PROTOKOLL FÖRT VID
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte
2001-03-10 på Ekbackens Idrottshotell i Katrineholm

 1. Mötets öppnande
  Ingrid Larsson förklarade mötet öppnat.

 2. Fastställande av röstlängden
  Röstlängden fastställdes och närvarolista upprättades. 54 st röstberättigade medlemmar är närvarande.

 3. Val av ordförande för mötet
  Ulf Berghed valdes till ordförande för klubbmötet.

 4. Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet
  Styrelsen har utsett Anette Björgell som sekreterare för klubbmötet.

 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordförande justera protokollet
  Lena Toftling och Anna Scharin väljes som justerare, tillika rösträknare.

 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  Första kallelsen var införd i Tollaren nr 4/00 som utkom före jul samt även i nr 1/01 som utkom en vecka före mötet. Mötet förklaras av mötet behörigen utlyst.

 7. Fastställande av dagordning
  Inga övriga frågor anmäldes. Dagordningen fastställdes och godkändes.

 8. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor
  Ingrid Larsson föredrog styrelsen förvaltningsberättelse som lades till handlingarna.
  Gun Nilsson föredrog Avelsrådets verksamhetsberättelse som lades till handlingarna.
  Anna Scharin föredrog Valpförmedlingens rapport.

 9. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning samt bokslut
  Jacob Kinge föredrog resultat- och balansräkning. Petra Scharin föredrog Revisorernas berättelse som lades till handlingarna. Mötet fastställde balans- och resultaträkningen som lades till handlingarna.

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Klubbmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2000.

 11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
  Ingrid Larsson föredrog styrelsens förslag som godkändes och lades till handlingarna.

 12. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av medlemsavgift
  Jacob Kinge föredrog styrelsens budgetförslag som godkändes lades till handlingar.
  Anette Björgell föredrog styrelsens förslag till medlemsavgifter för år 2002:
  Fullbetalande medlemmar oförändrat 200 kr
  Utlandsmedlem höjning till 300 kr
  Familjemedlem oförändrat 50 kr
  Valpköparmedlem höjning till 115 kr varav 15 kr går till forskningsfonden
  Mötet fastställde medlemsavgifterna för år 2002 enligt förslaget.

 13. Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga funktionärer
  Klubbmötet beslutade att ersättning utgår enligt den statliga ersättningsnivån.

 14. Val av ordförande i styrelsen
  Ulf Berghed föredrog valberedningens förslag.
  Ingrid Larsson omval 1 år.
  Klubbmötet valde Ingrid Larsson till ordförande under ett år.

 15. Val av övriga ledamöter i styrelsen, varav en ansvarig för avelsfrågor
  Valberedningens förslag:
  Helen Häggström, fyllnadsval 1 år (Ansvarig avelsfrågor)
  Jacob Kinge, omval 2 år
  Johan Körge, omval 2 år
  Ulf Craemer, nyval 2 år
  Klubbmötet valde övriga ledamöter i styrelsen enligt valberedningens förslag.
  Dessutom kvarstår Anette Björgell och Milan Pavlovic.

 16. Val av tre suppleanter i styrelsen samt fastställande av tjänstgöringsordning
  Valberedningens förslag:
  1. Louise Runnemark, omval 1 år
  2. Therese Knutsson, nyval 1 år
  3. Hans Abrahamsson, nyval 1 år
  På mötet framkom även följande förslag som suppleanter nr 2 resp 3:
  Aji Franzén resp Marie Theorin.

  Klubbmötet valde suppleanter i styrelsen enligt följande med nedanstående tjänstgöringsordning:
  1. Louise Runnemark, omval 1 år
  2. Aji Franzén, nyval 1 år
  3. Marie Theorin, nyval 1 år

 17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
  Valberedningen föreslår:
  Susanna Hallgren, omval ordinarie 1 år
  Petra Scharin, omval ordinarie 1 år
  Nina Fredriksson, omval suppleant 1 år
  Ulla Nilsson, omval suppleant 1 år

  Petra Scharin avsade sig posten till förmån för Anna Scharin.

  Klubbmötet valde revisorer och revisorssuppleanter enligt föjande:
  Susanna Hallgren, omval ordinarie 1 år
  Anna Scharin, nyval ordinarie 1 år
  Nina Fredriksson, omval suppleant 1 år
  Ulla Nilsson, omval suppleant 1 år

 18. Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ledamöter till SSRK:s representantskap, jämte personliga suppleanter
  Klubbmötet uppdrog åt styrelsen att välja två representanter till SSRK:s representantskap.

 19. Val av valberedning om tre personer varav en ordförande
  Klubbmötets förslag:
  Ulf Berghed - ordförande och sammankallande i valberedningen
  Ann-Britt Gustafsson
  Gun Nilsson

  Klubbmötet valde ovanstående tre personer till valberedning för ett år.

 20. Forskningsfondens verksamhetsberättelse
  Jacob Kinge föredrog forskningsfondens verksamhetsberättelse som lades till handlingarna.

 21. Föredrag av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning för forskningsfonden
  Petra Scharin föredrog revisorernas berättelse som fastställdes och lades till handlingarna.

 22. Frågan om ansvarsfrihet för forskningsfondens styrelse
  Klubbmötet beviljade fondstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2000.

 23. Tollingjaktprov
  Johan Stenebo redogjorde lite för vad som hänt ang Tollingjaktproven under året som gått. Han poängterade några speciellt viktiga punkter:
  Likartad bedömning mellan domare, hund och prov samt likartad provsituation.
  Johan visade även lite siffror på årets deltagande hundar. Därefter vidtog livliga diskussioner. Det är viktigt att rätt personer deltager i gruppen, som skall arbeta tillsammans med SSRK för att ta fram regler m m.
  Klubbmötet beslutar att det är jaktkommittén, som skall utse klubbens representanter till arbetsgruppen.

 24. Behandling av frågor, som senast den 1 december anmälts till styrelsen eller av denna underställts mötet.
  Nedanstående 6 motioner har inkommit till styrelsen före den 1 december 2000:

  1) Tollarjaktproven
  Klubbmötet beslutar avslå motionen.

  2) Ändringar i Långtidsplanen
  Klubbmötet beslutar tillstyrka motionen och uppdrar till styrelsen att skriva in att "Tollaren, i första hand, skall ses som och förbli en apportör på allt småvilt, liksom övriga retrieverraser är" i Långtidsplanen.

  3) Information från klubben
  Styrelsen yrkar avslag av motionen eftersom information utåt redan sprids på ett bra sätt. Klubbmötet beslutar avslå motionen. En uppmaning till domareföreningen skall dock ske om att vår ras har lika stor rätt att deltaga på retrieverjaktproven som andra retrieverraser.

  4) Valpförmedlingen och uppfödarutbildningen
  Klubbmötet beslutar avslå motionen.

  5) Valpförmedlingen för enbart svenska uppfödare
  Klubbmötet beslutar avslå motionen.

  6) Uppfödarutbildningen
  Klubbmötet beslutar avslå motionen och hänvisar till att uppföljning av uppfödarutbildningen redan är beslutad.

 25. Övriga frågor
  Jaktansvarige Johan Körge delade ut jaktmeritpins till de ekipage, som tagit pris på officiellt jaktprov. Följande erhöll brons: Milan Pavlovic för pris i unghundsklass, Kerstin Lindwall, Anette Johansson samt Eva Strandberg, samtliga för pris i nybörjarklass. Sedan erhöll Lars Finne brons, silver och guld för sin framfart till priset i elitklassen.

  Ingrid Larsson visade upp den plakett som är framtagen till våra Brukschampions. Bengt Lanngren tog emot Lousie Pedersens plakett och Ann-Britt Gustafsson tog emot Anders Tunmarkers.

  Mötesordförande Ulf Berghed tackade för förtroendet och ordet samt överlämnade ordet till klubbens ordförande Ingrid Larsson.

 26. Avslutning
  Ingrid tackar för förnyat förtroende, tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Anette Björgell
Sekreterare

Justeras

Ulf Berghed
Mötesordförande

Anna Scharin

Lena ToftlingCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben