NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte i Alvesta 2005-06-04

Närvarande:  Sverker Haraldsson,  Yvonne Altemark Björn Martinsson, Louise Blomqvist, Hans Abrahamsson och  Agneta Joonas

Förhinder:  Mona Gustafsson, Tuula Lindroos, Axel Sannö och  Aji Franzén

§ 30 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
§ 31 Beslutsmässighet
Beslutmässighet föreligger 
§ 32 Val av sekreterare
Yvonne Altemark valdes till sekreterare
§ 33 Val av justerare
Agneta Joonas valdes att jämte ordförande justera protokollet
§ 34 Genomgång av protokollet från styrelsemötet 2005-04-10
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna efter att det konstaterats att Tuula ännu inte hämtat ner texten om föreningteknik och att Louise inte hunnit titta på Remiss-Revidering av utställningsbestämmelserna 2007 – 2010.  
§ 35 Skrivelser in och ut
1.       Månadsbrev från SKK (maj)
2.       Sveriges hunddag 3/9  - SKK
3.       Pressmeddelande från SKK: Förbjud handel med hund- och kattskinn.
4.       SSRK Exteriördomarkonferens 17-18/9  
Beslut: Louise Blomqvist åker till planeringsträffen den 23/8 inför exteriördomarkonferensen.
§ 36 Rapport från alla Ansvarsområden
Kassör  
Gjorde en jämförelse av resultaten hittills i år med resultaten under samma tid förra året. Ser positivt ut hittills.
Uppfödaransvarig
Agneta har skickat ut brev till alla uppfödaransvariga men ingen har svarat ännu
Beslut: Agneta ringer och kontaktar alla uppfödaransvariga.
Medlems- o Aktivitetsansvarig
130 medlemsärenden hittills i år. Uppfödarna har blivit bättre på att vidarebefordra telefon och mailadresser till valpköparna som de anmäler som nya medlemmar.
Ordförande
Diskussionerna med SSRK rullar på, dialogen är bättre. Har träffat Roger Westerman, jaktprovssekreteraren i SSRK. Har jobbat mycket med Tollaren. Han har blivit kontaktad av Danska Tollarklubbens ordförande Finn Lange angående ett samarbete över gränserna, det skulle i så fall innefatta ett flertal länder i Europa.
Avelsråd
Arbetar på att ta fram en sammanställning i Excel av de sjukdomar som finns rapporterade på tollarna och hur många kända drabbade hundar det finns inom varje åkomma.
Utställningsansvarig
Inget nytt att rapportera
Tollingjaktprovsansvarig gnm mail
2 prover har genomförts, Fiskeboda (9 starter, 6 till pris) och Fjärås (7 starter, 3 till pris)
Axel och Mona ska försöka hitta en dag för att titta på anläggningen i Ösjönäs där Toller camp 2006 ska anordnas.
Jaktansvarig & Utbildningsansvarig
Inget att rapportera
§ 37 Summering av Fullmäktigemötet
Sverker redogjorde för SSRK´s fullmäktigemöte. En summering av de tagna besluten finns i Apportören 2/2005.  
Beslut: Vi diskuterade möjligheten att lägga en likartad motion (som den som lades av Flat-klubben i år) till SSRK:s Fullmäktige 2006. Cert skall vid utställning utdelas i jaktklass. Sverker förbereder denna motion och kontaktar Flat- och Labradorklubben samt de andra rasklubbarna angående en eventuell samordning.  
§ 38 Lagkampen, Tollarspecialen  
Lagkampen 2005:  10 lag anmälda, 9 till start. Det blev en kul tävling med bra stämning. Lagkampen 2006 arrangeras av Hjälmaretollarna och 2007 av Dalarna.
Tollarspecialen: Ca 100 hundar är anmälda hittills. Allt rullar på som det ska. Det blir eventuellt en ruta färre på jaktprovet men arrangörerna jobbar på en lösning. Man har bokat plats för 60-70 tält/husvagnar på campingen.
Mariestad 2006: Dispensen har gått igenom.
2007: Yvonne kollar Tångahed för ett eventuellt samarrangemang mellan Göteborgs skärgårdstollare och Tollare i Väst.
Beslut: En arbetsgrupp bestående av Agneta, Louise och Sverker ska titta närmare på platser, krav m.m. för kommande Specialer
§ 39 Höstens exteriördomarkonferens
Beslut: Louise kontaktar Carina Stenkull och stämmer av.
§ 40 Nya utställningsdomare
Förfrågan om klubben tillstyrker ansökan om att få döma tollare från Fredrik Norgren Järfälla och Monika Andersson Sollebrunn
Beslut: Fredrik Norgren. styrelsen tillstyrker
Beslut: Monika Andersson Sollebrunn, styrelsen tillstyrker
Beslut: Louise svarar på bägge förfrågningarna
§ 41 Raskompendium och RAS-projekt
Raskompendiet är inskickat till SKK men är ännu ej behandlat
Beslut: Be Ulrica ta kontakt med SKK igen
§ 42 PRA-projektet
Beslut: Yvonne kontaktar ansvarig veterinär för att höra hur beskedet från Optigen kan tänkas påverka projektet. Sverker kontaktar Ninni, Maria och Anette och uppmanar dom att tillsammans fortlöpande informera avelsansvarig och styrelsen om hur arbetet fortlöper.
§ 43 Val av styrelse till Forskningsfonden
Styrelsen består av Axel Sannö, Ola Björgell, Karin Bergenfeldt och avelsansvarig.
§ 44 Fråga om Ulrica och Maritha av klubben anses godkända att döma apporteringstest
Beslut: Frågan vidarebefordras till utbildnings- och jaktansvarig i klubben
§ 45 Projektet - ny organisation  
Frågan diskuterades vidare. Målsättningen ska vara att inte ändra på klubbens stadgar. Arbetet fortgår
§ 46 Redaktör till Tollaren
Flera personer har hört av sig och visat intresse att engagera sig i tidningen. Det finns en annons med i kommande numret också.  
§ 47 Arkivfrågan
Varken SKK eller SSRK har arkiv.
Beslut: Shurgard kontaktas. Sverker kollar med Tollarbutiken om gamla tollartidningar.
§ 48 Ekonomi - redovisning
Beslut: Björn tar fram en redovisningsblankett som är lämplig att använda vid mindre arrangemang. Vid frågor ska klubbens kassör kontaktas.
§ 49 Informationsbroschyr
Nr 2 är den som styrelsen anser ska användas men den måste först omarbetas både text och bildmässigt.
Beslut: Sverker tittar över texten och Yvonne lämnar bildmaterial till honom.
Sverker kollar också tryckpriser för 500 resp 1000 ex samt olika mera flexibla alternativ till skärmväggar.  
§ 50 Inköp till Tollarbutiken
Beslut: Det är inte aktuellt med några inköp från Finland för tillfället.
§ 51 Övriga frågor
a) Yvonne efterlyser ett ex av RAS.
Beslut: Yvonne kontaktar Jenny om ett ex av RAS
b) Yvonne undrar om det finns möjlighet att ordna utbildning av testledare/beskrivare på Västkusten.
Beslut: Yvonne kontaktar JUM-gruppen angående beskrivarutbildning på Västkusten
c) Yvonne önskar köpa ett ex av Genetikboken inför SKK´s utbildning.
Beslut: Yvonne beställer 1 exemplar av Genetikboken från SKK
d) Yvonne undrar hur hon ska ställa sig angående inavelsgraden 2% vid avelsförfrågningar eftersom 2% nämns som en övre gräns som enbart i undantagsfall bör överskridas enligt RAS.
Beslut: Vid avelsförfrågningar bör man nämna att det är klubbens och avelsrådets intension att i möjligaste mån hålla sig under 2% i inavelsgrad.
§ 52 Mötets avslutande
Ordförande Sverker Haraldsson tackar för visat intresse och avslutar mötet  

 

Vid protokollet

Sekreterare
Yvonne Altemark
   
Ordförande
Sverker Haraldsson
Justerare
Agneta Joonas


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben