NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Vadstena 2004-06-12

Närvarande: Ulf Craemer
Mona Gustafsson
Carina Stenkull
Hans Abrahamsson
Carin Almrot
Axel Sannö
 
Anmält förhinder: Aji Franzén, Jenny Jacobsson, Tuula Lindroos samt Agneta Joonas
 
2004 § 25 Mötets öppnande
Ordförande Ulf Craemer hälsar alla hjärtligt välkomna till mötet.
 
2004 § 26 Beslutsmässighet. Godkännande av dagordning
Beslutsmässighet föreligger. Dagordningen godkännes.
 
2004 § 27 Val av en t.f. sekreterare och en justerare
Hans Abrahamsson väljs till t.f. sekreterare och Mona Gustafsson till justeringsman
 
2004 § 28 Genomgång av föregående mötesprotokoll 2004-04-25
§ 73: Mona Gustafsson som har gått stora delar av instruktörutbildar-utbildningen har nu fått information om att hon måste gå om hela utbildningen för att bli färdigutbildad.
§ 6 A: Arbetet med informationsbroschyren är snart färdigställd.
§ 6 D: Jenny Jacobsson har varit i kontakt med Kenth Svartberg angående en eventuell föreläsning på Tollarseminariet i höst.
§ 9: (från konstituerande styrelsemötet 2004-03-13) Styrelsemötet 2004-08-21 kanske måste komma att ändras. Ulf återkommer med förslag på nytt datum.
§ 9: Carina Stenkull kontaktar aktivitetesgrupperna Stockholm Södra och Södertälje med en förfrågan om de kan arrangera Tollarspecialen 2006 i samverkan med aktivitetsgruppen i Östra Sörmland
§ 10 A: Angående SSRK:s nya stadga föreligger inte några omedelbara förändringar för Tollarklubbens del.
§ 18: Det har inte hänt något ytterligare sedan jaktkommittémötet 2004-03-27. Initiativet ligger nu hos SRRK.
Ulf pratar med Tina Oja Jansson angående en skriven hälsningsfras på engelska som ska följa de rasböcker som skickas till rasklubbar utomlands.
§ 19: Jaktkommittén kontaktar Ann-Britt Gustafsson angående Ewa Jonssons material rörande jakt/tolling.
Angående regler för valpförmedling ser Agneta Joonas över hur reglerna ser ut hos övriga retrieverklubbar.
§ 22: Tuula arbetar med frågan om E-postkonton.
§ 23 B: Skrivelsen till aktivitetsgrupperna är ännu inte färdigställd men kommer att skickas inom kort.
 
2004 § 29 Skrivelser in och ut
A) Anna Scharin meddelar att 50 hundar hittills i år blivit funktionsbeskrivna. I dags dato har 12 hundar anmälts till funktionsbeskrivningen i samband med Tollarspecialen 2004. Det har inte blivit någon negativ reaktion på att man nu måste betala för att få sin hund beskriven.
Eventuellt kommer en testledarutbildning att äga rum i augusti. Vidare planeras kastarutbildningar i Dalarna och i Skåne under året.
JUM-gruppen planerar också en beskrivarutbildning under våren 2005.

B) Ingen från Tollarklubben kommer att delta på den Working-testutbildning som äger rum den 10-11 juli. Däremot kommer Ulf Craemer, Pia Hultman och Mona Gustafsson att delta på den Working-testutbildning som äger rum i Östergötland den 17-18 juli.

2004 § 30 Rapporter alla ansvarsområden
A) Hans rapporterar att hittills har 86 medlemmar tillkommit i klubben under året. Samtliga dessa namn har Hans vidarebefordrat till respektive lokal aktivitetsgrupp. Den nya modellen där Carina kontinuerligt skickar namnen på nya medlemmar till Hans fungerar bra. Arbetet skulle dock underlättas av att få så fullständiga uppgifter som möjligt om den nye medlemmen (adress, telefonnummer och e-postadress). Carina ska meddela detta till de uppfödare som skickar uppgifter till henne.
Några lokala aktivitetsgruppsansvariga har hört av sig och varit positiva till den nya modellen. Någon efterlyser dock mer utförliga uppgifter som exempelvis namn och adress till uppfödare när valpkullar registreras.
Styrelsen beslutar att de som vill kartlägga hur många valpar som föds och hos vilken uppfödare, får vända sig till Ras-data. Detta är en service som Tollarklubben betalar för och där all information finns samlad.

B) Carina går igenom likviditeten i klubben. Ekonomin är i balans. Antalet annonsörer i tidningen har ökat. Kostnaden för tidningen kommer att sjunka då vi slipper betala för externa tjänster utan istället har en klubbmedlem - Elina Blom - som hjälper till med arbetet runt Tollaren.
Den 17 maj 2004 hade Tollarklubben 1.375 medlemmar.
Ras-data har blivit dyrare en beräknat. Ju fler medlemmar - desto mer får vi betala.
Carina har haft mailkontakt med Agneta Olofsson, SSRK, angående en matfaktura på 911 kronor. Fakturan gäller en funktionsträff dit två av tollarstyrelsens medlemmar var anmälda. Styrelsen beslutar att den information som följde kallelsen ska gälla och bestrider därmed ovan nämnda matfaktura.
Mikael Söderqvist, som förestår Tollarbutiken, vill köpa in mera kepsar till försäljning. Det lager med gamla Tollar-tidningar som för närvarande lagras hemma hos Ingrid Larson kommer Mikael eventuellt att åta sig att hämta till försäljning vid årets special.
Anna Scharin har frågat om Tollarklubbens 20-årsjubileum kommer att uppmärksammas genom försäljning av exempelvis jubileumskepsar, -pins, -t-shirts.
Hallandstollarna har 2.458 kronor innestående i klubben. Hans informerar aktivitetsgruppen.
Styrelsen beslutar att avsluta klubbens konto i Den Norske Bank - kontonr. 78877.08.11316. Carina går ut med information i klubbtidningen och på hemsidan angående detta.

C) Axel kommer att skicka brev till provledarna för tollingjaktproven angående planeringen för nästa års provverksamhet. 3 prov är tänkta under våren, spridda geografiskt med början i Sydsverige.
Domare till nästa tollingjaktprov i Härnösand 28 augusti är ännu vakant.
Mike Rödgaard har tagit initiativet till en jaktdag med tollare den 29 augusti. Information om detta har gått ut via Tollarlistan på Internet. Cirka 10 ekipage har anmält sig hittills.

D) Mona rapporterar att hon får provprotokoll fortlöpande. Hon skulle vilja utveckla sin roll som jaktansvarig i klubben bl.a. genom en ökad kontakt och dialog med aktivitetsgrupperna vad gäller jaktliga aktiviteter. Skulle det exempelvis finnas ett intresse av att Tollarklubben centralt anordnar Working-test? Hon skulle också kunna bidra med träningsråd samt tips angående bra tränare. Hans åtar sig att skriva till aktivitetsgrupperna med uppmaningen att de hör av sig till Mona med frågor som rör jakt/jaktträning/prov.

E) Carin har varit i kontakt med Birgitta Geschwindt angående utställningsprogram för kommande år.

2004 § 31 Tollarspecialer
2004: över 300 hundar är anmälda till årets special.
2005: ingen ny rapport från Skåne.
2006: Skaraborgstollarna har inkommit med en dispensansökan. De vill genomföra sin special fredag - söndag den 28, 29 och 30 juli enligt följande:
fredagen: inofficiell agility, officiell lydnad
lördag: inofficiellt jaktprov
söndag: inofficiell utställning
Ulf tar reda på anledningen till dispensansökan innan styrelsen fattar beslut.
Övriga frågeställningar styrelsen diskuterade med anledning av 2006 års Tollarspecial:
Skickar aktivitetsgruppen in en ansökan om officiellt lydnadsprov eller görs det av styrelsen?
Ska det utgå jubileumspresenter till deltagarna som vid 10 års jubileet 1996?
Styrelsen menar att det är bra om arrangörerna inkommer med förslag på domare. Viktigt att gå tillbaka och se vilka som dömt tidigare specialer.
Kommer det att arrangeras något apporteringstest?
Tollingjaktprov. Det finns ett årsmötesbeslut på att tollingjaktprov ska arrangeras på Tollarspecialer fr.o.m. 2005.

Styrelsen diskuterade hur framtidens specialer ska utformas. Ska konceptet vara att inrikta sig på det rasspecifika för tollaren, dvs. jakt och utställning och stryka lydnad och agility från programmet? Styrelsen beslutar att detta blir ett ärende för årsmötet 2005 att ta ställning till. Eventuella förändringar skulle komma att gälla från och med 2007 års Tollarspecial

2004 § 32 Angående den försvunna Bruksplakett som en medlem skulle få i samband med
årsmötet beslutas följande:
Ulf kontaktar Ingrid Larsson för att informera sig om hur ovan nämnda plakett är utformad. Därefter ansvarar styrelsen för att sagda medlem får sin bruksplakett. Styrelsen beslutar vidare att fortsättningsvis inte dela ut bruksplaketter då detta inte kan sägas vara en rasspecifik utmärkelse.
 
2004 § 33 Angående den senaste jaktmässan då ingen information fanns tillgänglig om de olika raserna/rasklubbarna. Tollarklubben måste vidta åtgärder så att detta inte upprepas i fortsättningen.
Axel forskar i om SSRK kommer att delta på kommande mässor samt informerar dem om att den informationsbroschyr Tollarklubben har tagit fram måste finnas tillgänglig för mässbesökare.
 
2004 § 34 Apporteringstest
Styrelsen diskuterade om vi ska utforma ett eget regelverk för apporteringstester. De krav som tidigare ställts för att bli godkänd har varit mycket lågt ställda. Vi skulle också behöva göra en sammanställning över vilka domare som har varit behöriga att döma ett apporteringstest.  Det finns inte längre några egentliga riktlinjer angående vem som får döma. På sikt kommer de domare som tidigare dömde apporteringstester att försvinna. Tollarklubben skulle därför behöva utbilda egna domare, eventuellt skapa en central utbildning för hela Sverige - samt se över hur protokoll ska utformas i framtiden. Det bör vara ett protokoll med kopia då vi måste kunna arkivera dem. En tanke skulle kunna vara att ha centrala prov i framtiden, fördelade geografiskt över landet.
Det är väsentligt att alla frågetecknen kring apporteringstestet reds ut till kommande årsmöte om vi ska kunna behålla apporteringstestet som avelsmerit.
Styrelsen beslutar att jaktkommittén arbetar vidare med dessa frågor.
 
2004 § 35 Övriga frågor
Angående höstens seminarium och hur det ska arrangeras kontaktar Ulf Jenny Jacobsson och Agneta Joonas
2004 § 36 Mötets avslutande
Ordförande Ulf Craemer tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.
 

 

Vid protokollet Justeras
   
Hans Abrahamsson
t.f. sekreterare
Mona Gustafsson
justeringsman


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben