PROTOKOLL FÖRT VID
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte
2006-03-11 på Ekbackens Idrottshotell i Katrineholm

 1. Mötets öppnande
  Sverker Haraldsson hälsade alla hjärtligt välkomna samt förklarade mötet öppnat.

 2. Fastställande av röstlängden
  Röstlängden fastställdes och närvarolista upprättades. 38 st röstberättigade medlemmar var närvarande.

 3. Val av ordförande för mötet
  Sverker Haraldsson valdes till ordförande för klubbmötet.

 4. Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet
  Styrelsen har utsett Anette Björgell som sekreterare för klubbmötet.

 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordförande justera protokollet
  Aji Franzén och Marie Eklöv väljes som justerare, tillika rösträknare.

 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  Kallelsen var införd i Tollaren nr 1/05 samt att kallelsen legat på klubbens hemsida sedan början av februari. Mötet förklaras av mötet behörigen utlyst.

 7. Fastställande av dagordning
  Dagordningen fastställdes och godkändes efter borttagande av ärende 2,3 och 4 samt tillägg av ärende 0 – Stadgar, samt under Övriga frågor – Hantering av vilt
  p g a fågelinfluensan.

 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 2005 inklusive redogörelse från: avelsansvarig, aktivitets-/ medlemsansvarig, uppfödaransvarig och JUM-gruppen
  Samtliga berättelser har funnits ute på hemsidan samt att de tryckts upp och delades ut på mötet.
  Styrelsens verksamhetsberättelse - Godkändes och lades till handlingarna efter följande ändringar: Tillägg under punkten Tollarspecialen: lydnaden och utställningen var officiella, och antalet deltagare var ej nytt rekord. Sverker meddelade också att man från SSRK Hs har lämnat våra reviderade regler gällande tollingjaktproven vidare till SKK för trolig stadgefästning i slutet av april.
  Avelsrådets rapport: Troligen har två av hanarnas kullar förväxlats - det gäller Renarder’s Bruno Banderillo och Vitötollarens Cassanova. Avelsansvarig kollar upp detta. Därefter lades rapporten till handlingarna.
  JUM-gruppens och aktivitetsansvariges verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna.
  I uppfödaransvarigs verksamhetsberättelse står det ”sena anbud” - ska vara ”sena återbud”. Efter denna ändring lades den till handlingarna.

 9. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning samt bokslut
  Björn Martinsson föredrog resultat- och balansräkningen. Vi hade omsatt nästan 500 000 SEK under 2005 och gjorde en vinst med nästan 76 000 SEK under året. Mötet fastställde därefter resultat- och balansräkningen och lade dem till handlingarna.
  Ulf Craemer föredrog Revisorernas berättelse. Berättelsen lades sedan till handlingarna.

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Klubbmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

 11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
  Sverker Haraldsson föredrog styrelsens förslag som godkändes och lades till handlingarna. Louise Runnemark föredrog JUM-gruppens verksamhetsplan som godkändes och lades till handlingarna.

 12. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av medlemsavgift
  Björn Martinsson föredrog styrelsens budgetförslag som diskuterades lite men därefter godkändes lades till handlingarna.
  Sverker Haraldsson föredrog också styrelsens förslag till medlemsavgifter som innebar oförändrade avgifter. Mötet fastställde följande avgifter:
  Fullbetalande medlemmar 230 kr
  Utlandsmedlem 300 kr
  Familjemedlem 60 kr
  Valpköparmedlem 130 kr

 13. Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga funktionärer
  Klubbmötet beslutade att ersättning utgår enligt den statliga ersättningsnivån.

 14. Val av ordförande i styrelsen
  Anette Björgell föredrog valberedningens förslag:
  Sverker Haraldsson nyval 1 år
  Klubbmötet valde enhälligt Sverker Haraldsson till ordförande under ett år.

 15. Val av övriga ledamöter i styrelsen, varav en ansvarig för avelsfrågor
  Valberedningens förslag:
  Ulla Nilsson, nyval 2 år
  Tuula Lindroos, omval 2 år
  Katrin Karlsson, nyval 2 år
  Yvonne Altemark, fyllnadsval samt omval 1 år (ansvarig för avelsfrågor)
  Anders Wahlberg, fyllnadsval samt nyval 1 år
  Klubbmötet valde övriga ledamöter i styrelsen enligt valberedningens förslag.
  Dessutom kvarstår Agneta Joonas.

 16. Val av tre suppleanter i styrelsen samt fastställande av tjänstgöringsordning
  Valberedningens förslag:
  1. Susanne Holmberg, nyval 1 år
  2. Louise Blomqvist, omval 1 år
  3. Axel Sannö, omval 1 år
  Klubbmötet valde suppleanter i styrelsen enligt föreslagen tjänstgöringsordning.

 17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
  Valberedningen föreslår:
  Jacob Kinge, nyval ordinarie 1 år
  Susanne Salomonsson, nyval ordinarie 1 år
  Lena Frost, nyval suppleant 1 år
  Nina Fredriksson, omval suppleant 1 år
  Klubbmötet valde revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag.

 18. Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ledamöter till SSRK:s fullmäktigemöte, jämte personliga suppleanter
  Klubbmötet uppdrog åt styrelsen att välja representanter till SSRK:s fullmäktigemöte.

 19. Val av valberedning om tre personer varav en ordförande
  Klubbmötets förslag:
  Phernilla Åkergren - ordförande och sammankallande i valberedningen
  Mike Rödgaard
  Ingrid Larsson
  Klubbmötet valde ovanstående tre personer till valberedning för ett år.

  Mötet ajourneras för fikapaus.
  2 medlemmar avlägsnar sig.

 20. Forskningsfondens verksamhetsberättelse
  Sverker Haraldsson föredrog forskningsfondens årsredovisning som lades till handlingarna. Inga ansökningar har skett under året.

 21. Föredrag av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning för forskningsfonden
  Då ingen balans- och resultaträkning inkommit till klubbmötet kunde inte heller revisorerna ta ställning till denna fråga. Samtliga i Fondstyrelsen sitter kvar under 2006 så tillsammans med de nyvalda revisorerna gör man denna revision i efterhand.

 22. Frågan om ansvarsfrihet för forskningsfondens styrelse
  Se under punkt 21.

 23. Behandling av frågor, som senast den 1 december anmälts till styrelsen eller av denna underställt mötet
  Nedanstående motioner har inkommit till styrelsen före den 1 december 2005:

  1. Motion 1 - Motion till Tollarklubbens ordinarie Klubbmöte 2006 angående tillägg i hälsoprogrammet
   Ingrid Larsson föredrog motionen.
   Styrelsen yrkar på bifall av motionen i sin helhet.

   Livliga diskussioner uppstod. En av sakerna som diskuterades var varför valparna måste testas i en A-B parning innan man kan få ut en stamtavla när man ändå väntar på en ev avelsutvärdering till hunden är 2 år gammal.

   Ett enigt klubbmöte beslutar avslå motionen med den ordalydelse som stod i motionens tillägg.

   Däremot uppdrar klubbmötet åt avelskommittén att skriva ett hälsotillägg i enlighet med motionens förutom punkten nämnd ovan med A-B parning.

  2. Ärende 0 - Nya stadgar för Tollarklubben
   P g a missförstånd så kom inte klubbens nya stadgar SSRK tillhanda förrän sent i höstas. Dessa var uppe för behandling på SSRK Hs styrelsemöte nu i februari och efter någon liten redaktionell ändring så fastställde SSRK stadgarna.

   Klubbmötet beslutar anta de nya stadgarna fr o m 2006-03-12.

 24. Övriga frågor
  Hantering av vilt p g a fågelinfluensan:
  Klubbmötet diskuterade lite hur man ska hantera situationen. SKK har uppmanat SSRK att använda dummies på B-proven under april och maj. Hur gör vi med våra egna vilttester på t ex JUM-beskrivningarna? Styrelsen kommer att ta ställning till denna viktiga fråga senare i samband med sitt första möte.

  3 medlemmar avlägsnar sig.

 25. Mötets avslutande
  Sverker Haraldsson delade ut jaktmeritpins till de ekipage, som tagit pris på officiellt jaktprov och som anmält att de vill ha sitt pin.
  Följande erhöll brons: Linda Gestrinius 1:a nkl, Anette Johansson 1:a nkl, Tina Byrsell 3:e ukl, Louise Thornqvist 3:a ukl samt Weronica Bengtsson 3:a nkl.

  Hans Abrahamsson läste upp vilka medlemmar som var nominerade till ”Guldapporten” – Anette Björgell, Marie Eklöv, Ingrid Larsson, Tuula Lindroos samt Anita och Anders Wahlberg.
  Guldapporten tilldelas Marie Eklöv.

  Sverker Haraldsson avtackade följande avgående styrelseledamöter: Björn Martinsson, Aji Franzén, Mona Gustafsson samt Hans Abrahamsson.

  Mötesordförande Sverker Haraldsson tackade för förtroendet och ordet, tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Anette Björgell
Mötessekreterare

Justeras:

Sverker Haraldsson
Mötesordförande

Aji Franzén

Marie Eklöv´Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben