NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte i Katrineholm 2005-03-12

Närvarande: Sverker Haraldsson
Björn Martinsson
Tuula Lindroos
Yvonne Altemark
Agneta Joonas
Louise Blomqvist
Axel Sannö
Hans Abrahamsson
Lämnat förhinder: Mona Gustafsson och Aji Franzén
§ 1 Mötets öppnande
Sverker Haraldsson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.
Mötet väljer Sverker Haraldsson till ordförande och Tuula Lindroos till sekreterare för mötet.
 
§ 2 Upprättande av närvarolista
Närvarolista upprättas.
 
§ 3 Val av justerare
Agneta Joonas väljs att jämte ordförande justera protokollet
 
§ 4 Styrelsens konstituering
Styrelsen beslutar ha följande sammansättning:
Ordförande, vald av ordinarie klubbmöte - Sverker Haraldsson
Ledamot, viceordförande samt jaktansvarig - Mona Gustafsson
Ledamot, sekreterare - Tuula Lindroos
Ledamot, kassör - Björn Martinsson
Ledamot, avelsansvarig - Yvonne Altemark
Ledamot, JUM- och utbildningsansvarig - Aji Franzén
Ledamot, uppfödaransvarig - Agneta Joonas
Suppleant, utställningsansvarig - Louise Blomqvist
Suppleant, aktivitetsansvarig - Hans Abrahamsson
Suppleant, Tollingjaktansvarig - Axel Sannö
 
§ 5 Antagande eller förkastande av fråga om att klubbens ordförande och den nu utsedda sekreteraren också uppfyller dessa respektive poster vid sin respektive närvaro under årets infallande möten
Mötet beslutar att antaga förslaget.
 
§ 6 Firmatecknare, rätt att handha klubbens konton
Mötet beslutar att:
 • Ordförande Sverker Haraldsson och Björn Martinsson är firmatecknare
 • Ordförande Sverker Haraldsson och kassör Björn Martinsson, var för sig disponerar klubbens kassa
§ 7 Frågan om var klubben ska ha sitt säte under kommande år
Mötet beslutar att Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben, med organisationsnummer
846500-5653, skall ha sitt säte i med adress:
c/o Sverker Haraldsson, Ättehögsv. 47, Vinninge, 230 41 Klågerup
Inkommande skrivelser ska skickas till sekreteraren Tuula Lindroos, Lörbyvägen 251, 294 94 Sölvesborg
 
§ 8 Sändlista och kallelselista
Kallelse till och protokoll från styrelsemöte sänds till ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, redaktör för Tollaren samt sitemaster för klubbens Internetsida. Protokoll sändes även till revisorerna samt SSRK:s kansli.
 
§ 9 Fastställande av styrelsemötesdatum för våren
Mötet beslutar att avhålla möten någonstans i Alvesta kl. 10.00 följande datum: 10 april, 6 juni.
 
§ 10 Övriga frågor
 1. SSRKs fullmäktigemöte 23 – 24 april
  Mötet beslutar att Sverker Haraldsson och Mona Gustafsson åker till fullmäktigemötet
   
 2. Funktionärsträff SSRK 2-3 april 2005
  Mötet beslutar att Mona Gustafsson åker till funktionärsmötet i Solna
   
 3. Adresslista till styrelseledamöter och suppleanter
  Adresslista till samtliga närvarande ledamöter och suppleanter upprättades.
   
 4. Nya idéer
  Var och en av styrelsemedlemmar och ledamöter ska fundera till nästa möte och komma med idéer om hur man kan förnya sin roll inom respektive område.
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande Sverker Haraldsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet
 
Justeras
 
Tuula Lindroos Sverker Haraldsson
Sekreterare Ordförande
   
  Agneta Joonas
  Uppfödaransvarig


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben