NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsens telefonmöte  2005-09-25

Närvarande: 

 

Sverker Haraldsson
Yvonne Altemark
Axel Sannö
Hans Abrahamsson
Björn Martinsson
Tuula Lindroos

 

Anmält förhinder:   Louise Blomqvist och Agneta Joonas

 

§ 53 Mötets öppnande

Ordförande hälsar samtliga deltagare välkomna och öppnar mötet

§ 54 Beslutsmässighet

Beslutmässighet föreligger 

§ 55 Val av justerare

Mötet väljer Hans Abrahamsson att jämte ordförande justera protokollet

§ 56 Beslut tagna av AU sedan förra styrelsemötet

a)  Beslut att beställa 108 nya muggar märkta Tollarklubben/Tollarspecialen. Dessa muggar delas ut till vinnande ekipage vid Specialen.

b)  Beslut att skicka en begäran till SKK/AK om att SKK ej skulle fatta beslut om hur resultaten av Optigens gentester (PRA) skulle tillämpas innan vi inom klubben fått diskutera och ventilera frågan.

§ 57 Arkivfrågan

Varken SSRK eller SKK har arkivlösningar för rasklubbar. Sverkers förslag är att vi anlitar Shurgard för att arkivera klubbens material, protokoll, arkivexempel av Tollaren, vandringspriser m.m. Ett Shurgard-förråd är larmat, videoövervakat och man har tillträde till förrådet sju dagar i veckan mellan kl. 5.30 och 22. Minsta förrådet är 3 kubikmeter x 1 kvadratmeter golvyta, vilket rymmer ca 16 flyttkartonger och kostar 195 kronor i månaden. Försäkring kostar 30 kr/månad för belopp 10000, 50 för 25000 och 75 för 50000. Vid förskottsbetalning får man kassarabatt 5% för 6 månader och 7% för 1 år.

Beslut: Mötet beslutar att hyra ett Shurgard-förråd på 3 kubikmeter i Malmö. Förrådet hyrs på ett år till att börja med.

 

§ 58 Avelsfrågor

a)  Avelsråd

Det finns ett tidigare beslut om att klubbens Avelsansvarig ska kunna ha hjälp av ett avelsråd för bättre service till medlemmarna, för att fördela arbetet, och för att de tillsammans ska kunna diskutera olika avelsfrågor. 

Förslag

Beslut:

Att Ulrica Åström och Ingrid Larsson ska ingå i avelsråd

Mötet beslutar att Ulrica Åström och Ingrid Larsson ska ingå i klubbens avelsråd och ger gruppen till uppdrag att hitta ytterligare en person som har kunskaper i genetik och som inte själv är uppfödare. Medlemmarna i Avelsråd väljs fram till nästa Klubbmöte.

b)  Lathunden

För att samtliga deltagare i Avelsrådet ska kunna ge aktuell information om olika hundar måste var och en ha en uppdaterad Lathund.

Förslag:

Beslut:

Att klubben köper två nya licenser för Lathunden.

Mötet beslutar att Yvonne Altemark beställer två nya licenser för Lathunden

c)  Internationellt samarbete mellan Tollarklubbar

Vid Specialen hölls ett första informellt möte mellan representanter från Tollarklubbarna i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland och Holland. Kontakter har sedan tagits med bl. a. England, Kanada och USA.
Ett första steg är att upprätta en lista över kontaktpersoner i varje land när det gäller avelsfrågor – både för att få en komplett avstämning av avelsregler i olika länder, men också för att hjälpa enskilda uppfödare att ta reda på fakta om en intressant ”utländsk”
hund

Förslag:

Beslut:

Att Yvonne Altemark och Ingrid Larsson väljs som kontaktpersoner.

Mötet väljer Yvonne Altemark och Ingrid Larsson till klubbens kontaktpersoner.

d)  Helsingforsmötet 17 – 18 december 2005

Ett första möte mellan dessa internationella kontaktpersoner ska hållas i Finland.

Föslag:

Beslut:

Att Yvonne Altemark och Ingrid Larsson företräder oss.

Mötet beslutar att skicka Yvonne Altemark och Ingrid Larsson till Helsingfors. Resans budget får inte överstiga 5.000 kr. Skulle någon av dessa få förhinder kan Tuula Lindroos som finns på plats hoppa in som ersättare.

§ 59 SSRK-konferens för avelsansvariga

Inbjudan  till avelskonferens  för  SSRKs rasklubbar 19  och 20 november 2005 i Knivsta

Förslag:

Beslut: 

Att Yvonne Altemark deltar i konferensen

Mötet beslutar att skicka Yvonne Altemark till konferensen i Knivsta.

§ 60 RAS

I det RAS-dokument som skickats till SSRK/SKK har upptäckts en felaktig formulering. Det står i RAS att en hane enligt klubben inte får ha fler än 10 kullar. Det enda beslut som fattats (1991) är att valpförmedlingen inte förmedlar valpar efter hane som haft mer än 10 kullar.

Förslag:

Beslut:

Att ändra formuleringen i RAS

Mötet beslutar att formuleringen ändras och Sverker Haraldsson ombesörjer att detta blir gjort och att SSRK informeras om denna ändring

§ 61 Motioner till SSRKs Fullmäktige

a)  Utdelning av certifikat i jaktklassen

Den motion som Tollarklubben skulle ha lämnat till SSRKs Fullmäktige 2005 ligger klar.   Motionen måste skickas före den sista september.
Denna motion bygger på den motion Flatklubben skrev till SSRK Fullmäktige 05 och som mötet, trots motstånd från HS, biföll. En liknande motion bifölls för Labradorklubben. Dessa två klubbar har sedan i en gemensam skrivelse i juli tryckt på vikten av att SSRK använder all kraft för att framföra kraven – speciellt inför den nya låsningsperioden av utställningsregler 2007-2012.

Förslag:

Beslut:

Att skicka motionen i sin nuvarande formulering

Mötet beslutar att motionen skickas i sin nuvarande formulering. Sverker Haraldsson tar kontaktar med Flatklubben samt SSRK och informerar om vår motion.

b)   Resultatrapportering till samtliga retrieverklubbar

Ett krav på att samtliga arrangörer av B-prov retriever ska skicka ett exemplar av startlistan inklusive reserver/bortlottade hundar till varje klubb. Viktig information som ger en bild av antalet anmälda hundar och antalet hundar inom rasen som önskar starta, som ger klubben möjlighet att stötta intresserade medlemmar, samt skapar öppenhet kring proven och lottningen till dessa.

Förslag:

Beslut:

Att skicka en motion om ändrade rutiner för resultatrapportering.

Mötet beslutar att skicka en motion om ändrade rutiner för resultatrapportering.

§ 62 Summering av Specialen 2005

Den slutliga ekonomiska sammanställningen är inte klar ännu.
Det 26 Tollarspecialen-muggar som skulle delats ut under Specialen  överlämnas/skickas samtidigt med diplomen. Totalt kommer 62 diplom att delas ut, förutom för ”mugg-priserna” även till alla BIM, vinnaren i Diskvalificerande fel, samt alla godkända hundar i jaktproven.

§ 63 Summering av Exteriördomarkonferensen

Annika Bergquist & Helen Häggström representerade Tollarklubben under Exteriördomarkonferensen. Med sig hade dom åtta hundar av god kvalité, fyra hanar och  fyra tikar. De var i olika åldrar och storlekar, och med olika färgnyanser och tecken. I söndagens jaktuppvisning deltog en tollare tillsammans med representanter från de övriga retrieverraserna, Chesapeake undantagen.

§ 64 Summering av planerna för uppfödarseminarium 5 – 6 november

Bokningen av Ekbacken är klar
Varken Lena Brattsberg eller Berit Wallin Håkanson kan komma och föreläsa under den  helgen

Lördag fm.
Sverker kontaktar Anette Björgell angående ögonspecialisten som PRA-gruppen har haft      kontakt med och hör ifall han kan komma och föreläsa under uppfödarseminariet.
Lördag em.
Diskussion om Optigens gentest för PRA – SKK:s agerande

Söndag
Alt. 1 Yvonne Altemark kontaktar Kerstin Malm ang. föreläsning om hund och etologi
Alt. 2 Hans Abrahamsson kontaktar Peter Ekeström ang. föreläsning om ledarskapets betydelse för jakthundar

§ 65 Specialen 2006 och 2007

Inget nytt om Specialen 2006.

Tånga Hed i Vårgårda är preliminärbokad för 2007.
Björn Martinsson och Sverker Haraldsson har varit och inspekterat platsen. Det ser lovande ut med både jaktmarkerna, platsen för lydnad, agility och utställning. Där finns även gott om alternativ för boende.
Skärgårds Tollarna är villiga att hjälpa till vid Specialen, men det behövs flera personer, Yvonne och Björn spånar vidare. Sverker kontaktar Anette Björgell och Ulrica Åström för att höra om dom kan agera som mentorer. Sverker undersöker var pärmen med råd och anvisningar för Specialen arrangörerna finns.

§ 66 Tollaren

Tollaren har fått ny redaktör, Maria Gester, samt 2 nya medarbetare. Elina Blom, som har hand om layouten, och Maria har haft ett första planeringsmöte om kommande samarbetet.

§ 67 SSRK och jaktprov

Ordförande redogjorde för hur diskussionerna med SSRK fortlöpt under våren och sommaren.
Andreas Sundgren, SSRKs ordförande, har nu bjudit in ordförande till ett informellt möte den 10-11 oktober

§ 68 Övriga frågor

a)  Maskeringsnät

Axel Sannö kan ta hand om klubbens maskeringsnät som finns hos Jakob & Monica Kinge. Tuula svara på Monicas mail.

b)  SSRK-dagen i Backamo

Tuula har vidarebefordrat informationen till samtliga aktivitetsansvariga i Väst. Informationen kommer även att skickas till alla styrelsemedlemmar.

c)  SKKs nya rutiner för medlemsregistrering

Tuula har vidarebefordrat informationen till berörda personer, Björn Martinsson och Hans Abrahamson, i styrelsen

d)  Porto för brev till nya medlemmar

Hans Abrahamsson har fått förfrågan om det är meningen att aktivitetsansvariga ska betala för portot för brev som skickas till nya medlemmar. Samtliga aktivitetsansvariga kan köpa ett litet lager med frimärken och skicka kvitto till kassören som betalar ut pengar för deras utlägg.

e)   Forskningsfonden

Frågor som gäller forskningsfonden kan skickas till Ola Björgell som är ordförande i fonden.

f)  Föreläsning om autoimmuna sjukdomar

Helene Hamlin Hansson kommer att hålla 2 föreläsningar om Autoimmuna sjukdomar i södra Sverige, den 8 oktober i Kävlinge och den 22 oktober i Bräkne-Hoby. Det finns möjlighet till att kunna få prover tagna på hundar som har konstateras ha/har visat symptom på autoimmuna sjukdomar. Helen är även intresserad av att ta prover på friska hundar.

g)  Kuvert

Yvonne, Björn och Axel efterlyser kuvert med klubbens emblem. Tuula har en del kuvert som hon kan dela ut vid ett lämpligt tillfälle.

h)  Apporteringstest, godkända domare?

Ulrica Åström och Marita Lindstrand blev utbildade och godkända av Anders Wahlberg 2004-05-19. Hur ställer sig klubbens jaktansvarig till detta. Kan dom godkännas för att döma Tollarklubbens apporteringstest?

§ 69 Mötets avslutande

Ordförande Sverker Haraldsson tackar för visat intresse och avslutar mötet  

 

Vid protokollet

Sekreterare
Tuula Lindroos
   
Ordförande
Sverker Haraldsson
Justerare
Hans Abrahamsson


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben