NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid konstituerande styrelsemöte i Katrineholm 2004-03-14

Närvarande: Ulf Craemer
Tuula Lindroos
Carina Stenkull
Aji Franzén
Hans Abrahamsson
Carin Almrot
Agneta Joonas
Axel Sannö
 
Lämnat förhinder: Mona Gustafsson och Jenny Jacobsson
 
§ 1 Mötets öppnande
Ulf Craemer hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet väljer Ulf Craemer till ordförande och Tuula Lindroos till sekreterare för mötet.
 
§ 2 Upprättande av närvarolista
Närvarolista upprättas.
 
§ 3 Styrelsens konstituering
Styrelsen beslutar ha följande sammansättning:
Ordförande, vald av ordinarie klubbmöte - Ulf Craemer
Ledamot, viceordförande samt jaktansvarig - Mona Gustafsson
Ledamot, sekreterare - Tuula Lindroos
Ledamot, kassör - Carina Stenkull
Ledamot, avelsansvarig - Jenny Jacobsson
Ledamot, JUM- och utbildningsansvarig - Aji Franzén
Ledamot, aktivitetsansvarig - Hans Abrahamsson
Suppleant, utställningsansvarig - Carin Almrot
Suppleant, uppfödaransvarig - Agneta Joonas
Suppleant, Tollingjaktansvarig - Axel Sannö
 
§ 4 Antagande eller förkastande av fråga om att klubbens ordförande och den nu utsedda sekreteraren också uppfyller dessa respektive poster vid sin respektive närvaro under årets infallande möten
Mötet beslutar att antaga förslaget.
 
§ 5 Firmatecknare, rätt att handha klubbens konton, uppsägning av bankfack
Mötet beslutar att:
 • Ordförande Ulf Craemer är firmatecknare
 • Ordförande Ulf Craemer och kassör Carina Stenkull, var för sig disponerar klubbens kassa.
 • Styrelsen bemyndigar Ingrid Larsson att säga upp klubbens bankfack hos Sparbanken Sörmland i Vingåker
§ 6 Frågan om var klubben ska ha sitt säte under kommande år
Mötet beslutar att Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben, med organisationsnummer
846500-5653, skall ha sitt säte i Linköping med adress:
c/o Ulf Craemer, Bielkegatan 1, 582 21 Linköping.
Inkommande skrivelser ska skickas till sekreteraren Tuula Lindroos, Lörbyvägen 251, 294 94 Sölvesborg
 
§ 7 Val av två personer att jämte avelsansvarig utgöra styrelse för fonden. En av dessa tre skall utses till sammankallande
Fondstyrelsen ska fortsätta i sin nuvarande form: Jenny Jacobsson, Jakob Kinge och Martina Fransson.
 
§ 8 Sändlista och kallelselista
Kallelse till och protokoll från styrelsemöte sänds till ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, redaktör för Tollaren samt sitemaster för klubbens Internetsida. Protokoll sändes även till revisorerna
samt SSRK:s kansli.
 
§ 9 Fastställande av styrelsemötesdatum för året samt datum för ordinarie klubbmöte 2005
Mötet beslutar att avhålla möten på Bielkegatan 1 i Linköping kl. 10.00 följande datum: 25 april, 5 juni, 21 augusti, 20 november samt 22 januari. Klubbmöte avhålls den 12 mars 2005.
 
§ 10 Övriga frågor
 1. AU
  Ordförande, sekreterare och kassör bildar AU för beslut mellan styrelsemöten.
   
 2. Funktionärsträff SSRK
  Mötet beslutar att Jenny Jacobsson och Mona Gustafsson åker till funktionärsmötet i Knivsta
   
 3. Adresslista till styrelseledamöter och suppleanter
  Adresslista till samtliga närvarande ledamöter och suppleanter upprättades.
   
 4. Medlemsansvarig
  Mötet beslutar att Carina Stenkull håller kontakten med SKK och lämnar uppgift till Hans Abrahamsson som i sin tur vidarebefordrar information om nya medlemmar till varje aktivitetsansvarig.
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande Ulf Craemer tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet
 
Justeras
 
Tuula Lindroos Ulf Craemer
Sekreterare Ordförande


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben