Protokoll fört över
Nova Scotia Duck Tolling klubbens styrelsemöte 2004-11-14

Närvarande: Ulf Craemer, Mona Gustafsson, Aji Franzén, Carina Stenkull, Hans Abrahamsson, Axel Sannö, Agneta Joonas och Tuula Lindroos, fr.o.m. § 54 Jenny Jakobsson

Adjungerad: fr.o.m. § 54 Mervi Junttila

§ 49 MÖTETS ÖPPNADE
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 
§ 50 Beslutmässighet. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes med tillägg under § 61 Övriga frågor.
Tillägg Offert tryckeriet
Beslut: Dagordningen godkändes med tillägget Offert tryckeriet under § 61.
 
§ 51 Val av justerare
Förslag: Aji Franzén
Beslut: Aji Franzén valdes till att jämte ordföranden justera protokollet.
 
§ 52 Genomgång av föregående protokoll från 2004-08-21
§ 32
En bruksplakett har delats ut och det finns en kvar
§ 42 Valberedningen söker vidare
§ 43 Se § 55
§ 44 Se § 56
§ 45 Se § 57
§ 46 Se § 58
§ 47 Se § 61
 
§ 53 Skrivelser in och ut
 • Working Camp Labradorer, skickat av Anna Scharin
  Kan motsvarande arrangemang vara något för Tollarklubben?
Beslut: Samtliga styrelsemedlemmar försöker hitta ett lämpligt ställe att arrangera Tollar Camp 2006. Man räknar med 75 – 100 deltagare från nybörjare till elitekipage.
 
 
 • Lövuddens hotell- & konferensanläggningar
Beslut: Tuula tar reda på priserna till nästa styrelsemöte
 
 
 • Assistanshunden, SKK
 • Kallelse till retrieverklubbar planeringsmöte, Kansliet
 • Sveriges hunddag, SKK
 • Uppdaterad adresslista ordf. rasklubbar, Kansliet
 • Ny SSRK-broschyr, SSRK
 • Uppdaterad adresslista ras, ordf., kassör, viltspår och jakt, Kansliet
 • Steg 2 utbildning av kassörer, SKK
 • Månasdbrev September 2004, SKK V
 • Inbjudan till rasklubbs torget stora Stockholm, SKK
 • Världens hundar träffas i Stockholm 2008, SKK
 • PRA, ögonundersöknings resultat samt avelsspärr, SKK
 • Månadsbrev oktober, SKK
 • Domarinbjudningar inför 2008, SKK
 • Höjd avgift utställningar 2005, SSRK
 • Inbjudan till ordförande möte 21 november 2004, SSRK
 • Länsklubbarnas utställnings program 2007
 • Månadsbrev November, SKK
 • Remiss typstadgar för sektion inom rasklubb, Kansliet
 • Pressmeddelande Bragdhund
§ 54 Rapporter från alla ansvarsområden
  Webbmaster
Webbmaster Mervi Junttila informerade om klubbens E-postkonton. Klubben har 25 konton till sitt förfogande, för närvarande används endast 4 av dom.
Beslut: Tuula Lindroos skickar förslag om nya konton till Mervi.
Dom ska provköras av nuvarande styrelsen under en period för att kontrollera så allting fungerar ordentligt.
Lämpligt tillfälle att ta dom nya e-postkonton i bruk är efter årsmötet 2005 då nya styrelsen börjar sitt arbete.

Mikael Söderqvist, Tollarbutiken, har problem med E-posten. Det har även varit problem med uppdateringarna av Tollarbutikens sida.

Beslut: Mervi Junttila försöker lösa problemen snarast.
 
  JUM
Jaktligunghundsbeskrivning
Det planeras utbildning för nya testledare våren 2005.
Eventuellt ska en synkroniseringsbeskrivning anordnas för nuvarande beskrivare.
Inga negativa reaktioner har hörts om avgiften på 50 kronor.
Centrala JUM-gruppen hade möte i september.
Curly coated klubben har fått förfrågan om deltagande i JUM-gruppen.

Monica Kinges reseräkning från beskrivningen under Specialen i Kolmården
Styrelsen avstyrker hennes begäran.

Beslut: Carina Stenkull kontaktar Monica.
 
  Ekonomi
Resultatrapportering
Carina Stenkull delade ut resultatrapport till samtliga deltagare. 2 Tollingjaktprov, Tollarspecialen 2004 och några JUM-beskrivningar är inte redovisade ännu.
Tidningen Tollaren har blivit billigare än tidigare, mycket beroende på Elina Bloms hjälp med layouten samt ökad annonseringen.
Tollarbutiken är inventerad och visar gott resultat.

Specialenkonto
Ett nytt konto har öppnats i FöreningsSparbanken i Malmö med kontonummer
8214-9 98307215-2. Lis Sparre och Malin Holmberg är förtecknare var för sig
Detta konto ska sedan ”vandra” mellan de olika grupperna som arrangerar Tollarspecialen.

Återskickade tidningar
Vad gör vi med Tollaren som skickas tillbaka – adressaten okänt

Beslut: Tidningarna lämnas till butiken för försäljning

Valpköparemedlemskap
Valpköparemedlemskapet är till för nya Tollarägare, ej för gamla medlemmar i Tollarklubben.

  Uppfödaransvarig
En uppfödarpärm har blivit såld i år.
Frågorna för eventuell tenta under årsmötet finns för närvarande hos Ingrid Frej.
Beslut: Agneta Joonas tar kontakt med Ingrid angående frågorna.
 
  Gårdagens uppfödarseminarium under jaktens tecken med Anita Norrblom blev uppskattad. Deltagarna kom med önskemål om 2 heldagar till nästa års uppfödarseminarium.
 
  Aktivitets- & medlemsansvarig
Aktivitetsgrupper
Hälsingland, Östergötland och Gästrikketollarna har fått nya aktivitetsansvariga.

Guldapporten
Det kommer påminnelse om nomineringar till Guldapporten i nästa nummer av Tollaren. Det kommer även finnas möjlighet att skicka in nomineringar via klubbens hemsidan

Nya medlemmar
Tollarklubben har fått 164 nya medlemmar under 2004, samtliga har vidarebefordrats till respektive aktivitetsgruppsansvarig.
Önskemål att telefonnummer och E-postadress till nya medlemmar skickas till Hans. Detta för att lättare kunna vidarebefordra information.

  Avelsansvarig
PRA
2 nya fall av PRA har rapporterats, , Drögstas Me Rete, S59583/95 samt hennes dotter Ankinova Menominee, S23186/99.
Såväl PRA-hundarna, PRA-hundarnas föräldrar liksom den äldre PRA-hundens avkommor har avelsspärrats av SKK. SKK har skickat informationsbrev till uppfödaren.

DNA-test
Jenny har kontaktats av en person som är intresserad av att forska vidare på DNA-testets pålitlighet. För närvarande är det oklart hur den eventuella forskningen skulle finansieras.

RAS
Jaktdelen är inte klar ännu, arbetet pågår.

  Tollingjaktansvarig
Tollingjaktprov 2004
Fiskeboda 11 startande hundar
Härnosand inställt
Svedala 9 startande hundar
Sandviken 9 startande hundar
Partille 8 startande hundar, 1 st. brutet prov p.g.a. åskväder
Spakarp inställt p.g.a. för få anmälningar

Totalt under 2004
Ukl. 9 startande 2 st. 1:a pris 2 st.2:a pris 1 st. 3:e pris 3 st. 0 pris
Nkl. 15 startande 3 st. 1:a pris 4 st. 2:a pris 4 st. 3:e pris 4 st. 0 pris
Ökl. 13 startande 2 st. 1:a pris 5 st. 2:a pris 4 st. 3:e pris 2 st. 0 pris

Tollingjaktprov 2005
Det är klart med 2 prov till våren samt 2 prov under hösten
Eventuellt ska det anordnas en utbildning för nya provledare i samband med årsmötet.

  Jaktansvarig
Registrering av jaktprovskataloger
På grund av dataproblem har registreringen av jaktprovskataloger blivit försenad. Arbetets beräknas vara klart till januari

Apporteringstest
Jaktkommittén kommer att ta upp frågan om apporteringstest, vilka regler som ska gälla och vilka som får döma.

Jakt i Stockholm
10 – 15 personer deltog på Tollingjakten i Stockholm. På fm. var det duvjakt och på em. blev det andjakt. Det blev en lyckad dag med nöjda deltagare.

  Ordförande
SSRK:s ordförandeträff
Mona Gustafsson kan eventuellt ersätta Ulf Craemer på nästa ordförandeträff. Om inte får vi klara oss utan någon på plats.

Nya stadgan för rasklubbar
Nya stadgan för rasklubbar presenteras Tollaren1/2005. Det behövs 2/3 av rösterna på årsmötet för att förslaget ska godkännas. Därefter måste de fastställas av SSRK/Hs för att börja gälla.

Motion om cert i jaktklassen
Ulf har försökt få ihop fler rasklubbar till en gemensam motion, men det gick inte. Därefter har vi har missat datumet att skicka in en egen motion till SSRK p g a ordföranden läst fel i SSRKs nya stadgar. Ulf skriver artikel om detta i Tollaren 1/2005

Mail på Tollarklubbens E-postlista om att företträdare för klubben spred rykten om en utpekad kennel
Ett par medlemmar, varav en sitter i nuvarande styrelsen, i klubben har fört en diskussion om kenneln efter ett samtal från en av kennelns valpköpare. Den påstådda ryktesspridningen bestod till stor del i att få uppgifter i samtalet verifierade från andra källor. Det gäller dock att hålla isär en persons olika roller och i detta fall finns ingen koppling mellan diskussionen om kenneln och personens arbete i styrelsen. Ärendet läggs till handlingarna.

§ 55 Tollarspecialen 2004, 2005, 2006 och sen?

2004
Aji Franzén håller på att sammanställa redovisningen.

2005
Funktionärsmöte

041026 hölls ett funktionärsmöte inför Specialen 2005 i Skåne.
Man har bildat arbetsgrupper för olika ansvarsområden: agility, lydnad, jakt, utställning, mat osv.. Preliminär budget har lämnats till Carina Stenkull.

Agility, torsdag 28/7
Malmö Hundungdom ska kontaktas angående agilitybanan. Det kommer att finnas två banor - under tiden man tävlar på den ena, skall den andra byggas om. Man räknar med att vara klar med agilityn innan lydnaden börjar.

Lydnad, torsdag 28/7
Man räknar med 2 I:or 2 II:or, 1 III:a och 1 Elit
Medlemskap i Tollarklubben krävs för tollare och ev. andra raser krävs det medlemskap i SBK. Ingen risk för bortlottningar.

Jakten, fredag – lördag 29-30/7
Man har fått klartecken för ett frysrum i Simrishamn.
Det behövs 27 funktionärer per dag.
Någon form av försäljning planeras i jaktstugan.

Grillfest, lördag 30/7
Inga problem att få fram grillar. Ett större tält ska hyras.

Utställning 31/7
Alla tillfrågade domare har lämnat in underskrivna domaravtal. Återstår bara en domare till dom inofficiella klasserna: valpklasserna och klassen för diskvalificerande fel.

Övrigt
Man söker efter ett ställe där katalogerna kan tryckas.
FBU ska tillfrågas om bevakningshjälp över tävlingsområdet.

2006
Dispensansökan

Ulf Craemer har fått svar från Skaraborgstollarna ang. dispensansökan.

Beslut:  Mona Gustafsson och Ulf Craemer skriver dispensansökan och skickar den till SSRK:s Hs
 
  2007
Man har inte lyckats hitta lämplig plats för jaktprov i närheten av Stockholm. Carina Stenkull forskar vidare.
Aktivitetsgruppen i Östra sörmland känner sig inte mogen för uppgiften.

Förslag: Att kontakta aktivitetsgrupperna i Göteborg och höra om dom kan tänka sig att arrangera Tollarspecialen 2007.

Beslut: Ulf Craemer skickar förfrågan om Tollare i Göteborg och Göteborgs Skärgårdstollare är intresserade av att arrangera Tollarspecialen 2007.
 
§ 56 Exteriördomarkonferens 2005

Carina Stenkull deltog som representant för Tollarklubben.
Dom övriga rasklubbar var färdiga med sina RAS-kompendier. RAS-kompendium ska vara riktat till domarna.
SKK:s rasstandard och rasstandard i Tollarklubbens gamla RAS-kompendium stämmer inte överens.

Beslut: Carina Stenkull kontaktar SKK

På konferensen behöver vi en auktoriserad domare som kan företräda Tollare.

Förslag: Paul Stanton

Beslut: Carina kontaktar Paul Stanton och frågar om han vill företräda Tollarna.
 
§ 57 Tollingjaktproven och SSRK

Officiella Tollingjaktprov
Det har bildats en arbetsgrupp som ska arbeta med frågan om officiella Tollingjaktprov.
Gruppen består av Axel Sannö, Susanna Jangeroth och Magnus Eriksson från Tollarklubben samt Erik Björne och Sven-Göran Nilsson från SSRK.
Nästa möte blir den 27 november i Huskvarna
Ulf Craemer gjort ett utredningsunderlag till Tollingjaktprovsgruppen. Skrivelsen innehåller bakgrund, arbetsgång, provupplägg och tidsplan.

§ 58 Uppdrag från klubbmöte ang. organisation

Arbetsgruppen är klar med sitt förslag till omorganisation av aktivitetsgrupper.
Gruppen föreslår att landet delas i 7 distrikt med två distriktansvariga. Fokus på träffarna ska läggas i förstahand på jakt.
Förslaget kommer att presenteras i sin helhet i nästa nummer av Tollaren.

§ 59 Klubbmöte 2005

Förslag till program:
Lördag
JUM-gruppen – synkroniseringsbeskrivning
Utbildning för nya provledare för Tollingjaktprov

Söndag fm.
Föreläsning:
Alt 1. Autoimmunasjukdomar med Helen Hansson
Alt. 2. En föreläsare om näringslära.

Beslut: Axel Sannö tar kontakt med Helen Hansson.
Agneta Joonas ordnar föreläsare om näringslära ifall Helen Hansson är förhindraD att komma.

Söndag em.
Klubbmöte

Förslag: Ordförande för klubbmöte - Gun Nilsson, Sekreterare för klubbmöte - Anette Björgell

Beslut: Ulf Craemer kontaktar Gun Nilsson och Anette Björgell.

Motioner
2 motioner har kommit in hittills.

§ 60 Bruksplakett

Efter att ha delat ut en av dom gamla bruksplaketterna finns det en plakett kvar att dela ut.

Förslag: Att dela ut den sista plaketten och upphöra med utdelandet efter det.

Beslut: Att Tollarklubben delar ut den sista plaketten och därefter slutar med att
dela ut bruksplaketter.
 
§ 61 Övriga frågor

a) Tryckeriet
Offerten från det tillfrågade tryckeriet ligger i samma prisklass som den nuvarande

Beslut: Att fortsätta med det nuvarande tryckeriet.

b) Jubileumspecialen i Canada
Tina Jansson kommer att besöka Canada under Specialen.

Förslag: Att Svenska Tollarklubben skickar en present till Kanadensiska Tollarklubben.

Beslut: Att Ulf kontaktar Tina och ber henne komma med förslag om en lämplig present.
 
§ 62 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade alla deltagare.

Vid protokollet
Katrineholm den 14 november 2004

Sekreterare
Tuula Lindroos
   
Ordförande
Ulf Craemer
Justerare
Aji Franzén


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben