgell
Sverker kontaktar samtliga.

2. Fastställande av plats och datum för ordinarie klubbmöte 2006
Klubbmötet hålls i Katrineholm den 11 mars 2006.
Tuula kontaktar Ekbacken och bokar lokal.

3. AU
Ordförande, sekreterare och kassör bildar AU för beslut mellan styrelsemöten.

4. Medlemsansvarig
Björn Martinsson håller kontakten med SKK och lämnar uppgift till Hans Abrahamsson som i sin tur vidarebefordrar information om nya medlemmar till varje aktivitetsansvarig.

22 § RAS-kompendium

Styrelsens förslag om ändringar:
1) Flytta bilden felfärgad nostryffel till rutan under nosar
Icke rastypiskt - Formuleringen kan användas om diskvalificerande fel. Vi bör använda ”icke önskvärt” när felet ej är diskvalificerande.
2) Helhetsintryck - dock inte tung
3) Exempel på hundar av utmärkt kvalité – byta bilden på tik i mitten

För övrigt anser styrelsen att Raskompendium ser bra ut.
Stort tack till samtliga som har jobbar med det.

23 § Tollercamp 2006

Mona och Axel har ännu inte varit i Tiveden, men ska åka dit nu när det blivit bättre väder.

24 §

 Beslut:

Tollaren

Redaktör

Ingela Andersson har lovat ställa upp som redaktör för Tollaren nr. 2. Detta är en tillfällig lösning tills vi har hittat ny redaktör.
Sverker skickar förfrågan till Tollarlistan. Det ska även annonseras efter en ny redaktör i nästa nummer av Tollaren.

Löpande artiklar som ska finnas i Tollaren

1) Anmälningsblankett för dom som vill engagera sig i arbete för Tollarklubben
2) Grundläggande träningstips från valp till vuxen hund – olika aktiviteter – arbetsgrupp: Sverker Haraldsson, Aji Franzén och Lars Finne

25 §


Beslut:

SSRKs fullmäktige 23 - 24 april

Motionerna som ska behandlas på fullmäktige
Samtliga styrelsemedlemmar läser genom motionerna och skickar eventuella kommentarer till Mona

Sverker Haraldsson och Mona Gustafsson ska representera Tollarklubben på SSRKs fullmäktige.

26 § Tollingjaktprov - SSRK

Det är viktigt att Tollarklubben är med i arbetet om formandet av regler för eventuella officiella Tollingjaktprov.

Jaktkommittén ska agera som bollblank och remissinstans mot SSRKs förslag.

27 §

 


Beslut:

Styrelsemöte och uppfödarseminarium hösten 2005

Höstens styrelsemöte blir den 28 augusti

Förslag till uppfödarseminarium i Katrineholm 5 – 6 november
Tuula kontaktar Ekbacken ang. lokal

28 §Beslut:

Övriga frågor

Gamla Tollar-artiklar finns utspridda över hela landet. Kan man lösa problemet och hitta någonstans där man kan förvara allt under samma tak?
Sverker kontaktar SKK, SSRK och Shurgard för att få kostnadsförslag.

29 § Mötets avslutande

Sverker Haraldsson tackar för visat intresse och avslutat mötet

Vid protokoll
Alvesta den 10 april 2005

Sekreterare Tuula Lindroos

Justeras

Ordförande Sverker Haraldsson

Mona GustafssonCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben