NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte 2009-05-18

Närvarande: Lars Bengtsson
Cecilia Bergling
Ulla Nilsson
Mari Andersson
Lotta Strömberg
Björn Bjuggren
Titti Karlström
Malin Falk
Anmält förhinder: Annika Bergquist och Anders Wahlberg
   
§ 58 Mötets öppnande
Ordförande Lars Bengtsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.
 
§ 59 Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.
 
§ 60 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med några tillägg.
 
§ 61 Val av justerare
Mari Andersson valdes att jämte ordförande justera protokollet.
 
§ 62 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2009-04-06
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
 
§ 63 Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit.
 
§ 64 Skrivelser ut
Svar på remiss angående harmonisering av utställningsbestämmelserna skickat till SSRK 2009-05-05.
 
§ 65 AU-beslut
1.) Funktionsbeskrivning
AU har fattat beslut om att ersätta en beskrivare från Värmland för resa och uppehälle till en uppfödare i Göteborgstrakten som inte får tag i beskrivare på närmare håll. Beslut taget 2009-05-09.
 
§ 66 Rapporter från alla ansvarsområden
a.) Ordförande

Se § 71.

b.) Jaktansvarig via mail
1.) Rasklubbens tjp 2010
Tollarklubben har möjlighet att ansöka om att anordna ett eget officiellt tjp under 2010, men vi avvaktar till 2011, eftersom vi måste anmäla provet besked senast sista maj. Dessutom har jaktansvarig fullt upp med bl a regelrevideringar för tjp och diverse utbildningar den närmaste framtiden.

2.) Tollarklubbens Apporteringstest
Anders har, helt utan kostnad för klubben, utbildat 6 nya apporterings- testdomare den 24 april. Alla 6 godkändes. De utbildade är: Helen Häggström, Mariette Näslund, Susanna Hallgren, Anne ”Titti” Karlström, Anna Fredriksson och Petra Scharin.
Ytterligare en utbildning planeras dagarna före specialen i samma område som specialen, intresseanmälan kommer att finnas på hemsidan.
Anders planerar att ge ut en RoA samt anvisningar för arrangörer av apporteringstestet under hösten, som svar på frågan som ställdes under klubbmötet.

3.) Domare tjp
Anders Wahlberg och Sverker Haraldsson är antagna till domarutbildning för tjp av SSRKs Huvudstyrelse (HS).
SSRKs HS har, efter förslag från Tollingjaktkommittén, godkänt att man vid domarbrist kan använda vanliga B-provsdomare till tjp om tollingen bedöms med hjälp av en ”supervisor” i form av Anders, Sverker eller Fredrik Sköld.

4.) Bästa jaktmeriterade hund - Tollarspecialen
Beslutades att titeln enbart baseras på föregående års meriter och delas ut oavsett om hunden är anmäld eller ej till specialen. Det ska inte vara någon uppgörelse i utställningsringen utan de namn som nämns i årsberättelsen är de som gäller.

5.) SSRKs Fullmäktige
Styrelsen enades dagarna innan Fullmäktige om att lägga till ett förtydligande till SJ(t)CH-motionen om att det är alternativ A med 3 st 1:a pris i ekl som gäller, helt i enlighet med den motion från medlemmarna som bifölls på klubbmötet, istället för att dra tillbaka motionen. Motionen varken bifölls eller avslogs utan skickades vidare till SSRKs HS att tas med i den kommande regelrevideringen.
Prövoperioden för tjp förlängdes till 2010-06-30.

c.) Sekreterare
Adressetiketter är beställda och levererade. De delas ut på mötet i juni.

d.) Kassör
1.) Rapport t o m 2009-04-30
Ulla redogjorde för klubbens ekonomi samt meddelade att klubbens deklaration är inlämnad.

2.) Gamla momsen
Varbergs tryckeri har glömt begära återbetalning av vår gamla moms. Ulla bevakar ärendet.

3.) Faktura till Sydtollarna
Fakturan är betald.

4.) Webb-konferens
Ulla tipsade om en hemsida som tillhandahåller webb-konferenser. Mötet kom fram till att det inte är av intresse för tillfället men att man kan undersöka det närmare, längre fram i tiden.

e.) Avelsansvarig
Ingen rapport.

f.) JUM- och utbildningsansvarig
Beslutades att beställa ca 40 st JUM-protokoll. Mari fixar.

1.) Nya funktionsbeskrivningen
Anna Scharin har skickat en rapport till styrelsen om den nya beskrivningen som även kommer att finnas med i Tollaren nr 2.

2.) Utbildning av beskrivare/kastare m fl
Goldenklubben har skickat ut en inbjudan om utbildning för funktionärer och beskrivare den 27-28 juni i Småland. Då vi ännu inte vet när den nya
utbildningen kommer igång kan denna utbildning vara av intresse för de områden i landet som inte har några funktionärer och beskrivare.

g.) Uppfödaransvarig
1.) Uppfödarseminarium och uppfödargrupper
Lotta har kontaktat klubbens uppfödare via mail med en förfrågan om önskemål angående innehåll i en uppfödarkonferens. Tyvärr har bara 6 av ca 80 uppfödare svarat.

h.) Aktivitets- och medlemsansvarig
1.) Medlemsutskick
Titti skickar ut brev till alla nya medlemmar samt info till distrikten som i sin tur (eller via aktivitetsgruppen) skickar ett informationsbrev till den nye medlemmen. Tyvärr är många mailadresser till aktivitetsgrupper och distriktsansvariga ej uppdaterade eller felaktiga.

i.) Utställningsansvarig
1.) Gemensam domarkonferens 2011
En förfrågan har kommit från Svenska Kooikerhondjeklubben om alla raser inom grupp 8 ska ha en gemensam domarkonferens 2011. Ansökan ska vara SKK tillhanda senast juni i år. Svenska Kooikerhondjeklubben vill ha svar senast 25 maj. Malin kontaktar dem och kollar upp vad kostnaden per klubb kommer att bli.

2.) Samordning av krav för vidareutbildning av exteriördomare
Labbeklubben vill ha en samordning retrieverrasklubbarna emellan gällande krav på exteriördomare. Malin kontaktar dem.

j.) Specialenansvarig
Ingen rapport.

§ 67 Långtidsplanen
Alla ska se över den till nästa möte och komma med synpunkter.
 
§ 68 Avtackningsmuggar
Till nästa möte ska alla ha funderat på utdelningen av tackmuggar.
 
§ 69 Forskningsfonden
Ulla har avslutat kontot hos Skandiabanken och fört över pengarna till det nya kontot i Nordea.
 
§ 70 Tollarspecialen
2009
Det mesta är klart inför årets special. En del sponsorer saknas dock.

2010 - 2011
Planeringen fortsätter.

§ 71 Tollaren
Tollaren nr 2 är hos tryckeriet och beräknas komma ut under vecka 21.

1.) Friex
Friexlistan uppdaterad hos SKK.
Beslutades att de domare som dömer tjp ska stå med på friexlistan. Cicci fixar det.

2.) Arbetsbeskrivning redaktör
Lasse meddelar att ett förslag är på gång, så snart senaste numret av tidningen är klar.

§ 72 Klubbens hemsida
1.) Ansvarsområden
Var och en i styrelsen bör se över informationen gällande sitt ansvarsområde på hemsidan och meddela ändringarna till någon i webbkommittén.

2.) Hemsidor för aktivitetsgrupper
En aktivitetsgrupp har en länk till ett privat hundutbildningsföretag vilket inte är förenligt med klubbens riktlinjer. En annan aktivitetsgrupp har en hemsida som uppges inte uppdateras. Lasse kontaktar de båda.

3.) Annons hemsidan
Ett företag har anmält sitt intresse att ha sin banner/annons på klubbens hemsida. Hemsidan ska enbart vara en informationssida för vår ras, men annonsering kan gärna ske i klubbtidningen samt på Tollarspecialen där det behövs sponsorer. Cicci kontaktar företaget.

§ 73 Tollarbutiken
Ingen rapport.
 
§ 74 Rasbok 2008
Korrekturren är utskickade. Sista dag för inbetalning var 27/4.
 
§ 75 Arbetsgrupp SSRKs Organisationsutredning
På SSRKs Fullmäktige 16-17 maj beslutades att den arbetsgrupp som ska arbeta med Organisationsutredningen ”En klubb - Ett medlemskap” ska bestå av 6 personer: 2 ledamöter från SSRK HS, 2 personer från SSRKs avdelningar samt 2 personer från rasklubbarna - 1 från retrieversidan och 1 från spanielsidan. Retrieverrasklubbarna hade ett kort sammanträde efter Fullmäktige och den person som förslogs representera retrieversidan var Golden retrieverklubbens ordförande, Owe Rindstrand. Alla retrieverklubbar ska även utse en representant till den undergrupp som Owe företräder.
Beslutades att godkänna Owe samt att utse Lasse till Tollarklubbens representant.
 
§ 76 Övriga frågor
1.) Rasinformatörer
Frågan tas upp på nästa möte då vi även försöker utarbeta riktlinjer för rasinformatörer.
Vi har fått en intresseanmälan angående valpförmedlare/rasinformatör, men då vi ännu inte har riktlinjerna klara avvaktar vi till efter nästa möte.
 
§ 77 Nästa styrelsemöte
Den 13-14 juni på Nova Park Hotel vid Arlanda.
 
§ 57 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
 

 

Vid protokollet

Cecilia Bergling
Sekreterare

Justeras

Lars Bengtsson
Ordförande

Mari Andersson



Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben