Protokoll fört över
Nova Scotia Duck Tolling klubbens styrelsemöte 2004-08-22

Närvarande: Ulf Craemer, Axel Sannö, Agneta Joonas, Tuula Lindroos och
Mona Gustafsson f.o.m. § 42
 
Förhinder: Aji Franzén, Carina Stenkull, Jenny Jakobsson, Carin Almroth och
Hans Abrahamsson
 
§ 37 MÖTETS ÖPPNADE
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 
§ 38 Beslutmässighet. Godkännande av dagordning.
Beslutmässighet föreligger. Ordförande föredrog dagordningen som godkändes med tillägg under Övriga frågor.
Tillägg under paragraf 47. Offert tidningen.
Beslut: Dagordningen godkändes med tillägget under § 47.
 
§ 39 Val av justerare

Förslag: Axel Sannö

Beslut: Axel Sannö valdes till att jämte ordföranden justera protokollet.
 
§ 40 Genomgång av föregående mötes protokoll
§ 28 Bordlades till nästa möte

§ 29 Workingtest

§ 30 Tollingjakt i Stockholm

§ 31 Tollarspecialen 2006
Ulf Craemer har skickar förfrågan ang. dispensansökan, men inget svar
har kommit ännu

§ 32 Dom försvunna bruksblanketterna har kommit till rätta.

§ 41 Skrivelser in och ut

a) Exteriör utbildning domare

b) Köp inte hunden i säcken

c) RAS – Goldenklubbens

d) SKK – valphänvisning rekommendation

e) Allround- & Gruppdomare

f) Fieldtrail i Danmark

g) Agneta Pamp har blivit auktoriserad domare för NSDTR

h) Kvalitets frågor utställning

i) Resultatrapportering lydnad 2005
 

§ 42 Rapporter från alla ansvarsområden

Styrelsen
Carin Almroth, utställningsansvarig, avgår p.g.a. personliga skäl.
Valberedningen och styrelsen har fått till uppgift att söka efter en ersättare. Ersättaren ska vara adjungerande till årsmötet 2005

Tollingjaktprov hösten 2004
Härnosand inställt
Svedala 9 anmälda hundar
Sandviken 9 anmälda hundar
Partille 6 anmälda hundar till dagens datum, sista anmälningsdag 2004-08-23
Spakarp 2 anmälda hundar till dagens datum, sista anmälningsdag 2004-09-06

Tollingjaktprov 2005
Det planeras 3 prov till våren och 4-5 prov under hösten
Eventuellt ska det bli provledareutbildning under 2005

Info Jaktmässorna
Game Fair
Bosjökloster

Jakt i Stockholm
Ca. 10 hundar är anmälda till Stockholms jakten

Mark söder om Norrköping, ev. finns det möjlighet att anordna tollingjakt där i
september.

Mail Aji Franzén
JUM
Anna Scharin har lämnat landet men kommer att jobba vidare med oss ändå. Beskrivningarna flyter på, 8 funktionsbeskrivningar är inplanerade fram till årsskiftet.
Utbildning till instruktörer inom SSRK
En utbildning kommer att genomföras i höst, oklart i dag om Tollarklubben har ekonomiska möjligheter att skicka någon/några på den.

Mail Carina Stenkull
Tollarklubbens ekonomi

Klubben har för närvarande 113.000 kr på kontot, så det ser bra ut. Ca 6,500 kr avser inbetalda avg. för Tollingjaktprov och nästa tidning beräknas kosta ca 50.000 kr.
Sammanställningen för Tollarbutiken saknas.
Vi har passerat gränsen på 1400 medlemmar

Mail Jenny Jacobsson
RAS

Första delen av RAS är klart och kommer att vara med i nästa nummer av Tollaren. Nästa del beräknas vara klar att presnetera i Tollaren nr. 4.

Avel
Hittills har det registrerats 36 tollarkullar.

Mail Hans Abrahamsson
Nya medlemmar - Aktivitetsgrupper

Ca. 20 medlemmar har kommit till, samtliga har vidarebefodrats till respektive aktivitetsgrupp.

Mona Gustafsson
Jaktkommittén
Jaktkommittén ska ta upp frågan om Tollarklubben ska ha egen apporteringstest. Mona Gustafsson sammankallar till möte efter kontakt med Sven-Göran Nilsson.

Många negativa röster hörs om Tollingjaktproven.
En regelsynpunkt är att en hund som har fått ett 1:a pris i SSRK:s jaktprov nkl måste starta i ökl Tollingjaktprov. Jaktkommittén kommer att upp frågan om nuvarande reglerna.

Agneta Joonas
Uppfödarseminariet hösten -04

Anita Norrblom har lovat komma och prata om jakthundsavel. Agneta kontaktar henne nästa vecka angående datum.
Förslag att Jenny Jacobsson pratar om genetik en av dagarna, Agneta kontaktar henne snarat möjligt.
Agneta tar kontakt med Katrineholm för prisuppgifter samt skriver ihop ett program till seminariet när allting är färdigt. Uppgifterna ska in i nästa nummer av Tollaren.

Valpförmedlingsregler hos andra retrieverklubbar
Reglerna varierar mellan klubbarna. En del har 2 listor, en för parade och en för födda valpar.

§ 43 Tollarspecialen 2004, 2005, 2006 och sen?

2004
Gått i stort bra. Ekonomiskt sett har det gått med vinst, slutliga rapporten är inte färdig, några mindre fakturor väntas komma fortfarande

2005
Första funktionärsträff blir den 30 augusti

2006
Inga nya rapporter

Sen
Carina Stenkull forskar vidare.

§ 44 Exteriördomarkonferens 2005

Ulf Craemer är kontakt person tillsvidare. Styrelsen fick till uppgift att hitta en person som är intresserad av uppgiften.
Ev. kan Alice Strangs kompendium användas som grund för ett nytt ras kompendium

§ 45 Tollingjaktproven och SSRK

Andreas Sundgren ringde Mona Gustafsson under mötets gång. Kallelse till en första träff med SSRK och Tollarklubbens Jaktkommittén ska komma inom kort.

§ 46 Uppdrag från klubbmöte ang. organisation

Anna Fredriksson, Maria Schröder och Hans Abrahamsson träffades den 10 juli
för att diskutera uppdraget att utveckla/förändra aktivitetsgrupperna. Nästa träff
är planerad till den 28 augusti, då ska även Sverker Haraldsson delta. Resultatet
av gruppens arbete kommer att presenteras i Tollaren nr. 4

§ 47 Övriga frågor

a) Offert för att trycka tidningen hos Kampvall KB, Lerdala
Axel Sannö har varit i kontakt med tryckeriet och fått en offert.
Sverker Haraldsson ska titta närmare på den.
Förslag att även jämföra kostnader på olika format, typ A5

b) Tollarklubbens annons i tidningen Jakthunden
Trots kontakt med tidningen så står Klubbens logga fortfarande ovanför fel ras. Tuula Lindroos ska ta kontakt med tidningen för att påpeka om det en gång till.

Beslut: Hans Abrahamsson och Ulf Craemer kommer att göra en skrivelse till alla Webbmasters om riktlinjer för aktivitetsgruppernas hemsidor.

c) SSRK:s jaktprov i Blekinge april 2005
Föredragande Tuula Lindroos

Förslag från Blekingetollarna och Sydtollarna att samtliga funktionärer på SSRK:s Ökl. Prov i Blekinge april 2005 skulle vara tollarägare. Provet skulle gå under SSRK:s regi men det skulle nämnas i Apportören och SSRK:s hemsida att funktionärerna kommer från Tollarklubben. SSRK Södra har möte den 19 juni och vill ha besked då.

Beslut: Styrelsen godkänner detta. Tuula Lindroos som deltar i SSRK Södras mötet den 19 juni delger styrelsens beslut

d) Guldapporten
Det kommer att finnas möjlighet att via Tollarklubbens hemsida nominera personer som behöver uppmärksammas för sina insatser för klubben. I januari 2005 beslutar styrelsen vilken av dom nominerade som får Guldapporten. Beslutet hålls hemligt fram till årsmötet 2005

e) Jaktmässorna 2004
SSRK har skickat information om årets jaktmässor
• Jaktmässa Swedish Game Fair vid Tullgarns slott den 20 – 23 maj
• Fäviken Game Fair, vid foten av Åreskutan den 30 juli – 1 augusti
• Skånska Jakt- & Fiskemässan på Bosjökloster den 28 – 29 augusti
Broschyren med information om Tollaren kommer att färdigställas så man kan använda dom i Tollarklubbens montrar

§ 24 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade alla deltagande

Vid protokoll
Linköping den 22 augusti 2004

Sekreterare
Tuula Lindroos
 
   
Ordförande
Ulf Craemer
Justerare
Axel Sannö


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben