NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Mariestad 2006-07-27

Närvarande:

Sverker Haraldsson
Anders Wahlberg
Susanne Holmberg
Ulla Nilsson
Agneta Joonas
Louise Blomqvist
Yvonne Altemark
Tuula Lindroos

Adjungerande § 62

Maria Gester
Elina Blom

Anmält förhinder:

Axel Sannö
Katrin Karlsson

§ 55

Mötets öppnande

Ordförande Sverker Haraldsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§ 56

Beslutmässighet. Godkännande av dagordning

Beslutmässighet föreligger. Dagordningen godkännes med tillägg § 65 1. och 2.

§ 57

Val av justerare

Andes Wahlberg väljes till att jämte ordförande justera protokollet

§ 58

Genomgång av föregående protokoll

§ 42 Specialenansvarig
Posten har inte tillsatts ännu, Sverker fortsätter leta.

§ 42 D-märkning av ”dummie-prov”
Ej klart ännu, Anders Wahlberg ansvarar

§ 44 Valpförmedlingsregler
Ej klart ännu, Anders Wahlberg ansvarar

§ 47 Circuit 2008
Se under § 64

§ 51 Rasmonter
Se under § 67

§ 59

Skrivelser in och ut

In
Infobrev från utbildningskommittén, SSRK
Skelett-och ledhälsa kurs, SKK
Inbjudan steg 2 kurs för kassörer, SKK
Justerat fullmäktigeprotokoll, SSRK
Annons Retrieverprov i Lit 12 – 13 september
Pressmeddelande – Bragdhund efterlyses, SKK
Protokoll från SSRK Spanielkommittés möte 060626
Prot utdrag §303 SSRK/HS 1-2 juli 2006
Etiska riktlinjer för avelsfuntionärer och avelsrådgivning, SKK
Beställning av material för utställningar, SKK
Material till klubbtidningen, SKK
Infomaterial att beställa, SKK

§ 60

Rapporter från alla ansvarsområden

a)       Ordförande

1. Diskussion med Roger Westerman om utbildningen för funktionärer för Tollingjaktprov.

2. Diskussion om översättning av Tollingjaktprovsregler till engelska. SSRKs bord i.o.m. provet blir officiellt och i SSRKs regi.

3. Sverker tillfrågad att delta som adjungerande i retrieverkommittén i frågor som gäller Tollingjaktprov – tackat ja.

b)      Jaktansvarig

Inget att rapportera

c)       Kassör

1. 248.000 på kontot

2. Alla annonsörer utom den sista har betalat avgiften.

3. Nytt kundnummer på Posten

4. Deklarationen är inskickat tillsammans med ansökan om skattebefrielse

d)      Avelsansvarig

1. Internationella hälsomötet
Diskussion om hur kallelsen till mötet har skickats.
15.00 – 16.00 Diskussion om Tollingjaktprov – hela styrelsen deltar
16.30 – 18.00 Hälsomöte – ordförande och avelskommittén deltar

2. Systematiskt upprepade brott mot avelspolicy
Yvonne och avelskommittén skriver ett förslag på åtgärder – Sverker kollar med SSRK om vi kan agera enligt dom

3. SKKs etiska riktlinjer för avelsfunktionärer
Avelskommittén kan fortsätta med riktlinjerna som klubben använt hittills

e)       Uppfödaransvarig

Infomaterial uppfödarseminarier och –utbildningar
Agnetas förslag godkändes och
ska ut i nästa nummer av Tollaren samt läggas ut på hemsidan

f)        Utställningsansvarig

Utökad rasregister – Tord Lundborg
Nej från styrelsen – närvaro på officiell Tollingjaktprov önskas innan styrelsen kan tillstyrka begäran.
Sverker formulerar vårt svar och skickar till SKK

g)       Tollingjaktansvarig

Inget att rapportera

h)      Aktivitets- & medlemsansvarig

1. Organisationen – hur ska arbetet med omorganisationen ske
Susanne & Sverker fortsätter på det påbörjade arbetet

2. Medlemsvärvning
Susanne formulerar en skrivelse till inbjudan att bli medlem i Tollarklubben. Detta ska skickas till personer som har blivit medlemmar i SSRK och som kassören har fått en lista på

i)        JUM- & utbildningsansvarig

Inget att rapportera

j)        Sekreterare

Inget att rapportera

§ 61

Tollarspecialen 2006 och framåt

2006

Vandringspris bästa champion med jaktmerit, SUCH – hur göra
Plocka ut dom hundar som har championat med jaktmerit och ha en egen final för dom, oberoende av vilken utställningsklass dom är anmälda i.

2007

Tånga Hed i Vårgårda är bokad 10 - 12 augusti

Workingtest – Sverker och jaktkommittén
Lydnad – ev. Herrljunga BK
Agility – ev. Allingsås BK
Jaktprov – Roger Altemark och Jan-Inge Glenberg
Utställning – ev. Tollare i Väst

Workingtest är öppen för alla hundar
Junior kl. jaktprov – en ruta = 16 hundar
Nkl. jaktprov – en ruta = 16 hundar
Mästar kl. jaktprov – en ruta = 16 hundar

Jaktansvarig och ordförande ansvarar för prioriteringsreglerna för jaktprovens olika klasser under Specialen 2007.

§ 62

Tollaren

Maria Gester kommer att flytta inom kort och vet inte när hon kan få tillgång till Internet, under tiden kommer Elina Blom ta hand om all post som adresseras till Tollaren. Information kommer att läggas ut på hemsidan och skickas till klubbens maillista.

Det slarvas mycket med datumen för manusstopp, vilket har försenat tidningens utgivning. I fortsättningen kommer material som kommit för sent få vänta till nästa nummer av Tollaren. I undantagsfall kan för sent inkommen material tas emot, men då måste en överenskommelse ha gjorts med redaktören. Information om detta kommer att läggas ut på hemsidan samt i tidningen. 

Eftersom tryckeriet som klubben har anlitat tidigare har gått i konkurs måste vi hitta ett nytt. Maria tar kontakt med tryckeriet i Varberg för offert.

§ 63

Uppfödarseminarium den 18 – 19 november

Programmet klart. Inbjudan och priser för boende m.m. läggs ut på hemsidan och nästa nummer av Tollaren

§ 64

Circuit 2008

Nya namnförslag för domare har skickats till SKK, ringsekreterare ej klart

§ 65

Inbjudan till seminarier, kurser mm.

1.       Inbjudan kurs – Skelett- och ledhälsa, SKK

Ingen representant från klubben

2.       Inbjudan kurs – Steg 2 för kassörer, SKK

Ulla tittar närmare på programmet och avgör om hon ska delta

3.       Inbjudan utställning – Hallands KK
Eftersom Specialen ska gå av stapeln i väst Sverige 2007 och 2008 har vi Circuit-utställningen i Stockholm, lades inbjudan åt sidan.

§ 66

RAS

Personen som var avsedd till att vara behjälplig som handledare för Tollarklubben har slutat.

§ 67

Rasmonter – Stockholm Södra aktivitetsgrupp

Susanne föredrog ärendet.
Förslaget godkändes med smärre ändringar i texten t.ex. ”vattenapporterande” ändras till ”apporterande”

§ 68

Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 69

Nästa styrelsemöte

Eftersom planerade styrelsemötet krockar med Tollingjaktprovet i Stockholm, ska samtliga se vilket av datumen, den 9 eller den 23, passar dom bäst.
Svar lämnas till Tuula

§ 70

Mötets avslutande

Ordförande Sverker Haraldsson tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

Vid protokollet Sverker Haraldsson
Tuula Lindroos Ordförande
Sekreterare
Anders Wahlberg
Justeringsman


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben