NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Vingåker 2002-06-08

Närvarande: Ingrid Larsson
Johan Körge
Hans Abrahamsson
Mona Gustafsson
Ulf Craemer
Aji Franzén
Louise Runnemark
 
§ 431 Mötets öppnande
Ordförande Ingrid Larsson förklarar mötet öppnat.
 
§ 432 Beslutsmässighet. Godkännande av dagordning
Beslutsmässighet konstateras. Dagordningen godkändes efter ändring av § 445 där "Redaktör eller redaktion i framtiden" kompletterades med "Webmaster i framtiden". Under övriga frågor kommer en rapport från Swedish Game Fair. Ulf valdes till sekreterare och Mona valdes till justeringsman.
 
§ 433 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll lästes igenom.
 
§ 434 Skrivelser in och ut
 • Ingrid har fått ett brev från en medlem som bl a ansåg att formella fel begåtts i hanteringen av tollingjaktprovens framtida status. Styrelsen konstaterar att beslut är taget av klubbmötet, klubbens högst beslutande organ och att styrelsen följer det beslutet. Ulf svarar medlemmen.
 • Ingrid har även fått brev från Gunnar Petersson angående provens framtida status.
 • Anette har skrivit ett brev till uppfödare angående länk på hemsidan.
 • Klubben har fått ett brev angående gratis test av konstaterade PRA-hundar. Brevet lämnas vidare till Helen (se vidare § 439).
 • Brev från SKK angående möte om HD röntgen, Helen åker.
 • Brev från SSRK med slutsatser från funktionärsmöte.
 • Instruktörsutbildarutbildning i Östersund är inställd, kommer istället att ges i januari 03, Fjällnora i Uppsala.
 • Södertörns aktivitetsgrupp vill ha officiell utställning 2003, vilket är upptaget. Louise svarar.
 • Brev från SKK ang "skitsak"
 • Brev från SSRK angående tollingjaktprovens framtida status.
 • Brev från tysk uppfödare angående specialen. Brevet föranleder en diskussion angående valpköparmedlemskap. Styrelsens tolkning av klubbens regler är att valpköparmedlemskap endast gäller svenska uppfödare.
 • En tollare har stängts av pga oacceptabelt beteende.
§ 435 Rapporter alla ansvarsområden
Jaktansvarige berättade att vårens provresultat börjat bra, men att det varit lite sämre på slutet. Han behöver hjälp med excel för inläggning av egenskapsprotokoll i spindeldiagram. Ulf hjälper till med detta. Vidare så har det redan blivit några viltspårschampion i år. Johan berättar även lite om reflektioner från ett SSRKmöte i april som bla handlat om likriktningen av egenskapsprotokollen, provledarbestyr såsom medlems- och vaccinationskontroll mm, åtgärder för att försvåra sabotage av veganer, försök med vardagsprov, förändring av provupplägg att varmviltsproven ej var klara.

Uppfödaransvarige berättar att uppfödarpärmen nu är klar och att hon skrivit om det samt en presentation av henne i kommande numret av Tollaren.

Utbildningsansvarige berättade om det första JUM-T testet i juni. 11 hundar startade, men tyvärr var intresset från uppfödare svalt. En rapport från den första beskrivningen är skickad till Tollaren. Det diskuterades uppsökande verksamhet till uppfödare och en video som visar förloppet. Nu kan vi köra på, men ännu så länge finns bara goldenklubbens beskrivare att tillgå. Höstens utbildning är redan fulltecknad varför vi behöver en egen utbildning. Det diskuterades om hur man skulle kunna kontraktera beskrivare så att de mot utbildning beskrev ett antal tollarkullar mot endast reseersättning. Dessutom för att få fart på verksamheten skulle medel då avsättas i budget som morot till de uppfödare som genomför beskrivning. Även aktivitetsgrupper ska kunna få bidrag till att arrangera .

Tollingjaktansvarige berättade att 2 prov genomförts under våren, men bara 14 deltagare totalt. Arrangemangen har varit bra och både provledare och startande har varit nöjda.

§ 436 Tollarspecialer. Diplom till Vpr
Östergötland positiva till att arrangera special 2004. Den kommer att gå av stapeln i Norrköping. Ingrid skickar en förfrågan till Göteborg om 2005. Ulf kollar med Sverker om diplomen.
 
§ 437 Aktivitet i november?
Det beslutades att hålla en funktion/mentalitet aktivitet på Ekbacken.
 
§ 438 Uppfödarlistor till hemsidan
se § 434 skrivelser in och ut
 
§439 Optigentest, var står vi? SKK? Ögonveterinärerna?
Så länge det är ett markörtest anser ögonveterinärer att det inte är tillräckligt. Vi vill verka för att testet går att använda tillsammans med nuvarande ögonlysning. Ingrid och Helen tar kontakt med Berit Wallin-Håkansson. se även § 434 skrivelser in och ut
 
§ 440 Rasbok 2003
Projektbeskrivning från Tina lästes upp. Efter justering godkändes beskrivningen.
 
§ 441 Förslag om berömapport
Ett förslag har inkommit på ett pris till någon medlem som arbetat i det tysta för klubben. Styrelsen tyckte att andemeningen var bra, men att flera delar behövde justeras. Förslag på medlem lämnas till aktivitetsansvarige och tas upp på styrelsemötet närmast före klubbmöte. En termosmugg med tryck fann styrelsen som ett lämpligt pris. Hans skriver till Tollaren.
 
§ 442 Intyg
Ulrica Åström vill ha ett intyg som specialansvarig. Ingrid skriver till Ulrica angående ytterligare detaljer.
 
§ 443 Tollingjaktprov
Nya provregler är under utarbetande. Förhoppningen var att ha ett utkast klart till mötet, men det var ej möjligt. När provreglerna är klara bör utbildningsplan för gamla och nya provledare, rekryterings- och utbildningsplan för domare samt egna protokoll tas fram.
 
§ 444 AU-beslut
Avslag har gjorts på en reseräkning till ett tollingjaktprov.
 
§ 445 Redaktör eller redaktion i framtiden. Webmaster i framtiden
Sverker slutar efter julnumret. Vi måste annonsera efter ny på hemsidan och i Tollaren. Monica Kinge har tackat ja som ny Webmaster.
 
§ 446 Övriga frågor
Ulf berättade att klubben representerats på Swedish Game Fair på Tullgarns slott av Tollare i Östra Sörmland. SSRK var mycket nöjda med vad vi ställde upp med och att de som var med och visade upp oss var nöjda med arrangemanget.

 

Vid protokollet Justeras
   
Ulf Craemer Mona Gustavsson
Tf sekreterare Justeringsman


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben