NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte 2008-04-06

Närvarande: Anna Fredriksson
Cecilia Bergling
Maria Andersson
Ulrica Åström
Susanne Holmberg
Louise Blomqvist
 
Lämnat förhinder: Anders Wahlberg
Ulla Nilsson
Yvonne Altemark
Maria Hedström
   
§ 29 Mötets öppnande
Ordförande Anna Fredriksson hälsade samtliga hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.
 
§ 30 Beslutsmässighet. Godkännande av dagordning.
Beslutsmässighet föreligger. Dagordningen godkändes med tilläggen:
§ 35 g.) Uppfödaransvarig: 11.) Beslut angående ögon, 12.) Planerat apporteringstest
§ 50 Övriga frågor 4.) Ringsekreterare World Dog Show
 
§ 31 Val av justerare
Susanne Holmberg valdes att jämte ordförande justera protokollet.
 
§ 32 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2008-01-12 samt 2008-03-12
2008-01-12:
§ 4 Genomgång av föregående styrelseprotokoll från 2007-12-01
§ 91 a) 3. Från ordförandemötet retrieverklubbar

Mikael Söderqvist står som kontaktperson gentemot Helena Näslund.

§ 7 g.) Uppfödaransvarig 1.) Uppfödarkonferens
Anledningen till att konferensen ställdes in var att några tyckte platsen för träffen var illa vald, det var inte dåligt intresse för träffen.

2008-03-12
§ 23 § 10.) Funktionärsträff, fullmäktige m.m.
SSRKs Funktionärsträff 12-13 april 2008
Tillägg: Utställningsansvarig - Maria H åker.

SSRKs Funktionsbeskrivningsträff 3 maj 2008
Tillägg: Maria A frågar Katrin Karlsson om hon kan åka på träffen. Anna frågar Louise Runnemark och Anna Scharin om de ska vara med på träffen.

SSRKs Fullmäktige 17-18 maj 2008
Tillägg: 1:e suppleant - Cicci, 2:e suppleant - Cicci frågar Anders.

§ 33 Skrivelser in
v. 52
REMISS om rovdjursförvaltning - SKK
Protutdr Utbildning föreningsteknik - SKK/FK
Protutdr Överlämning årsmöte/Fullmäktige - SKK/FK
Protutdr Privata HUNDENS DAG - SKK/FK
Instruktion mätning på officiella utställningar - SKK/Utstk
Protutdr § 388 Certifikat på utställning - SSRK
Protutdr § 394 Ungdomsverksamhet - SSRK
Medlemsantal per 31 december 2007 - SSRK
v.3
Kallelse till möte om funktionsbeskrivning - SSRK
Kurs i ögonhälsa - SLU
Pressmeddelande hundintresset 20 i topp - SKK
v.4
Nya styrelser 2008 - SSRK
Omedelbar justering efter årsmöte - SSRK
Avtal medlemsregister 2008 - SSRK
Freestyleinstruktörskurs i Göteborg - SHU
Information om Klackebergsgården - Åke Lannefors
v. 5
Traktamenten 2008 - SKK
Nya utställnings- & championatsbestämmelser 2008/Infobrev - SSRK
Justerat protokoll 2008-01-08 - RK/RJK
Påminnelse om sista svarsdag för remiss 1 Rovdjursförvaltning och remiss 2 Fullmaktsröstning vid fullmäktige - SSRK
Remiss angående Rovdjursförvaltningen - SSRK
Nytt svarsdatum - Remiss angående Rovdjursförvaltningen - SSRK
v. 6
Info från SSRKs valberedning - SSRK/Valberedning
Justerat retrieverprotokoll 070412 - SSRK
Justerat viltspårprotokoll 080130 - SSRK
Inbjudan till fullmäktige 2008 - SSRK
Råd inför fullmäktige - SSRK
Ansökan om lydnadsprov 2009 - SSRK
Inbjudan till funktionärsträff 2008 - SSRK
Program till funkträffen - SSRK
v. 7
Infobrev nr 1/2008 + bilaga - SSRK
PRA-fall Tollare - SKK
v. 8
Protokoll från Exteriörkommittén 080108 - SSRK
Remiss ang SKKs valphänvisning på internet - SKK / SSRK
§ 52 SSRK HS-möte 080202_03 ang certif instruktörer - SSRK
Tillkännagivande - kandidater retrieverdomare - SSRK
v. 9
Inbjudan till kurs för avelsråd Steg I: Grundutbildning - SKK
Ändrade administrativa rutiner i samband med PRA-diagnos - SKK
Protokoll SSRKs Spanieljaktkommitté - SSRK
Antal delegater 2008 (tidigare utskick stod det 2007) - SSRK
v. 10
Infobrev 3 - SSRK valberedning
v. 11
Hamiltonplaketten - SKK
Aktivitetsgrupp Västerbotten - Tollarklubben
v. 12
Info från SSRK:s valberedning
v.13
Justerat spanielprotokoll 2008-02-12 - SSRK
Justerat viltspårprotokoll 2008-03-06 - SSRK
Länsklubbarnas utställningsprogram 2009 och 2010 - SKK
 
§ 34 Skrivelser ut
Ansökan angående ögonprogrammet - SKK
 
§ 35 Rapporter från alla ansvarsområden
a.) Ordförande
Anna håller på att sätta sig in i övriga styrelseledamöters samt suppleanters arbete. Hon kommer inom den närmaste framtiden att kontakta alla för en liten redogörelse.
Anna påminner även om att de som inte kan närvara på styrelsemötena ska inkomma med en rapport om sin verksamhet.

b.) Jaktansvarig via mail
1.) Arbete för SSRK
Arbete med ROA för Tollingjaktprov är på sluttampen, kommer att presenteras officiellt på funktionärsträffen den 12-13/4.
Därefter kommer Anders försöka få ihop två provledarutbildningar för Tollingjaktprov, en för södra och en för mitt/norra delen av Sverige.
Synpunkter på de nya provreglerna för Tollingjaktproven emottages tacksamt.
2.) Arbete för Tollarklubben
Arbete att ta fram en ROA för Tollarspecialens jaktprov ligger på is beroende på ovanstående arbete med officiella prov.

Påminner om att inte tillåta arrangemang i klubbens regi som innebär apporteringsträning under hundförbudstiden 15 maj till 15 juni för hela Sverige utom Värmland, Dalarna och Norrland där hundförbudet gäller 1 juni-15 juli.

c.) Sekreterare
1.) Annonser i hundtidningar
Cicci har gjort ändringar i klubbens annonser i tidningarna Jaktmarker & Fiskevatten, Apportören och Svensk Jakt. I Hundsport står det rätt uppgifter.
2.) Skrivare till sekreteraren
Cicci föreslår inköp av en skrivare åt henne eftersom hon inte har och ej heller tänkt skaffa en egen skrivare, då det blir mycket utskrifter. Cicci får i uppdrag att kolla upp priser på olika skrivare till nästa möte.

d.) Adjungerad kassör via mail
1.) Moms 2007
Varbergs Tryckeri har ej debiterat moms för tryckkostanderna av Tollaren nr 1/2008. Posten har debiterat oss moms för portot av senaste numret. För att få detta momsfritt behöver klubben ett nytt kundnummer. Ulla har skickat in en ”Försäkran momsbefriad tidning” till Posten. Ulla har även skickat ett mail till revisor Petra Scharin angående återbetalning av momsen.

Ulla redovisade intäkter och utgifter per den 2008-03-31. Beslutades att hon ska inkomma med rapport till varje styrelsemöte.

Under mars månad överfördes 25 000 kronor till SLU:s veterinär Helene Hamlin, Uppsala.

Ulla och Ulrica undersöker möjligheten att få Tollaren skickad som posttidning då tidningen uppfyller kraven. Enligt alla undersökningar de gjort kommer det att bli mycket billigare att skicka tidningen som posttidning.

e.) Avelsansvarig via mail
Agrias Dog Breed Profile har kommit. Där kan man hitta statistik från Agria och jämföra tollaren med andra raser när det gäller sjukdomar. De 100 största raserna ingår i statistiken och tollaren ligger som nummer 100. Vid nästa uppfödarmöte ska man ha en genomgång av Dog Breed Profile

f.) JUM- och utbildningsansvarig
Det kommer att bli en JUM-beskrivning i april med beskrivare från goldenklubben.
Det finns ett stort behov av att utbilda beskrivare. Vi kan inte vänta med att utbilda beskrivare tills den nya funktionsbeskrivningen är klar då ingen vet hur lång tid det kommer att ta.
Maria A ser över informationen på hemsidan så att den blir uppdaterad.

g.) Uppfödaransvarig
1.) RAS - uppföljning
Mätning av vuxna hundar kommer att genomföras på årets Tollarspecial.
Maria Gester och Mervi Junttila ska börja titta på hur man kan utvärdera hanhundsanvändningen.
2.) Kungliga biblioteket
Tryckeriet kommer att skicka ett exemplar av Tollaren till Kungliga biblioteket. Även Rasboken kommer att skickas dit i ett exemplar och ska därför ha ett ISBN- nummer.
3.) SKK bibliotek
Ulrica har skickat Rasbok -93, -98 och -03 samt gamla och nya raskompendiet till SKK:s bibliotek.
4.) Funktionsbeskrivning
Klubben har fått en kortfattad rapport från Annika Bergqvist som deltog i SSRK:s konferens om den nya funktionsbeskrivningen: Beskrivningen, som kommer att bli en officiell beskrivning, är inte klar ännu, men man "testkör" den.
5.) DM i viltspår - uppmaning
Det står alla distrikt fritt att anordna DM i viltspår, något som i förlängningen skulle kunna leda till ett KM.
6.) Utdelning av tackmuggar
Ulrica har skickat muggar till de berörda som inte var närvarande på klubbmötet.
7.) Föreningsteknik
Ulrica visade några böcker i ämnet samt utdrag från Internet.
8.) Uppfödarträff/konferens till hösten
Ulrica håller på att leta efter en plats som är tillgänglig för allmänna kommunikationer, billig samt hundvänlig.
9.) Valberedningen
Inlägget Ulrica gjorde i sitt mail angående valfadäsen speglar inte styrelsens inställning.
10.) Norska bloggen
Klubbens styrelseledamöter ska inte delta med egna inlägg i diskussioner på bloggar och hemsidor.
11.) Beslut angående ögon
Ansökan har gått igenom och en central registrering är på gång.
12.) Planerat apporteringstest
Dalarna kommer att anordna ett apporteringstest på Fliken den 4 maj 2008.

h.) Aktivitets- och medlemsansvarig
1.) Distrikten
a.) Åligganden
Susanne börjar titta på en policy och vad den ska innehålla.
b.) Ekonomi
Beslutades att om distrikt/aktivitetsgrupp vill ha ekonomiskt bidrag till en träff/aktivitet ska man ansöka om det hos klubbstyrelsen. Ansökan ska innehålla en noggrann redogörelse för vad pengarna ska gå till. Vid större arrangemang kan klubben stå som garant. Susanne informerar distrikt och aktivitetsgrupper om beslutet.
c.) Rapportering
Beslutades att distrikten ska inkomma med rapporter till Tollaren och till årsredovisningen.

2.) Distriktsansvariga
Södra Götaland
Agneta Joonas
Marie Kinder
Västra Götaland
Vakant
Östra Götaland
Weronica Bengtsson
Eva Nordenberg
Västra Svealand
Marica Ekstrand
Christina Hedström
Östra Svealand
Vakant
Södra Norrland
Malin Falk
Lena Dahlblom
Mellersta Norrland
Vakant
Norra Norrland
Bertil och Raili Näslund
Ann Nyström
Ulrica Bergström

Beslutades att utse dessa till distriktsansvariga.

i.) Utställningsansvarig
Ingen rapport.

j.) Specialenansvarig
1.) Wikin
Ulrica informerade allmänt om Wikin.

§ 36 Ekonomi
a.) Klubbens bokföring före 2005
Klubbens bokföring 1997-2004 är försvunnen. Anna frågar Sverker om han vet var den finns.
 
§ 37 Tollarspecialen 2008, 2009, 2010
Meningen är att Tollarspecialen ska cirkulera mellan alla 8 distrikten.

2008
Allt rullar på enligt planerna, utom agilityn som inte är klar. Rapport önskas vid varje styrelsemöte.

2009
Värmland tar hand om specialen, plats ej bestämd ännu. Rapport önskas vid varje styrelsemöte.

2010
Småland är tillfrågat, men har ej svarat ännu.

§ 38 Tollaren
1.) Annonsörer
I det senaste numret av Tollaren fanns det inga annonser.
2.) Tollaren på hemsidan
Informationen om Tollaren på hemsidan måste uppdateras. Cicci ser över det.
3.) Brev från redaktören
Nummer 1 var försenad av två orsaker. Dels tog godkännandet av numret lång tid och dels skickade SKK dubbla etiketter till tryckeriet och tidningen fick etiketteras om.
4.) Deadline nr 2/2008
Deadline för nästa nummer är den 15 april.
5.) Offert från nytt tryckeri
Vi har fått en offert från Hallvigs tryckeri i Morgongåva. Mötet beslöt att låta dem trycka ett nummer på prov.
6.) Layoutare
Elina Blom kommer att hjälpa oss med nästa nummer. Beslutades att betala henne 5 000 kronor netto för layout av Tollaren nr 2/2008. Tollarklubben betalar arbetsgivaravgift.
7.) Kallelse till extra klubbmöte
Cicci skriver en kallelse som ska in i nästa nummer av Tollaren.
 
§ 39 Klubbens hemsida
1.) Presentation av styrelsen
Alla ska skicka in sina presentationer till Cicci som ser till att de vidarebefordras till webmaster och tidningen.
2.) ”Reklam” för kurser och utbildningar
Klubben har fått förfrågan att sätta ut information om privata kurser på hemsidan. Susanne svarar dem att klubbens policy är att inte tillåta privat annonsering på hemsidan.
3.) Protokoll på hemsidan
Beslutades att undersöka om protokollen ska vara offentliga på hemsidan i fortsättningen.
4.) Uppfödarlänkar (*)
Denna punkt hänskjuts till nästa möte.
5.) Uppfödarkommitté
Kommer att uppdateras vid nästa uppfödarträff.
6.) Kontaktperson styrelsen - hemsidan
Sekreteraren är styrelsens kontaktperson gentemot hemsidan.
 
§ 40 Tollarbutiken
T-shirts har kommit och ryggsäckar är beställda.
 
§ 41 Rasbok 2008
Det fanns ingen information om Rasboken i senaste numret av Tollaren. Informationen måste ut i nr 2/2008.
 
§ 42 Valpförmedlingen
Väntar på protokoll från SKK.
 
§ 43 Rasrepresentanter
1.) Ska vi ha rasrepresentanter istället för valpförmedlare?
Vi avvaktar tillsvidare.
 
§ 44 TollarLägret 2008
Allt går enligt planerna.
 
§ 45 Långtidsplanen
Hänskjuts till nästa möte p g a tidsbrist.
 
§ 46 Inbjudan till seminarier, kurser m m
Inga inbjudningar.
 
§ 47 Motioner till SSRK:s Fullmäktige
1.) Motion om upphävande av beslut om cert i jaktklass för retriever - Golden retrieverklubben - Tollarklubben yrkar på AVSLAG
2.) Motion om delning av SSRK i en spaniel- och en retrieverklubb - Labrador retrieverklubben - Tollarklubben yrkar på BIFALL
3.) Motion gällande blivande utställningsdomare - Chesapeake Bay retrieverklubben - Tollarklubben yrkar på BIFALL
4.) Motion om konsekvensutredningar - Golden retrieverklubben - Tollarklubben yrkar på AVSLAG
5.) Motion om ändrad mandatfördelning till SSRK:s fullmäktige - Flatcoated retrieverklubben, Golden retrieverklubben samt Labrador retrieverklubben - Tollarklubben yrkar på BIFALL
6.) Motion om provfri helg - Golden retrieverklubben - Tollarklubben yrkar på AVSLAG
 
§ 48 Ansökan om lydnadsprov för 2009
Louise kollar med Värmland som ska arrangera Tollarspecialen 2009 om de har tänkt anordna ett officiellt lydnadsprov.
 
§ 49 Remiss Valpförmedling SKK
Remissen gicks igenom och mötet beslutade svara NEJ på fråga 1 och 2. Anna kontaktar Yvonne och hör om hon kan skriva ihop en skrivelse liknande den labradorklubben skrivit angående remissen.
 
§ 50 Övriga frågor
1.) Club on Web
Hänskjuts till nästa möte p g a tidsbrist.
2.) Klubbens info-adress
Hänskjuts till nästa möte p g a tidsbrist.
3.) Supp. SSRK Fullmäktige
Anna kontaktar Anders.
 
§ 51 Nästa styrelsemöte
Telefonmöte måndagen den 16 juni 2008 klockan 19.00.
 
§ 52 Mötets avslutande
Ordförande Anna Fredriksson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Cecilia Bergling
Sekreterare

Justeras

Anna Fredriksson
Ordförande

Susanne HolmbergCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben