NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Vingåker 2002-08-31

Närvarande: Ingrid Larsson
Johan Körge
Anette Björgell
Jacob Kinge
Helen Häggström
Ulf Craemer
Aji Franzén
Louise Runnemark
Mona Gustafsson
 
Anmält förhinder: Hans Abrahamsson
 
§ 447 Mötets öppnande
Ordförande Ingrid Larsson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat
 
§ 448 Beslutsmässighet. Godkännande av dagordningen. Justerare
Beslutsmässighet föreligger. Dagordningen godkännes. Jacob Kinge väljes till justeringsman.
 
§ 449 Genomgång av föregående mötesprotokoll
 1. Ulf Craemer har svarat medlemmen i § 434 punkt 1.
 2. Officiell utställning för 2005 skall ansökas senast i november.
 3. Tollaren som varit avstängd p g a oacceptabelt beteende är nu testad och friad. Upprepas incidenten kommer den dock att avstängas permanent.
 4. Termosmuggen i § 441 kollas upp i de senaste beställningskatalogerna vi har från Lehmanns där vi redan är kund.
   
§ 450 Skrivelser in och ut
 1. Webbkurs som SKK anordnar. Monica Kinge anmäler sig själv till detta.
 2. Minnesanteckningar från SSRK:s möte med utställningsansvariga i rasklubbarna. Överlämnas till Louise Runnemark.
 3. Ett s k MH-råd skall bildas inom SSRK. De vill ha in namnförslag från klubbarna. Louise anmäler Anna Scharin och sig själv som våra representanter.
 4. Yvonne Altemark har utformat ett nytt "Välkommen som medlem" brev.
 5. Månadsbrev från SKK: april, juni, augusti samt Pressmeddelande. Arkiveras.
 6. Från SKK: Disciplinnämndsbeslut ang personer som inte får bli medlemmar i någon av SKK:s medlemsorganisationer. Arkiveras.
 7. Från SSRK: Minnesanteckningar från SKK:s avelskonferens. Arkiveras. Helen Häggstöm hade redan fått ett ex.
 8. Från SSRK: inbjudan till utbildning av nya instruktörsutbildare. Arkiveras.
 9. Från SSRK: Protokoll från HS 020601-02. Anette Björgell redogjorde för tre intressanta punkter:
  § 125 ang Championatsutredningen - Majoriteten (72 %) av avdelningar och rasklubbar avstyrker remissförslaget. Trots detta beslutar HS att överlämna remissens föreslagna championat till fullmäktige för beslut. 4 ledamöter i HS reserverade sig.
  § 145 Tollarprovsutredningen - HS beslöt: att den utredning om officiella tollingjaktprov som Fullmäktige 2000 gav HS i uppdrag att genomföra, avslutas; att för Fullmäktige 2002 redovisa det arbete som nedlagts på projektet; att HS vid behov kan stödja Tollarklubben i arbetet med att utforma regler för inofficiella prov.
  § 162 Skrivelse från ägare av Curly Coated Retriever - HS konstaterar att ärendet är en fråga gällande rasklubbens valphänvisningsregler och därför inte berör SSRK HS. Man uppdrog åt avelsansvarige att besvara skrivelsen. Intressant svar från HS med tanke på HS "inblandning" i vårt liknade valpförmedlingsärende i våras!
 10. SKK:s medlemsavdelning meddelar höjning med 5.5 % på medlemsavierna
  (9 öre/försändelse) fr o m 020701.
 11. Från SSRK: Remiss ang nationella jaktprovsbestämmelse för Retriever (A-prov). Vi yrkar på avslag med följande motivering:
  "Tollarklubben finner att det finns ett behov för prov med syftet att pröva hundar på varmt vilt och därigenom ge hunden ett kvitto på att den lämpar sig för större fågeljakter. Dock finns två områden i remissen där tollarklubben har en avvikande uppfattning som förkastar hela förslaget till provregler." Dessa två områden är klassindelning (där vi finner att "en klassindelning skapar ett oönskat tävlingsmoment") samt championat (där "vi anser att ett okopplat championat strider mot SSRK:s § 1 - väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar samt bevara och utveckla dessas specifika egenskaper"). Vi har ju redan yrkat på avslag avseende championatsfrågan och detta gör ju att vi håller vår linje i frågan. Ulf svarar senast 020915.
 12. Från SKK ang Rasspecifika avelsstrategier. Vi bordlägger denna skrivelse till nästa möte och har då funderat igenom detta viktiga ämne.
 13. Från SSRK: Intresseförfrågan om Rasdatatjänst för SSRK:s rasklubbar. Kostnaden för varje klubb är beräknad till 1 kr/rasklubbsmedlem. För vår del innebär detta ca 1300 kr om året. Vi vill såklart vara med på detta. Anette svarar.
 14. Från SKK: Protokollsutdrag ang Hundens dag. Den tredje lördagen i augusti varje år skall bli Sveriges Hunddag. Första tillfället föreslås bli 040821.
 15. Från SKK: Inbjudan till kurs i avelsplanering. Arkiveras.
 16. Från SSRK: Inbjudan till Fullmäktigemötet 2002. Se § 462 nedan.
 17. Från SKK: Lista över examinatorer/aspirantdomare. För tollarna får följande domare verka: Ing-Marie Hagelin, Hans Rosenberg, Filip Jonsson, Paul Stanton, Ewa Nielsen, Kjell Nielsen, Lilian Jonsson, Inger Boström, Lena Hägglund, Nete Wunsch, Bjarne Sörensen.
  Meddelas också att Nete Wunsch överförts från danskt till svenskt domarregister eftersom hon numera är bosatt i Sverige.
§ 451 Rapporter alla ansvarsområden
 1. Kassör Jacob rapporterar att ekonomin i vanlig ordning är god.
   
 2. Uppfödaransvarig Mona Gustafsson rapporterar att portot för uppfödarpärmen faktiskt är så mycket som 125 kr, ett Sverigepaket. Priset vi tog fram grundade sig på ett betydligt billigare porto. Beslöts att pärmen skall kosta 450 kr exkl porto (d v s inkl porto blir det 575 kr). En akut ändring gör Mona till nästa nr av Tollaren. Avhämtas pärmen i samband med något möte blir det såklart ingen portoavgift.
   
 3. JUM-T ansvariga Aji Franzén rapporterar att klubben nu har 4 utbildade funktionsbeskrivare. Dessa är Anna Scharin, Petra Scharin, Arto Hissa samt Louise Runnemark. Kostnaden för denna utbildning blev denna gång p g a kort varsel 475 kr per person d v s 1900 kr totalt. Jacob betalar till Goldenklubben.
   
 4. Avelsansvariga Helen Häggström rapporterar ang HD-möte med SKK:
  På Golden har man fått en ökad frekvens av HD. De som tidigare var UA förr är idag C, troligen p g a slappa leder. Vi märker inte någon större skillnad.
  En studerande på Ultuna håller nu på med ett projekt att räkna fram ett HD-index. Detta har att göra med släktingarnas HD. Vi väntar med spänning vad detta innebär.
  Helen har fått reda på att man via SKK:s hemsida skall kunna söka på enskilda hundar genom inloggning. När denna sida är klar är dock oklart.
  Vi pratade ju med Per-Erik Sundgren i mars att ev DNA-sekvensera ett 30-tal tollare för att kontrollera den genetiska variationen som vi har i rasen. Helen kontaktar Norge eftersom Lennart Swensson nu är sjukskriven.
  Helen skall på ett möte nästa helg ang Avelsstrategier. Kanske kan vi ta hjälp av uppfödargrupperna? Kanske kan vi hinna med det på Ekbacken i november? Vår mål skall vara klart 2004.
   
 5. Tollingjaktprovsansvarige Ulf rapporterar att det är färre startande hundar i år jämfört med ifjol. Fördelningen startande hundar skiljer sig också - det är fler öppen klass hundar i år. Anette menade att tidpunkten kanske kan vara illa vald, i alla fall i Skåne. Man bör nog kontrollera att det inte kolliderar med exv SSRK:s jaktprov i för stor utsträckning.
   
 6. Jaktansvarige Johan Körge rapporterar att sommaren inte uppvisat fullt så goda resultat på SSRK-proven som inledningen, men året är ju inte slut än!
  Johan lägger in resultaten i ett spindeldiagram, som Ulf tagit fram. Anette informerade om Sven-Göran Nilsson program som enligt Sven-Göran bl a innefattar sökning av föräldradjur o likn. Johan beställer även detta program.
  På viltspårsidan har vi inte heller lika många starter och inte heller lika många 1:a pris som tidigare.
§ 452 Tollingjaktprov
Vi gick igenom förslagen till de nya reglerna. En uppdaterad version skickas ut av Ulf. Denna skall sedan godkännas på nästa möte. De nya reglerna föreslås träda i kraft fr o m 1 januari 2003 och sedan vara låsta i 5 år, rätt till viss revidering under tiden måste dock till. Det hade varit trevligt att kunna ta fram en separat folder, se SSRK:s jaktprovsbestämmelser, i A6 format, med försättsblad, som man sedan kunnat dela ut till domare m fl. Ingrid kollar kostnaden för detta på tryckeriet i Katrineholm.
Vi har tidigare använt de gamla protokollen från SSRK men de fungerar inte fullt ut. Anita Norrblom har erbjudit sig att ta fram ett förslag till protokoll. Vi tackar gärna ja till detta erbjudande!
 
§ 453 Redaktör
Sverker Haraldsson gör som tidigare nämnts sitt sista nr av Tollaren i och med julnumret 2002. Om ingen anmäler sig - kan man bryta upp jobbet i mindre grupper, t ex en ansvarig för materialet från aktivitetsgrupperna, en för alla resultat, en som editerar allt? Fundera till nästa möte!
 
§ 454 Webbmaster
Monica Kinge har tackat ja till jobbet som webbmaster. Det är dock mycket jobbigt att sätta sig in i denna fantastiskt stora sida som Tollarklubbens hemsida är. Kan vi andra hjälpa till på något sätt? Vi skickar med Jacob en uppmaning till Monica: Skriv en liten blänkare att hon är ny webbmaster och att det tar tid att lära sig, så har säkert folk förståelse för detta.
 
§ 455 Tollarbutiken
Mikael Söderqvist har mailat in en redovisning från Tollarbutiken. Ingrid hjälper Micke att beställa hem lite fler varor. Jacob redogjorde än en gång varför man var tvungen att ta bort Tollarbutikens egna postgiro konto.
En norsk medlem har inte fått det han beställt, trots påstötning. Anette redogjorde för händelsen. Jacob förklarar det hela med att semestrarna kommit emellan och han skall skriva till den norske medlemmen och förklara det inträffade.
 
§ 456 PRA
Ingrid undersöker om vi kan ordna en 20/20 klinik, d v s att man tar prov från 20 hundar samtidigt och på så sätt kan få 20 % rabatt på priset om man skickar blodprov för DNA-test till Optigen i USA. Ingrid hör med Berit Wallin-Håkansson.
Ingrid försöker också ta kontakt med dem som fick sina hundar diagnosticerade med PRA förra året. Dessa hundar testas gratis av Optigen.
 
§ 457 Ekbacken i november
Vi har bokat helgen den 23-24 november på Ekbacken i Katrineholm. Vi vill en ha JUM-helg. Kan man ha en utbildning i M1:an med Cilla Hamfelt och Curt Blixt? Vi bör också hinna med lite rasspecifika egenskaper.
 
§ 458 JUM-T
Ett brev skall gå ut till uppfödarna med valpar i åldern 6 - 9 månader om vikten med funktionsbeskrivning. Man kan tänka sig en uppföljning med spindeldiagram och liknande i framtiden.
Goldenklubben står för reseersättningen och brukar ta ut 75 kr per hund, max 10 hundar. 1 funktionär, 1 testledare och 1 beskrivare går åt.
Beslöts att vi skall använda oss av kråka eller and som viltslag.
Cilla Hamfelt från Goldenklubben vill bilda en grupp med alla retrieverraserna för att kunna arbeta fram ett gemensamt protokoll som är bra för alla.
Fler funktionsbeskrivarutbildningar kommer.
 
§ 459 Specialer
2003: Milan Pavlovics gäng jobbar vidare. Information ligger ute på svenska på hemsidan.
2004: Specialen går i Östergötland och Kolmårdens Camping är inbokad någon gång i månadsskiftet juli/augusti. Lasse Johnsson kommer att döma mästarklassen. Norrköpings BK tar lydnaden och agilityn.
2005: Göteborg har fått erbjudandet och skall ge besked senast den 30/9. (Reserver att tillfråga är Västergötland/Skaraborg.)
2006: Om Göteborg tar 2005 erbjuds Västergötland/Skaraborg detta år istället.
 
§ 460 Nytt vandringspris Bästa Champion
INT FIN SUCH Siphra's Indian Red Hawk erhöll sin tredje inteckning i vandringspriset och priset tillföll Nitro för gott. Hans ägare Riika Piiroinen och Mika Leppinen vill instifta ett nytt vandringspris till Bästa Champion. Eftersom det så är brukligt kontaktar Ingrid Riika och Mika och meddelar att de får inskaffa ett nytt pris.
Lönnlövets och Tollarbos hade anmält sitt intresse för att instifta detta pris, men vid inventeringen av vandringspriser till årets special så fann man att Bästa Jaktklass inte har något sådant och denna klass skall istället erbjudas dessa.
 
§ 461 Diplom
Ulf har kollat med Sverker ang fotobakgrunden. Denna skall till Sverker. Aji ombesörjer detta.
 
§ 462 SSRK fullmäktige i november
Vi diskuterade vem som skall representera klubben och beslöt följande:
Ingrid Larsson ordinarie med Johan Körge som suppleant, samt Mona Gustafsson ordinarie med Ulf Craemer som suppleant. Anette anmäler detta till SSRK:s kansli.
 
§ 463 Rasbok 2003
Tina Oja-Jansson och Lena Toftling rapporterar via inskickat mail. De har läget under kontroll. Yvonne Altemark har anslutit till gruppen och kommer att ta hand om all bildhantering.
 
§ 464 Uppfödarsammankallande i Norrland
Brev har inkommit från frågande medlem då svar ej erhållits från sammankallande i Norrland. Uppfödargrupperna skall gås igenom vid mötet i november.
 
§ 465 Styrelsen, vilka planerar att avgå
Som tidigare rapporterats kommer Ingrid, Jacob och Helen att avgå vid mötet i mars. Det innebär att ett fyllnadsval på 1 år skall till för Helens post. Kvarstår gör Anette och Aji. Övriga i styrelsen funderar lite till och lämnar svar till Arto Hissa, som är sammankallande i valberedningen.
 
§ 466 Viktiga manus till nr 3 av Tollaren
Vi får inte glömma att upplysa om att senast den 1 dec skall ev motioner lämnas in som skall tas upp på kommande klubbmöte.
Likaså skall en ruta in ang Hundsports julannons.
 
§ 467 Numrering av paragrafer i dagordning/protokoll
Vi beslöt att börja om från § 1 vid årsskiftet 1/1-2003 och göra så vid varje kommande årsskifte. Gärna kanske med en årsbeteckning vid paragrafen. Anette undersöker om det går att fixa enkelt med hjälp av Word.
 
§ 468 Representation vid exempelvis mässor
Klubben representeras ganska ofta av aktivitetsgrupperna vid olika evenemang. Beslöts att ansöka via styrelsen om att vara med vid t ex Jakt- & Fiskemässa för att medlemmarna skall kunna få ev omkostnader betalda av klubben. AU kan besluta detta.
 
§ 469 Julannons i Hundsport
15 700 kostar en helsida men om vi är snabba erhålles 10 % rabatt. Ingrid och Anette kontaktar berörda uppfödare efter gamla annonsen från förra året samt skickar ut ett upprop via e-postlistan. I år är det för sent att ha med något i Tollaren 3/02. Kostnaden blir densamma som förra året d v s 450 kr per uppfödare.
 
§ 470 Övriga frågor
 1. Medlemsregister: Mona kontaktar Jörgen Norrblom (som idag handhar SSRK:s medlemsregister) ang prisuppgifter. Jacob hör också med sin kontakt om prisuppgift. Frågan tas upp igen vid nästa möte. Medlemshanteringen är en stor post för Tollarklubben.
 2. Alison Strangs bok har nu utkommit med mjuka pärmar samt utan färgtrycket. Beslöts att köpa in 10 ex som skall säljas via Tollarbutiken.
 3. Långtidsplanen: Petter Jansson skall kontaktas om han kan "sparka" igång arbetet. Ulf kontaktar Petter.
§ 471 Mötets avslutande
Ordförande Ingrid Larsson tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet Justeras
   
Anette Björgell Jacob Kinge
Sekreterare  


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben