NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Katrineholm 2003-01-25

Närvarande: Ingrid Larsson
Johan Körge
Anette Björgell
Jacob Kinge
Ulf Craemer
Aji Franzén
Louise Runnemark
Mona Gustafsson
Hans Abrahamsson
Pia Hultman
 

t o m § 15A
t o m § 15At o m § 15A


adjungerad
Anmält förhinder: Helen Häggström
 
2003 § 1 Mötets öppnande
Ordförande Ingrid Larsson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat
 
2003 § 2 Beslutsmässighet. Godkännande av dagordningen. Justerare
Beslutsmässighet föreligger. Dagordningen godkännes efter tillägg av några punkter.
Aji Franzén väljes till justeringsman
 
2003 § 3 Genomgång av föregående mötesprotokoll
A) § 474 A: Aji har skickat bilden till Sverker Haraldsson.
B) § 474 C: Anette Björgell har skickat vidare informationen till Jacob Kinge. Alpine har tidigare dragit pengarna via ett kontokort, men så kan vi inte göra längre. Böckerna måste betalas i förskott. Leveransadress skall vara Tollarbutiken.
C) § 476 B: Anette redogjorde för ändringen av medlemskaps postgironumret. Ny info finns på hemsidan och ska även in i Tollaren.
D) § 477: Summan är nu utbetald.
E) § 478: Regelboken för Tollingjaktprov är snart på gång till tryckning. Den är nu korrekturläst.
F) § 481: Ulf Craemer har jobbat igenom långtidsplanen och kom med ett mycket bra förslag. Några synpunkter hade vi så Ulf ändrar resp lägger till dessa.
G) § 483: RAS-mötet inställt p g a för få anmälningar. Nytt möte längre fram.
H) § 486: Inventeringen av Tollarbutiken är genomförd.
 
2003 § 4 Skrivelser in och ut
A) Från SSRK: Avtal ang Rasdatatjänsten. Vad händer om de inte kan upprätthålla tjänsten alternativt om vi säger upp tjänsten när betalningen är gjord i förskott? Får vi några pengar tillbaka då? Ingrid och Ulf skriver till SSRK och frågar.
B) Ansökan om aktivitetsbidrag till en "kläm och kännkurs" har inkommit från Uppfödargruppen Uppland/Stockholm. Vi diskuterade kostnaden. Föreläsaren kostar 1500 kr + reseersättning. Sedan tillkommer ev lokalkostnad. Louise Runnemark kompletterar ansökan.
C) Till SSRK: Ansökan om officiellt lydnadsprov 030503.
D) Från SKK: Bekräftelse på beställning av årsannons i Hundsport. Denna kostar 9900 kr för 10 nummer.
E) Från SSRK: Inbjudan till RAS-möte i februari 2003.
F) Från SKK: Svar på vårt brev ang SSRK:s beslut om championatsbestämmelser för retriever samt kopia på SKK:s svar till labradorklubben.
G) Från SKK: Månadsbrev för november 2002.
H) Från SSRK: Förfrågan ang ev gemensam tryckning av rastidningar. Ingrid har svarat på formuläret med hjälp av Sverker Haraldsson.
I) Till Stefan Reitersjö: Svar ang § 475 V. Tina Oja-Jansson har gjort en sammanställning och skickat till Stefan.
J) Från R.G: Slutbetalning från Ånnaboda samt medlemskap för 2003.
K) Från Agria: Apropå nr 3-2002.
L) Från Clumberspaniel klubben: Klumpisen nr 4-2002.
M) Från Finska Retrieverklubben: Nuusku nr 4-2002.
 
2003 § 5 Rapporter alla ansvarsområden, även inskickade
A) Jacob Kinge rapporterar att bokslutet inte är riktigt klart än beroende på sena inrapporteringar t ex från något av tollingjaktproven. Vi går mot en förlust på 15000 kr mot budgeterade 44000 kr.
Styrelsen beslutar att klubben fortfarande ska stå för kostnaderna som uppstår för forskningsfondens konto.
Styrelsen beslutar också att telefonersättning för 2002 skall utgå till de berörda.
Forskningsfonden pengar flyttar till ett nytt konto. Det gamla kan inte avslutas då det inte finns nedtecknat att Jacob tecknar fondens konto. Detta måste tas upp på det kommande konstituerande styrelsemötet.
Forskningsmedel kan ansökas om från fonden.

B) Ulf visar första utkastet till provledarpärm för Tolllingjaktproven. Provreglerna är som tidigare nämnts på gång i form av A6-format som lätt kan få plats i en ficka. Ulf skickar ett ex vardera till styrelsen, domare och provledare. Dessa ska kunna finnas till försäljning via Tollarbutiken.
Det blir 5 prov under 2003. Det blir två samlingar för domare och funktionärer, med den första den 13 april för domare i Klubbarp. Anita Norrblom medverkar. Ulf, Johan Körge och Mona Gustafsson skriver ihop en inbjudan. Nästa samling blir i höst i samband med säsongsavslutningen och då gäller det nya provledare. Namnförslag mottages på nya provledare.

C) Pia Hultman rapporterar att klubbens uppfräschade hemsida släpps den 1 februari.
För att stå med på uppfödarlistan krävs att man är registrerad som uppfödare hos SKK samt att alla innehavare av kennelnamnet är medlemmar i Tollarklubben.
Vi diskuterade vad som ska finnas med under valpförmedlingen. Vi beslutar att det ska vara som idag - titellöst och utan meriter. Eftersom klubben redan har vissa meritkrav för att få förmedla valpar bör uppfödaren kontaktas för ev ytterligare meriter.

D) Aji rapporterar att det är en beskrivarutbildning den 22-23 mars i Linköping. Ett avtal eller kontrakt ska tecknas med de som genomgår utbildningen som de måste ställa upp på.
En M1:a genomförs i norra Sverige den 5 april.

E) Louise rapporterar ang att det under 2003 redan är 9 kullar inbokade för funktionsbeskrivning. Ett utskick har gjorts till de uppfödare som har kullar i rätt ålder. 2 har tackat ja och en har tackat nej.
Louise lämnade in en budget för 2003 och denna hamnar på 9360 kr. Då ingår det dummies (12 st x 7 grupper), 100 protokoll, reseersättning. Detta är beräknat på 10 beskrivningar med 10 hundar.
Ett förslag till kontrakt för funktionsbeskrivare visades upp. Louise rättar några punkter och sedan är det OK.
Vid förra mötet beslutades det om inköp av dummies till 3 beskrivargrupper. Vi beslöt ändra på detta och beställa till samtliga 7 grupper på en gång i stället.
Hur ska sedan statistiken presenteras på genomförda mental- och funktionsbeskrivningar presenteras? På nya hemsidan presenteras kennlar samt hundar med fler än 5 avkommor som är beskrivna. Man ska sedan också kunna skicka hem spindeldiagram till uppfödarna med deras egen profil.
I den kommande rasboken ska det stå om JUM-T.

F) Hans Abrahamsson rapporterar ang aktiviteter. Han har skrivit till Tollaren och recenserat en bok för att ev kunna inspirera aktivitetsgrupperna.
Hans meddelar att det blivit nya aktivitetsansvariga inom Sydtollarna.
Ang uppmuntringspriset även kallat Guldapporten: Hans hade skrivit i förra numret av Tollaren och bett om namnförslag. Flera namn har inkommit och vi enades om följande 5 nominerade: Dorothy Lindberg, Mona Widell, Ulrica Åström, Anna Scharin samt Tina Oja-Jansson. Vi beslöt sedan vem som ska få uppmuntringspriset men det kungöres inte förrän vid klubbmötet då Hans delar ut detta.

G) Mona rapporterar att det finns 14 uppfödarpärmar kvar. Mona kontaktar Anna Scharin som redan förberett en skrivning på pärmen. Vill man tentera av pärmen i samband med klubbmötet, anmäler man sig till Mona. Man måste dock ha köpt pärmen för att på tentera och denna pärm får man ha med då man skriver.
Det räcker med en pärm per uppfödning även om man är flera kennelinnehavare.

H) Johan rapporterar att nu är sammanställning för jaktprovsstarterna på SSRK-proven för 2002 klara. 33 hundar har startat 69 gånger. Johan redovisar sina siffror i vanlig ordning i Tollaren och på klubbmötet. Dessa kommer också att läggas ut på hemsidan. Där ska även kodnyckeln till spindeldiagrammen läggas ut.
15 nya viltspårchampions har det blivit under 2002 men listan haltar lite eftersom även dessa championat måste anmälas till SKK av hundägaren.
I år är det dags för Elmia-mässan igen i Jönköping under 4 dagar i början av juni. Här brukar klubben ställa upp och det går åt en hel del folk. Johan återkommer med mer information.
Reportaget i Jakthunden har fått mycket positiv respons ute ibland jaktfolket - Kul.

2003 § 6 Inför klubbmötet: verksamhetsberättelse och -plan, långtidsplan, budget m m
I framtiden gör varje undergrupp till långtidsplanen sin egen budget, som sedan sammanställs till en gemensam budget. Långtidsplanen ligger till grund för undergrupperna. Första gången är det svårare eftersom man inte har något att jämföra med.
Budgeten för 2003 gicks igenom på det gamla sättet.

Verksamhetsberättelse 2002 samt Verksamhetsplan 2003: De ansvariga för jakt, MH,
JUM-T, Tollingjaktprov och aktiviteter inkommer med förslag till text senast 26 februari. Anette och Ingrid sammanställer sedan texten.

Långtidsplanen är som tidigare nämnts nästan klar.

Vem ska vara mötesordförande på klubbmötet i år? Ingrid tillfrågar Sverker. Eventuellt måste en mötessekreterare också tillfrågas då Anette troligen är upptagen denna dag och inte kan närvara.

2003 § 7 Motioner
1) Motion till Tollarklubbens årsmöte 2003 angående Tollingjaktprov vid Tollarspecialen.
Styrelsen håller med motionären att det är lättare att anordna ett apporteringstest när som helst jämfört med ett tollingjaktprov.
Styrelsen tillstyrker motionen med ändringen att den ska träda i kraft vid Specialen 2005, eftersom förberedelserna inför Specialen 2004 redan hunnit så långt.

2) Om förbättrad information inför valet av styrelse i Tollarklubben.
Styrelsen anser att det är en bra idé att presentera alla som är valbara förslag till nya poster inom klubben. Med tanke på att sista manusdag till Tollaren ligger tidigt i januari så anser vi att man inte hinner presentera förslagen i tidningen. Däremot skall det inte vara några problem att göra så via hemsidan.
Styrelsen tillstyrker motionen med ändringen att det endast gäller presentation på hemsidan.

3) Om motförslag till valberedningens förslag inför val av styrelse i Tollarklubben.
Eftersom vi har föreningsfrihet i landet så kan man inte göra såsom motionären föreslår.
Styrelsen yrkar på avslag av motionen i sin helhet.

4) Om inofficiella SM i tollingjakt.
Styrelsen anser att det ännu är för få hundar som deltager för att man ska kalla det ett SM. Vi har dessutom precis tagit bort SM-titeln och i stället kallat det för säsongsavslutning.
Styrelsen yrkar på avslag av motionen i sin helhet.

5) Motion till Tollarklubbens årsmöte 2003 om minskad byråkrati vid anmälan av kull till valpförmedlingen.
SKK:s resultatsida är alldeles ny och tyvärr behäftad med en del felaktig information. Dessutom registreras inte inofficiella provresultat där såsom exv tollingjaktprov och apporteringstest. Styrelsen anser det är för tidigt att ta bort blanketten och tycker att ansvaret ligger på uppfödaren för att se till att alla uppgifter blir korrekta och inte lämna över detta till våra valpförmedlare.
Styrelsen yrkar på avslag av motionen i sin helhet.

6) Motion till Tollarklubbens årsmöte 2003 om kriterier som måste uppfyllas för att få en valpkull förmedlad via klubbens valpförmedling
De nya valpförmedlingsreglerna trädde i kraft 1 december, 2001 och har således bara haft ett år på sig. Vi anser att det är för tidigt att utvärdera detta än, men en klar tendens är att vi fått fler jaktmeriterade tikar i landet.
Styrelsen yrkar på avslag av motionen i sin helhet.

7) Motion till Tollarklubbens årsmöte 2003 om kriterier som måste uppfyllas för att få en valpkull förmedlad via klubbens valpförmedling
Se styrelsens motivering på motion 6 ovan.
Styrelsen yrkar på avslag av motionen i sin helhet.

2003 § 8 Rasboken
Som det nu ser ut ligger kostnaden för en hund på 250 kr (inkl en bok och en cd-skiva) samt 125 kr för ev nästföljande hundar. Anmälningstiden går ut den 1 september. Korrektur utgår med faktura i oktober. Meriter efter 31 december kan inte tas med. Boken ska vara självbärande. För att få boken tryckt till lägsta pris krävs att vi har kvar GrafoTryck innevarande år för tryckning av Tollaren. Klubbens postgirokonto ska användas.
 
2003 § 9 Tollaren - redaktör
Vi har inte fått in alla anbud till detta möte, så det får bli ett AU-beslut.
 
2003 § 10 Statistiken över prissättning vid parning m m
Vi diskuterade de tokiga priserna som ligger utlagda på bl a hemsidan och som inte stämmer med verkligheten. Detta tas upp som en separat punkt på klubbmötet som Ingrid föredrager
 
2003 § 11 Specialerna
A) 2003: Milan Pavlovic har rapporterat in att domare på jaktproven är klara, tre domare är ordnade för utställningen. Ev kommer en funktionsbeskrivning att anordnas på fredag förmiddag. Supén på lördagen sker på M/S Ådalen och tar ca 4 timmar, max antal deltagare 200 st.
B) 2004: Aji rapporterar att det flyter på bra och att man har koll på läget.
C) 2005: Ingen har än tackat ja. Norrland träffas om 14 dagar.
D) 2006: Skaraborg återkommer
E) 2007: ?
Hur ska vi lösa specialerna framöver? Det blir svårare och svårare att få någon arrangör mycket p g a markproblem. Fundera till nästa styrelsemöte.
 
2003 § 12 Utställningen i Östergötland 2003
Utställningen går av stapeln den 6 april i Hackefors i Linköping. Som reservlokal har man ett ridhus att tillgå. Budget var gjord baserad på 60 anmälningar.
Eftersom klubben ska vara garant för att täcka ett ev minus så skall samma principer gälla för ev behållning som specialen, d v s 1/3 till klubben, 1/3 till fonden och 1/3 till aktivitetsgruppen.
 
2003 § 13 RAS, JUM-T, MH
Louise hade redan rapporterat om sina punkter och lämnat in budget för 2003.
RAS har det inte hänt något med just nu eftersom senaste mötet med SSRK blivit inställt. På seminariet i höstas gick olika grupper igenom delar av RAS.
 
2003 § 14 Tollarbutiken
A) Inventeringen är gjord och det stämde med både kvantitet och pengar. Micke Söderqvist har gjort ett bra jobb.
(Här avlägsnar sig Anette, Johan och Louise. Pia tar över protokollskrivandet.)

B) Tollarbutiken skall själv beställa av styrelsen godkända varor. Ansvarig för tollarbutiken uppdaterar försäljningspriserna löpande utifrån klubbens krav på 20 % avkastning. Jacob skriver klara direktiv. Beslut om eget postgiro för tollarbutiken lämnas till kommande styrelse.

2003 § 15 Övriga frågor
A) Inofficiella jaktprov
Aji hade fått förfrågan av en medlem vilken nivå av domare som är lämplig att bjuda in vid arrangemang av inofficiella jaktprov i en aktivitetsgrupp. Styrelsens uppfattning är att ambitionsnivån när man arrangerar inofficiellt jaktprov kan vara olika. Man bör därför anpassa domarvalet efter ambitionsnivån och målet med arrangemanget.

B) Apporteringstest
Skrivelse författas av Ulf till Hans Andersson, SKK JhK, angående eventuellt borttagande av Jägareförbundets apporteringstest, där Tollarklubben redogör för sin önskan att behålla testet officiellt. Även om testet kan fortsätta att arrangeras inofficiellt kan problem med domare efter hand uppstå.

C) Parenteschampionat
Mona berättar att Labrador retrieverklubben sänt en motion till SSRK fullmäktige om utdelande av cert i jaktklass, utställning. Motion skrivs även av Tollarklubben.

D) Valberedning
Inför styrelsemötet har ingen rapport inkommit från valberedningen avseende deras arbete inför Klubbmötet 2003.

E) Rasspecial i Jakthunden
Aji kontaktar Peter Ekeström angående eventuellt inköp av dennes artikel i tidningen Jakthunden nr 4, 2002.

2003 § 16 Mötets avslutande
Ordförande Ingrid Larsson tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet Justeras
   
Anette Björgell Aji Franzén
Sekreterare t o m § 14A  
   
Pia Hultman  
Mötessekreterare fr o m § 14B  


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben