NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Stockholm 2007-01-13

Närvarande:

Sverker Haraldsson (från 14.00)
Agneta Joonas (från 14.00)
Katrin Karlsson
Susanne Holmberg
Anders Wahlberg

Anmält förhinder:

Ulla Nilsson
Yvonne Altemark
Louise Blomqvist
Tuula Lindroos

§ 1 

Mötets öppnande
Vice ordförande Anders Wahlberg hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§ 2 

Beslutmässighet. Godkännande av dagordning
Beslutmässighet föreligger från 14.00. Dagordningen godkännes.

§ 3

Val av justerare och sekreterare
Katrin Karlsson väljes till sekreterare. Susanne Holmberg väljes till att jämte ordförande justera protokollet

§ 4

Genomgång av föregående protokoll 061125
§ 90 a) 1 – Förslag på domare för Tollingjaktprov
Anders Johansson som dömde Juniorklass i Mariestad
Anders Karlsson, Nymölla
Åke Liedgren, Malmö

§ 90 a) 2 – Annonsering i Jaktmarker och Fiskevatten
Tuula har beställt annons.

§ 90 d) 1 – Middag RAS-gruppen
Förfrågan från RAS-gruppens projektledare att istället för middag få en fri annons i Tollaren. 
Mötet beslutade att bifalla detta. 

§ 90 d) 2 – Remiss gällande DNA för PRA
Yvonne har svarat.

§ 90 j) Förfrågan Gästrike Tollarna
Tuula har svarat samt skickat protokollutskick.

§ 91 2007 2 – Mottagande av anmälningar för utställningen
Sverker svarar Ann Ekberg och tackar för visat intresse.

§ 91 2007 4 – Utställningsansvarig
Sverker har skickat brev till aktivitetsansvariga och kennelägare för att höra om någon kan ta på sig ansvaret men ännu inte fått något positivt svar. Dock har några hört av sig och är villiga att hjälpa till.

§ 91 2007 7 – Meriteringslista
Anders och Sverker har sammanställt en lista.

§ 91 2007 9  – Specialenkommitté 
Sverker kontaktar Ulrica.

§ 92 – Klubbmöte
Se § 7 och 9.

§ 94 – Inbjudan till seminarier, kurser mm.
Yvonne har svarat.

§ 5 

Skrivelser in och ut

In
Från SSRK
v. 48
Remiss kartläggning av internationellt samarbete – Kansliet
Protokollsutdrag 429 – Kansliet

v. 49
Justerat protokoll Retrieverjaktprovsdomarutbildningskommittén – Kansliet
Remiss informationspolicy – Kansliet
Remiss sponsringspolicy – Kansliet
Nya jaktprovsregler 2007 Spaniel, Retriever A-B samt Tollare – Kansliet

v. 50
Funktionärsträff april 2007 – Kansliet
Ersättningsprotokoll retrieverjaktdomarutbildningskommittén 2006-07-06 – Kansliet
Ersättningsprotokoll retrieverjaktkommittén 2006-07-06 – Kansliet
Justerat protokoll exteriörkommittén 2006-11-21 – Kansliet
Ersättningsprotokoll retrieverjaktdomarutbildningskommittén 2006-05-11 – Kansliet
Brev om utökat rasregister K. Eklund
Justerat HS-protokoll 2006-11-17 – Kansliet

v. 51
Officiella lydnadsprov från 2007-01-01 – Kansliet
Ersättningsprotokoll för Retrieverjaktdomarutbildningskommittén 2006-09-13 – Kansliet
Ersättningsprotokoll jaktretrieverkommittén – Kansliet
Medlemsantal per rasklubb 2006-12-31 – Kansliet

Ut
Mötet beslutade att på brev om utökat register för Lis-Beth Liljeqvist svara att vi vill att hon ska ha deltagit på officiellt    Tollingjaktprov. Vi vill dessutom se tjänstgöringsintygen från deltagande på retrieverjaktprov.

§ 6 

Rapporter från alla ansvarsområden

a)  Ordförande
1.  Sponsringspolicy för SSRK

Mötet tillstyrker

2.  Informationspolicy frö SSRK
Mötet tillstyrker

b)  Jaktansvarig
Inget att rapportera

c)  Kassör
Inget att rapportera

d)  Avelsansvarig
Inget att rapportera

e)  Uppfödaransvarig
Har kontaktat flera föreläsare för klubbmötet men tyvärr har ingen kunnat komma.

f)  Utställningsansvarig

5 domare och 10 ringsekreterare bokade till Specialen 2007

g) Tollingjaktansvarig 
Inget att rapportera

h)  Aktivitets- & medlemsansvarig
1. 
Guldapporten
Följande nomineringar har kommit in: Lars Finne, Elina Blom, Mia Gester, Lena Toftling, Anna Scharin, Helen Hamlin och Yvonne Altemark.
Mötet beslutade att utse en vinnare av Guldapporten.

2.  Möte med aktivitetsansvariga
15 personer från hela Sverige deltog och bland annat beslutades att det skulle vara 8 distrikt.

3.  Mail från Tina Oja angående system för medlemsadministrering
Mötet tyckte att det låter intressant och Tina får gärna fortsätta kolla på detta.

i)  JUM- & utbildningsansvarig

Testledarutbildning kommer att hållas på Västkusten av Agneta och Tuula, antingen den 10 februari eller den 17-18 februari.
Kast- och testledarutbildning kommer att hållas i Stockholm den 28 april av Louise Runnemark och Katrin.

 j)  Sekreterare

1.  Telefonersättningar för 2006
Mötet beslutade att godkänna förslaget för telefonersättning.

2.  Klubbens annons i Apportören
Mötet beslutade att ta bort alla namn och istället hänvisa till hemsidan.

3.  Klubbens annons i Hundsport
Mötet beslutade att ta bort alla namn och istället hänvisa till hemsidan.

§ 7 

Inför Klubbmötet

1.  Föreläsare
Det blir föreläsning på lördag fm. Katrin kollar med Ingrid Tapper om hon har möjlighet att föreläsa då.

2.  Verksamhetsberättelser mm.
Alla verksamhetsberättelser skall vara inne senast 10 februari

3.  Ordförande samt sekreterare för årsmötet
Sverker får i uppdrag att ordna sekreterare och ordförande till årsmötet.

§ 8

Motioner och frågor till Klubbmötet

1.  Motioner till klubbmötet 1-8
Inkomna motioner gicks igenom av mötet som beslutade vilka som skulle bifallas och vilka som inte skulle bifallas. 
Beslutades att styrelsens motion om vandringspriser skall omformuleras.

2.  Frågor till klubbmötet
Inga frågor har inkommit.

§ 9

Tollarspecialen 

2007

Arrangör lydnad och agility är klar
Utställning: Alla domare och ringsekreterare är klara. Annika Bergquist, Helen Häggström och Louise Runnemark har tagit på sig att hålla i det.

2008

Annika Bergquist och Helen Häggström var inbjudna till mötet för att informera om planerna för 2008. I dagsläget är markerna för jakten klara. Olika brukshundklubbar har tillfrågats för agility och lydnad. Ett bra boende med 400 sängplatser finns.

§ 10

Curcuit 2008

Inget nytt.

§ 11

Inbjudan till seminarier, kurser mm.

1.  Kurs/konferens för rasklubbarnas avelsfunktionärer 20-21 januari
Kolla om Ulrica kan åka, annars åker Susanne.

2.  Funktionärsträff 14-15 april
Tuula åker.

§ 12 

Tollaren och klubbens hemsida

1.  Tollaren
Eftersom både Mia och Elina kommer att vara bortresta framöver så tar Sverker tillfälligt över jobbet som redaktör.

2.  Hemsidan
Mötet beslutade att gå vidare med förslag från webbmastern angående webbhotell.

§ 13

Tollarbutiken

Det skall rensas upp i Tollarbutiken för att göra det enklare att administrera den.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 15 

Nästa styrelsemöte

Konstituerande möte blir den 10/3 efter Klubbmötet.

§ 16

Mötets avslutande
Ordförande Sverker Haraldsson tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

 

Sverker Haraldsson
 Vid protokollet Ordförande
 Katrin Karlsson
Susanne Holmberg
Justeringsman


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben