NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid konstituerande styrelsemöte i Katrineholm 2009-03-14

Närvarande: Lars Bengtsson
Cecilia Bergling
Ulla Nilsson
Lotta Strömberg
 
Anmält förhinder: Annika Bergquist, Mari Andersson, Malin Falk, Anders Wahlberg, Titti Karlström, Björn Bjuggren
 
§ 23 Mötets öppnande
Ordförande Lars Bengtsson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.
 
§ 24 Upprättande av närvarolista
Närvarolista upprättas.
 
§ 25 Styrelsens konstituering
Ordförande, vald av ordinarie klubbmöte: Lars Bengtsson
Ledamot, vice ordförande samt jaktansvarig: Anders Wahlberg
Ledamot, sekreterare: Cecilia Bergling
Ledamot, kassör: Ulla Nilsson
Ledamot, avelsansvarig: Annika Bergquist
Ledamot, JUM- och utbildningsansvarig: Mari Andersson
Ledamot, uppfödaransvarig: Lotta Strömberg
Suppleant, aktivitets- och medlemsansvarig: Titti Karlström
Suppleant, utställningsansvarig: Malin Falk
Suppleant: Björn Bjuggren
 
§ 26 Antagande eller förkastande av fråga om att klubbens ordförande och den nu utsedda sekreteraren också uppfyller dessa respektive poster vid sin respektive närvaro under årets infallande möten
Mötet beslutar att antaga förslaget.
 
§ 27 Firmatecknare, rätt att handha klubbens konton, uppsägning av bankfack
Mötet beslutar att:
 • Ordförande Lars Bengtsson är firmatecknare.
 • Ordförande Lars Bengtsson och adjungerad kassör Ulla Nilsson var för sig disponerar klubbens konton.
§ 28 Frågan om var klubben ska ha sitt säte under kommande år
Mötet beslutar att:
 • Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben, med organisationsnummer 846500-5653, skall ha sitt säte i Laholm med adress: c/o Lars Bengtsson, Årstidsvägen 10, 312 35 Laholm.
 • Inkomna skrivelser skall skickas till sekreterare Cecilia Bergling, Bomvevsvägen 4 A, 226 51 Lund, sekreterare@tollarklubben.org
 • Inkomna jaktprovs- och viltspårkritiker skall skickas till Anders Wahlberg, Garvarvägen 3, 950 40 Töre, jaktansvarig@tollarklubben.org
§ 29 Val av personer att förvalta fonden
Fondens tillgångar ska förvaltas av ordförande Lars Bengtsson, kassör Ulla Nilsson samt Axel Sannö.
 
§ 30 Sändlista och kallelselista
Kallelse till och protokoll från styrelsemöten sänds till ordförande, styrelseledamöter och suppleanter. Protokoll från styrelsemöten sänds även till klubbens revisorer, redaktören för Tollaren samt SSRKs kansli.
 
§ 31 Fastställande av styrelsemötesdatum för året samt datum för ordinarie klubbmöte 2010
 • Styrelsemöten: 18-19/4, v. 24, 6/8, v. 40, v. 49
 • Klubbmöte: 2010-03-13
§ 32 Inbjudan SSRKs fullmäktige, funktionärsträff och kurs i avelsplanering
 • SSRK:s Fullmäktige 16-17 maj 2009
  Cicci och Anders åker. Cicci frågar Annika och Björn om de kan vara reserver.
 • SSRK:s Funktionärsträff 4-5 april 2009
  För ordförande: Lasse åker
  För jaktansvarig: Anders åker
  För utställning: Cicci frågar Malin
  För utbildning: Cicci frågar Mari
§ 33 Övriga frågor
 1. AU: Ordförande Lars Bengtsson, kassör Ulla Nilsson och sekreterare Cecilia Bergling.
 2. Adresslista till styrelseledamöter och suppleanter Ifylld.
 3. Medlemsärenden: kassör Ulla Nilsson är kontaktperson gentemot SKK.
§ 34 Mötets avslutande
Ordförande Lars Bengtsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
 

 

Vid protokollet

Cecilia Bergling
Sekreterare

Justeras

Lars Bengtsson
OrdförandeCopyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben