PROTOKOLL FÖRT VID
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte
2005-03-12 på Ekbackens Idrottshotell i Katrineholm

 1. Mötets öppnande
  Ulf Craemer hälsade alla hjärtligt välkomna samt förklarade mötet öppnat.

 2. Fastställande av röstlängden
  Röstlängden fastställdes och närvarolista upprättades. 48 st röstberättigade medlemmar var närvarande. 

 3. Val av ordförande för mötet
  Gun Nilsson valdes till ordförande för klubbmötet.

 4. Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet
  Styrelsen har utsett Anette Björgell som sekreterare för klubbmötet.

 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordförande justera protokollet
  Ingrid Larsson och Birgitta Amrén-Ahlberg väljes som justerare, tillika rösträknare.

 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  Kallelsen var införd i Tollaren nr 1/04 samt att kallelsen legat på klubbens hemsida sedan början av februari. Mötet förklaras av mötet behörigen utlyst.

 7. Fastställande av dagordning
  Dagordningen fastställdes och godkändes. 

 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 2004 inklusive redogörelse från:
  avelsansvarig, valpförmedling, aktivitets-/medlemsansvarig, uppfödaransvarig och JUM-gruppen 
  Ulf Craemer föredrog styrelsens verksamhetsberättelse samt från avelsansvarig och dessa lades till handlingarna.
  Anna Scharin föredrog JUM-gruppens verksamhetsberättelse som därefter lades till handlingarna.
  Agneta Joonas föredrog uppfödaransvarigs verksamhetsberättelse och denna lades därefter till handlingarna.
  Hans Abrahamsson föredrog aktivitetsansvarigs verksamhetsberättelse och denna lades till handlingarna. 
  Tuula Lindroos föredrog valpförmedlingens rapport från 2004 och denna lades därefter till handlingarna.

 9. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning samt bokslut
  Ulf Craemer föredrog resultat- och balansräkningen då vår kassör inte kunde närvara. Mötet fastställde dessa och lade dem till handlingarna.
  Lena Frost föredrog Revisorernas berättelse inklusive ett PM som bl a rörde Tollarspecialen och versionshantering av reseräkningar och kvitton. Berättelsen och PM lades sedan till handlingarna.

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Klubbmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.

 11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
  Ulf Craemer föredrog styrelsens förslag som godkändes och lades till handlingarna. Anna Scharin föredrog JUM-gruppens verksamhetsplan som godkändes och lades till handlingarna.

 12. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av medlemsavgift
  Ulf Craemer föredrog styrelsens budgetförslag som godkändes lades till handlingarna. 
  Ulf föredrog också styrelsens förslag till medlemsavgifter som innebar oförändrade avgifter förutom valpköparmedlemskapet. Där har tidigare 15 kr avsatts till fonden, men eftersom fonden nu har mycket pengar som i nuläget bara står still lades förslaget att dessa 15 kr ska ingå i klubbens vanliga kassa. Då kommer dessa pengar medlemmarna tillgodo.
  Ett motförslag på oförändrat med 15 kr till fonden lades också.
  Rösträkning skedde och förslaget med 0 kr till fonden vann. Detta innebär alltså att mötet fastställde följande avgifter:
  Fullbetalande medlemmar 230 kr
  Utlandsmedlem 300 kr
  Familjemedlem 60 kr
  Valpköparmedlem 130 kr

 13. Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga funktionärer
  Klubbmötet beslutade att ersättning utgår enligt den statliga ersättningsnivån.

 14. Val av ordförande i styrelsen
  Lars Finne föredrog valberedningens förslag - Sverker Haraldsson nyval 1 år.
  Klubbmötet valde enhälligt Sverker Haraldsson till ordförande under ett år.

 15. Val av övriga ledamöter i styrelsen, varav en ansvarig för avelsfrågor
  Valberedningens förslag:
  Mona Gustafsson, omval 2 år
  Agneta Joonas, nyval 2 år
  Björn Martinsson, nyval 2 år
  Yvonne Altemark, fyllnadsval samt nyval 1 år (ansvarig för avelsfrågor)
  Klubbmötet valde övriga ledamöter i styrelsen enligt valberedningens förslag.
  Dessutom kvarstår Tuula Lindroos och Aji Franzén.

 16. Val av tre suppleanter i styrelsen samt fastställande av tjänstgöringsordning
  Valberedningens förslag:
  1. Louise Blomqvist, nyval 1 år
  2. Axel Sannö, omval 1 år 
  3. Hans Abrahamsson, nyval 1 år
  Klubbmötet valde suppleanter i styrelsen enligt föreslagen tjänstgöringsordning.

 17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
  Valberedningen föreslår:
  Ulf Craemer, nyval ordinarie 1 år
  Lena Frost, omval ordinarie 1 år 
  Nina Fredriksson, omval suppleant 1 år
  Ulla Nilsson, omval suppleant 1 år
  Klubbmötet valde revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag.

 18. Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ledamöter till SSRK:s fullmäktigemöte, jämte personliga suppleanter
  Klubbmötet uppdrog åt styrelsen att välja två representanter till SSRK:s fullmäktigemöte.

 19. Val av valberedning om tre personer varav en ordförande
  Klubbmötets förslag:
  Anette Björgell - ordförande och sammankallande i valberedningen
  Mike Rödgaard
  Phernilla Åkergren
  Klubbmötet valde ovanstående tre personer till valberedning för ett år.

 20. Forskningsfondens verksamhetsberättelse
  Ulf Craemer föredrog forskningsfondens verksamhetsberättelse samt resultatrapport som lades till handlingarna. Inga ansökningar har skett under året.

 21. Föredrag av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning för forskningsfonden
  Lena Frost föredrog revisorernas berättelse som fastställdes och lades till handlingarna.

 22. Frågan om ansvarsfrihet för forskningsfondens styrelse
  Klubbmötet beviljade fondstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.

  Mötet ajourneras för fikapaus.

 23. Behandling av frågor, som senast den 1 december anmälts till styrelsen eller av denna underställt mötet
  Nedanstående 3 motioner har inkommit till styrelsen före den 1 december 2004:

  1. Motion 1 - Agility på Tollarspecialen
   Louise Blomqvist föredrog motionen.
   Styrelsen yrkar på bifall av motionen i sin helhet med följande motivering:
   De senaste åren har flera av de aktivitetsgrupper som blivit tillfrågade att arrangera Specialen i framtiden avböjt. Det har man bl a gjort med motiveringen att man ej klarar av ett arrangemang med så många och skiftande discipliner. Ett beslut om att plocka bort en eller flera av de arrangemang som idag genomförs på vår Special kan förvisso kännas tråkigt, men om alternativet är ingen Special alls, är valet tämligen enkelt.

   Livliga diskussioner uppstod. Många var överens om att man nog kan lösa frågan om Specialen arrangemanget på ett annorlunda sätt än vad som görs idag.
   Röstning skedde via handuppräckning och 10 yrkar på bifall samt 28 på avslag.

   Klubbmötet beslutar avslå motionen.

  2. Motion 2 - Lydnad på Tollarspecialen
   Susanna Jangeroth föredrog motionen.
   Styrelsen yrkar på bifall av motionen i sin helhet med följande motivering:
   De senaste åren har flera av de aktivitetsgrupper som blivit tillfrågade att arrangera Specialen i framtiden avböjt. Det har man bl a gjort med motiveringen att man ej klarar av ett arrangemang med så många och skiftande discipliner. Ett beslut om att plocka bort en eller flera av de arrangemang som idag genomförs på vår Special kan förvisso kännas tråkigt, men om alternativet är ingen Special alls, är valet tämligen enkelt.

   Då denna i princip diskuterades via första motionen gick mötet snabbt till beslut.

   Klubbmötet beslutar avslå motionen.

  3. Motion 3 - Inofficiella retrieverjaktprov
   Ann-Britt Gustavsson föredrog motionen.
   Styrelsen yrkar på avslag av motionen i sin helhet med följande motivering:
   Samtliga av SSRK:s avdelningar bedriver verksamhet för att trygga det egna behovet av utbildade funktionärer. Den verksamheten står öppen för alla SSRK:s medlemmar, även tollarägare. Att mötas över rasgränserna är nyttigt, inte bara för oss som tollarägare, detta bidrar också till att ägare av andra retrieverraser får en ökad inblick i vår värld.

   Efter utbildning och arbete som funktionär på SSRK:s retrieverjaktprov står det var och en fritt att utnyttja förvärvad kunskap i Tollarklubben. Detta kan ske genom att man i sin aktivitetsgrupp bidrar till att öka förståelsen för jakt samt att hjälpa till att arrangera inofficiella jaktprov.

   Mötet diskuterade ett slag och man tyckte överlag att vi skulle vara med på SSRK:s aktiviteter i möjligaste mån.

   Klubbmötet beslutar avslå motionen.

  4. Ny organisation för Tollarklubben
   Ulf Craemer föredrog följande:
   Vid klubbmötet 2004 bifölls en motion om klubbens organisation. Resultatet publicerades i Tollaren nr 4/2004. För att göra verklighet av förslaget krävs ändringar av klubbens nuvarande stadgar. Kärnan i förslaget är att decentralisera klubben och att beslut kring verksamheten ska ligga närmre aktivitetsgrupperna.
   En del i specialklubbsutredningen är just att decentralisera rasklubbarna och att införa ett fullmäktigesystem.
   För att göra verklighet av en decentraliserad klubb krävs väl genomtänkta förändringar och att man tittar på hur det fungerar i t ex Labradorklubben som redan infört ett sådant system. Det går dock inte att plagiera Labradorklubbens stadgar och organisation rätt av bl a beroende på skillnaden i klubbarnas storlek.

   Styrelsen underställer klubbmötet att ta ställning till följande:
   Att Tollarklubbens styrelse tillsätter en stadgekommitté för att kunna lägga fram ett färdigt förslag om ett fullmäktigesystem i Tollarklubben till klubbmötet 2006.

   Klubbmötet diskuterade en hel del kring detta men kommer fram till att det inte är samma sak som står i uppdraget och som arbetsgruppen ang e v ändrad organisation kommit fram till.

   Klubbmötet beslutar att INTE uppdra till styrelsen att arbeta fram ett förslag till fullmäktigesystem för Tollarklubben.
   Däremot framkom önskemål om att genomföra arbetsgruppens organisationsändring som redovisades i Tollaren 4/04.

  5. Nya stadgar för Tollarklubben
   SSRK har fastställt nya typstadgar för rasklubb. Styrelsen har därefter gjort ett förslag på nya stadgar för Tollarklubben utifrån dessa typstadgar. 
   Lydelse av § 12 i klubbens nuvarande stadgar
   Förslag om ändring av dessa stadgar skall senast 1 december inges till styrelsen, som däröver till klubbmötet avger yttrande.
   För stadgeändring erfordras att beslut därom fattas på ordinarie klubbmöte samt att beslutet biträdes med minst två tredjedels majoritet.
   I kallelsen till det ordinarie klubbmötet skall ändringsförslaget delges medlemmarna.
   Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SSRK/HS.

   Styrelsen underställer klubbmötet att ta ställning till följande:
   Att styrelsens förslag till nya stadgar ska gälla som stadgar för Tollarklubben fr o m 2005-07-01 under förutsättning att de fastställs av SSRK/Hs.

   Klubbmötet beslutar anta de nya stadgarna fr o m 2005-07-01 förutsatt att SSRK godkänner dessa.

  6. Tollarklubbens apporteringstest
   Jägarförbundets apporteringstest har under flera år kunnat användas som meritering för att få valp förmedlad via Tollarklubbens valpförmedling. Tyvärr har Jägarförbundet tagit sin hand från testet, men det fortsätter att genomföras test runt om i landet. Detta har gjort att vi idag inte ens vet hur det genomförs inte heller vem som dömer heller hur det döms.
   För att återta kontrollen över detta föreslår styrelsen att klubben skapar ett eget apporteringstest. Alternativet är i princip att ta bort apporteringstest helt från valpförmedlingen.

   Styrelsens förslag till Tollarklubbens apporteringstest:
   Tollarklubbens apporteringstest ska vara enkelt att genomföra och administrera. Därför är det enklast att utgå ifrån Jägarförbundets apporteringstest och fastställa ett sätt för hur det ska genomföras och bedömas. Den enda tolkning av hur det ska dömas är den som jaktansvarig sammanställt senast 2005-05-31. Om det uppstår tolkningstvister i framtiden har jaktansvarige tolkningsföreträde. Den som ska döma Tollarklubbens apporteringstest ska vara godkänd av jaktansvarig som också upprättar en lista över dessa.
   Kopia av protokoll från Tollarklubbens apporteringstest ska insändas till jaktansvarige och först när så skett är resultatet användbart för att få valpkull förmedlad via Tollarklubbens valpförmedling.
   Styrelsens förslag till ändring av regler för valpförmedling både för hane och tik:

   Nuvarande regler
   Godkänt på Jägarförbundets apporteringstest med kallt vilt.
   Godkänt på SSRK:s retrievertest med kallt vilt. 
   Pris på inofficiellt jaktprov/tollingjaktprov, arrangerat av Tollarklubben. 
   Pris på officiellt jaktprov, arrangerat av SSRK. 

   Föreslagen ändring
   Godkänt på Tollarklubbens apporteringstest. 
   Godkänt på Jägarförbundets apporteringstest med kallt vilt genomfört före 050701. 
   Godkänt på SSRK:s retrievertest med kallt vilt genomfört före 050701. 
   Pris på inofficiellt jaktprov/tollingjaktprov, arrangerat av Tollarklubben. 
   Pris på officiellt jaktprov, arrangerat av SSRK. 

   Styrelsen underställer klubbmötet att ta ställning till följande:
   Att Tollarklubben inför Tollarklubbens apporteringstest fr o m 2005-07-01 och att valpförmedlingsreglerna ändras enligt styrelsens förslag.

   Klubbmötet diskuterade ganska mycket i frågan. Mötet tyckte att om testet är dömt av en SSRK domare så är detta en godkänd person och då behöver man inte kräva att det kallas Tollarklubbens apporteringstest utan det kan fortfarande heta Jägarförbundets apporteringstest.

   Klubbmötet beslutar att införa Tollarklubbens apporteringstest fr o m 2005-07-01.

   Ovanstående föreslagen ändring fastställdes också med tillägget i första punkten:
   Godkänt på Tollarklubbens apporteringstest eller likvärdigt apporteringstest, dömt av person godkänd av jaktansvarig i Tollarklubbens styrelse.

  7. Inriktning på arbetet med framtida prov
   Vid klubbmötet 2004 togs beslut om att återuppta arbetet med tollingjaktprov tillsammans med SSRK/Hs. Under året som gått har arbetet påbörjats, men befinner sig fortfarande bara i startgroparna. Trots detta har arbetsgruppen sett en alternativ grund för framtida prov där fokus flyttas från tolling till skillnader i retrieverarbetet.

   Styrelsen underställer klubbmötet att ta ställning till följande:
   Att Tollarklubben uppdrar åt arbetsgruppen att även utreda skillnader i retrieverarbete som en grund för framtida prov. 

   Klubbmötet beslutar enl förslaget.

 24. Övriga frågor
  Ledaren i Apportören som skrivits av SSRK:s ordförande Andreas Sundgren diskuterades.

 25. Mötets avslutande
  Ulf Craemer delade ut jaktmeritpins till de ekipage, som tagit pris på officiellt jaktprov och som anmält att de vill ha sitt pin.
  Följande erhöll brons: Anna Fredriksson för en 3:a ukl, Lis Sparre för en 2:a nkl, Sverker Haraldsson för en 2:a ukl, Tuula Lindroos för en 1:a nkl, Louise Runnemark för en 3:a nkl, Annika Bergquist för en 3:a nkl samt Jan-Inge Glenberg för en 3:a nkl.
  Följande erhöll silver: Anna Fredriksson för en 3:a ökl samt Catarina Strand för en 2:a ökl.
  Dessutom erhöll Martina Fransson ett guldmärke för en 1:a i elit.

  Sverker Haraldsson avtackade följande avgående styrelseledamöter: Ulf Craemer, Carina Stenkull, Jenny Jacobsson. Dessutom avtackades Sverker av Ulf såsom avgående redaktör för Tollaren. Sverker valde att dela med sig av sina muggar till nuvarande layoutare Elina Blom.

  Hans Abrahamsson läste upp vilka medlemmar som var nominerade till ”Guldapporten” – Sverker Haraldsson, Ulrica Åström samt Louise Runnemark. Hans läste upp styrelsens motivering:
  "Du tilldelas 2005 års Guldapport för Ditt stora och äkta engagemang i Tollarklubben - i allt från de små projekten med enskilda personer till de större arrangemangen som workingtest och tollarspecialer."

  Guldapporten tilldelas Ulrica Åström.

  Mötesordförande Gun Nilsson tackade för förtroendet och ordet, tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet:

Anette Björgell
Mötessekreterare

Gun Nilsson
Mötesordförande

Birgitta Amrén-Ahlberg

Ingrid LarssonCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben