NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte 2009-06-13 - 2009-06-14

Närvarande: Lars Bengtsson
Cecilia Bergling
Annika Bergquist
Björn Bjuggren
Titti Karlström, §79-87, 89, 92-94
Lotta Strömberg
adj. Anna Bergwall, redaktör, §92
adj. Louise Blomqvist, specialenansvarig §86 j.), 90-91
 
Anmält förhinder: Ulla Nilsson
Anders Wahlberg
Malin Falk
Mari Andersson
   
§ 79 Mötets öppnande
Ordförande Lars Bengtsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.
 
§ 80 Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.
 
§ 81 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med något tillägg.
 
§ 82 Val av justerare
Annika Bergquist valdes att jämte ordförande justera protokollet.
 
§ 83 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2009-05-18
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
 
§ 84 Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit.
Beslutades att godkänna Ann Carlströms ansökan om att utöka sitt rasregister med att gälla för tollare, med önskemål om att hon bör besöka ett tollingjaktprov.
Annika kontaktar SKK och kontrollerar om det går att ansöka om pengar från deras forskningsfond till Tollarprojektet.
 
§ 85 Skrivelser ut
Inga skrivelser ut.
 
§ 86 Rapporter från alla ansvarsområden
a.) Ordförande
1.) Organisationsutredningen SSRK
Lasse håller kontakt med de andra retrieverklubbarna angående klubbarnas representant till utredningsgruppen.

b.) Jaktansvarig via mail
1.) Utbildning av domare för Tollarklubbens Apporteringstest
Planeras i anslutning till årets Tollarspecial. Finansieras med startavgifter. Info kommer att läggas ut på hemsidan.

2.) Nya reviderade regler för tjp
Tollingjaktprovskommittén träffas 13-14 juni i Luleå för att göra klart remissförslagen på nya tollingjaktprovsregler, RoA till dessa, nytt jaktprovsprotokoll samt förslag till tollingjaktprovschampionat SJ(t)CH. Om tid finnes även förslag till utbildningsplan för nya tollingjaktprovsdomare. Förslagen fastställs sedan av HS och går ut på remiss till SSRK organisationen (avdelningar, rasklubbar och jaktprovsdomareföreningen) så att de kan fastställas vid nästa SSRK fullmäktige i maj 2010.

3.) Jaktpins
Man är berättigad till en jaktpin per hund och per klass (oavsett provform, då tjp och B-prov ska vara likvärdiga) per år.
Guld för pris i ekl, på tjp, B- eller A-prov
Silver för pris i ökl, på tjp eller B-prov eller godkänd i Kkl på A-prov
Brons för pris i nkl på tjp eller B-prov.
Jaktpin delas ut på klubbmötet för merit tagen under året före klubbmötet.

c.) Sekreterare
1.) Mötesplatser för styrelsemöten
Alla styrelsemedlemmar får i uppdrag att hitta lämpliga platser för framtida styrelsemöten.

2.) Klubbmötet 2010-03-13
Cicci bokar Ekbacken för nästa års klubbmöte.

d.) Kassör via mail
1.) Rapport t o m 2009-05-31
Ulla skickade ut en redogörelse för klubbens ekonomi via mail innan mötet.

2.) Gamla momsen
Klubben har fått inbetalt 36 406 kr från Varbergs Tryckeri den 10 juni. Beslutades att Ulla skickar en blomma till tryckeriet som tack för hjälpen med att få tillbaka momsen.

e.) Avelsansvarig
1.) Avelskommitté
Kommittén är vilande tillsvidare.

2.) SKKs valphänvisning
Annika redogjorde för sitt förslag på Tollarklubbens text på SKKs valphänvisning. Efter diverse ändringar och tillägg godkändes innehållet. Annika skickar texten till SKK inom det snaraste.

f.) JUM- och utbildningsansvarig
1.) Utbildning av beskrivare och övriga funktionärer
Mari får i uppdrag att kolla upp hur länge det kan dröja innan vi kan utbilda fler funktionärer. Det hade varit bra att få någon form av tidsplan för när utbildningarna kan tänkas starta.

g.) Uppfödaransvarig
1.) Uppfödarkommitté
Kommittén är vilande tillsvidare.
Det diskuterades att starta upp uppfödarutbildningarna igen eftersom det i dagsläget finns ett stort antal nya uppfödare som inte gått utbildningen. Lotta ser över vad som krävs.

h.) Aktivitets- och medlemsansvarig
1.) Aktivitetsträff på TollarLägret 17 juni
Titti kommer att träffa en del av de distrikts- och aktivitetsansvariga på Fliken. Tyvärr är det inte speciellt många som anmält sig till träffen. De kommer bland annat att diskutera medlemsfrågor, aktiviteter samt ekonomi.
Titti informerade om att SKK har ett nytt medlemssystem.

i.) Utställningsansvarig
1.) Gemensam domarkonferens 2011
Då SSRK står för anordnandet av domarkonferenser avvaktar vi tills det blir aktuellt med en gemensam konferens anordnad av SSRK.

2.) Samordning av krav för vidareutbildning av exteriördomare
Malin har försökt få tag i Labbeklubben som föreslagit en vidareutbildning, men inte lyckats.

3.) Olika rasstandarder i olika länder
Efter ett påpekande från en medlem kan vi konstatera att det skiljer sig i FCI:s rasstandard gentemot Sveriges gällande tollarnas mankhöjd. I FCI:s står det +- 2,5 cm och i Sveriges +- 3 cm. Det kan vara så att översättningen av 1 inch (tum) beror på att det finns olika tumstorlekar i olika länder.
Malin ges i uppdrag att meddela SKK skillnaden och be dem återkomma med sina synpunkter i ärendet.

j.) Specialenansvarig via telefon
1.) Arbetsgrupp
Lollo vill ha besked huruvida jaktansvarig samt utställningsansvarig kan boka domare till kommande specialer. De bör åtminstone kunna sammanställa en lista med namn på personer som man vara aktuella. Frågan bollas vidare till jakt- respektive utställningsansvarig.

§ 87 Styrelsens lathund
1.) Reseersättning specialen
Björn tar, till nästa möte, fram ett förslag på regler för reseersättning i klubben.
Cicci börjar arbeta fram en lista på innehållet i lathunden.
 
§ 88 Långtidsplanen
Diverse uppdateringar gjordes.
 
§ 89 Avtackningsmuggar
Beslutades
att fr o m verksamhetsåret 2009 dela ut muggar till alla som fullföljt en mandatperiod för ett förtroendeuppdrag i klubben. Antal muggar som delas ut är 2 st, oavsett längd på uppdrag/mandatperiod.
 
§ 90 Tollarspecialen
Wikin bör innehålla praktisk information med bl a lathundar över vad som ska göras och hur man gjort tidigare år. Cicci ser över innehållet till nästa möte.

2009
Det mesta är klart inför årets special.
Beslutades att fr o m i år inte dela ut muggar till klassvinnarna.

2010
Klackbergsgården i Norberg 23-25 juli. Cicci och Annika besöker stället någon gång under juli/augusti för att titta på mark och omgivningar.

2011
Tånga Hed?

2012
Öland?

§ 91 Nya regler för Tollarspecialens Tollarmästare och Juniortollarmästare
Beslutades
att TM och JTM ska koras genom en kombination av tollingjaktprov och utställning, men att jaktresultatet ska vara övervägande. Specialengruppen ges i uppdrag att snarast ta fram ett förslag på nya regler.
 
§ 92 Tollaren
1.) Friex
Friexlistan uppdaterad med tjp-domare. Ulrica Åström har skickat Tollaren nr. 1 och nr. 2 2009 till domarna.

2.) Arbetsbeskrivning redaktör
Vår redaktör, Anna, hade tillsammans med redaktionen gjort ett mycket bra förslag på arbetsbeskrivning. Cicci ser till att den hamnar i redaktörens välkomstfolder.

§ 93 Klubbens hemsida
1.) Hemsidor aktivitetsgrupper
Lasse kontaktar en webbmoster samt layoutaren och ber dem ta bort adressen till den hemsida som endast länkar till ett privat hundföretag istället för till en aktivitetsgrupp.
 
§ 94 Tollarbutiken
1.) Kepsarna är slut.
Beslutades att Johanna ska beställa kepsar från en ny leverantör. De kommer att finnas i flera olika färger.
 
§ 95 Rasbok 2008
Alla texter har ej kommit in än. Saknar texter från en del olika områden, så som jakt, avel, mentalbeskrivning samt motiveringen av 2006 års guldapportvinnare.
 
§ 96 Rasinformatörer
Cicci sammanställer en ”arbetsbeskrivning” för rasinformatörer som sedan ska ut på ”remiss” till styrelsen samt valphänvisare Therese Ludvigsson.
 
§ 97 Monter/mässor
1.) Banderoll
Beslutades att beställa en stående banderoll från VistaPrint. Banderollen ska vara för utomhusbruk i den största storleken 181,7 x 76,2 cm. Den stora bakgrundsbilden ska vara med jaktmotiv kantat med (om det är möjligt) ca 4 små bilder föreställande andra aktiviteter t ex agility, spår, lydnad samt en helkroppsbild. Först kommer ett provexemplar att beställas så att vi kan se kvaliteten.
 
§ 98 Övriga frågor
1.) PR/Info
Någon från styrelsen bör ha koll på vilka jaktmässor som finns runt i landet samt kontakta aktivitetsgrupperna och fråga om de kan ställa upp och visa upp vår ras. Lasse tar på sig uppdraget samt tar upp frågan med aktivitetsgrupperna på Fliken. Han kollar dessutom upp hur många aktivitetsgrupper som kan tänkas behöva en banderoll.
 
§ 99 Nästa styrelsemöte
Den 6 augusti kl. 15.00 på Tollarspecialen.
 
§ 100 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Cecilia Bergling
Sekreterare

Justeras

Lars Bengtsson
Ordförande

Annika BergquistCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben