NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte i 
Katrineholm 2006-03-11

Närvarande: Sverker Haraldsson
Ulla Nilsson
Yvonne Altemark
Katrin Karlsson
Susanne Holmberg
Louise Blomqvist
Agneta Joonas
Axel Sannö
Tuula Lindroos

Lämnat förhinder:

Anders Wahlberg


§ 1


Mötets öppnande

Ordförande Sverker Haraldsson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Upprättande av närvarolista

Närvarolista upprättas

§ 3 Styrelsens konstituering

Styrelsen beslutar ha följande sammansättning:
Ordförande, vald av ordinarie klubbmöte – Sverker Haraldsson  
Ledamot, viceordförande samt jaktansvarig –
Anders Wahlberg  
Ledamot, sekreterare –
Tuula Lindroos  
Ledamot, kassör – Ulla Nilsson  
Ledamot, avelsansvarig – Yvonne Altemark
Ledamot, JUM- och utbildningsansvarig – Katrin Karlsson
Ledamot,  uppfödaransvarig – Agneta Joonas
Suppleant, aktivitetsansvarig och medlemsansvarig – Susanne Holmberg  
Suppleant, utställningsansvarig –
Louise Blomqvist
Suppleant, Tollingjaktansvarig – Axel Sannö

§ 4 Antagande eller förkastande av fråga om att klubbens ordförande och den nu utsedda sekreteraren också uppfyller dessa respektive poster vid sin respektive närvaro under årets infallande möten
Beslut: Mötet beslutar att antaga förslaget.

§ 5

Firmatecknare, rätt att handha klubbens konton

Beslut:
  

Mötet beslutar att:  
·      Ordförande  Sverker Haraldsson och kassör Ulla Nilsson är firmatecknare  
·      Ordförande  Sverker Haraldsson och kassör Ulla Nilsson var för sig disponerar klubbens konton.  

§ 6

Frågan om var klubben ska ha sitt säte under kommande år

Beslut:
  

Mötet beslutar att:

Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben, med Organisationsnummer 846500-5653, skall ha sitt säte i Vinninge med adress: c/o Sverker Haraldsson, Ättehögsv. 47, Vinninge, 230 41 Klågerup  
Inkommande skrivelser ska skickas till sekreteraren Tuula Lindroos, Lörbyvägen 251, 294 94 Sölvesborg, sekreterare@tollarklubben.org

§ 7

Val av personer jämte avelsansvarig utgöra styrelse för fonden
 

Omval av samtliga ledamöter i fondstyrelsen.  
Till ordförande samt sammankallande väljes
Axel Sannö.  
Övriga ledamöter är Yvonne Altemark, Ola Björgell och Karin Bergenfeldt  
Axel Sannö väljes att disponera fondens konto i Skandia banken, likviditetskonto 9150-637.815-5

§ 8 Sändlista och kallelselista

Kallelse till och protokoll från styrelsemöten sänds till ordförande, styrelseledamöter och suppleanter. Protokoll från styrelsemöten sänds även till redaktör för Tollaren, revisorerna samt SSRKs kansli.  


§ 9

Fastställande av styrelsemötesdatum för året samt datum för ordinarie klubbmöte 2007

Beslut:
 

Mötet beslutar att avhålla möten följande datum:  
5 april - telefonmöte, 26 april - telefonmöte  
4 juni, 27 juli, 16 september, 25 november, 13 januari 2007  
Klubbmöte avhålls den 10 mars 2007
 
Katrin Karlsson och Susanne Holmberg får till uppgift att söka lämplig lokal för styrelsemöten någonstans i Stockholmstrakten.  

§ 10

Inbjudan SSRKs fullmäktige, funktionärsträff, kurs i avelsplanering samt konferens för utbildningsansvariga

·     
SSRKs fullmäktige den 13 – 14 maj 2006  
Beslut:  Mötet beslutar att  
Sverker Haraldsson och Anders Wahlberg anmäls som ordinarie och Axel Sannö samt Katrin Karlsson som suppleanter  

·     
Funktionärsträff den 8 – 9 april 2006  
Beslut:  Mötet beslutar att  
Följande personer ska representera Tollarklubben  
Jaktansvarig – Anders Wahlberg, Utställningsansvarig – Louise Blomqvist samt Utbildningsansvarig – Katrin Karlsson  
Sverker frågar Anders om han har möjlighet att delta
Louise och Katrin lämnar besked till Tuula snarast möjligt huruvida dom kan delta  

·     
Kurs i avelsplanering den 22 – 23 april 2006  
Beslut:  Mötet beslutar att  
Avelsansvarig Yvonne Altemark deltar i kursen  

·     
Konferens för utbildningsansvariga den 25 – 26 mars  
Beslut: Mötet beslutar att  
Utbildningsansvarig Katrin Karlsson deltar i konferensen
Katrin tittar om hon har möjlighet att åka dit, hon lämnar besked till Tuula snarats möjligt
Tuula anmäler samtliga deltagare så fort allt är klart.  

§1
1

Övriga frågor

a)    AU  
Ordförande, sekreterare och kassör bildar AU för beslut mellan styrelsemöten.
b)   Adresslista till styrelseledamöter och suppleanter  
Adresslista till samtliga närvarande ledamöter och suppleanter upprättades
c)    Medlemsärenden  
Kassören Ulla Nilsson är klubbens kontaktperson gentemot SKK. Hon lämnar uppgifter om nya medlemmar till klubbens medlemsansvarig Susanne Holmberg som i sin tur vidarebefordrar informationen till berörda aktivitetsgrupper.  
d)   Utskick av SSRK post via e-mail  
SSRKs kansli erbjuder rasklubbarna möjlighet att få SSRK-posten via e-mail. Detta bidrar till att det blir enklare och billigare att sprida posten inom rasklubben. Tuula ombesörjer att rätt e-postadress meddelas SSRKs kansli.  
e)    Rasmonter till ”Stora Stockholm”  
Några medlemmar i Stockholm Södra aktivitetsgrupp vill göra en ny och bättre rasmonter till ”Stora Stockholm”. Tanken är att rasmontern ska bli lättmonterad och enkel att frakta även till andra mässor. Aktivitetsgruppen kommer med närmare information om hur mycket pengar dom kommer att äska.  
Styrelsen ser positivt till aktivitetgruppens initiativ  
f)     Inbjudan Jim Jeffery  
Sverker har inbjudit Jim att komma och hålla föredrag under Tollarspecialen i Mariestad.  

§ 12 Avslutande

Ordförande Sverker Haraldsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet
 
Justeras
 
Tuula Lindroos Sverker Haraldsson
Sekreterare Ordförande

Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben