Protokoll fört över
styrelsemöte för Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben

Närvarande: Ulf Craemer, Axel Sannö, Jenny Jakobsson, Hans Abrahamsson, Carina Stenkull, Aji Franzén, Agneta Joonas och Tuula Lindroos
 
Förhinder: Carin Almrot, Mona Gustafsson
 
§ 12 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Ulf Craemer öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Samtliga deltagare har en kort presentation av sig och sina hundar.

§ 13 BESLUTMÄSSIGHET, GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Ordförande Ulf Craemer läser dagordningen

Beslut: att beslutmässighet föreligger
att godkänna dagordningen med tilläggen under § 23 Övriga frågor
§ 14 VAL AV JUSTERARE

Förslag: Agneta Joonas

Beslut: att välja Agneta Joonas att jämte ordförande justerare protokollet
§ 15 GENOMGÅNG AV PROTOKOLL FRÅN 2004-01-24
§ 73
Mona Gustafsson utforskar vidare

§ 5 E
Jenny Jakobsson tar kontakt med Ingrid Frej och kontrollerar om det är klart

§ 5 F
Jenny Jakobsson forskar vidare

§ 6 A
Hans har skickat foto till Pia via E-post, men av någon anledning har dom inte kommit fram. Jenny Jakobsson skickar nya foton så arbetet kan bli färdigt

§ 6 D
Jenny Jakobsson har haft kontakt med Kent Svartenberg.

Beslut: Jenny Jakobsson och Agneta Joonas tittar vidare och återkommer med mera information om andra möjliga föreläsare

§ 9
Östra Sörmland har tackat nej med motivering att dom inte har tillräckligt med erfarenhet att genomföra Specialen 2007.
Ulf Craemer tar ny kontakt med Östra Sörmland och Stockholm för eventuellt samarbete mellan aktivitetsgrupperna.

§ 10 A
SSRK:s nya stadga kommer att gälla f.o.m. 2004-07-01
Ulf Craemer kontrollerar om Tollarklubben måste ändra något i sin stadga.

§ 16 GENOMGÅNG AV PROTOKOLL FRÅN KONSTITUERANDE MÖTET 2004-03-13

§ 5
Bankfacket är uppsagt. Ingrid Larsson behöll återstående pengarna som förskott till Tollingjaktprovet i Fiskeboda 2004-04-24

§ 9
Datum för styrelsemötet 2004-08-21 måste eventuellt ändras, närmare information kommer senare.

Beslut: Att lägga protokollet till handlingarna
§ 17 SKRIVELSER IN OCH UT

För kännedom, skrivelse från SSRK Småland till SSRK:s HS
Ulf Craemer läser brevet från SSRK Småland.

Inbjudan från Svenska Kennel Klubben till Avelsrådskonferens i Uppsala den 5 september, kostnad 500 kronor
Jenny Jakobsson är intresserad men väntar med anmälan tills hon vet om hon har möjlighet att delta.

Beslut: att Tollarklubben betalar Jenny Jakobssons eventuella deltagande

Skrivelse från Svenska Kennel Klubben angående reseersättning och traktamenten
Inga förändringar sen föregående år.
Skrivelse från Svenska Kennel Klubben angående Registrerings statistik
Svenska Kennel Klubbens lista över grupp- och allround domare
Hamilton planket
Aji Franzén tittar närmare på skrivelsen
• Avrapportering viltspår
Avrapportering av viltspårsresultat kommer att ske via E-post i fortsättningen
Minnesanteckningar från funktionärsmötet den 3 – 4 april
Ulf Craemer har fått minnesanteckningarna

§ 18 RAPPORT FRÅN ALLA ANSVARSOMRÅDEN, ÖVERLÄMNANDE RUTINER

JAKT
• Tollingjakt
Föredragande: Axel Sannö
- Rapport från Tollingjaktprovet i Fiskeboda den 24 april
- 2 Tollingjaktprov, Mariestad och Nyköping, har blivit inställda p.g.a. för få anmälda hundar
- 5 Tollingjaktprov är planerade till hösten
- Bättre geografisk tidsplanering på Tollingjaktproven till nästa år
- Problemet att få Tollingjaktproven och runt ekonomiskt diskuterades

Beslut: att höja minsta antalet anmälda hundar till 8 st

Jaktkommittémöte 2004-03-27
Föredragande: Ulf Craemer och Axel Sannö
- Mona Gustafsson, Axel Sannö, Lars Finne, Susanna Jangeroth, Magnus Eriksson samt Ulf Craemer ingår i jaktkommittén
- Riktlinjer för kommittén drogs
Ulf Craemer har fått minnesanteckningarna från mötet
Styrelsen konstaterade att jaktprovssäsongen har börjat bra för Tollarnas del, flera hundar har gått till pris.

AVEL
Föredragande: Jenny Jakobsson
- Arbetet med sammanställning av RAS beräknas vara klart till nyår,nästa möte blir den 27 april
- Under avelskonferensen 2004-04-03 - 04 poängterades vikten av att kontrollera AD och HD status även för avelshundarnas kullsyskon
- SSRK info, inga Tollaruppfödare fanns bland svartlistade uppfödare som tagits bort från uppfödarlistan.
- 903 Tollare har ögonlysts sedan 1995
- Berit Wallin har lovat hjälpa till med kontakten mellan Tollarklubben och Optigen
- Det blir exteriör dommarkonferens för retrievers till hösten
- Raskompendiet måste vara klart till dess. Klubben får 1500 kronor när Raskompendiet är klart.
- Nästa konferens blir om 10 år, 2015.
- Användande av SKK:s info om utländska hundar. Uppfödarna stöter på svårigheter med engelska hundar p.g.a. HD-systemet som är annorlunda i England.

AKTIVITETSGRUPPER
Föredragande Hans Abrahamsson
- Hälften av aktivitetsgrupperna är aktiva på ett eller annat sätt.
- 14 av 22 aktivitetsansvariga har svarat på Hans förfrågan
- Hans kommer att skicka förteckning över nya medlemmar till aktivitetsansvariga, som i sin tur skickar välkomstbrev och information om aktivitetsgruppen till nya medlemmarna.
- SKK har gett klartecken till att använda medlemsförteckningen internt.
- Gruppen som ska se över organisationen med aktivitetsgrupperna består av: Sverker Haraldsson, Hans Abrahamsson, Anna Fredriksson och Marita Schröder
- Eventuellt ska en satsning göras på den jaktliga sidan

EKONOMI
Föredragande Carina Stenkull
- Resultat rapport redovisas
- Den 16 april 2004 var medlemsantalet 1371

Tollarbutiken
- Inventering av Tollarbutiken är klar
- Nya saker måste inhandlas
- Det har kommit flera klagomål om termomuggar som spricker

Tollaren
- Layouten kommer att successivt övertas av Elina Blom. I och med detta kommer kostnaden av tidningen att sjunka radikalt.
- Axel Sannö tar kontakt med ett tryckeri för att höra hur mycket dom skulle ta för tryckning av tidningen.

Rasboken
- Styrelsen konstaterade att Rasboken har blivit en succé.
- Ulf Craemer tog upp frågan om Tollarklubben skulle skicka 1 ex av Rasboken till dom övriga Tollarklubbar

Beslut: Att skicka 1 ex. av Rasboken till dom övriga Tollarklubbar. Ulf Craemer kontaktar Tina Oja Jansson för att få en trevlig hälsningsfras på engelska som kan klistras i boken
Tuula skickar E-post till finska Tollarklubbensmajllista med förfrågan om det finns intresse att köpa Rasboken. Eventuellt kan böckerna hämtas under Tollarspecialen.
Agneta kontaktar Mikael Söderqvist ang. resterande rasböcker som finns hemma hos henne. Hon tar med sig några ex. för försäljning i Danmark under Dual Toller 2004 och i Norge under Tollerfestival

JUM
Föredragande Aji Franzén
- Anna Scharin kommer att flytta till Bryssel, hon kommer att fortsätta med sitt arbete via E-post
- Anna Scharin, Louise Runnemark och Katrin Karlsson har varit på vidareutbildning för beskrivare
- Det kommer att arrangeras jaktligaunghundsbeskrivningar under Specialen 2004, JUM-gruppen står för arrangemanget
- 11 Tollare har genomgått MH i år
- Den 9 maj ska 10 Tollare genomgå MH i Åhus
- En kull har genomgått jaktligunghundsbeskrivning i år

UPPFÖDARE
Föredragande Agneta Joonas
- En uppfödarpärm har sålts under året
- Agneta tar en titt på SKK:s uppfödarutbildning

§ 19 KLUBBMÖTET 2004-03-13, UPPFÖLJNING AV BESLUT

• SSRK – Tollingjaktprov
- Tollarklubben har inga pengar att genomföra egna officiella Tollingjaktprov, SSRK måste stå för kostnaderna eftersom det är dom som driver frågan
- Frågan om Tollingjaktproven måste ställas för SSRK:s avdelningar
- Hur anser avdelningarna att man ska kunna genomföra Tollingjaktprov?
Kan man ha Tollingjaktprov som en separat ruta i samband med vanlig B-prov?
- Kan man lägga Tollingmomentet som separat moment, typ släpspår?
- Tollarklubben måste reda ut vad FCI säger om Tollarnas deltagande i SSRK:s retrieverprov
- Vad anser Tollarklubben i Canada om officiella Tollingjaktprov och har dom material om Tolling?
- Man måste samla in vetenskaplig fakta om Tolling, det räcker inte med muntlig ”fakta”
- Hur kan man få tag i Ann-Britt Gustavssons papper från Harbourlights?
- Vad säger etologerna om Tolling, varför reagerar fåglarna som dom gör?

Labradorklubbens förslag om en ny organisation för retrievers
- Inget nytt har kommit sen årsmötet

Förslag: Det bör erbjudas möjlighet till närmare studier av Labradorklubbens förslag om en eventuell ny organisation
Beslut: Det kommer en artikel om detta i nästa nummer av Tollaren

Nya regler för valpförmedling
- Dom nya reglerna ska börja gälla 2005-01-01
- Agneta Joonas ska titta på hur reglerna ser ut hos dom andra retrieverklubbarna, hur länge valpkullarna finns på listan mm.

Tollingjaktprovkommittén utgår
- Axel Sannö, tollingjaktprovsansvarig, kommer i fortsättningen att ingå i Jaktkommittén

Ambulerande årsmöte
Inga åtgärder enligt avslag under Tollarklubbens årsmöte

§ 20 TOLLARSPECIALEN 2004, 2005, 2006 OCH SEN?

* 2004 Kolmården
Föredragande Aji Franzén
- Förberedelserna fortlöper enligt planerna
- En ny frys måste anskaffas för viltet
- Agilitybana finns, men i dagsläget är det inte klart vilka som ska arrangera tävlingen
- Utställningsområdet är klart
- SSRK säger sig ha fått löfte om samma mark som jaktproven ska gå på. Tollarklubben har dock skriftligt tillstånd av markägaren, så det borde inte bli några problem
- Redovisning av preliminärt budgetförslag delades ut till samtliga

* 2005 Malmö
- Det blir officiell utställning
- Man har ansökt om officiella jaktprov i unghunds- och nybörjarklasserna men fått avslag. Beslutet kommer att överklagas

* 2006 Mariestad
- Inga rapporter
- Axel Sannö ska kontakta ansvariga för rapport till nästa möte

* 2007 Stockholm + Östra Sörmland
- Möjligheten att arrangera Specialen i Ökna, platsen där Labradorklubben har haft sina mästerskap, diskuterades
- Jenny Jakobsson ska kontakta Monica Kinge om hon kan få ihop folk
som är intresserade av att hjälpa till vid en eventuell Specialen 2007
- Ulrica Åström kan kontaktas för manualen till hur man arrangerar Specialen

§ 21 UPPDRAG TILL JAKTKOMMITTÉN
• Att Tollarklubben och SSRK:s huvudstyrelse tillsammans arbetar med de inofficiella Tollingjaktproven med ambitionen att göra Tollingjaktproven officiella
• Jaktkommittén har delegation att hålla i samarbetet mellan Tollarklubben och SSRK informera vidare till styrelsen
• Intern och extern information om rasen

Apporteringstest
• Apporteringstesten har blivit haltande efter jägarförbundet slutade arrangera dessa
• Hur får man tag i protokoll och hur ska dom se ut i framtiden?
• Vem får genomföra apporteringstest?
• Vilken nivå ska dom vara på?
• Behöver Tollarklubben utbilda domare, testledare och funktionärer?

§ 22 E-POSTKONTON
Tollarklubben har fått möjlighet att få 20 – 25 E-postadresser till bra pris
Beslut: Att skaffa egna E-postkonton till samtliga styrelsemedlemmar, 10, valpförmedlingen, butiken, webbkommittén, redaktören, specialen, info och resultat. Sammanlagt 17 e-postkonton. Vid behov kan nya konton tecknas
 
§ 23 ÖVRIGA FRÅGOR

a) Hundförbudstiden
SSRK:s revidering av hundförbudstiden
Södra Sverige den 16 maj – 17 juli
Norra Sverige den 1 juni – 17 juli

b) Aktivitetsgruppernas hemsidor
Det finns förslag på hanhundar för avel på en av hemsidor. Eftersom Tollarklubben inte har någon hanhundslista bör inte heller aktivitetsgrupperna ha sådana listor.

Beslut: Hans Abrahamsson och Ulf Craemer kommer att göra en skrivelse till alla Webbmasters om riktlinjer för aktivitetsgruppernas hemsidor.

c) SSRK:s jaktprov i Blekinge april 2005
Föredragande Tuula Lindroos

Förslag från Blekingetollarna och Sydtollarna att samtliga funktionärer på SSRK:s Ökl. Prov i Blekinge april 2005 skulle vara tollarägare. Provet skulle gå under SSRK:s regi men det skulle nämnas i Apportören och SSRK:s hemsida att funktionärerna kommer från Tollarklubben. SSRK Södra har möte den 19 juni och vill ha besked då.

Beslut: Styrelsen godkänner detta. Tuula Lindroos som deltar i SSRK Södras mötet den 19 juni delger styrelsens beslut

d) Guldapporten
Det kommer att finnas möjlighet att via Tollarklubbens hemsida nominera personer som behöver uppmärksammas för sina insatser för klubben. I januari 2005 beslutar styrelsen vilken av dom nominerade som får Guldapporten. Beslutet hålls hemligt fram till årsmötet 2005

e) Jaktmässorna 2004
SSRK har skickat information om årets jaktmässor
• Jaktmässa Swedish Game Fair vid Tullgarns slott den 20 – 23 maj
• Fäviken Game Fair, vid foten av Åreskutan den 30 juli – 1 augusti
• Skånska Jakt- & Fiskemässan på Bosjökloster den 28 – 29 augusti
Broschyren med information om Tollaren kommer att färdigställas så man kan använda dom i Tollarklubbens montrar

§ 24 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande avslutade mötet och tackade alla deltagare

Linköping 2004-04-25

Ordförande
Ulf Craemer
Sekreterare
Tuula Lindroos
   
Justerare
Agneta Joonas
 


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben