NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Stockholm 2006-11-25

Närvarande:

Sverker Haraldsson
Agneta Joonas
Yvonne Altemark
Louise Blomqvist
Katrin Karlsson
Susanne Holmberg
Tuula Lindroos 

Anmält förhinder:

Ulla Nilsson
Anders Wahlberg

§ 84

Mötets öppnande

Ordförande Sverker Haraldsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§ 85 

Beslutmässighet. Godkännande av dagordning

Beslutmässighet föreligger. Dagordningen godkännes.

§ 86  

Val av justerare

Agneta Joonas väljes till att jämte ordförande justera protokollet

§ 87   Genomgång av föregående protokoll 060909

§ 76 a) 2 Tollarbutiken
se § 96

§ 76 a) 3 Foldern
Foldern ligger på tryck 

§ 77 Tollarspecialen
se § 91

§ 79   Circuit 2008
se § 93

§ 80 b Apporteringstest
Anders har kontaktat berörda personer

§  88  Genomgång av extrainkallade telefonmötet 2008-10-19

1 – 2 Överklagan mm. 

1.  Sverkers och Anders svar på överklagan

Svar har skickats till avsändaren

2.   Sverkers och Anders brev till SSRK HS

Brev har skickats till SSRK: kansli, ordförande, avelsansvarig, ordförande i Tollingkommitté och jaktansvarig.
SSRKs jaktansvarig har svarat på brevet

3 Tollarspecialen

se § 91

§ 89  Skrivelser in och ut

In

Inbjudan från Danska Tollerklubb till 10 års jubileum 23 – 27 augusti 2007            

Från SSRK
v. 37
Justerat protokoll, Viltspårkommittén
Justerat protokoll, Exteriörkommittén
Utställningsprogram 2008, SKK
Utställningar 2008 och 2009, Kerstin Eklund

v. 38
Nyhetsbrev september, SKK
Utbildningssamarbet – ”Skellet och ledhälsa hos hund”, SKK

v. 40
Inbjudan till avelsrådskonferens 2007, SKK
Pressmeddelande sund hundavel
Justerat protokoll 2006-06-28, Avelskommittén

v. 41
Minnesanteckningar hälsoprogram prcd-PRA, Avelskommittén
Protokolls utdrag utdelning av material, SKK
Påminnelse, Utökad rasregister – Tord Lundborg

v. 42
Månadsbrev oktober 2007, SKK
Justerat HS-protokoll 2006-09-09
Justerat spanielkommitté protokoll 2006-08-09 –10
Personer som ej antas som medlemmar
Inbjudan rasklubbstorg MY DOG Göteborg, KK/Västra

v. 43
Brev om organisationsutredningen och fullmaktsröstning vid KF, Kansliet/HS

v. 44
Justerat protokoll domarutbildningskommittén 20060511
Justerat protokoll domarutbildningskommittén 20060706
Justerat protokoll retrieverjaktkommittén 20060706
Påminnelse om utställningar 2008 och 2009, SSRK/Exteriörans
Nya utställnings & championats regler 2007-2011, SSRK/Exteriörans
Nya viltspår regler 2007-2011, SKK
PRA-fall, SKK
Inbjudan avelsplanering steg 2 kurs, SKK
Justerat spanieljaktkommitté protokoll 2006-10-26

v. 46
Pressmeddelande – nominera din Bragdhund, SKK

Ut

Brev till SSRK samt svar på överklagan (§ 88)

§ 90 

Rapporter från alla ansvarsområden

a)  Ordförande

1.  Jaktprovsdomarekonferens flyttad till februari -07
Samtliga styrelsemedlemmar ska fundera och ge förslag på domare som ska genomgå utbildning för att kunna döma Tollingjaktprov

2.  Annonsering i Jaktmarker och Fiskevatten
Mötet beslutar att fortsätta med klubbens annons i tidningen, Tuula kontaktar dom.

b) Jaktansvarig

Inget att rapportera

c) Kassör

Inget att rapportera

d) Avelsansvarig

1.  RAS
Ulrica Åström ser till att RAS läggs ut på hemsidan.
Mötet beslutar RAS-gruppens projektledare; Ulrica Åström, Yvonne Altemark och Anna Scharin bjuds på middag vid lämplig tillfälle

2.  Remiss gällande DNA-test för PRA
Inget har hörts om klubbens remiss ang. ögon
Mötet beslutar att Yvonne kontaktar Helene Hellström

e) Uppfödaransvarig

1.Årets uppfödarseminarium blev inställd p.g.a. för få anmälningar. Hur ska man göra i fortsättningen för att få flera intresserade deltagare – byta namn – byta tidpunkt.
Önskemål om tips och synpunkter som fanns på hemsidan gav inga svar.

f) Utställningsansvarig

1.  Tre domare och 10 ringsekreterare bokade till Specialen 2007

2.  Ansökt om officiell utställning i Linköping den 14 mars 2008 

g) Tollingjaktansvarig 

Inget att rapportera

h) Aktivitets- & medlemsansvarig

1.  Möte för aktivitetsansvariga den 2 december
15 personer har anmält sig
Mötet godkänner resa med flyg för att Anita Wahberg ska kunna delta i mötet.

2.  Monterförslaget är i stort klar för att skickas för tryck.

i) JUM- & utbildningsansvarig

1.  Testledarutbildning kommer att anordnas i Tollarklubbens regi för kastare på västkusten och Stockholms-trakten.
Louise Runnemark och Katrin tar hand om utbildningen i Stockholm.
Agneta och Tuula försöker hitta ett datum och en plats för den andra utbildningen.

j) Sekreterare

1.  Förfrågan från Gästrike Tollarna att köpa in en startpistol, Lena Dahlblom,  aktivitetsansvarig i Gästrike Tollarna, kommer att handha och ansvara för den.
Mötet beslutar att godkänna köpet förutsatt att aktivitetsgruppen själv står för kostnaderna.

§ 91 

Tollarspecialen

2007

1.  Jaktprov - Roger Altemark och Jan-Inge Glenberg
       WT –
Sverker och jaktkommittén
       Lydnad – Herrljunga BK
       Agility – se punkt 5
       Utställning – ej klart

2.    Mottagande av anmälningar för utställningen
Sverker får till uppgift att svara Ann Ekberg och tacka för visat intresse. Frågan har löst sig inom klubben.

3.    3 domare och 10 ringsekreterare är bokade till utställningen.

4.    Utställningsansvarig
Sverker kommer att skicka brev till alla aktivitetsansvariga och kennelägare för att hitta någon som kan tänka sig att åta 
       uppgiften

5.    Agility
Emelie Merenius, Vinna Hundcenter, har lovat ställa upp som agilityansvarig.

6.    Workingtest
Samtliga i styrelsen får till uppgift att försöka hitta namn på personer som kan tänkas ställa upp som domare

7.   Meriteringslista för jaktprov
Anders och Sverker har gjort varsin meriteringslista och ska sammanställa ett färdigt förslag av dessa.

8.    Jaktprov
Sverker och Jan-Inge Glennberg har varit och tittat på provplatserna

9.    Specialenkommitté
Sverker kontaktar Ulrica Åström angående förslaget på personer som kan tänka sig att ingå i kommittén.

2008 och vidare

1.    Stockholm fortsätter att planera för ev. Specialen 2008
Susanne Holmberg har kontaktat Skärgårdsstiftelsen angående marker för jaktprov

2.   Dalarna – Västmanland avvaktar tills det blir klart med Specialenkommittén

§ 92  

Klubbmöte 2007

1.   Fliken är preliminärbokad för klubbmötet
Förslag att börja redan fredag kväll med en föreläsning samt att ha en föreläsare även på söndagen.
Agneta och Katrin får till uppgift att kontakta lämpliga föreläsare.

§ 93

Circuit 2008

1.   Domare klar - Paula Heikkinen-Lehkonen, ringsekreterare ej klar ännu

§ 94   Inbjudan till seminarier, kurser mm.

1.   Inbjudan till avelsrådskonferens 24-25 februari 2007

2.   Inbjudan till kurs i avelsplanering (Steg 2) den 21-22 april 2007

3.    Inbjudan till konferensen för avelsfunktionärer 20-21 januari 2007

Yvonne kommer med besked om vilka som ska åka.

§ 95  Tollaren

Inget nytt att rapportera

§ 96 Tollarbutiken

1.   Helena Miatov kommer att ta över Tollarbutiken

2.   Sverker visade ett förslag på hur man på ett enkelt sätt kunde sköta betalningen av varorna.

§  97   Övriga frågor

Inga övriga frågor

§  98   Nästa styrelsemöte

Blir den 13 januari

§ 99 Mötets avslutande

Ordförande Sverker Haraldsson tackar för visat intresse och avslutar mötet

                   

Sverker Haraldsson
Vid protokollet Ordförande
Tuula Lindroos
Sekreterare Agneta Joonas
Justeringsman


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben