NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Katrineholm 2002-11-22

Närvarande: Ingrid Larsson
Johan Körge
Anette Björgell
Jacob Kinge
Helen Häggström
Ulf Craemer
Louise Runnemark
Mona Gustafsson
Hans Abrahamsson
 

t o m § 480 samt § 487 A-B

t o m § 480 samt § 487 A-B
Anmält förhinder: Aji Franzén
 
§ 472 Mötets öppnande
Ordförande Ingrid Larsson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat
 
§ 473 Beslutsmässighet. Godkännande av dagordningen. Justerare
Beslutsmässighet föreligger. Dagordningen godkännes. Louise Runnemark väljes till justeringsman.
 
§ 474 Genomgång av föregående mötesprotokoll
 1. Ang diplomet § 461: Aji Franzén har originalet. Är detta lämnat till Sverker Haraldsson? Sverker tillfrågas om så är fallet.
 2. Ang § 470A: Jörgen Norrblom kunde inte ta på sig vår medlemshantering då han nu har fullt upp med annat jobb. Anette Björgell kontaktar SSRK och hör med dem vad de skulle ta för att ombesörja det hela.
 3. Ang § 470B: Tollarböckerna med de mjuka pärmarna. Böckerna är ännu inte beställda. Anette kollar upp vad priset var och meddelar Jacob, som i sin tur kollar upp dollarkursen.
§ 475 Skrivelser in och ut
 1. Från SSRK: Protokoll från HS 020810-11. Arkiveras.
 2. Från Agria: de har ändrat antalet rasgrupper från fyra till sex. Dock framgår det inte av brevet var tollarna ligger. Arkiveras.
 3. Från SKK: kurs i avelsplanering. Arkiveras.
 4. Från SSRK: som undrar om vi har någon på förslag för Hamiltonplaketten eller SKK:s förtjänsttecken. Arkiveras.
 5. Från SKK: ang SSRK:s protest på att unghundsklassen försvunnit från utställning. Denna klass kommer åter att införas fr o m 030101. Arkiveras.
 6. Från SSRK: ny utställningsdomare akutoriserad på tollarna: Lena Stålhandske. Lena var ju aktuell som domarelev senast på Tollarspecialen där hon dessutom tog hand om Barn med Hund. Arkiveras.
 7. Från SKK: Inbjudan till Rasklubbstorget till Stora Stockholm i december. Översänt till Aktivitetsgruppen Stockholm Norra och Monica Kinge. Monica tar tag i de folk som behövs för att vi ska kunna deltaga.
 8. Från SSRK: Förslag till reviderade stadgar. Dessa har bearbetats av Ulf Craemer och sedan har diskussionen förts mailledes då svarstiden var satt till 021015. Arkiveras.
 9. Från SKK: CS har vilandeförklarat domarauktorisation för Kjell Nielsen samt stängt av en annan domare under sex månader. Arkiveras.
 10. Från SKK: Månadsbrev för september och oktober.
 11. Från Aktivitetsgruppen Södertörn. De vill ansöka om officiellt lydnadsprov 030524. Även denna gång är det för domare Lennart Nordlander. Nästa gång får de lov att fråga en annan domare.
 12. Till SSRK: Ansökan om ovanstående lydnadsprov.
 13. Från SSRK: Tillstyrkt lydnadsprovsansökan enl ovan från SSRK 021018 samt SKK 021022. Louise Runnemark meddelar Dorothy Lindberg.
 14. Från SSRK: Minnesanteckning från RAS-mötet 020907. Ingrid och Helen Häggström hade redan fått egna exemplar. Arkiveras.
 15. Från SKK: Pressmeddelande ang Årets Bragdhund 2002. Arkiveras.
 16. Från SSRK: Endast ett fåtal rasklubbar, däribland Tollarklubben, hade skickat in namnförslag till ett MH-råd så bildandet av detta råd skjuts upp till i februari 2003. Arkiveras.
 17. Från SKK: Korrekturet för årets julannons i Hundsport. Anette Björgell har läst igenom och sänt detta åter till Inger Gille. Till nästa år ska vi kanske hitta på lite ny text igen. Detta efter samtal med Inger.
 18. Från SSRK: utbildning för instruktörsutbildare. Denna kurs avstår vi. Arkiveras.
 19. Till SSRK: Tollarklubbens yttrande över Nationella jaktprovsbestämmelser för retriever A-prov.
 20. Från Värmlandsmässan. Inbjudan att vara med på deras Husdjursmässa. Monterkostnad är så dyr att vi avstår att vara med.
 21. Från SSRK: ang hantering av blod för prov och träning av eftersökshundar. Arkiveras.
 22. Från Stefan Reitersjö ang en kynologisk bibliografi. Lämnas till Tina Oja-Jansson och hör om hon kan hjälpa oss svara.
 23. Från SSRK: om någon officiell utställning ska ske 2005 måste ansökan in innan 1/12. Louise hör med Dorothy Lindberg då de visat intresse från den aktivitetsgruppen tidigare.
 24. Från SSRK har också förfrågan om utökning av rasen kommit från domare Agneta Pamp. Vi tillstyrker önskningen.
§ 476 Rapporter alla ansvarsområden
 1. Ingrid rapporterar att hon beställt termosmuggar, kepsar och tygmärken till Tollarbutiken.
   
 2. Jacob Kinge rapporterar att vi har ca 12000 kr på det norska kontot. Räntan är bra så pengarna förs inte över än utan när det blir läge för det.
  Vi diskuterade vilket postgironr som ska används då man vill bli ny medlem. SKK:s 832400-6 kräver OCR-nummer för Internetbetalning. Anette kontaktar SKK och utreder detta då frågorna oftast kommer via e-post till Tollarklubben.
   
 3. Johan Körge rapporterat från Retrieverjaktproven att alla domare inte använt egenskapssiffrorna. Dessa domare har varit utländska och de ska inte behöva använda dem. Ett spindeldiagram är framtaget men det är inte fullständigt än eftersom inte alla rapporter inkommit till Johan. Dock kan man se vissa domartendenser om man tittar noga. Johan rapporterar vidare på nästa styrelsemöte och väntas kunna visa något på klubbmötet.
   
 4. Ulf redovisar 2002 års Tollingjaktprov: Lägre antal starter i år jämfört mot 2001 men nästan samma antal startande hundar. Årets avslutning gick i Spakarp med ekipage i nybörjarklass och sex i öppenklass.
  Nya provledare ska utbildas under 2003 och dessa kommer att utbildas genom att gå bredvid en redan utbildad sådan.
  Anita Norrblom har erbjudit sig hålla i en utbildning för jaktprovsdomare den 5, 6 eller 13 april 2003. Vi står för maten. Johan skriver en inbjudan.
  Provkalendern för år 2003 finns redan. Det återstår bara lite finjusteringar.
   
 5. Hans Abrahamsson rapporterar att vi har nya aktivitetsansvariga på gång i Jämtland. Han ville också påminna om Guldapporten - läs i Tollaren 3/04.
   
 6. Helen rapporterar att årets HD hittills ligger på 10%, men den stiger nog lite då senaste rapporten visade lite fler anmärkningar. En hund är avlivad p g a grav HD vad Helen känner till. Ännu i år har vi inga anmärkningar alls på de hundar som röntgat sina armbågar.
   
 7. Mona Gustafsson rapporterar att hon har haft fem beställningar på uppfödarpärmen. Jacob och Mona stämmer av så att alla som betalat till Jacob också har skickat en beställning till Mona.
  En tentamen väntas genomföras till klubbmötet. De uppfödare som då klarar tentamen erhåller samma diplom som de som genom gick utbildningarna i seminarieform.
§ 477 Ansökningar om utdelning från fonden
Jacob föredrog ansökan ut sonden som har inkommit. Fondstyrelsen har beslutat att betala ut pengar men summan är inte fastställd än. Innan årets slut ska ersättning ha betalats ut.
 
§ 478 Tollingjaktprovsregler
Vi gick igenom reglerna igen. Vi lägger till att vi kan ta ut en administrationsavgift på 30 kr om anmält ekipage inte kan starta. Detta gäller dock inte om provet ställs in eller man blir bortlottad. Protestavgiften sattes till 150 kr och protest kan bara inlämnas för tekniskt fel senast 30 minuter efter avslutat prov. Det är kommissarien som utreder. Därefter godkändes reglerna. Dessa träder i kraft från 2003-01-01 och låses på tre år.
Anita Norrblom har gjort ett förslag på Tollingjaktprovsprotokoll. Det såg jättefint ut. Vi vill ha in klubbens logga också så blir det bra. Dessa ska tryckas på självkopierande papper och det räcker med två ex - ett till den tävlande och ett till klubben. Ingrid kollar med sitt tryckeri i Katrineholm.
Ulf har påbörjat arbetet med en provledarpärm och denna blir klar någon gång under vintern.
 
§ 479 Tryckning av regelbok
Ingrid hade fått en offert från Katrineholmstryckeriet ang Tollingjaktprovsreglerna i fickformat. Beslöts att beställa 300 st regelböcker.
 
§ 480 SSRK:s fullmäktigemöte
På årets Fullmäktigemöte representerades klubben av Johan Körge och Mona Gustafsson. Johan rapporterade bl a följande:
 • År 2005 skal en domarkonferens för Retrieverraserna genomföras
 • Vid rasmästerskapen kan man nu få hålla officiellt jaktprov. Ingen stamboksförd titel erhålles. Provet behöver dock inte vara officiellt.
 • Varmviltsproven (A-prov) gick igenom.
 • Championaten klubbades igenom. 61 röstberättigade var närvarande - 33 biföll och 23 avslog. Flera klubbar reserverade sig, bl a Flat-, Labrador- och Tollarklubben. Ulf och Mona skriver ihop ett brev som går till SKK ang hanteringen i ärendet då 72 % av de tillfrågade i remissrundan avstyrkte remissen.
 • Våra Tollingjaktprov togs upp. Det ska utredas om det är ett stadgebrott det vi har gjort. Vi ska också avrapportera vår inofficiella verksamhet rörande Tollingjaktproven till SSRK.
§ 481 Långtidsplanen
Då vår långtidsplan nu har många gemensamma punkter med RAS - rasspecifika avelsstrategier, så avvaktar vi RAS. Vi ändrar dock i texten det som klubbmötet beslöt: "Tollaren, i första hand, skall ses som och förbli en apportör på allt småvilt, liksom övriga retrieverraser är".
 
§ 482 Specialer
 1. 2002: Ett avslutande möte ska hållas i början av december. Jacob har erhållit en bristfällig redovisning. Styrelsen kan inte fatta beslut och godkänna resultatet från Tollarspecialen 2002 p g a bristande underlag. Styrelsen kräver en sammanfattning i form av en Resultatrapport och Balansräkning (i samma format som Budgeten). Denna sändes till kassören senast den 5/12. Mötet förklarar denna paragraf omedelbart justerad.
 2. 2003: Johan har träffat Milan Pavlovic i Kalmar. Vi har inte fått någon rapport på senaste tiden. Budget för Tollarspecialen 2003 bör inkomma senast styrelsemötet i april för godkännande. Domarna ska rapporteras in till mötet i januari.
 3. 2004: Östgötatollarna - har läget under kontroll.
 4. 2005: Ännu inget svar från Göteborg.
 5. 2006: har erbjudits Skaraborg, dock inget svar ännu.
§ 483 RAS
Nästa RAS-möte är den 8-9 februari i Knivsta. Helen och ev även Ingrid deltar. Det hade kanske underlättat med en avelskommitté. Helen kontaktar Jenny Jacobsson och hör om hon kan vara intresserad.
 
§ 484 JUM-T
Kurs för funktionsbeskrivare. Klubben betalar avgift och reseersättning. Vi ska göra någon form av avtal för de som utbildar sig.
På klubbmötesförmiddagen ordnar vi en kurs för funktionärer till funktionsprov mellan kl 9-12. Anmälan till Louise.
Vi behöver köpa in dummies som beskrivarna kan använda sig av - 12 st per område. Vi köper in för 3 områden nu. Louise ordnar detta.
MH: Vi gick igenom samarbetsavtalet med SBK. Vi avvaktar ett sådant tillsvidare. Vi är inte beredda på den uppgiften också redan. Vi tror det är bättre att utbilda figuranter för att lättare kunna anordna beskrivningar när vi själva har figuranterna. Denna helg genomgår många medlemmar M1. (Se bilaga)
 
§ 485 Klubbmötet och aktiviteter den helgen
Förmiddagsprogrammet på lördagen är spikat nu. Tentamen av uppfödarpärmen kommer att löpa parallellt.
Vi gick igenom och justerade kallelsen.
Johan kollar om det finns någon film med workingtest. Söndagen hade kunnat handla om detta och det vore en bra sak att ta tag i för aktivitetsgrupperna. Reseersättning med 10 kr/mil kan utgå för någon i aktivitetsgrupperna.
Kallelse och program ska till Sverker Haraldsson snarast för införande i Tollaren 4/02.
 
§ 486 Tollarbutiken
Revisorerna har krävt in en inventering av Tollarbutiken. Denna ska göras vid årsskiftet.
 
§ 487 Övriga frågor
 1. Hemsidan: Ulf rapporterar att webbkommittén jobbar för fullt i ett annat rum just nu och att den nya sidan framskrider.
  Vi diskuterade Tollarregistrets framtid. Vissa saker skulle kunna gå in på Rasdata sidorna som kommer på SSRK men som det är idag läggs exv inte apporteringstester och liknande in. Mona hör med Jörgen Norrblom om det är möjligt att även få med dessa resultat.
 2. Nästa möte måste flyttas då troligen både Ingrid och Anette har valpning på gång. Vi tar en vecka senare - lördagen den 25 januari kl 9.00 på Ekbacken i Katrineholm. De som behöver får boka rum för övernattning på fredagen.
 3. "Kläm och kännkurs" ligger i linje för att kunna ansöka bidrag från klubben. Det är uppfödargruppen Stockholm/Uppland som bjuder in till detta evenemang med Hans Rosenberg.
§ 488 Mötets avslutande
Ordförande Ingrid Larsson tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet Justeras
   
Anette Björgell Louise Runnemark
Sekreterare  


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben