PROTOKOLL FÖRT VID
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens extra klubbmöte
2008-08-02 på Gålö Havsbad i Stockholm

 1. Mötets öppnande
  Anna Fredriksson hälsade alla hjärtligt välkomna samt förklarade mötet öppnat.

 2. Fastställande av röstlängden
  Röstlängden fastställdes och närvarolista upprättades. 20 st röstberättigade medlemmar var närvarande.

 3. Val av ordförande för mötet
  Anna Scharin valdes till ordförande för klubbmötet.

 4. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare för mötet
  Styrelsen har utsett Anette Björgell som protokollförare för klubbmötet.

 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet
  Sverker Haraldsson och Tuula Lindroos väljes som justerare, tillika rösträknare.

 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar
  Inga andra än klubbens medlemmar närvarade. Därav beslöts ingen närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar.

 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
  Kallelsen var införd i Tollaren nr 2/08 samt att kallelsen legat på klubbens hemsida. Mötet förklaras av mötet behörigen utlyst.

 8. Fastställande av dagordningen
  Dagordningen fastställdes och godkändes.

 9. Val av en ordinarie ledamot i styrelsen
  Valberedningens förslag:
  Ulla Nilsson, omval 2 år
  Klubbmötet valde Ulla Nilsson enligt valberedningens förslag.

 10. Fyllnadsval av en ledamot i valberedningen t o m ordinarie klubbmöte 2009
  Klubbmötets förslag:
  Helen Häggström, fyllnadsval 1 år
  Klubbmötet valde enl mötets förslag.

 11. Beslut om omedelbar justering av punkterna 9 - 10
  Punkterna 9 - 10 förklaras omedelbart justerade.

 12. Behandling av motion från Tollarklubbens styrelse ang upplösande av klubbens forskningsfond för immunbristrelaterade sjukdomar
  Det extra klubbmötet beslutade anta motionen. Härmed upplöses forskningsfonden i sin nuvarande form.

 13. Övriga frågor

  1. Jaktpin
   Lars-Göran Hagström med Vattubrinkens Calamity Jane tilldelas brons för ett 2:a pris nkl tollingjaktprov under finalerna i samband med Specialen.

 14. Mötets avslutande
  Mötesordförande Anna Scharin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Anette Björgell
Protokollförare

Justeras:

Anna Scharin
Mötesordförande

Sverker Haraldsson

Tuula LindroosCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben