PROTOKOLL FÖRT VID
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte
2009-03-14 på Ekbackens Sporthotell i Katrineholm

 

 1. Mötets öppnande
  Cecilia Bergling hälsade alla hjärtligt välkomna samt förklarade mötet öppnat. Sverker Haraldsson inledde med att informera om att Mona Widell avlidit och vi höll en tyst minut till minne av Mona.

 2. Fastställande av röstlängden
  Röstlängden fastställdes och närvarolista upprättades. 43 st röstberättigade medlemmar var närvarande.

 3. Val av ordförande för mötet
  Gun Nilsson valdes till ordförande för klubbmötet.

 4. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare för mötet
  Styrelsen har utsett Anette Björgell som protokollförare för klubbmötet.

 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet
  Susanne Holmberg och Gunliz Bengtsson valdes till justerare, tillika rösträknare.

 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar
  Närvarande icke medlemmar får närvara och yttra sig.

 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
  Kallelsen var införd i Tollaren nr 4/08 samt att kallelsen legat på klubbens hemsida sedan januari 2009. Mötet förklarades av mötet behörigen utlyst.

 8. Fastställande av dagordningen
  Dagordningen fastställdes och godkändes efter det att två Övriga frågor lagts till.

 9. Val av hedersmedlem
  Cecilia Bergling informerade om styrelsens förslag att klubben kan få sin första hedersmedlem och det är veterinär Helene Hamlin som så välvilligt offrat mycket av sin tid för att komma bl a tollarsjukan på spåren.
  Helene Hamlin valdes enhälligt till hedersmedlem.
  Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

 10. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse 2008 som inkluderar redogörelse från: avelskommittén, aktivitets-/medlemsansvarig, uppfödaransvarig, utställningsansvarig och JUM-gruppen
  Samtliga berättelser fanns att tillgå på mötet. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 11. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av årsbokslut med balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
  Petra Scharin föredrog revisorernas berättelse.
  Ulla Nilsson redogjorde för årsbokslutet. Resultat- och balansräkningen fastställdes.

 12. Klubbstyrelsens rapport om och ev förslag till beslut avseende de uppdrag klubbmöte 2004 givit till klubbstyrelsen
  a. Tollarklubbens organisation - distriktsindelning
  Susanne Holmberg redogjorde för hur arbetet förlöpt med distrikten sedan starten 2004. Norra Norrland saknar just nu ansvariga. De ansvariga utses inte av styrelsen utan utses av de medlemmar som ingår i distriktet. Denna punkt anses nu avklarad och behöver inte tas upp på fler klubbmöten.
  Beslöts att arbetet är uppfyllt.

 13. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
  Klubbmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

 14. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
  a. Verksamhetsplan för kommande år
  Verksamhetsplanen godkändes.

  b. Rambudget för kommande år
  Budgeten godkändes och lades till handlingarna.

  c. Medlemsavgifter
  Styrelsens förslag till medlemsavgifter innebar oförändrade avgifter. Mötet fastställde följande avgifter:
  Fullbetalande medlemmar 230 SEK
  Utlandsmedlem 300 SEK
  Familjemedlem 60 SEK
  Valpköparmedlem 130 SEK

  d. Villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer
  Klubbmötet beslutade att ersättningen utgår enligt den statliga ersättningsnivån d v s 18.50 SEK/mil.

 15. Val av ordförande i styrelsen
  Sverker Haraldsson föredrog valberedningens förslag:
  Lars Bengtsson, nyval 1 år
  Klubbmötet valde enhälligt Lars Bengtsson till ordförande under ett år.

 16. Val av fyra ordinarie ledamöter i styrelsen
  Valberedningens förslag:
  Lotta Strömberg, nyval 2 år
  Annika Bergquist, nyval 2 år
  Mari Andersson, nyval 2 år
  Anders Wahlberg, fyllnadsval 1 år
  Klubbmötet valde övriga ledamöter i styrelsen enligt valberedningens förslag.
  Dessutom kvarstår Cecilia Bergling och Ulla Nilsson.

 17. Val av tre suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
  Valberedningens förslag:
  1. Björn Bjuggren, nyval 1 år
  2. Titti Karlström, nyval 1 år
  3. Malin Falk, nyval 1 år
  Klubbmötet valde suppleanter i styrelsen enligt föreslagen tjänstgöringsordning.

 18. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
  Valberedningen hade inga förslag så mötet föreslår:
  Petra Scharin, omval ordinarie 1 år
  Louise Runnemark, omval ordinarie 1 år
  Marita Olsson, nyval suppleant 1 år
  Kerstin Gunnebro, nyval suppleant 1 år
  Klubbmötet valde revisorer och revisorssuppleanter enligt klubbmötets förslag.

 19. Val av valberedning om två personer varav en sammankallande 1 år, en ledamot 2 år
  Klubbmötets förslag:
  Anna Fredriksson - sammankallande i valberedningen, nyval 1 år
  Stina Liljegren, nyval 2 år
  Klubbmötet valde ovanstående två personer till valberedning.
  Dessutom kvarstår Marie Eklöv.

 20. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15 - 19
  Punkterna 15 - 19 förklarades omedelbart justerade.

 21. Forskningsfondens verksamhetsberättelse
  Forskningsfondens årsredovisning genomlästes och lades till handlingarna.

 22. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning för forskningsfonden
  Petra Scharin berättade att ingen balans- och resultaträkning har inkommit till revisorerna och att de inte har kunnat ta ställning till denna. Fonden är nu upplöst enligt motionen som röstades igenom på klubbmötet 2008 samt vid det extra klubbmötet i samband med Specialen 2008.
  Man har försökt föra över pengarna från banken till klubbens övriga konto men inte lyckats. Därför tas denna punkt upp igen nästa klubbmöte. Nu är det styrelsen som ansvarar för att detta blir avslutat.

 23. Frågan om ansvarsfrihet för forskningsfondens styrelse
  Fondens styrelse beviljades inte ansvarsfrihet p g a punkten 22.

 24. Behandling av frågor som anmälts till klubbstyrelsen
  (1)
  SSRKs Fullmäktigemöte 16-17 maj 2009
  a) En klubb - ett medlemskap
  Sverker Haraldsson gick igenom organisationsförslaget. Ett önskemål från medlemmarna framkom och det var att man önskade en översyn även av ev valpköparmedlemskap.

  (samtliga motioner nedan gicks igenom)
  b) Motion till Fullmäktige 2009 om ändrad mandatfördelning till SSRKs fullmäktige - Golden retrieverklubben
  c) Motion till Fullmäktige 2009 om beräkningsgrunder, samma villkor för avdelningar och rasklubbar - Welsh Springer Spanielklubben
  d) Motion till Fullmäktige 2009 om beräkningsgrunder, samma villkor för avdelningar och rasklubbar - Labrador retrieverklubben
  e) Motion till Fullmäktige 2009 om om att HS ska anordna 2 ordf konferenser/år - Golden retrieverklubben
  f) Motion till Fullmäktige 2009 inför KF 2011 om att marknadsföra seriös hundavel med rasrena hundar - Golden retrieverklubben
  g) Motion till Fullmäktige 2009 om tidsbegränsning för ekl B-prov - SSRK Östergötland
  h) Motion till Fullmäktige 2009 vilt i ekl B-prov för retriever - SSRK Östergötland
  i) Motion till Fullmäktige 2009 om att praktiska provet jämställs med cert eller ck på A-prov - SSRK Östra
  j) Motion till Fullmäktige 2009 om att slopa kvalitetsbedömning på A-prov och ersätta med rangordning cert och ck - SSRK Östra
  k) Motion till Fullmäktige 2009 om att slopa släpspåret i ökl retrieverprov B - SSRK Östra
  l) Motion till Fullmäktige 2009 om Tollingjaktprovschampionat med titeln SJ(t)CH - Tollarklubben

 25. Behandling av frågor som senast den 1 december anmälts till styrelsen
  (1) Motion till klubbmötet 2009 om obegränsat deltagarantal på Tollarspecialens tollingjaktprov/jaktprov i tävlan om Tollarmästartiteln
  Motionen drogs tillbaka av motionärerna.

  (2) Motion till klubbmötet 2009 om obegränsat deltagarantal på Tollarspecialens tollingjaktprov/jaktprov i tävlan om Juniortollarmästartiteln
  Styrelsen föreslår avslag på motionen med följande motivering:
  Att införa obegränsat deltagarantal innebär en hög risk för att ingen tar på sig att arrangera Tollarspecialen eftersom tillgången på lämplig provmark ofta är begränsad samt att även tillgången till funktionärer och domare är begränsad. Styrelsens förslag ät tvärtom att tävlan om Juniormästartiteln helt avskaffas.

  Klubbmötet beslutade tillstyrka motionen.

  (3) Motion till klubbmötet 2009 om Tollingjaktprovschampionat
  Styrelsen föreslår avslag på motionen med följande motivering:
  Styrelsen har lämnat in en motion till SSRK om Tollingjaktprovschampionat SJ(t)CH och vid utformning av motionen blev det uppenbart att vi inte kan lägga en motion om en ny titel som baserar sig på ännu ej officiella provmeriter därav skrivningen i styrelsens förslag A. Av samma anledning måste rubricerade motion avslås då den baseras på ännu ej officiella provmeriter.

  Klubbmötet beslutade tillstyrka motionen.

  (4) Motion till klubbmötet 2009 om förändrad klassindelning och provform för att utse Mästartitlarna vid Tollarspecialen
  Styrelsen föreslår avslag på motionen med följande motivering:
  Kärnan i denna motion är inarbetad i styrelsens reviderade förslag. Men om denna motion antas omöjliggör vi för alla utländska hundar som saknar svensk eller dansk officiell provmerit att starta på Tollarspecialens tollingjaktprov i högre klasser.

  Klubbmötet beslutade avslå motionen.

  (5) Motion till klubbmötet 2009 om remissförslaget gällande Tollarspecialens tollingjaktprov
  Motionen drogs tillbaka av motionärerna.

  (6) Motion till klubbmötet 2009 gällande meriter för start på Tollarspecialens jakt/tollingjaktprov för utländska hundar
  Styrelsen föreslår avslag på motionen med följande motivering:
  Officiella Tollingjaktprov finns bara i Danmark och Sverige och några länder ytterligare har inofficiella Tollingjaktprov. De Retrieverprov B som är alternativet finns bara i de nordiska länderna. Detta är ett problem som funnits genom åren att bedöma om en utländsk hund har tillräckliga provmeriter i jämförelse med svenska regler.
  Flera av de jaktprovsformer som finns ute i Europa är väldigt annorlunda jämfört med de regler vi är vana med i Sverige och går normalt inte att jämföra med varandra.

  Klubbmötet beslutade avslå motionen.

 26. Behandling av motion från Tollarklubbens styrelse ang upplösande av klubbens forskningsfond för immunbristrelaterade sjukdomar
  Punkten ströks eftersom fonden upplösts i enlighet med motionen från förra klubbmötet.

 27. Övriga frågor
  (1) Apporteringstest
  Ulrica Åström undrade lite om hur klubbens apporteringstest går till numera. Anmäls fortfarande resultaten till jaktansvarige, och skickas inbjudningar ut? Styrelsen går igenom arbetssättet runt apporteringstesterna.

  (2) Inge Svanberg drog tillbaka sin övriga fråga eftersom punkten inte var aktuell längre.

 28. Mötets avslutande
  Cecilia Bergling delade ut jaktmeritpins till de ekipage, som tagit pris på officiellt jaktprov och som anmält att de vill ha sitt pin.
  följande erhöll brons - för 1:a nkl: Martina Fransson (retr prov), Åsa Roosqvist (retr prov samt tjp), Chatrin Molin (tjp); för 2:a nkl: Johanna Andersson (tjp samt 3:e retr prov), Agneta Joonas (tjp), Helena Mijatov (tjp samt retr prov); för 3:e nkl: Marie Eklöv (tjp), Annie Kavén (retr prov)
  följande erhöll silver - för 1:a ökl: Anette Johansson (retr prov), Lotta Strömberg (tjp), Lis Sparre (tjp samt 3:e retr prov); för 2:a ökl: Chatrin Molin (tjp)

  Susanne Holmberg läste upp vilka medlemmar som var nominerade till ”Guldapporten”: Louise Runnemark, Anette Björgell, Tuula Lindroos samt Anders Wahlberg.
  Guldapporten tillföll Anette Björgell med följande motivering: ”Du tilldelas utmärkelsen för att du under en lång räcka av år varit en av klubbens eldsjälar. Du engagerar dig i både stort och smått. Du ställer alltid upp och vet själv när du behövs – då finns du där.”

  Följande avgående avtackades med tackmuggar: Anna Fredriksson, Maria Hedström, Susanne Holmberg, Louise Blomqvist, Yvonne Altemark, Maria Andersson, Ulrica Åström och Mervi Junttila.

  Mötesordförande Gun Nilsson tackade för ordet och för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet:

 

Anette Björgell
Protokollförare

Justeras:

 

Gun Nilsson
Mötesordförande

Gunliz Bengtsson

Susanne HolmbergCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben