NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsen telefonmöte 2007-09-18

Närvarande:

Helen Häggström
Anders Wahlberg
Ulla Nilsson
Ulrica Åström
Yvonne Altemark
Louise Blomqvist
Maria Hedström
Tuula Lindroos

Anmält förhinder:

Susanne Holmberg
Katrin Karlsson

§ 67 

Mötets öppnande
Ordförande Helen Häggström hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat

§ 68 Beslutmässighet. Godkännande av dagordning

Beslutmässighet föreligger. Dagordningen godkändes.

§ 69 Val av justerare

Louise Blomqvist  valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

§ 70  Genomgång av klubbmötes- och konstituerandemötesprotokoll 070310

54 ForskningsfondDiskussion om forskningsfond tas upp på Avelskonferens.
Beslut om fonden kan tas på ordinarie klubbmöte i mars 2008, ev. extra klubbmöte kan hållas under Specialen 2008.
Ulla undersöker alternativa konton som kan öppnas i stället för vårt nuvarande konto.

54 Tollingjaktprov
Tuula har fått svar av Roger Westerman

54 Klubbmöte 2008
Tuula har bokat Ekbacken

54 Annonsering i Tollaren
Trots upprepade påminnelser har ingen betalning skett
Helen kontaktar uppfödaren

54 Internationella hälsomötet
Inget möte i år.

54 Rasmonter – vepa
Kostnad 975 kronor. Ulrica beställer på en gång så vi får vepan innan Stora Stockholm

57 a) 2  Informationsbrev till samtliga ordföranden i SSRKs rasklubbar
Helen har vidarebefordrat informationsbrevet till samtliga i styrelsen 
57 a) 3
  Remiss om valpar på inomhusutställning – SSRK
Helen skickar svaret innan den 15 oktober

59 b) 2 Blänkare om motioner
Tuula lägger ut blänkare på hemsidan
Helen skickar text till Tollaren

§ 71   Skrivelser in 

Angående byte av klass på utställning – SKK
Uppdaterad retrieverdomarlista - SSRK
Info nr. 1 – SSRK valberedning
Justerat protokoll 2007-08-22 – SSRK Spanielkommitté
Fullmäktige 2008 – SSRK
Uppdaterad lista kassörer i avdelningar – SSRK
Avstängda exteriördomare – SKK
Inbjudan till rasklubbstorg 2007 – SKK 
Auktoriserade exteriördomare – SSRK
Justerat protokoll avelskommittén 070827 – SSRK
Justerat protokoll spaniel DUK 070821 – SSRK
Förfrågan om Tollare som jakthund – privat person

§ 72  Skrivelser ut

Anders har svarat på förfrågan om Tollare som jakthund

§ 73 

Rapporter från alla ansvarsområden

a)      Ordförande 

1. Ordförandemöte

·   Förslag om ungdomsverksamhet inom retrieverklubbar
  
Styrelsen ställer sig positivt till förslaget. Diskussion om en representant från
   Tollarklubben i den förberedande kommittén resulterade i tre namnförslag. 

·   Diplomeringskurs för jaktinstruktörer planeras till våren 2008

·   Retrievrklubbarnas styrelsemöten
  
Diskussion om att ha styrelsemöten samma dag och på samma ställen. Golden-
   och Labradorklubben har beslutat att lägga sina januari möten samtidigt och ha
   dom på samma ställe i Stockholm.

2. Möte om Fullmäktige beslut att ansöka om cert i jaktklass
Diskussion om vad eventuella effekterna kunde bli. SKK vill ha besked från rasklubbarna. Anders tittar på vad detta kan innebära för Tollarnas del på jaktsidan och Maria tittar på hur utställningssidan kan påverkas.

3. SSRK möte om Funktions- och mentalbeskrivning
Förslag om samma funktionsbeskrivning för alla retrievers. Närmare information om förslaget kommer senare.

b)      Jaktansvarig

1. Tollingjakt

·         Tollingjaktkommittén ska ha ett möte i november. 

·         Februari/mars 2008 planeras utbildning för provledare och domare.

·         Tollingjaktprov i Södertälje är fullt, i Dalarna måste man lotta deltagarna p.g.a.
      för många anmälningar.

c)       Sekreterare 

1. Mail från Danmark – Lars Møller
Danska Tollarklubbens förslag om Tollarspecialen i Danmark vart tredje år diskuterades, motförslag om Landskamp kom upp under diskussionerna. Frågan ska tas upp på nästa Specialenkommitémöte.
Tuula svarar Lars 

2. Obesvarade mail
Har man ingen möjlighet att svara på mailen inom rimlig tid, måste man se till att någon annan tar över uppgifterna under tiden.

3. Valpförmedlingen
Riktlinjer för valpförmedlingen tas upp på Avelskonferens. Marica Ekstrand, en av klubbens valpförmedlare, är inbjuden och har tackat ja till att delta.

d)      Kassör

1. Möte med revisorerna
Ulla har träffat revisorerna och man har rätat ut frågetecken.

2. Specialenkonto
Ulla har inte fått tillgång till Internetbank, Tuula sköter betalningarna tillsvidare. 

e)       Avelsansvarig

1. Sammanställning av tveksamma röntgen- och ögonlysningsresultat.
Yvonne tar upp frågan under Avelskonferens innan förfrågan skickas till SSRKs och SKKs avelskommitté.

f)        JUM- & utbildningsansvarig

Ingen rapport

g)      Uppfödaransvarig

1 Avelsspärrad hund – kull i Finland
Avelskommittén har fått förfrågningar om den aktuella hunden. Enligt ägaren har SKK svarat att det är ok.
Ulrica kontaktar SKK för vidare information

2. Rapport om Avelskonferens
Två av utskicken har kommit i retur.
Information om Avelskonferens finns på hemsidan och ska komma i nästa nummer av Tollaren.
Tio personer har anmält sig hittills, det finns plats för 35.

3. PRA-projekt
De 3 hundar som deltog i projektet ska göra om ögonlysningen, ögonlysningarna betalas av klubben.

4. Förrådet på Fliken
Shugard-förrådet i Malmö är uppsagd och innehållet som finns hos Sverker ska fraktas till Fliken. Även dummies som användes under Specialen i år, ska fraktas till Fliken. 20 av 50 dummies rapporterades sönderbitna.
Debitering av förrådet på Fliken kommer att börja f.o.m. 07-10-01, betalning sken två gånger per år. 

5. RAS
SKK fastställde den 3 september RAS (rasspecifika avelsstrategier) för Nova Scotia Duck Tolling Retriever.

h)      Aktivitets- & medlemsansvarig via mail

·         Blekinge har fått ny aktivitetsansvarig – vi hälsar Marie Kinder välkommen.

·         Sidan med kontaktpersoner i den nya Tollaren får ett nytt utseende så det ska stämma med den nya organisationen. Förslag om att ändra informationen på hemsidan är skickat till webbmaster. 

·         I avsaknad av redaktör har Susanne hjälpt Elina med Tollaren nr. 4.

i)        Specialenansvarig

1. Agility & lydnad
Therese Ludvigsson har erbjudit sig att starta en grupp för att se över rutinerna på Agility och lydnad till kommande specialer (en undergrupp till specialengruppen).

2. Officiell utställning 2009
Kontakta SKK för ev. förflyttning av ansökta utställningen i Linköping till Specialen.

3. Tollingjaktprov & WT i kommande Specialer
Diskussion om anordnande av Tollingjaktprov samt olika former av kvalificering, bl.a.  WT där 20 bästa hundar prövas i en final med vilt.

j)        Utställningsansvarig

1. Circuit 2008
Maria kontaktar SKK för att rätta ut frågetecken om ringsekreterarna

2. Officiell utställning 2010
Ansökan måste vara inlämnad senast 31 oktober.
Maria tar tag i det.

3. Certifierad utställningsarrangör
Maria är klar med utbildningen och kan titulera sig som certifierad utställningsarrangör.

§ 74   Tollarspecialen 2007, 2008, 2009 och 2010

2007

1. Utbetalningar
Samtliga inkomna räkningar är betalda. Några räkningar väntas komma inom kort, b.l. för lydnadstävlingen. 

2. AU beslut
Au beslut om att betala del av boende och reseersättning för Anette Björgell, Ulrica Åström och Tuula Lindroos har tagit.

3. Utställningskritiker
Samtliga utställningskritiker från Specialen 2007 finns hos Louise Blomqvist.

2008

Inget nytt att rapportera.

2009

Innan svar kan ges om Specialen 2009 i Leksand, vill Maria Falk, aktivitetsansvarig i Dalarna, veta vad Specialengruppen kan hjälpa till.
Louise svara henne.

2010

Inget svar om Specialen 2010 i Vetlanda har kommit ännu. 

§ 75 Inför klubbmöte

1. Räkenskaper och verksamhetsberättelser
Samtliga räkenskaper och verksamhetsberättelser ska vara sekreteraren/ordföranden tillhanda senast den 7 januari. 

2. Kallelse
Kallense till klubbmöte ska vara ute genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt senast 21 dagar före mötet, 15 februari.

3. Info i Tollaren och hemsidan

·   Blänkare om tid och plats
   Tuula har bokat Ekbacken

·   Blänkare om motioner
   Sista datum att lämna in till styrelsen, 1 december

·   Blänkare om Guldapporten
   Tuula kontaktar Susanne.

4. Förslag på ordförande och sekreterare för klubbmötet
Samtliga styrelsemedlemmar får till uppgift att komma med förslag till nästa möte.

§ 76 Specialengruppen

1. Direktiv för gruppen
Helen håller på att sammanställa direktiven

2. Möten
Förslag om att ha telefonmöten och ev. ett möte i samband med Avelskonferens diskuterades.

§ 77  Tollaren och klubbens hemsida

1. Redaktionskommitté
Ulrica fick till uppgift att tillfråga en person om hon är intresserad av att börja som redaktör för Tollaren. Inga övriga förslag för personer till kommittén kom upp.

2. Deadline Tollaren  nr. 4 – 15 oktober
·  
Förhandsinformation om årsmöte
·  
Guldapporten
·   Uppfödarnas julannonser

§ 78 Tollarbutiken

Inget nytt.
Helen
kontaktar Johanna

§ 79  Inbjudan till seminarier, kurser mm.

1. Webbadministration, Lördagen den 20 oktober 2007, kl. 10.00 – 16.00, SKKs kansli, Spånga 
Mervi Junttila är anmält

2.  Rasklubbstorget
Tuula svarar Susanne.

§ 80   Rasbok 2008

Helen har skickat direktiven till samtliga som anmält intresse att jobba med Rasboken. 

§ 81 TollerCamp / Tollarseminarium

Inget nytt, Ulrica fortsätter med planeringen

§ 82  Övriga frågor

1. DM – KM Viltspår
Förslaget diskuterades och samtliga var positiva till idén.

2. ”Motion” ang Tollarmästare och Juniortollarmästartitlarna
Förslaget vidarebefordras till Specialengruppen.

 83  Nästa styrelsemöte

24 november kl. 10.00 i Linköping, Louise skickar vägbeskrivning till samtliga

§ 84  Mötets avslutande

Ordförande Helen Häggström tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet Justeras
   
Tuula Lindroos Helen Häggström
Sekreterare Ordförande
Louise Blomqvist
Justeringsman


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben