NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte (telefon) 2008-10-02

Närvarande: Anna Fredriksson
Cecilia Bergling
Susanne Holmberg
Ulla Nilsson
Louise Blomqvist
Anmält förhinder: Anders Wahlberg
Frånvarande:
(utan besked om orsak)
Maria Hedström
   
§ 117 Mötets öppnande
Ordförande Anna Fredriksson hälsade samtliga hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.
 
§ 118 Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.
 
§ 119 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med diverse förändringar och tillägg.
 
§ 120 Val av justerare
Louise Blomqvist valdes att jämte ordförande justera protokollet.
 
§ 121 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2008-09-08
§ 98 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2008-07-31
§ 76 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2008-06-16

§ 59 Rapporter från alla ansvarsområden, a.) Ordförande, 3.) Nya funktionsbeskrivningen
Punkten åtgärdad.
§ 59 Rapporter från alla ansvarsområden, d.) Adjungerad kassör
Skrivelse till skattemyndigheten angående gamla momsen.

Punkten åtgärdad.
§ 79 Rapporter från alla ansvarsområden, i.) Utställningsansvarig, 1.) Officiell utställning 2011
Punkten åtgärdad.
§ 82 Klubbens hemsida, 1.) Uppfödarlänkar
Ulla kommer att skicka ut inbetalningar till uppfödarna.

Protokoll 2008-09-08
§ 101 Avgående ledamöter och ny konstitution b.) Styrelsens nya konstituering
Anders kollar upp om avelskommittén och avelsrådets medlemmar vill kvarstå. Punkten åtgärdad.
Louise kollar upp uppfödarkommitténs status. Punkten kvarstår då den ej är åtgärdad.
Cicci skickar ut information om hur man kopplar upp de e-mailkonton som är kopplade till ovanstående styrelseuppgifter. Punkten åtgärdad.
Anders tillser att uppgifter om styrelsen och avgångna ledamöter blir korrekt uppdaterat på hemsidan. Punkten åtgärdad.
§ 106 Klubbens hemsida 2.) Specialenkommittéer
Louise skriver ihop en blänkare till hemsidan. Punkten kvarstår då den ej är åtgärdad.
§ 107 Apporteringstest
Anders kontaktar domaren och hundägaren och meddelar beslutet. Punkten kvarstår då den ej är åtgärdad.
§ 110 Circuit WDS 1.) Utbildning av ringsekreterare - reseersättning
Louise kontaktar Mona och ber henne skicka in en reseräkning till kassören. Punkten åtgärdad.
§ 113 Tollarklubbens deltagande vid mässor etc. 1.) PR-material
Cicci kontaktar Marie Eklöv för tips på PR-material vid mässor o dyl. Punkten kvarstår då den ej är åtgärdad

§ 122 Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit. Dessa redovisas separat.
Gällande Inge Svanbergs skrivelse - styrelsen beslutar att notera skrivelsen och lägga den till handlingarna.
 
§ 123 Skrivelser ut
1.) Svar till Inge Svanberg 080917
2.) Svar på SSRK:s MH-enkät
080912
3.) Motion till SSRK angående Tollingjaktchampionat
080928
4.) Skrivelse till Skattemyndigheten angående gamla momsen

 
§ 124 Rapporter från alla ansvarsområden
a.) Ordförande

1.) Samarbete mellan retrieverrasklubbar inom SSRK
Anna rapporterade om läget inom SSRK och dess organisationsförändringar.

b.) Jaktansvarig via mail
1.) Motion till SSRK angående tollingjaktchampionat
Anders rapporterade via mail om att motionen kommer att behandlas av SSRK.

c.) Sekreterare
1.) Telefonmöte 22/7
Mötet varade ca 2,5 timmar.

2.) Klubbmötet 2009-03-14
Ekbacken är bokad. Cicci skickar in kallelse till Tollaren/hemsidan samt tar hand om anmälningar angående boende och fika/mat för deltagarna.

d.) Kassör
1.) Rapport t o m 2008-09-30
Ulla redogjorde för klubbens ekonomi per 2008-09-30. Klubbens ekonomi är för tillfället god. Circuiten gick med ca 15 000 kr i vinst.

1.) Gamla momsen
Ulla har skickat in en skrivelse till Skattemyndigheten, men ej fått svar.

e.) Avelsansvarig
Yvonne sitter kvar som avelsråd.

f.) JUM- och utbildningsansvarig
1.) Nya funktionsbeskrivningen
Anna informerade om hur långt SSRK kommit med nya funktionsbeskrivningen.

g.) Uppfödaransvarig
Inget nytt.

h.) Aktivitets- och medlemsansvarig
Susanne meddelade att hon fortsätter jobba på att hitta distriktsansvariga i de distrikt som saknar sådana.
Montergruppen är på gång med förberedelser inför HUND2008. Anmälan om deltagande med rasmonter skickades till SKK 2008-10-02.
Friex-listan av Tollaren bör uppdateras. Susanne jobbar vidare på den.

i.) Utställningsansvarig
Ingen rapport.

j.) Specialenansvarig
Arbetet fortsätter inom gruppen.

§ 125 Gamla bokföringen
Anna har kontaktat Björn Martinsson och inväntar hans svar.
 
§ 126 Rasinformatörer
Det diskuterades om klubben istället för valpförmedlare ska ha rasinformatörer. Frågan bordläggs till nästa möte.
 
§ 127 Långtidsplanen
Informationen på hemsidan måste uppdateras. Alla i styrelsen ska se över Långtidsplanens innehåll och formuleringar. Anna skickar ut den till övriga i styrelsen.
 
§ 128 Club on Web
I dagsläget är vi nöjda med den service vi får från SKK och avser inte byta till Club on Web.
 
§ 129 Forskningsfonden
Då klubbmötet 2008-03-08 samt extra klubbmötet 2008-08-02 antagit motionen om upplösandet av klubbens forskningsfond för immunbristrelaterade sjukdomar beslutade styrelsen att ålägga kassör Ulla Nilsson att avsluta forskningsfonden och öppna ett nytt konto i Nordea där pengarna från fonden sätts in. Ansökan om medel från detta konto görs sedan till Tollarklubbens styrelse. Pengarna skall även fortsättningsvis användas för forskning rörande sjukdomar som drabbar tollare.
 
§ 130 Tollarspecialen 2008, 2009, 2010, 2011
2008 Gålö

12 oktober ska arrangörerna av Tollarspecialen 2008 ha ett utvärderingsmöte.
Några fakturor inväntas fortfarande.

2009 Värmland
Budgetförslag för 2009 har inkommit.
Det mesta är under kontroll så här långt, dock behöver man hjälp med det administrativa.
Lollo kontaktar Värmland samt jaktansvarig Anders angående tollingjaktprov på specialen 2009.

2010 Backamo
Backamo är bokat 23-25 juli.

2011
Inget nytt.

§ 131 Nya regler för Tollarspecialens Tollingmästare och Juniortollingmästare
Specialengruppen ska titta på förslaget och komma med synpunkter.
 
§ 132 Tollaren
1.) Ny layoutare
Det har inkommit ett förslag på ny layoutare. Anna kontaktar vederbörande.

2.) Layoutprogram
Följande program behövs:
Illustrator, InDesign, Photoshop samt ett ftp-program.

3.) Inbjudan till redaktören att medverka på nästa styrelsemöte
Beslutades att redaktören bjuds in till nästa möte samt får ersättning för boende och resa.

4.) Tollaren nr. 3
Anna svarar på Ulricas brev.

§ 133 Klubbens hemsida
1.) Uppfödarlänkar
Ulla skickar ut fakturor till uppfödarna. Det beslutades att för de uppfödare som lägger ut sin länk samt betalar avgiften under kvartal fyra 2008 ska avgiften gälla även för 2009.

2.) Specialenkommittéer
Louise arbetar vidare med att försöka få ihop specialenkommittéer.

§ 134 Valpförmedlingen
1.) Namnbyte från valpförmedlare till valphänvisare?
Styrelsen håller på att se över hela valpförmedlingsrollen, så i dagsläget tas inga beslut på några ändringar.

2.) Kan en uppfödare vara valpförmedlare?
Man kan inte vara både valpförmedlare och uppfödare, men att ha ett kennelnamn är inget hinder så länge man inte haft en valpkull.

3.) Omplaceringsregister
Se § 134 1.)

§ 135 Rasbok 2008
Allt verkar rulla på som planerat.
 
§ 136 Inbjudan till seminarier, kurser m.m.
1.) Inbjudan till ”Kurs för blivande utställningsadministratörer”
Vi avvaktar vidare utbildningar i andra delar av landet.
 
§ 137 Tollarklubbens deltagande vid mässor etc.
1.) PR-material
Inget nytt.
 
§ 138 Annonser i tidskrifter
1.) Jaktmarker och Fiskevatten - fortsatt annonsering?
Det beslutades att klubben ska fortsätta annonsera i tidningen.
 
§ 139 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
 
§ 140 Nästa styrelsemöte
Lördagen den 6 december i Stockholmstrakten. Cicci bokar boende.
 
§ 141 Mötets avslutande
Ordförande Anna Fredriksson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
 

 

Vid protokollet

Cecilia Bergling
Sekreterare

Justeras

Anna Fredriksson
Ordförande

Louise BlomquistCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben