NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Linköping 2003-04-27

Närvarande: Ulf Craemer
Mona Gustafsson
Carina Stenkull
Jenny Jacobsson
Aji Franzén
Hans Abrahamsson
Johan Körge
Ingrid Freij
 

fr o m § 23
Anmält förhinder: Anette Björgell och Louise Runnemark
 
2003 § 17 Mötets öppnande
Ulf förklarade mötet öppnat.
 
2003 § 18 Beslutsmässighet. Godkännande av dagordning
Ändring §26 lägga till år 2003.
 
2003 § 19 Val av en justerare och sekreterare för mötet
För mötet valdes Ingrid Freij som sekreterare. Johan Körge justeringsman.
 
2003 § 20 Genomgång av protokoll från 2003-01-25
Inbundna exemplar av Tollarboken är slut. Johan Kinge skickar ett brev till dom som beställt av klubben och betalar tillbaka pengarna. Hänvisar dom till att beställa papperskopia som går att beställa på Internet.

Jägarförbundets apporteringstest. Vi har inte fått något officiellt svar från SSRK HS.

2003 § 21 Genomgång av protokoll från konstituerande mötet 2003-03-14
Lägga till protokollet att Aji anmält förhinder samt att Aji är utbildningsansvarig.
 
2003 § 22 Skrivelser in och ut
Skrivelse från Sverker. Han kommer att instifta 2 vandringspris till tollingjaktproven. Ett i nybörjare och ett i Öppenklass att delas ut vid säsongsavslutningen.

SSRK hearing om jaktinriktade aveln spaniel & retriever 24-25 maj. Mona och Ulf åker.

SSRK tidningsoffert. Skickad till Sverker.

SSRK Östergötland om utbildningsverksamheten. Anna Fredriksson från aktivitetsgruppen i Östergötland åker.

Stig-Erik Andersson frågar om medlemskap i Tollarklubben. Anette svarar.

SSRK jaktprovsprogram Spaniel. Läggs till handlingarna.

SSRK månadsbrev. Läggs till handlingarna.

SSRK angående kommunikation rasklubb, specialklubbar. Läggs till handlingarna.

SSRK angående förändrade championatsregler. Läggs till handlingarna.

SKK utbildning av allround domare. Följande domare kommer efter genomgången utbildning bli godkända att döma Tollare: Dan Ericsson, Ove Germundson, Nina Karlsdotter, Kurt Nilsson och Carl Gunnar Stafberg.

SKK jan, mars, april månadsbrev. Läggs till handlingarna.

SKK pressmeddelande angående att sänka djurmomsen.

SSRK angående officiella Tollingjaktprov. Hänvisas till vad som stod i dom gamla tollingreglerna. Ulf & Mona svarar samt ber att få komma på SSRK Hs styrelsemöte för att prata och reda ut.

Officiella lydnadsprovet 3 maj som söktes av aktivitetsgrupp N Stockholm kommer ej att genomföras.

Anna Scharin ansöker om aktivitetsbidrag för en 1:a hjälpen för hund kurs. Hans svarar.

Jenny fick meil från Apportören angående en avelsspecial i nästa nummer. Hon svarar och skickar material om Tollaren.

Jenny fick meil från Ulrika Åström med olika förslag på ökad information så valpköpare HD röntgar sina hundar. Bl.a. med artikel i Tollaren. Jenny kollar upp hur det skulle kunna se ut.

Johan fick meil från SSRK Bergslagen angående utställningsdomare. Skickas till Louise.

Johan fått frågan om Elmia Game Fair 29maj till 1 juni. Tollarklubben har möjlighet att ha en monter i Jägarlunden. Bestämdes att vi ska ha det.
Johan kontaktar Jakthunden för att få möjlighet att använda reportaget som var i tidningen.
Johan kontaktar Mikael Söderqvist ifall han vill komma med Tollarshoppen.

2003 § 23 Rapporter från alla ansvarsområden. Överlämnande av rutiner.
Rapport från Ulf:
Tollingjakt till Fiskeboda 8 anmälda, Brottby 13 anmälda, Skåne efter sommaren 4 anmälningar.
Domar utbildningen inställd endast en anmäld.
Provledarpärmen nästan klar.

Rapport från Carina:
Balans o resultatrapport redovisades. Inventering gjordes 31 mars.
Annonserna klubben har i Hundsport diskuterades. Beslöts att stående annonsen under raser minskas ned samt att klubben inte står för någon julannons. Men om intresse finns från uppfödarna kan klubben samordna en annons.
JUM kostnader diskuterades.
Lista på tollarsaker, Carina vill få reda på vad som finns ute i landet.
Forskningsfonden har ett föreningskonto i Nordea som kostar 350 kr per år. Beslöts att avsluta det.
Internetbank för postgirot. Om man har det slipper man uttagsavgift samt att det förenklar för kassören att arbeta. Beslöts att skaffa det.
Verksamhet i aktivitetsgrupper samt uppfödargrupper går under klubben. All ekonomi som grupperna har måste därför redovisas till kassören. Brev om detta kommer att skickas ut till grupperna.
Om 2 olika aktivitetsgrupper använder samma instruktör/domare under ett år belastas klubben dom sociala avgifterna. Så en vädjan från klubben till grupperna är att inte använda samma personer 2ggr samma år om det går att undvika.
Fråga från aktivitetsgrupp om att få ut medlemsregister, Hans kollar om det går bra.

Rapport från Aji:
JUM beskrivar utbildningen är inställd. Försöker att hålla en i höst istället. Målet är att sprida beskrivarna över landet. För att hjälpa upp situationen kommer Ingrid Freij och Katarina Byrsell att gå Goldenklubbens uppdateringskurs i maj.
10 kullar bokade, 5 är redan beskrivna och 5 kommer att beskrivas.

Rapport från Mona:
Rapporterade vad som tagits upp på funktionärsmötet med SSRK i april.

Rapport från Hans:
Aktivitetsgruppsträffen efter årsmötet är genomförd.
Nya aktivitetsansvariga i Dalarna, Marie Lars och Sofi Andersson.
Tina Oja har skickat en frågan om aktivitetsgarantin kan användas på Tollix. Hans svarar.

Rapport från Jenny:
10 kullar har hittills fötts, 2 hanar har 2 kullar vardera.
Nytt PRA fall i Finland har upptäckts.
Brev skickas till uppfödare som avlat på tik med C på höfterna.
Kommer att lägga till på hemsidan att man inte ska avla på hundar med pålagringar.
Lathunden behöver uppdateras, klubbens exemplar är från 2001.

Rapport från Ingrid:
Redogjorde vad som sagts på utbildnings sidan under SSRK funktionärsmöte i april.
Bokar Ekbacken för uppfödarseminariet 22-23 november.
Jenny har prata med Lennart Swenson, han kommer och föreläser den 23:e.
Överlämnade av rutiner.
Jenny kommer att lämna över gamla utställningsresultat samt jaktprovsresultat till respektive ansvarig.

2003 § 24 Klubbmötet. Uppföljning av beslut
Gick igenom.
 
2003 § 25 Tollingjaktproven i framtiden
Svarar på brevet från SSRK och väntar på deras svar.
 
2003 § 26 Tollarspecialen 2003, 2004, 2005, 2006 och sedan?
Specialen 2003 har skickat in budget. Gick igenom den.
Specialen 2004 inget att ta upp.
Specialen 2005 Sverker har eventuellt en lösning.
Specialen 2006 Skaraborg har fått frågan och klubben vill ganska snart få ett svar.
I framtiden. Hans och Johan tittar på hur man ska kunna lösa specialen i framtiden.
 
2003 § 27 Rasinformation och folder.
Rasinformations foldern behöver uppdateras med rätt kontaktpersoner. Be Micke ta fram en etikett att klistra på innan de skickas ut.
Hans och Pia får i uppdrag att göra en liten elektronisk rasinformation.
 
2003 § 28 Fonden
Ulf har forskat och kommit fram till att det egentligen är en stiftelse. Fondens styrelse får titta på hur man går till väga för att göra om det till en stiftelse.
 
2003 § 29 AU-beslut
Angående vinstdelning vid t ex utställning arrangerad av aktivitetsgrupp. 25% fonden, 75% till aktivitetsgruppen. Lägges till handlingarna.
 
2003 § 30 Rasdata
Resultat från tollingjaktprov, apporteringstest samt tollarspecialen kommer Ulf att skicka till Jörgen Norrblom.
Bilder i rasdata, klubben kommer inte att skicka vidare bilder från tollarregistret till rasdata. Ägare till hundarna får själva skicka in bilderna.
 
2003 § 31 Övriga frågor
Elmia., klubben kommer att ha en utställning.
 

 

Ordförande Sekreterare för mötet
   
Ulf Craemer Ingrid Freij
   
Justerare  
   
Johan Körge  


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben