NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Linköping 2004-01-24

Närvarande: Ulf Craemer
Mona Gustafsson
Carina Stenkull
Hans Abrahamsson
Louise Runnemark
Johan Körge
Ingrid Freij
 


t o m § 8

t o m § 8
Anmält förhinder: Aji Franzén, Jenny Jacobsson och Anette Björgell
 
2004 § 1 Mötets öppnande
Ordförande Ulf Craemer hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.
 
2004 § 2 Beslutsmässighet. Godkännande av dagordning
Beslutsmässighet föreligger. Dagordningen godkännes efter tillägg av en punkt.
 
2004 § 3 Val av en t.f. sekreterare och en justerare
Hans Abrahamsson väljs till t.f. sekreterare och Mona Gustafsson till justeringsman
 
2004 § 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll 031122
§ 65 A: Den person som inkommit med en förfrågan angående att utbilda sig till exteriördomare på tollare, har blivit godkänd av styrelsen att gå utbildningen.
§ 66 A: Angående det preliminära fallet av PRA rör det sig troligen om en tidig PRA, s.k. Retinopati.
§ 66 G: Det kommer inte att bli vare sig intäkter eller utgifter gällande lydnadsprovet Tollarspecialen 2003, då den lokala brukshundsklubben ansvarade för det arrangemanget.
§ 67: Angående championklassen, stycket "dock ska samtliga hundar med jaktmerit kallas in till en separat final "bästa jaktmeriterade" förtydligas det med att detta gäller championhundar med minst 2:a pris i ökl officiellt jaktprov (eller motsvarande) och klasen heter då "Bästa jaktmeriterade Champion".
§ 69: Gun Nilsson har tackat ja till att vara mötesordförande på årsmötet och Anette Björgell kommer att vara mötessekreterare.
§ 73: Angående den inbjudan till instruktörsutbildning som en medlem i en aktivitetsgrupp erhållit är det oklart vilka minimikrav som gäller för att gå den. Utbildningen blev inte av och Ulf har varit i kontakt med ansvariga för att få förtydligande på förkunskapskraven för framtida utbildningar.
Mona Gustafsson som har gått instruktörsutbildar-utbildning och nästan är färdigutbildad får i uppdrag att undersöka kostnaden för att slutföra sin utbildning.
§ 74 A: Innan vi kan påbörja roterande platser för våra höstmöten måste en kartläggning göras för att hitta alternativa billiga mötesplatser.
§ 74 B: Det lån till lagkampen 2004 som har beviljats Sverker Haraldsson är
3 800 kronor varav 800 kronor utgör en depositionsavgift.
§ 74 C: Angående Optigen 20/20 klinik beslutar styrelsen att eventuell samverkan när det gäller DNA-testen får ske på privat basis.
 
2004 § 5 Skrivelser in och ut
A) Styrelsens svar på remiss angående valphänvisning är skickad till SSRK.
B) SSRK:s Jakthundskommitté har inte skickat något svar på vår fråga om hur de kommer agera. Däremot har vi fått utdrag ur ett protokoll skickat till SSRK, för kännedom.
C) Skrivelsen till SSRK HS angående officiella tollingjaktprov har vi fått ett svar på av SSRK HS ordförande. Dock har han i princip undvikit att svar på våra frågeställningar.
D) Anders Sundgren, ordf i SSRK HS, har skrivit en artikel angående SSRK:s syn på officiella tollingjaktprov. Den kommer att publiceras i nästkommande nummer av Tollaren.
E) Skrivelse från SSRK angående vilket regelverk som gäller för att få bidrag till konferenser. Ingrid granskar detta närmare.
F) Protokoll från SSRK HS från 031115. Att notera: § 371 Ögonintyg tollare. Avelsansvarig får kolla vad det är.
G) Månadsbrev från SSRK från 031121. Ansökan om officiell utställning och officiellt lydnadsprov på Tollarspecialen 2005 i Skåne, är nu inskickad och har tillstyrkts av SSRK.
H) Till SSRK HS har det inkommit minst 5 stycken skrivelser från enskilda medlemmar i Tollarklubben med kommentarer angående officiella tollingjaktprov och som Tollarklubben har fått för kännedom. Arkiveras.
I) Svenska service och signalhundsförbundet har skickat en informations-broschyr angående sin verksamhet.
J) Inga-Lena Djurberg, utbildningssekreterare SSRK HS, inbjuder till en fortbildningshelg för instruktörsutbildare. Mona tittar närmare på inbjudan.
 
2004 § 6 Rapporter alla ansvarsområden
A) En medlem i Tollarklubben har varit i kontakt med Louise Runnemark. Medlemmen efterlyser en informationsbroschyr som beskriver tollarens användningsområden som jakthund. Tanken är att denna broschyr skulle kunna delas ut till intresserade besökare, exempelvis på jaktmässor. Pia och Hans har påbörjat arbetet med en sådan broschyr men efterlyser bilder till den. Hans kontaktar Sverker och Lena Toftling med frågan om de har jaktbilder på tollare. När broschyren är färdigställd kommer den att läggas ut på klubbens hemsida.

Louise kommer att ringa Ulrika Henriksson, som är utställningsansvarig inom SKK och be henne skicka en domarlista över dem som dömer tollare på utställning. Det är viktigt att rasklubben trycker på vad som är viktigt att titta på när man dömer tollare. Vi diskuterade fördelarna med om någon från våra egna led skulle utbilda sig till domare.

Louise meddelade också att det kommer anordnas en beskrivarutbildning i södra Sverige den 13 - 14 februari 2004.

B) Carina Stenkull går igenom likviditeten i klubben.

C) Hans rapporterar att det har tillträtt nya aktivitetsansvariga för Västerbotten och Östra Sörmland. Det har bildats en ny aktivitetsgrupp i Södertälje som kallar sig Täljekringlan. Även i Göteborgsområdet finns det planer på att starta ytterligare en aktivitetsgrupp.
Angående inventeringen av aktivitetsgrupperna har det hittills inkommit svar från 14 aktivitetsgrupper.

Det har inkommit förslag till vinnare av uppmuntranspriset Guldapporten. Styrelsen beslutar sig för att nominera följande personer till priset: Yvonne Altemark, Anna Scharin, Lena Toftling, Petra Scharin och Tina Oja Jansson.
en slutliga vinnaren får mottaga en litet gåva i samband med årsmötet.

D) Ingrid meddelar att det inte finns någon föreläsare till den 15 mars. Tanken var att tillfråga Kenth Svartberg som föreläser om etologi, hur hundar lär sig, men man har inte lyckats nå honom. Då det är svårt att finna en ny föreläsare med så kort varsel beslutar styrelsen att ställa in söndagens föreläsning. Målsättningen är nu att starta en föreläsningsserie i höst.
Ingrid F. kontaktar Ingrid Larsson och ombesörjer att informationen angående de ändrade planerna läggs ut på hemsidan.

E) Mona rapporterar att många protokoll inte kommit in från jaktproven än! Därför är inte statistiken klar. Vad man däremot kan se är att det inte är lika många med högre pris i år. Förklaringen till det ovan nämnda är i första hand att hundarna inte klarat passivitetsmomenten samt viltvägrat.
Mona rapporterar vidare att jaktkommittén ska återskapas och att några medlemmar i klubben har blivit tillfrågade om att ingå i den.
Det har inkommit många förfrågningar om inofficiella jaktprov och planer finns på att anordna Working-test.

F) Ulf rapporterar att 8 tollingjaktprov kommer att anordnas under 2004. 3 under våren och 5 till hösten. Planer finns också på en provledarutbildning nästa år.

G) Tina Oja Jansson meddelar att arbetet med rasboken pågår för fullt. Det är dock i dagsläget osäkert om man hinner bli färdiga till årsmötet.

2004 § 7 Inför klubbmötet: verksamhetsberättelse och -plan, långtidsplan, budget m.m
A) Verksamhetsberättelsen är under utarbetning.
B) I årets verksamhetsplan ingår: JUM-utbildning, 8 tollingjaktprov, en nystartad jaktkommité, fyra nummer av Tollaren, lagkampen, Tollarspecialen och en föreläsningsserie med start i höst.
C) Långtidsplanen måste skrivas om då tollingjaktproven i fortsättningen kommer att sortera under jaktkommittén.
D) Kassören har utarbetat ett budgetförslag för år 2004 som kommer att presenteras för årsmötet.
E) Ulf kontaktar Sverker för att utröna om ett minskat format på vår klubbtidning skulle kunna minska kostnaderna för den.
 
2004 § 8 Motioner och frågor till klubbmötet
A) Motion nr. 1 angående Tollarklubbens organisation: Styrelsens förslag är att bifalla motionen.
B) Motion nr. 2 angående ett ambulerande årsmöte: Styrelsens förslag är att yrka avslag på motionen.
Motivering: huvuddelen av klubbens medlemmar har 25 mil eller mindre till Katrineholm. Vi har cirka 100 medlemmar som bor norr om Uppsala.
C) Fråga nr.1 till årsmötet angående officiella tollingjaktprov: Ska Tollarklubben i enlighet med SSRK HS återuppta arbetet med att införa officiella tollingjaktprov?
D) Fråga nr 2 till årsmötet angående ett förslag till omorganisering av SSRK: Kortfattat går förslaget ut på följande: Initiativet kommer från Labradorklubben som vill genomföra en omorganisation av SSRK. I den nya organisationen skulle SSRK komma att delas i en retriever och en spanieldel. Vi skulle alltså komma att tillhöra en renodlad retrieverorganisation. Alla rasklubbar blir egna specialklubbar med egen beslutanderätt direkt underställda SKK. Tanken är att man i framtiden skulle ha olika gemensamma avdelningar som samverkar vad gäller aktiviteter, prov och utställningar. För att förslaget ska kunna drivas vidare måste det först förankras i retrieverdelen i den nuvarande organisationen, m.a.o. - de enskilda rasklubbarna måste godkänna det. Därefter kan frågan om en ny organisation mynna ut i en motion till SSRK: s fullmäktige år 2005. Frågan som ännu inte är färdigformulerad kommer att bli en punkt på dagordningen vid Tollarklubbens årsmöte 2004.
E) Fråga nr. 3 angående Tollarklubbens valpförmedling. Ska Tollarklubben höja kraven för valpförmedling enligt följande? Från och med 2005-01-01 ska hanhund ha utställnings eller jaktmerit enligt de regler som gäller för tik.
 
2004 § 9 Tollarspecialer
A) Arbetet med årets special är i full gång. Specialengruppen 2004 har beslutat att inte anordna någon gemensam middag på lördagskvällen. Grillmöjligheter kommer dock att finnas vid Campingen. Domarna kommer att bjudas på middag vid en närliggande restaurang. Specialengruppen anmodas att inkomma med en budget till styrelsen.
B) Angående Tollarspecialen 2007 har Östra Sörmland tackat nej. Kanske att en samverkan mellan Östra Sörmland och Stockholm Södra skulle kunna vara en realistisk tanke. Ulf tar upp frågan med berörda aktivitetsgrupper.
 
2004 § 10 Övriga frågor
A) Typ-stadgar för rasklubb:
Den nya typstadgan för rasklubb ska gälla från och med SSRK fullmäktigemöte 2004, men då det inte infaller förrän 2005 kommer Tollarklubben att behålla den nuvarande ordningen under 2004.
 
2004 § 11 Mötets avslutande
Ordförande Ulf Craemer tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.
 

 

Vid protokollet Justeras
   
Hans Abrahamsson
t.f. sekreterare
Mona Gustafsson
justeringsman


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben