NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Vingåker 2002-04-13

Närvarande: Ingrid Larsson
Anette Björgell
Jacob Kinge
Helen Häggström
Ulf Craemer
Aji Franzén
Mona Gustafsson
Hans Abrahamsson
Pia Hultman adjungerad
 
Anmält förhinder: Johan Körge och Louise Runnemark
 
§ 417 Mötets öppnande
Ordförande Ingrid Larsson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat
 
§ 418 Beslutsmässighet. Godkännande av dagordningen. Justerare
Beslutsmässighet föreligger. Dagordningen godkännes. Hans Abrahamsson väljes till justeringsman.
 
§ 419 Genomgång av föregående mötes- och klubbmötesprotokoll
A) Helen Häggström hade ingen möjlighet att deltaga i Goldenklubbens möte.
B) § 397D: Fortfarande har inga pengar inkommit från berörd uppfödare. Ingrid kontaktar ånyo.
C) Vilken genetiker skall vi försöka få tag på till arbetsgruppen för Tollingjaktprov?
 
§ 420 Genomgång av konstituerande mötesprotokoll samt var och ens uppgift i styrelsen
A) § 10 Remiss ang stadgeförslag från SSRK: Ulf Craemer har läst igenom stadgeändringsförslagen och skrivit ett svar på remissen som han läste upp. Ulf har inte hunnit ta kontakt med Petter Jansson. Fullmäktige kommer att ligga i april hädanefter om det går igenom. Vi godkänner Ulfs remisssvar.

B) Arbetsområdena känns OK. Vi presenterade oss för varandra i styrelsen.

C) AU-beslut:
Johan Körge får resa och uppehälle betalt för att deltaga i SSRK:s seminarie ang Jakt/Retriever i Knivsta 6-7/4.

§ 421 Rapporter alla ansvarsområden
A) Uppfödarutbildningen: Anna Scharin har avslutat arbetet med uppfödarpärmarna. Det är OK att hon lämnar in till föreslaget tryckeri. Kostnad för pärmen inkl porto blir 450 kr. Man kommer att kunna "tenta av" pärmen i samband med klubbmötena i mars. Pärmarna lämnas vidare till uppfödaransvarig Mona Gustafsson som skriver om pärmarna i Tollaren 2/02. Man beställer via klubbens postgiro och när pengarna kommit in skickas pärmen ut.

B) Helen Häggström rapporterade att hon fått in de sista uppgifterna från SKK ang HD och AD för 2001. HD hamnade på 14 % samt AD på 6 %. Vi vet inte hur många procent av tollarna som röntgas idag.

Ang Retinopatin: Helen har gått igenom alla ögonlysningsprotokoll t o m år 2000. 16 st har diagnosticerats - hård PRA-belastning. Någon hund har gått i avel. Berit Wallin-Håkanson skulle vilja följa upp dessa. Man tror att detta är ärftligt. Vidare utredning görs innan dessa hundar offentliggörs. Corneal dystrofi står också nämnt i protokollen.

PRA-testet: Retinopati- och PRA-hundarna är fortfarande intressanta att utreda via OptiGen.

RASDATA: Anette läste ur ett SSRK-protokoll där det stod att SSRK ev skall publicera detta på webben. Mer besked kommer.

Hanhundslistan: Det tar mycket lång tid med denna typ av förfrågningar. Inga andra SSRK-klubbar gör så längre. Vi tar bort hanhundsförfrågningsblanketten från hemsidan.

DNA-test av tollare för att kontrollera vilken genetisk variation tollaren har. (Framkom under Per-Erik Sundgrens föreläsning i samband med klubbmötet) Helen utreder vidare.

Avelrapporten till Apportören är snart klar. Helen vill ha lite foto. Aji Franzén skickar några vidare till Helen.

Hälsoenkäterna: Helen kontrollerar med Eva-Lott hur långt hon kommit samt med Labradorklubben hur de går tillväga. De har en mer riktad enkät till exv alla 5-åringar.

C) Valpkullsdatabasen: Programutveckling närmar sig sitt slut. Vem skall ha tillgång? På uppfödarseminarierna har sagts att de som delar med sig av sina uppgifter får ta del av annans information. För att få tillträde och erhålla inloggningnamn och lösenord krävs att med tagit del av uppfödarpärmen samt tenterat. Detta ämne kommer att diskuteras ytterligare.

D) Jacob Kinge rapporterar att ekonomin är god. Utestående fordringar som fanns vid klubbmötet är nu borta.

Medlemshanteringen via SKK är en tung kostnad. Jacob författar ett offertförslag för senare utskick efter nästa möte.
Jacob berättade att SKK haft dataproblem sedan december. Januari och februari månaders inbetalningar var väldigt låga. Det vore intressant med en jämförelse mellan jan-mars enligt tidigare år- Har vi tappat några medlemmar?

E) Hans rapporterar att han skrivit lite till Tollaren och t ex tipsat om föreläsare. Han efterlyser också tollarfolk i trakten av Västervik.

F) Aji rapporterar ang Goldenklubbens JUM. Vi kallar vår för JUMT där det T står för Tollare. Helgen den 1-2/6 är bokad för genomgång av JUM och ev Mentalbeskrivning med Cilla Hamfelt och Curt Blixt i Stockholmsområdet. Detta hinner inte in i Tollaren utan information sprids via Tollarlistan och Hemsidan. Man skall försöka ta 8 hundar i åldern 12-18 mån per dag och med olika härstamning.

En Unghundsbeskrivningskurs kommer att äga rum i Goldenklubbens regi i början av augusti troligen i Dalarna.

G) Ulf rapporterar att det gått lite trögt med anmälningar till några av årets inledande prov. Hoppas att det skall vända. Glädjande är att det är många anmälda i Mariestad och att alla utom en hittills är anmälda i öppenklass!

Arbetsgruppen för Tollingjaktprov: Sannolikt kommer inte SSRK vilja ställa upp och hjälpa oss med provregler längre eftersom klubbmötet beslutat att proven skall förbli inofficiella. Det viktigaste är att det sätts upp ett mål med Tollingjaktproven. Målsättningen kan lyda "förbereda förare och deras tollare att ställa upp på officiella jaktprov". Anette skriver i vår spalt i Apportören ang klubbmötesbeslutet.
Ulf går in som sammankallande i gruppen och ytterligare ny medlem blir Mona Gustafsson. Även Lars Finne skall tillfrågas. Dessutom kvarstår Ingrid, Johan och Aji.

H) Pia Hultman rapporterar att vi har många besökare på hemsidan. Under 2001 hade vi 50000 besökare. Redan nu efter ett drygt kvartal är vi uppe i 20000 besökare!

§ 422 Skrivelser in och ut
A) Anette skrev ihop ett yttrande ang Retrieverchampionaten. Denna gick till Ingrid som vidarebefordrade brevet till SSRK.
B) Ulf rapporterar att han ånyo försökt komma i kontakt (ang valpförmedlingsärendet tidigare i vår) med SKK:s jurist Ann Skog, men svar har uteblivit.
C) Anette har skrivit till Sydsvenska Dagbladet ang felaktiga uppgifter rörande Tollarens registreringssiffror för 2001.
D) Anette har skickat in nya styrelseuppgifter till SSRK.
E) Från SSRK: Protokoll från HS 020119-20. § 38 handlar om Tollingjaktproven samt § 50 om valpförmedlingsärendet. Arkiveras.
F) Från SKK: Månadsbrev för januari, februari och mars 2002. Arkiveras.
G) Från SKK: Disciplinärenden rörande medlemskap. Arkiveras.
H) Från SKK: De söker rasmaterial. Var har vi den nya broschyr som Monica Kinge tog fram? Kan Tina Oja-Jansson ha en kopia på CD:n? Jacob hör med Monica.
I) Från SSRK: Inbjudan till kurs för avelsråd. Ej aktuell eftersom den var samtidigt som klubbmötet.
J) Från SKK: Birgitta och Per Svarstad har avauktoriserats som exteriördomare. Bertil Lundgren har auktoristerats för elev- och aspiranttjänstgöring på tollarna.
K) Div regler: jaktprovsbestämmelser, utställnings- och championatsbestämmelserna samt lydnadsprovsregler samtliga klasser. Arkiveras. Registreringsbestämmelserna lämnas över till Mona som uppfödaransvarig.
L) Från SSRK: ett ex av det nya jaktprovsprotokollet för retriever.
 
§ 423 Tollarbutikens framtid
Ingrid har fortfarande kvar alla gamla tidningar och gamla rasböcker från -93. Mikael Söderqvist hade inkommit med lite förslag ang hantering av beställningar av varor. Vi öppnar inte upp något eget beställningskonto för Tollarbutiken. Vi har precis avslutat det gamla kontot enl önskemål från våra revisorer. Jacob skickar beställningarna i princip med vändande post till Micke.
 
§ 424 Tollarspecialer i framtiden - 2004 och 2005
Ingrid skriver till Östgötatollarna och hör om de kan ta 2004. Det är då 10 år sedan sist då det var i Linköping. Ingrid skriver till Tollare i Göteborg och hör om de kan arrangera specialen 2005.
 
§ 425 JUM-seminarie i november. Föreläsare till klubbmöteshelgen i mars 2003
JUM blir i juni istället för i november. Ingrid avbokar Ekbacken.
Aji kontaktar Cilla Hamfelt och Curt Blixt och hör om de kan komma i mars och prata för oss.
 
§ 426 Direktiv om långtidsplanen. Skrivelsen till arbetsgruppen för Tollingjaktprov
Anette kontaktar Ulf Berghed ang Långtidsplanen.
Ingrid skriver Ingrid författar en skrivelse till arbetsgruppen med ändrade direktiv enl klubbmötesbeslutet.
 
§ 427 Publikationer: hemsidan, tidning, rasbok-03, uppfödarlista
Den nya hemsidan är inte klar. Efter samtal med Bengt Nyman återstår inte så jättemycket arbete med skalet utan det blir sedan att fylla på med innehåll.
Tollaren: Sista sidan i senaste numret innehåller en hel del felaktiga länkar. Detta var inte bra. Vi försökte stoppa sidan innan den gick i tryck men lyckades inte.
Rasbok 2003: Denna skall betala sig själv. Tina Oja-Jansson arbetar vidare.
Uppfödarlista på hemsidan: Anette har skickat efter en uppfödarlista från SKK med alla som är registrerade som uppfödare av tollare. Vi gick igenom medlemslistan. De som inte är medlemmar kommer att få ett brev hemskickat med bl a inbjudan till att komma tillbaka som medlem och då får man stå med på Tollarklubbens hemsida som uppfödare. De som är medlemmar får samma besked via Tollaren. Anette skriver ihop ett förslag och skickar till Ingrid.
 
§ 428 Sitemaster, redaktör, kassör, ordförande ... efterträdare
Sitemaster: Vi diskuterade efterträdare till Pia Hultman. Hon tar kontakt med några lämpliga kandidater och hör om hon får napp.
Tollaren: Sverker Haraldsson gör sitt sista nummer i samband med julnumret 4/02. Vi uppmanar Sverker att skriva en blänkare om detta i nästa tidning.
Kassör och ordförande avgår vid nästa klubbmöte. Det gäller att i tid leta efter lämpliga ersättare!
 
§ 429 Övriga frågor
A) Skrivelse kommer att komma från Goldenklubben ang att unghundsklassen försvunnit på utställningarna

B) Rasspecifika avelsstrategier: Man skall ta fram en handlingsplan - då, nu och framtiden. Goldenklubben har redan satt igång sitt arbete

C) Stadgeändring - se SSRK:s förslag ang AU. Vi anser att det är svårt med telefonkonferens. E-post är mycket bra. Vi diskuterade för och emot.

§ 430 Mötets avslutande
Ordförande Ingrid Larsson tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet Justeras
   
Anette Björgell Hans Abrahamsson
Sekreterare  


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben