PROTOKOLL FÖRT VID
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte
2002-03-09 på Ekbackens Idrottshotell i Katrineholm

 1. Mötets öppnande
  Ingrid Larsson hälsade alla hjärtligt välkomna samt förklarade mötet öppnat.

 2. Fastställande av röstlängden
  Röstlängden fastställdes och närvarolista upprättades. 57 st röstberättigade medlemmar är närvarande.

 3. Val av ordförande för mötet
  Ulf Berghed valdes till ordförande för klubbmötet.

 4. Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet
  Styrelsen har utsett Anette Björgell som sekreterare för klubbmötet.

 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordförande justera protokollet
  Sverker Haraldsson och Ulf Craemer väljes som justerare, tillika rösträknare.

 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  Första kallelsen var införd i Tollaren nr 4/01 som utkom före jul samt även i nr 1/02 som utkom en vecka före mötet. Mötet förklaras av mötet behörigen utlyst.

 7. Fastställande av dagordning
  En övrig fråga om AD-röntgen anmäldes. Dagordningen fastställdes med detta tillägg och godkändes.

 8. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor
  Styrelsens förvaltningsberättelse var utdelad i möteslokalen och då ingen hade något att invända denna lades till handlingarna.
  Helen Häggström föredrog Avelsrådets verksamhetsberättelse som lades till handlingarna. SKK har varit sena i år igen med HD och AD resultaten och vi har därför inte förra årets siffror klara än.
  Anna Scharin föredrog Valpförmedlingens rapport.

 9. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning samt bokslut
  Jacob Kinge föredrog resultat- och balansräkningen. Mötet fastställde dessa och lade dem till handlingarna.
  Anna Scharin föredrog Revisorernas berättelse som lades till handlingarna.

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Klubbmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001.

 11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
  Ingrid Larsson föredrog styrelsens förslag som godkändes och lades till handlingarna.

 12. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av medlemsavgift
  Jacob Kinge föredrog styrelsens budgetförslag som godkändes lades till handlingar.
  Han föredrog också styrelsens förslag till oförändrade medlemsavgifter för år 2003:
  Fullbetalande medlemmar 200 kr
  Utlandsmedlem 300 kr
  Familjemedlem 50 kr
  Valpköparmedlem 115 kr varav 15 kr går till forskningsfonden
  Mötet fastställde medlemsavgifterna för år 2003 enligt förslaget.

 13. Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
  Klubbmötet beslutade att ersättning utgår enligt den statliga ersättningsnivån.

 14. Val av ordförande i styrelsen
  Ulf Berghed föredrog valberedningens förslag - Ingrid Larsson omval 1 år.
  Mötet föreslog Mona Gustafsson. Handuppräckning företogs med följande utfall:
  Ingrid Larsson 29 röster, Mona Gustafsson 20 röster.
  Klubbmötet valde Ingrid Larsson till ordförande under ett år.

 15. Val av övriga ledamöter i styrelsen, varav en ansvarig för avelsfrågor
  Valberedningens förslag:
  Helen Häggström, omval 2 år (Ansvarig avelsfrågor)
  Anette Björgell, omval 2 år
  Aji Franzén, nyval 2 år
  Klubbmötet valde övriga ledamöter i styrelsen enligt valberedningens förslag.
  Dessutom kvarstår Jacob Kinge, Johan Körge samt Ulf Craemer

 16. Val av tre suppleanter i styrelsen samt fastställande av tjänstgöringsordning
  Valberedningens förslag:
  1. Louise Runnemark, omval 1 år
  2. Mona Gustafsson, nyval 1 år
  3. Hans Abrahamsson, nyval 1 år
  Klubbmötet valde suppleanter i styrelsen enligt föreslagen tjänstgöringsordning

 17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
  Valberedningen föreslår:
  Annika Bergquist, nyval ordinarie 1 år
  Anna Scharin, omval ordinarie 1 år
  Nina Fredriksson, omval suppleant 1 år
  Ulla Nilsson, omval suppleant 1 år
  Klubbmötet valde revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag

 18. Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ledamöter till SSRK:s fullmäktige, jämte personliga suppleanter
  Klubbmötet uppdrog åt styrelsen att välja två representanter till SSRK:s fullmäktige.

 19. Val av valberedning om tre personer varav en ordförande
  Klubbmötets förslag:
  Arto Hissa - ordförande och sammankallande i valberedningen
  Ulf Berghed
  Louise Blomquist
  Klubbmötet valde ovanstående tre personer till valberedning för ett år.

 20. Övriga funktionärer - Medlemsansvarig och Sitemaster
  Till ny medlemsansvarig valdes Yvonne Altemark. Styrelsen fick i uppdrag att utse en ny sitemaster till klubbens hemsida. Pia Hultman stannar kvar till dess att en ny sådan har hittats, dock max 3 månader till.

 21. Forskningsfondens verksamhetsberättelse
  Jacob Kinge föredrog forskningsfondens verksamhetsberättelse som lades till
  handlingarna.

 22. Föredrag av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning för forskningsfonden
  Anna Scharin föredrog revisorernas berättelse som fastställdes och lades till handlingarna.

 23. Frågan om ansvarsfrihet för forskningsfondens styrelse
  Klubbmötet beviljade fondstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001.

 24. Behandling av frågor, som senast den 1 december anmälts till styrelsen eller av denna underställts mötet
  Nedanstående 4 motioner har inkommit till styrelsen före den 1 december 2001:

  1) Tollarjaktprovens status
  Britt AnderssonRöhr föredrog motionen. Styrelsen yrkar på avslag.
  Klubbmötet beslutar tillstyrka motionen. Styrelsen får därför nya direktiv till arbetsgruppen - att inte göra Tollingjaktproven officiella. De får också i uppdrag att till arbetsgruppen knyta en genetiker eller etolog för att utröna själva tollingen.

  (Två medlemmar avlägsnar sig från mötet. Kvar är 55 röstberättigade medlemmar.)

  2) Införande av Öppenklass på Tollarspecialens jaktprov
  Lars Finne föredrog motionen. Styrelsen yrkar på avslag.
  Klubbmötet beslutar avslå motionen. Klubbmötet uppdrar till jaktkommittén att gå igenom de olika jaktprovsklasserna som finns i samband med Tollarspecialen.

  3) Tollarklubbens agerande vid genomdrivande av delade championat
  Susanna Jangeroth föredrog motionen. Styrelsen tillstyrker motionen.
  Klubbmötet beslutar tillstyrka motionen.

  4) Krav för valpförmedling
  Ulf Craemer föredrog motionen. Styrelsen tillstyrker motionen med följande tillägg: "att stryka eller- satsen som innefattar jaktprov". Denna punkt existerar numera under en egen punkt. Det skulle innebära att kvar i satsen står: "Tiken skall ha ett 1:a pris på officiell utställning (Tollarspecialen gäller också) vid en ålder av lägst 15 månader."
  Klubbmötet tillstyrker motionen med styrelsens tillägg. Den nya formuleringen beslutas gälla omgående.

  (Fyra medlemmar avlägsnar sig från mötet. Kvar är 51 röstberättigade medlemmar.)

 25. Valpförmedlingen
  Ingrid Larsson berättade om en tvist som uppkommit under januari-februari med SSRK i samband med att en uppfödare nekades att få lägga ut sin kull till förmedling p g a för nära släktskap. SSRK tog kontakt med SKK:s juridiska avdelning och bad dem tolka vad som ryms inom våra regler. Styrelsen har sökt svar från SKK:s juridiska avdelning om deras regeltolkningar, men de har undvikit att svara trots upprepade påstötningar. SSRK tyckte att vi skulle förmedla kullen trots att den kommande kullen hade en %-sats som var högre än motsvarande för kusinparning som vi har med i våra krav. För att detta inte skall hända igen föreslår styrelsen att man skriver ut %-satsen i kraven samt att denna gäller över fem generationer. Punkten kommer då att lyda:
  "Föräldradjuren får ej vara närmare släkt än kusiner, d v s inavelsgraden får inte överstiga 6.25% över fem generationer."
  Klubbmötet beslutar anta styrelsens förslag med omgående verkan.
   
  En ev A-lista, för de kullar som uppfyller alla krav som ställs för att kullen skall förmedlas, samt en ev B-lista, för övriga kullar, diskuterades.
  Klubbmötet beslutar att kvarhålla endast en lista för valpförmedling och det är den redan tidigare antagna listan med krav för förmedling.

 26. Uppfödarutbildningen
  Enligt uppgift är det en uppfödargrupp som inte lämnat in sin del av det som skall in i uppfödarpärmen. Anna Scharin tar på sig att fullfölja arbetet så att pärmarna blir klara.

 27. Uppfödarlista på hemsidan och i Tollaren
  Det har varit uppe till diskussion HUR uppfödarna skall presenteras t ex på klubbens
  hemsida. Inte enbart de som gått utbildningen skall finnas där utan även de andra som är medlemmar och som är med i SKK:s uppfödarregister. Anette Björgell visade lite förslag på hur andra klubbar har löst detta.
  Klubbmötet uppdrar till styrelsen att ordna detta.

 28. Remiss från SSRK avseende championatsregler för retriever
  Klubbmötet motsatte sig remissens förslag och eftersom klubbmötet antog motion 3 så svarar styrelsen på remissen "att Svenska Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben anser att CERT skall utdelas i jaktklass på utställning".

 29. Tollarspecialen 2004
  Stockholm har haft problem med att ordna jaktmark för ett så stort arrangemang som
  Tollarspecialen har blivit. Kan västkusten ställa upp? Yvonne Altemark tar med sig frågan hem till aktivitetsgruppen "Tollare i Göteborg".

 30. Långtidsplanen
  Styrelsen har tyvärr inte hunnit revidera denna under året, men en grupp är nu tillsatt som skall göra detta. Med i gruppen är Ulf Craemer, Ulf Berghed, Petter Jansson och Lars Finne.

 31. Övriga frågor
  1) AD-röntgen
  Agria har ställt som krav att "om ev ersättning skall utdelas till hund som får ev armbågsproblem, så måste föräldradjuren vara röntgade UA". Hur gör man då om man t ex har en helt frisk lite äldre hane, som inte är armbågsröntgad men man gärna vill ta vara på hans gener?
  Ulf Berghed tar kontakt med Agria och hör efter.
  (Ulf har varit i kontakt med Agria direkt efter mötet och här är svaret:
  " Från Agria fanns kategoriska uppgifter om krav på AD-HD-röntgen för alla föräldradjur från 020901. Vid årsmötet fick jag i uppdrag att undersöka dispensmöjligheter under en övergångstid när det gäller äldre betäckare. Mina kontakter med mitt bolag, Agria, har gett följande vid handen:
  Det kategoriska beslutet har man tvingats överge. Kraven kommer att gälla de hårdast drabbade raserna, bland dem flera vanliga, som alla sennenraser, labrador- och golden retriever, men inte tollare! En officiell lista kommer om några dagar.
  Detta svar ger oss respit, åtminstone hos Agria. Hur andra bolag väljer att handla är osäkert, men man brukar följa det marknadsledande bolaget. Jag uppmanar dock alla att i fortsättningen alltid göra kombinerad röntgen så att vi har tillräckligt med AD-röntgade betäckare när kravet även når oss. Att det kommer är oundvikligt! "

 32. Mötets avslutande
  Jaktansvarige Johan Körge delade ut jaktmeritpins till de ekipage, som tagit pris på officiellt jaktprov och som anmält att de vill ha sitt pin. Följande erhöll brons:
  Susanna Jangeroth för pris i unghundsklass; Anna Scharin, Anette Berggren, Monica Westin samt Patrik Madsén, samtliga för pris i nybörjarklass.

  Ingrid Larsson delade ut en Brukschampion plakett till Louise Runnemark som lämnar denna vidare till Malin Vestberg.

  Ingrid Larsson avtackade också Milan Pavlovic och Marie Theorin som avgående styrelsemedlemmar; Mona Widell som medlemsansvarig samt Tina Oja-Jansson som Sitemaster. Den första arbetsgruppen avseende Tollingjaktproven avtackades också - Johan Stenebo och Erik Björne som får vars ett presentkort hemskickat.

  Då Alison Strang var i Sverige i samband med sitt seminarie i oktober, så skänkte hon en signerad tollarbok att göra en utlottning på där vinsten går till forskningsfonden. Hela 1400 kr inkom till fonden och glad vinnare av boken blev Ulf Berghed.

  Mötesordförande Ulf Berghed tackade för förtroendet och ordet samt överlämnade sedan ordet till klubbens ordförande Ingrid Larsson. Ingrid tackar för förnyat förtroende, tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Anette Björgell
Sekreterare

Justeras

Ulf Berghed
Mötesordförande

Sverker Haraldsson

Ulf CraemerCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben