PROTOKOLL FÖRT VID
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte
2007-03-10 på Ekbackens Idrottshotell i Katrineholm

 

§ 1. Mötets öppnande.

Sverker Haraldsson hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden fastställdes och närvarolista upprättades.

§ 3. Val av ordförande.

Till ordförande för att föra årets klubbmöte valdes Gun Nilsson.

§ 4. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

Christina Hedström utsågs till sekreterare vid årets klubbmöte.

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande, ska justera protokollet.

Till justerare tillika rösträknare valdes Marika Ekstrand och Sverker Haraldsson.

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar.

Inga utom klubbens medlemmar var närvarande.

§ 7. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

Kallelsen har legat på klubbens hemsida sedan 20/1-07 och varit infört i Tollaren nr 1.

§ 8. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställdes och godkändes med ett tillägg på punkt 23 - nr 2 och 3 under punkten byter plats och ett tillägg nr 4. Remiss SSRK för framtiden. Inga övriga frågor.

§ 9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 2006 inklusive redogörelse från avelsansvarig, aktivitets-/medlemsansvarig, uppfödaransvarig och JUM-gruppen.

Sverker Haraldsson läste upp klubbens verksamhetsberättelse och den godkändes och lades till handlingarna efter en påpekan om att alla i styrelsen inte skrivit på den. Avelsansvarig Yvonne Altemark läste upp avelsrådets berättelse, Susanne Holmberg läste upp aktivitets-/medlemsansvarigs, Sverker Haraldsson läste upp uppfödaransvarigs och Katrin Karlsson JUM-gruppens verksamhetsberättelser. Även dessa lades till handlingarna.

§ 10. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans och resultaträkning samt bokslut.

Nina Fredriksson föredrog balans- och resultaträkningen, vilken revisorerna inte kunde godkänna då det fanns en rad anmärkningar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för att jobba vidare och åtgärda dessa anmärkningar, vilket sedan kommer att redovisas i Tollaren och därefter kan godkännas.

§ 11. Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag klubbmöte 2004 givit till klubbstyrelsen.

1) Tollarklubbens organisation och indelning i distrikt.

Aktivitetsansvarig och ordförande rapporterade från det möte i december 2006 med landets aktivitetsgrupper, där man gemensamt kom fram till en indelning av landet i 8 st. distrikt vilket lades som förslag till klubbmötet. Klubbmötet godkände indelningen i dessa 8 distrikt. Intresserade distiktsansvariga finns ej för alla distrikt ännu, men det jobbas vidare med detta.

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.                                                        

Klubbmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2006.

§ 13. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till.

1) Verksamhetsplan för kommande år.

Sverker Haraldsson föredrog styrelsens förslag som godkändes, förutom några tillägg som att arbetet med rasboken 2008 skall komma igång under året och att distrikten är 8 st. Katrin Karlsson föredrog JUM-gruppens verksamhetsplan som också den godkändes.

2) Rambudgeten

Styrelsen gavs förtroende till att arbeta vidare med rambudgeten.

3) Medlemsavgifter.

Klubben har fortfarande god ekonomi så medlemsavgiften blir oförändrad.

4) Villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer.

Klubbmötet beslutande att ersättning utgår enligt den statliga ersättningsnivån.

§ 14. Val av ordförande.

Katrin Karlsson föredrog valberedningens förslag

Helen Häggström - nyval 1 år

Klubbmötet valde enhälligt Helen Häggström till ordförande under ett år.

§ 15. Val av 3 ordinarie ledamöter i styrelsen, var av en ansvarig för avelsfrågor.

Valberedningens förslag:

Yvonne Altemark - omval 2år (ansvarig för avelsfrågor)
Anders Wahlberg - omval 2 år.
Ulrika Åström - nyval 2 år.

Klubbmötet valde övriga ledamöter i styrelsen enligt valberedningens förslag.

§ 16. Val av 3 suppleanter i klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Valberedningens förslag.

Louise Blomqvist - nyval 1 år.
Susanne Holmberg - omval 1 år.
Maria Hedström - nyval 1 år.

Klubbmötet valde suppleanter i styrelsen enligt föreslagen tjänstgöringsordning.

§ 17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår.

Jakob Kinge - omval ordinarie 1 år. 
Susanne Salomonsson - omval ordinarie 1 år.
Lena Simm - nyval suppleant 1 år.
Nina Fredriksson - omval suppleant 1 år.

Klubbmötet valde revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag.

§ 18. Val av valberedning om tre personer varav en ordförande.

Valberedningens förslag.

Mike Rödgaard - 1 år, sammankallande.
Sverker Haraldsson - 1 år.
Marika Ekstrand - 1 år.

Klubbmötet valde dessa personer.

§ 19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-19.                                        

Klubbmötet beslutade sålunda.

Mötet ajourneras för fikapaus.

§ 20. Forskningsfondens verksamhetsberättelse.

Sverker Haraldsson föredrog forskningsfondens verksamhetsberättelse. En ansökan från  Helen Hamlin om bidrag från fonden på 25.000 kr till forskning rörande tollarsjukan. Under året har styrelsen haft ett protokollfört möte på telefon med Helen Hamlin där ansökan handlades och bifölls.

§ 21. Föredrag av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning för forskningsfonden.

Då ingen resultat- och balansräkning inkommit till klubbmötet kunde inte heller revisorerna ta ställning till denna fråga. Ärendet lämnades över till styrelsen som fick ansvarsfrihet att ta tag i frågan och göra denna revision i efterhand.

§ 22. Frågan om ansvarsfrihet för forskningsfondens styrelse.

Frågan gick till rösträkning. 17 ja 5 nej. Fondens styrelse har fortsatt förtroende.

§ 23. Behandling av frågor som anmälts till klubbstyrelsen.

1) RAS

Ulrika Åström projektledare för Tollarnas RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) informerade om RAS-projektet och att en slutgiltig version var skickad till fastställande. Ulrika informerade även om att RAS bör ses med positiva ögon av uppfödarna och ses som ett hjälpmedel i aveln, och att det är styrelsen som är ytterst ansvarig för RAS.

2) Tollarprojektet

Yvonne Altemark lämnade information från Helene Hamlin som pga barnafödsel inte själv kunde närvara. Susanne Steir presenterades, hon kommer tillsammans med Helen Hemlin sammanställa det som kommit in på enkätundersökningen.

3) Ansökan till SKK angående DNA test för prcd-PRA.

Ulrika informerade angående ansökan till SKK angående hälsoprogram för ögon hos tollaren. Tollarklubbens ansökan om central registrering för DNA test för prcd-PRA ligger nu hos SKK och vi kommer inom kort att kunna registrera tollarna. Under en övergångsperiod (till dess att ett nytt hälsoprogram arbetas fram) kommer vi dock att ha kvar vårt krav  på ögonlysning enligt nuvarande hälsoprogram för att få registrera valpar.

4) Remiss SSRK för framtiden.

Sverker informerar om en remiss som inkommit från SSRK angående fortsatt arbete.

Förslag  1. Som vi har det i dag.
Förslag  2.  Dela in SSRK  spaniel klubben, retriever klubben, rasklubbarna.

Styrelsen får i uppdrag att behandla denna remiss.

§ 24. Behandling av motioner som senast den 1 december anmälts till klubbstyrelsen.

Motion 1.

Angående kriterier för att vara med på valpförmedlingens lista.

Livliga diskussioner som slutade med ett övervägande nej.

Motion 2 – 7.

Motioner 2-7 ämnades till styrelsen för att tillsätta en grupp som jobbar med en arbetsplan för specialen.

§ 25) Behandling av motion från Tollarklubbens styrelse angående vandringspriser.   

Även denna motion lämnades till styrelsen och den grupp som ska jobba med specialen.

§ 26) Övriga frågor.

Inga övriga frågor hade inkommit/anmälts

§ 27) Mötets avslutade.

Mötet avslutas och mötesordförande tackade för visat intresse.

Sverker delade ut jaktmeritpins till de ekipage som tagit pris på officiellt jaktprov och som anmält att de vill ha sitt pins.
Susanna Holmberg delade ut guldapporten och den gick i år till Lena Toftling för stort arbete i klubben med bland annat anordnande av två Tollarspecialer.
Sverker Haraldsson avtackade de avgående styrelseledamöterna Agneta Joonas och Axel Sannö. Helen Häggström avtackade Sverker Haraldsson.

Nyvalda klubbordförande Helen Häggström tackade för förtroendet och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Christina Hedström
Mötessekreterare

Justeras:

Gun Nilsson
Mötesordförande

Sverker Haraldsson

Marica EkstrandCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben