Protokoll fört över
Nova Scotia Duck Tolling klubbens styrelsemöte 2005-01-22

Närvarande: Ulf Craemer, Mona Gustafsson, Carina Stenkull, Jenny Jacobsson,
Hans Abrahamsson, Agneta Joonas, Axel Sannö, Tuula Lindroos
Förhinder: Aji Franzén
Adjungerad: Sverker Haraldsson
 
§ 63 MÖTETS ÖPPNADE
Ordförande öppnade mötet.
 
§ 64 BESLUTMÄSSIGHET. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Beslutmässighet föreligger. Dagordningen godkändes utan ändringar
 
§ 65 VAL AV JUSTERARE
Förslag: Agneta Joonas
Beslut: Agneta Joonas valdes till att jämte ordförande justera protokollet.
 
§ 66 GENOMGÅNG AV PROTOKOLL FRÅN 2004-11-14

§ 53 Priserna på Lövuddens hotell- & konferensanläggning var dyrare än vi hade beräknat.
§ 54 Nya E-postkonton
Ulf, Axel och Tuula har fått igång sina konton. Carina, Jenny, Mona och Hans har inte kopplat in sina konton ännu. Agnetas konto går till sekreterare, Agneta kontaktar Mervi för att få ordning på sitt konto
Monica Kinges reseräkning
Carina har kontaktat Monica och klargjort klubbens synpunkt
Ordförandeträffen
Mona hade inte möjlighet att ersätta Ulf, ingen deltagare från Tollarklubben
Motion om cert i jaktklassen
Ulf tar det på klubbmötet i Katrineholm
DNA-test
se § 72
Jaktansvarig
se § 68
Uppfödaransvarig
se § 68
§ 55 Dispensansökan
Ulf har skickat dispensansökan till SSRK:s Hs
Tollarspecialen 2007
Ulf har skickat förfrågan till Göteborg, inget svar har kommit ännu.
§ 56 Exteriördomarkonferens och RAS kompendiet
Tilllägg:
Arbetsgruppen som ska ta hand om utvecklingen av RAS-kompendiet inför exteriördomarkonferens består av, Helen Häggström, Anna Scharin, Jenny Jacobsson, Ulrica Åström, Annika Bergquist och Carina Stenkull
§ 57 Tollingjaktprov & SSRK
se § 68 Tollingjaktansvarig
§ 59 Klubbmöte 2005
lördag
På förmiddagen har man möjlighet att tenta av uppfödarpärmen
09.00 – 10.00 Presentation av RAS, Jenny Jacobsson
10.00 – 12.00 Information om ett forskningsprojekt rörande ”Tollarsjukan, Helene Hamlin (tidigare Hansson)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – ca 17.00 Klubbmöte
Gun Nilsson har tackat ja till att vara ordförande
Anette Björgell har tackat ja till att vara sekreterare om det behövs

Beslut: Tuula kontaktar Anette
söndag
JUM-gruppen har utbildning för nya testledare samt genomför synkroniseringsbeskrivning
§ 61 Jubileum i Canada
Beslut: Att lämna utrymme för detta i kommande budget med 500-700 kr och låta
Tina Oja Jansson anskaffa lämplig present
 
§ 67 SKRIVELSER IN OCH UT
Remiss antal hundar på utställning

Inga synpunkter
Typstadga
Inga synpunkter
Grundregler
Inga synpunkter
Kurs i avelsplanering
Frågan tas upp med nästa avelsråd i konstitueringsmötet.
 
§ 68 RAPPORTER FRÅN ALLA ANSVARSOMRÅDEN
Kassör
Resultatrapport

Fullständig resultatrapport kunde ej lämnas

Medlemsantal
Klubben hade 1393 medlemmar 2004-12-31
Medlemshöjningen är rapporterad till SKK, klubbens hemsida och Tollaren

Inventarier
Klubben har en gammal skrivare hos Mona, skrivaren är sedan tidigare avskriven

Beslut: Skrivaren kan lämnas på soptippen

Klubbens konto
Det finns 155.000 kr på klubbens konto, en del räkningar som ska betalas på 2004 års budget har inte kommit ännu.

Tollarspecialen 2004
Redovisning från Tollarspecialen 2004 är inte klar

Beslut: Carina Stenkull tar kontakt med Aji Franzén och Weronica Bengtsson som har haft hand om redovisningen

Klubbens konto i Norge
Information om att kontot ska avslutas har funnits på klubbens hemsida samt i tidningen.

Beslut: Carina Stenkull avslutar kontot snarast

Telefonersättningarna för 2004

Ulf Craemer 150:-
Mona Gustafsson 300:-
Jenny Jacobsson 150:-
Hans Abrahamsson 300:-
Axel Sannö 150:-
Carina Stenkull 300:-
Sverker Haraldsson 300:-
Elina Blom 150:-
Monica Kinge 150:-
Mikael Söderqvist 150:-
Tuula Lindroos 150:-
Mervi Junttila ?
Beslut: Telefonersättningarna för 2004 beslutades som ovan. Carina Stenkull kontaktar Mervi angående storleken på hennes telefonersättning

Resultat 2004
Klubbens ekonomi för 2004 blev bättre än beräknad

Medlemsavgifter + -
Annonser +
Tollingjaktproven +
Seminariet +
JUM + -
Tollarspecialen +

Mikael Söderqvist har skickar fullständig redovisning av Tollarbutiken till Carina Stenkull. Butiken har gått med vinst.
Reseräkningarna har varit billigare än beräknat

Beslut: Tack vare att ekonomin är i ett bättre läge kommer styrelsen att föreslå att klubbmötet beslutar om oförändrad medlemsavgift.

Forskningsfond
Det är inte många personer som har utnyttjat pengar från fonden. Reglerna för att kunna få ut pengar är snäva och kan endast användas för forskning kring bristen i immunförsvaret hos Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Ulf redogjorde vilka möjligheter det finns att ändra fondens regler. Styrelsen kan besluta om att stoppa införseln av pengar från Tollarspecialen till fonden.
Man diskuterade om möjligheten att frysa pengarna och att starta en ny fond med bredare användningsområde.

Beslut: Styrelsen kommer att föreslå att klubbmötet beslutar att 15 kr per valpköparmedlem inte längre ska tillfalla fonden.

Tollingjaktansvarig

Tollingjaktprov 2005

23 april Hjälmartrakten
7 maj Halmstad
17 september Härnösand
17 september Partille
8 september Göteborg
juli Tollarspecialen, Malmö

Reglerna Nkl.
En medlem har ställt frågan ang. § 6 Nybörjarklass.
När reglerna bestämdes lades svårighetsgraden så att SSRK jaktproven och Tollingjaktproven skulle varva varandra och gå trappstegsvis i svårighetsgraden.

Översättning av reglerna
Reglerna för Tollingjaktprov är översatta på engelska. Axel ska skicka översättningen för samtliga styrelsemedlemmar för genomläsning.

SSRK och Tollingjaktprov
Gruppen hade möte i Huskvarna 04-11-27 . Axel Sannö, Susanne Jangeroth och Magnus Eriksson representerade Tollarklubben och för SSRK deltog Erik Björne samt Sven-Göran Nilsson. SSRK:s representanter förklarade deras syn på anledningen till varför Tollarna bör ha ett eget jaktprov. Bland argumenten var Tollarnas annorlunda arbetssätt samt att rasen ligger 20 år efter dom övriga retrieverraserna i jaktprovssammanhang. SSRK:s förslag är att Tollarna ska ha en egen ruta samtidigt som dom övriga raserna har sitt retrieverjaktprov.
a) Kommer det att fungera eller finns risken att ”Tollarrutan” utesluts p.g.a.platsbrist, funktionärsbrist mm.?
b) Bortsett från tollingen, finns det verkligen så stora skillnader i Tollarens arbetssätt jämfört med dom andra retrievers?
c) Är egna Tollingjaktprov det bästa för rasen?

Förslag: Att ta upp frågan om ett frågeformulär till jaktprovsdomare för att få klarhet om deras syn på Tollarna och deras arbetskapacitet.

Aktivitets- och medlemsansvarig

Verksamhetsberättelse
Separat verksamhetsberättelsen för 2004 är skickad till sekreteraren. Den största ändringen jämfört med föregående år var ändringen av tillvägagången av medlemsärenden.
Uppgifterna om ev. telefonnummer och E-postadresser för valpköparemedlemmar har börjat fungera bättre.
178 medlemsärenden behandlades under 2004

Förslag till omorganisation av aktivitetsgrupperna
Anna Fredriksson har inte skrivit under nya aktivitetsgruppsförslaget som
presenterades i förra mötet.

Aktivitetsgrupper
Aktivitetsgruppen i Uppland är vilande.
En medlem från Västmanland har skickat förfrågan om möjlighet att starta en ny aktivitetsgrupp som har mera jaktlig inriktning.

Förslag: Styrelsen anser det inte befogat med två grupper inom samma område och föreslår att vederbörande tar kontakt med nuvarande aktivitetsansvarige och diskuterar frågan.

Nomineringar för Guldapporten
Sverker Haraldsson
Ulrica Åström
Louise Runnemark

Sverker Haraldsson lämnade styrelsemötet under det att frågan om guldapporten togs upp.

Beslut: Styrelsens enhälliga beslut tillkännages på klubbmötet i Katrineholm

Jaktansvarig

Jaktkommittén
Jaktkommittén hade möte den 12 december 2004, Ulf Craemer, Susanne Jangeroth, Axel Sannö och Magnus Eriksson deltog.

a) Tollarklubben ska ha egen apporteringstest som kan räknas som jaktmerit för valpförmedling.
b) Domarna måste följa klubbens jaktansvariges tolkning av reglerna
c) Mona gör en register på godkända domare
d) Meningen är att man ska kunna döma även andra raser vid apporteringstest tillfällena. Alla andra raser genomför jägarförbundets medan tollare genomför Tollarklubbens
e) Om ungefär 6 år ska man sedan kunna ta bort jägarförbundets apporteringstest som jaktmerit för Tollarna

Tollingjaktgruppen
Pratat med Sven-Göran Nilsson och tillsatt Tollingjaktgruppen

Spindeldiagram
Spindeldiagram för Tollare som har deltagit i jaktproven ska vara färdigt att redovisas på årsmötet

Jaktpins
Ansökan om jaktpins ska skickas till Mona snarast

Jaktprovsreglerna & nya championatstiteln
Revidering av SSRK:s jaktprov, A och B, samt nya championatstiteln

Beslut: Jaktkommittén får till uppgift att sammanställa Tollarklubbens svar till SSRK

Avelsansvarig

PRA
1 nytt fall av PRA har rapporterats, Teufelwalds Jazzo S23455/94
e: Benili’s Elgon Roy, u: Fo Bi Tollers Patricia

RAS
RAS ska vara färdig för presentation på årsmötet i Katrineholm.
Jaktkommitté ska ta upp frågan om jaktdelen av RAS på nästa möte

Uppfödaransvarig

Förfrågan
En medlem har skickat förfrågan via mail varför det inte bedrivs uppfödarutbildningar och seminarier i olika delar av landet

Frågan har varit uppe tidigare, men det har inte kommit några förslag om lämpliga platser.
Agnetas svar till vederbörande var att hon/han kunde ta en titt på Göteborgstollarnas hemsida och se hur dom har gjort där.

Uppfödarpärm & frågorna till tentan
Frågorna till tentan har inte kommit till rätta. Mona tittar ifall hon har dom hemma

Annons oregistrerade valpar
En medlem har uppmärksammat en tidningsannons om oregistrerade Tollarvalpar till salu. Enligt kennelägaren, som inte är medlem i Tollarklubben, kommer valparna från en tjuvparning mellan två halvsyskon.

Tollarklubben vidtar ingen ytterligare åtgärd

Verksamhetsberättelse
Separat verksamhetsberättelse för 2004 har skickats till sekreteraren

Ordförande

Ulf har fått förfrågan om Tollarklubben vill vara med och sänka pengar till Flodvågens offer. Ulf har sagt nej, med motiveringen att det strider mot klubbens stadgar.

Sekreterare

Försäljning av Tollarsaker
Tuula har kontaktats via E-post av en återförsäljare åt Oy Bonnie’s AB i Finland. Företaget har tagit fram olika saker med Tollare på och klubben erbjuds dessa till förmånliga priser.

Beslut: Tuula vidarebefordrar erbjudandet till Mikael Söderqvist, som har hand som Tollarbutiken. Förslag på ev. köp av varor tas upp i nästa styrelsemöte.

Redaktören, Sverker Haraldsson

Tollaren
Tidningen måste vara ute senast 21 dagar före årsmötet
Valberedningens förslag på nya styrelsemedlemmar ska om möjligt in i Tidningen
Therese Blomqvist har hand om försäljningen av annonser till tidningen
Det fattas fortfarande en del utställningsresultat

Beslut: Carina skickar utställningsresultaten till Sverker och Elina

Det fattas även en del resultat från jaktproven. Ev. ta upp vilka hundar som är nya pristagare på retrieverjaktprov.

Beslut: Ulf ska sammanställa dessa och vidarebefordra till Sverker och Elina

Redaktör
Om Sverker blir valt till ordförande, kan han inte fortsätta som redaktör för Tollaren. Personen som skulle kunna ersätta honom bör ha bra koll på klubben och ha en inställning att Tollaren är en jakthund.

Förslag: Anette Björgell eller Ingrid Larsson
Beslut: Sverker tar på sig ansvaret att fråga Anette och Ingrid i ovan nämnda ordning.
 
§ 69 TOLLARSPECIALEN 2004, 2005, 2006 OCH SEN

2004

  • Ekonomiska redovisningen är fortfarande bristfällig, det fattas en del kvitton och personuppgifter, arbetsgivaravgiften för trubadur ska betalas
  • Specialen kommer att gå bra med vinst

2005

  • Specialengruppen ska ha nästa möte på tisdagen den 25 januari
  • Det har varit oklart med arrendatorn till Sibbarps camping, vilket har orsakar att man inte har tagit emot bokningar för husvagnsplatser. Det ser ut att lösa sig, så man ska troligtvis kunna reservera platser för oss i mitten av mars. Information kommer att läggas ut på hemsidan så fort allt är klart. Bokningar som gjorts hittills gäller.

2006

  • Dispensansökan är skickad till SSRK:s Hs

2007

  • Ulf har skickat förfrågan till aktivitetsgrupperna i Göteborg. Det har inte kommit något svar ännu
Beslut: Styrelsen beslutade att fr.o.m. 2005 skall överskottet av Tollarspecialen delas 50 – 50 mellan klubben och den arrangerande aktivitetsgruppen.
 
§ 70 EXTERIÖRDOMARKONFERENS 2005

RAS-gruppen hade möte den 16 januari
Ingrid Larsson har lovat prata för Tollarna på exteriördomarkonferens
Gruppen har inte fått någon domare knuten till vår ras ännu, Paul Stanton har varit bortrest
Arbetet att få fram hundar som ska visas på exteriörkonferensen fortskrider
RAS-kompendiet ska vara färdigt senast den sista mars och ska gälla i 9 år
Kompendiet ska godkännas på konstitueringsmötet
Det behövs 75 ex av kompendiet till SSRK domare
Marie Eklöv har lovat sammanställa kompendiet samt lämnat offert för tryckning

Beslut: Klubben beställer 400 ex. av kompendiet
 
§ 71 Tolle Camp -06

Alternativa platser:
Säfsen - Fredriksberg i Dalarna
Gottskär - Västkusten
Ösjönäs - Tiveden

Beslut: Axel Sannö och Mona Gustafsson åker till Ösjönäs för att titta närmare på anläggningen samt markerna
 
§ 72 DNA-TEST

Maria Hedström och Annelie Gilde har ansökat om bidrag på totalt 30.000 kr för att få Optigens markörtesten på PRA godkänt av SKK. Denna kostnad är uppdelat på 20.000 kr första året och 10.000 andra året. Till hjälp har de Berit Håkansson Wallin, Nils Håkansson Wallin och Fredrik Ståhlberg, alla veterinärer på Strömsholms. Budget förslag samt förslag på hur man kunde lägga upp projektet har lämnats till styrelsen.
Ulf har kopplat in Anette Björgell i projektet och hon har tagit fram förslag till hundar som borde testas.

Beslut: Styrelsen kommer att ta med 20.000 kronor för projektet i budgetförslag till årsmötet. Ulf skriver utredningsunderlag till gruppen som ska gälla under förutsättning att årsmötet röstar igenom budgetförslaget.
 
§73 KLUBBMÖTE 2005, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH -PLAN, BUDGET M M

Verksamhetsberättelse och -plan
De olika bitar som ska ingå i verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen gicks igenom. Ulf ska renskriva dem och skickar dessa till samtliga styrelsemedlemmar för genomläsning och synpunkter.

§74 MOTIONER OCH ÄRENDEN TILL KLUBBMÖTET

Motioner
Motion 1, Agility på Tollarspecialen

Beslut: Styrelsen bifaller motionen

Motion 2, Lydnadsprov på Tollarspecialen

Beslut: Styrelsen bifaller motionen

Motion 3, Inofficiella jaktprov

Beslut: Styrelsen ger avslag för motionen i sin helhet

Ärende till klubbmöte

  • Apporteringstest
  • Valpförmedlingsreglerna
  • Inriktning framtida prov
  • Ny stadga, Tollarklubben
§75 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor

§76 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande avslutade mötet och tackade alla deltagande

Vid protokollet
Linköping den 2005-01-22

Sekreterare
Tuula Lindroos
   
Ordförande
Ulf Craemer
Justerare
Agneta Joonas


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben