NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

MINNESANTECKNINGAR från extrainkallat telefonmöte 2007-10-10

Närvarande:

Helen Häggström
Ulla Nilsson
Ulrica Åström
Louise Blomqvist
Maria Hedström
Katrin Karlsson
Susanne Holmberg
Tuula Lindroos

Anmält förhinder:

Anders Wahlberg
Yvonne Altemark

Mötets öppnande
Ordförande Helen Häggström hälsar samtliga hjärtlig välkomna och öppnar mötet.

Beslutmässighet
Beslutmässighet föreligger. 

Dagordning
Det finns två brådskande ärenden, Layout för Tollaren och nytt datum för nästa styrelsemöte.

Layout för Tollaren
Då Elina har avsagt sig uppdraget som Layoutare med omedelbar verkan. Ingen ersättare finns och frågan måste lösas snabbt så Tollaren nr. 4 kommer ut innan jul.
Under diskussionerna kom tre olika förslag upp. Styrelsen beslutade att i första hand ringa till Elina och erbjuda henne ersättning om hon tar på sig att layouta julnumret av Tollaren.
Helen ringer Elina under pågående möte och får ett positivt svar.
Mötet beslutar att Helen ringer till Stina, vår nya redaktör, och meddelar att layouten för nästa nummer kommer att skötas av Elina.
Blänkare om ny Layoutare och personer som kan tänka sig att hjälpa till i redaktionen för Tollaren läggs ut på hemsidan, Tuula läser upp förslag på text för godkännande.

Nästa styrelsemöte
Louise får till uppgift att ta reda på om lokalen i Linköping är ledig den 1 december. Om så är fallet ändras datumet för nästa styrelsemöte, annars kvarstår tidigare beslut. Louise skickar information till samtliga styrelsemedlemmar snarast.
Johanna Andersson – Tollarbutiken, Elina Blom – Tollaren och Stina Liljegren – Tollaren ska bjudas in till nästa styrelsemöte. Tuula kontaktar samtliga.      

Mötets avslutande
Ordförande Helen Häggström tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Tuula Lindroos                                                
SekreterareCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben