NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid konstituerande styrelsemöte i Katrineholm 2002-03-09

Närvarande: Ingrid Larsson
Johan Körge
Anette Björgell
Jacob Kinge
Helen Häggström
Ulf Craemer
Aji Franzén
Louise Runnemark
Hans Abrahamsson
 
Anmält förhinder: Mona Gustafsson
 
§ 1 Mötets öppnande
Ingrid Larsson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat. Mötet väljer Ingrid Larsson till ordförande och Anette Björgell till sekreterare för mötet.
 
§ 2 Upprättande av närvarolista
Närvarolista upprättas.
 
§ 3 Styrelsens konstituering
Styrelsen beslutar ha följande sammansättning:
Ordförande, vald av ordinarie klubbmöte - Ingrid Larsson
Ledamot, vice ordförande samt jaktansvarig - Johan Körge
Ledamot, sekreterare - Anette Björgell
Ledamot, kassör - Jacob Kinge
Ledamot, avelsansvarig - Helen Häggström
Ledamot, tollingjaktansvarig - Ulf Craemer
Ledamot, JUM-ansvarig - Aji Franzén
Suppleant, Utställningsansvarig - Louise Runnemark
Suppleant, Uppfödaransvarig - Mona Gustafsson
Suppleant, Aktivitetsansvarig - Hans Abrahamsson
 
§ 4 Antagande eller förkastande av fråga om att klubbens ordförande och den nu utsedda sekreteraren också uppfyller dessa respektive poster vid sin respektive närvaro under årets infallande möten
Mötet beslutar att antaga förslaget.
 
§ 5 Firmatecknare, rätt att handha klubbens konton, behörighet till bankfack (2 pers)
Mötet beslutar att:
 • ordförande Ingrid Larsson är firmatecknare
 • ordförande Ingrid Larsson och kassör Jacob Kinge, var för sig har teckningsrätt för klubbens konton samt var för sig disponerar klubbens kassa
 • behörighet till klubbens bankfack hos Sparbanken Sörmland i Vingåker has av Ingrid Larsson samt Lena Johansson var för sig.

Mötet förklarar denna paragraf omedelbart justerad.

§ 6 Fråga om var klubben skall ha sitt säte under kommande år
Mötet beslutar att Nova Scotia Duck Tolling Retriever klubben, med organisationsnummer 846500-5653, skall ha sitt säte i Vingåker med adress:
c/o Ingrid Larsson, Viks Norrgård, 643 93 Vingåker.
Mötet förklarar denna paragraf omedelbart justerad.
 
§ 7 Val av två personer att jämte avelsansvarig utgöra styrelse för fonden. En av dessa tre skall utses till sammankallande
I fondstyrelsen ingår Jacob Kinge och Helen Häggström. En Tollarägande veterinär är tillfrågad men har inte lämnat svar ännu om intresse finns att sitta med i fondstyrelsen. Jacob frågar ånyo.
 
§ 8 Sändlista och kallelselista
Kallelser till och protokoll från styrelsemöten sändes till ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, redaktören för Tollaren samt sitemastern för klubbens Internetsida. Protokoll sändes även till revisorerna samt SSRK:s kansli.
 
§ 9 Fastställande av styrelsemötesdatum för året samt datum för ordinarie klubbmöte 2003
Mötet beslutar att avhålla möten på Viks Norrgård, Vingåker kl 11.00 följande datum: 13 april, 8 juni, 31 augusti, 23 november samt 18 januari 2003. Klubbmötet avhålles den 15 mars 2003 och i samband med detta hålles ett seminarium den 16 mars.
 
§ 10 Övriga frågor
 • AU
  Ordförande, sekreterare och kassör bildar AU för beslut mellan styrelsemöten.
   
 • Forskningsfondens pengar på Nordbanken
  Styrelsen beslutar att Jacob Kinge får öppna ett nytt konto för Forskningsfonden i annan bank för att pengarna skall förränta sig bättre. Mötet förklarar denna paragraf omedelbart justerad.
   
 • Remiss ang stadgeförslag från SSRK
  Ulf Craemer läser igenom denna och tar sedan kontakt med Petter Jansson som var utsedd att revidera densamma i somras.
   
 • Tollarbutiken
  Om styrelsen beordrar att Mikael Söderqvist skall deltaga någonstans med Tollarbutiken betalas reseersättning ut.
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande Ingrid Larsson tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet Justeras
   
Anette Björgell Ingrid Larsson
Sekreterare Ordförande


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben