NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsens telefonmöte 2005-11-21

 

Närvarande: Sverker Haraldsson
Yvonne Altemark
Axel Sannö
Hans Abrahamsson
Björn Martinsson
Louise Blomqvist
Aji Franzén
Tuula Lindroos
Anmält förhinder: Agneta Joonas
 
§ 70 Mötets öppnande

Ordförande Sverker Haraldsson öppnar mötet
 

§ 71 Beslutmässighet. Godkännande av dagordning

Beslutmässighet föreligger. 
Dagordningen godkändes med tilläggen:
Utökad rasregister -domare Mats Jonsson under § 75 Utställningsansvarig c) samt Nytt avelsrådsmöte under § 78 Övriga frågor

§ 72 Val av justerare

Förslag: 
Louise Blomqvist
Beslut: 
Att välja Louise Blomqvist att jämte ordförande justera protokollet

§ 73 Genomgång av protokollet från styrelsemöte 2005-09-25

56 §       Beslut tagna av AU sedan förra styrelsemötet
b)      Beslut att skicka en begäran till SKK/AK om att SKK ej skulle fatta beslut om hur resultaten av Optigens gentester (PRA) skulle tillämpas innan vi inom klubben fått diskutera och ventilera frågan.
Sverker har skickat skrivelsen till SKK/AK

57 §      Arkivfrågan
Ett 0,8 kubikmeter stort Shurgard-förråd i Malmö har hyrts för klubbens förfogande för 149 kronor/månad. Möjlighet att hyra ett större förråd finns om det skulle behövas. Sverker och Agneta har varsin nyckel dit.

58 §      Avelsfrågor
a)      Avelsråd
Egen punkt under § 75 Avelsansvarig e)
b)      Lathunden
Två nya licenser för Lathunden har köpta
c)      Internationellt samarbete mellan Tollarklubbar
Samarbetet har startats
d)      Helsingforsmötet 17 – 18 december 2005
Egen punkt under § 75 Sekreterare a)

§ 59       SSRK-konferens för avelsansvariga
Egen punkt under § 75 Avelsansvarig a)

§ 60      RAS
Egen punkt under § 75 Avelsansvarig d)

§ 61        Motioner till SSRKs Fullmäktige
a)      Utdelning av certifikat i jaktklassen
b)      Resultatrapportering till samtliga retrieverklubbar
Sverker har skickat båda motionerna till SSRK Fullmäktige 2005

§ 62       Summering av Specialen 2005
Egen punkt under § 76 a)

§ 63        Summering av Exteriördomarkonferensen
Summering av konferensen kommer att finnas i nästa nummer av Tollaren

§ 64        Summering av planerna för uppfödarseminarium 5 – 6 november
Uppfödarseminarium blev inställt, Ekbacken avbokades av Tuula

§ 65       Specialen 2006 och 2007
Egen punkt under § 76 b) och c) 

§ 66       Tollaren
Maria Gester och dom övriga nya medarbetarna har kommit igång

§ 67       SSRK och jaktprov
Egen punkt under § 75 Ordförande a)

§ 68       Övriga frågor
a)      Maskeringsnät
Man kommer att arrangera ett Tollingjaktprov i Stockholmstrakten under våren 2006, Jakob & Monica har kvar maskeringsnätet till dess.
b)      SSRK-dagen i Backamo
Inga rapporter om deltagande
c)      SKKs nya rutiner för medlemsregistrering
d)      Porto för brev till nya medlemmar
Egen punkt under § 75 Kassör
e)      Forskningsfonden
Inga rapporter
f)        Föreläsning om autoimmuna sjukdomar
Föreläsningen i Blekinge blev inställt, ny föreläsning kommer att anordnas under SSRK Södras familjedag i februari 2006
g)      Kuvert
Tuula kommer att ta med sig kuvert med klubbens emblem till klubbmötet i mars
h)      Apporteringstest, godkända domare?
Egen punkt under § 75 Ordförande d)
i)        Guldapporten
Hans har skickat in en skrivelse till nästa Tollaren. Under december månad kommer informationen att finnas även på hemsidan

§ 74 Skrivelser ut och in

Post från SSRK
2005-09-02
§         Stadga nytryck
§         Info om sista datum för motion till fullmäktige
2005-09-16
§         KF beslut rabatt vid centralt arrangerad kurs/konferens
§         Månadsbrev september 2005
§         Länsklubbarnas utställningsprogram 2008
2005-09-20
§         Inbjudan till avelskonferens för SSRKs rasklubbar
2005-09-23
§         Världens hundar träffas i Stockholm 2008
2005-09-29
§         Inbjudan till Rasklubbstorget på Hund 2005
2005-09-30
§         Utökad rasregister domare Mats Jonsson
§         CD skiva domarkonferens 2005
§         Organisations utredning
2005-10-05
§         Beträffande svarsenkät för circuit
2005-10-07
§         Utställningsprogram 2007 – 2008
2005-10-14
§         Instruktörsutbildare
§         Auktorisation exteriördomare
§         Månadsbrev oktober 2005
2005-10-21
§         Protokolls utdrag 2005-10-01 – 02 paragraf 390 (rapport från exteriördomarkonferensen retriever)
§         Protokolls utdrag 2005-10-01 – 02 paragraf 404 och 405 (Val av tollingjaktprovskommitté och rapport från tollingjaktprovsutredningen)
§         Om annonsering i Apportören
2005-11-02
§         Inbjudan till diskussion gällande prcd-PRA

§ 75 Rapporter från alla ansvarsområden

Ordförande

a)      Rapport från diskussioner med SSRK i jaktprovsfrågan
§   Huvudstyrelsen har valt följande personer att ingå i Tollingjaktprovskommitté: Andreas Sundgren (sammankallande), Johan Stenebo, Sverker Haraldsson och Sören Swärd.
§   En tidsplan för arbetet har tagits fram och ett första förslag med alla de följedokument som krävs presenterades på huvudstyrelsens möte den 11 november. Till detta möte var kommittén inbjudna att delta. I förslaget ingår bl.a. att tollarna ska kunna starta parallellt i SSRKs officiella retrieverjaktprov samt officiella Tollingjaktprov arrangerade av SSRKs lokalavdelningar. Parallellstarterna gäller tills vidare utan tidsbegränsning.
§   Förslaget ska sedan på remiss till Jaktprovsdomarföreningen, SSRKs lokalavdelningar samt Tollarklubbens jaktkommité.

b)      Val av jaktkommitté
Förslag: 
Axel Sannö (sammankallande), Mona Gustafsson, Lars Finne, Mike Rödgaard, Mikael Ljungberg och Johan Körge.
Beslut:
Att välja ovan nämnda personer till jaktkommittén

c)      Apporteringstest, godkända domare
Förslag av godkända domare för Tollarklubbens apporteringstest:
§               Jaktprovsdomare
§               Personer som varit godkända av Jägareförbundet att döma apporteringstest
§               Av Tollarklubben utbildade domare för apporteringstest.
Beslut: 
Mötet beslutar att godkänna förslaget.
Förslag att man inte får döma egenuppfödda hundar, hundar man tränar eller hundar man äger själv.
Beslut: 
Mötet beslutar att godkänna förslaget.

d)      Riktlinjer för klubbens deltagande vid större arrangemang – typ Stora Stockholm
Förslag:
Att Tollarklubben betalar reseersättning för personer som hjälper till vid dessa arrangemang, dock högst 500 kronor per arrangemang. Sammanställt räkning (samtliga deltagarnas räkningar ihop) ska skickas till klubbens kassör.
Beslut: 
Mötet beslutar att godkänna förslaget. 

e)      Valpförmedling
Monica Kinge har ställt frågan om hennes telefonersättning som har sänkts från 300 kronor till 150 kronor.
Mötets enhälliga mening är att telefonersättningen för valpförmedlare ska vara 150 kronor.

Avelsansvarig

a)      Rapport från SSRKs Avelskonferens 12 – 13 november
Yvonne Altermark rapporter från SSRKs avelsrådskonferens.

b)      Summering av var vi står inför mötet med SKK Avelskommitté ang. PRA-tester.
§               Till dagens datum har 13 personer hört av sig till Avelskommittén.
§               Yvonne har sammanställt statistik på svenska hundar som testats hos Optigen.

c)      Hälsoenkät
§               Helene Hamlin Hansson, SLU, har hört av sig ang. ändringarna som SLU önskar ska ingå i enkäten.
§               Enkäten kommer att skickas ut under januari 2006.

d)      RAS
§               Det finns en hel del arbete fortfarande innan RAS kan godkännas av SKK.
§               Yvonne har fått kopia av Goldenklubbens RAS samt löfte om hjälp med arbetet som återstår innan Tollarklubbens RAS kan skickas för ny granskning till SSRK.
§               Personerna som ska ingå i arbetsklubben för RAS ska vara tillfrågade till nästa styrelsemöte.

e)      Kompletteringsval till Avelsrådet
Förslag: 
Axel Sannö
Beslut: 
Mötet beslutar att välja Axel Sannö till Avelsrådet

Kassör

a)      Riktlinjer för aktivitetsgrupper – pengar
Förslag: 
Att aktivitetsgrupperna kan får bidrag med högst 200 kronor/år för porto och andra utgifter. Utgifterna måste verifieras med kvitto.
Beslut: 
Mötet beslutar att gödkänna förslaget.

Uppfödaransvarig

a)      Uppfödarseminarium 2006/årsmöteshelgen
Agneta har tagit kontakt med en del intressanta föreläsare för årsmöteshelgen

b)      Föreläsarbank
Ett namn, Kent Svartberg, kom upp för listan på intressanta föreläsare.

Jaktansvarig

Ingen rapport

Tollingjaktansvarig

Arbetet för Tollingjaktprovskalendern för 2006 har påbörjats.

Utställningsansvarig

a)       Anmälan om officiell utställning för Tollarna på World Dog Show 2008
Förslag:
Att ansöka circuit-utställning enligt alternativ 2 - Utställningen sker på plats anordnad av SKK.
Beslut: 
Mötet beslutar att godkänna förslaget.

b)      Tollarklubbens ansökan om tillstånd att få arrangera MH-beskrivning
Inget beslut, ärendet tas upp när man fått mera information i frågan.

c)      Utökad rasregister - domare Mats Jonsson
Förslag:
Att tillstyrka ansökan om utökad rasregister.
Beslut: 
Mötet beslutar att godkänna förslaget.

Aktivitet- o medlemsansvarig

§               243 nya medlemmar har registrerats hittills under 2005, ett rekordår.
§               6 personer har anmält intresse som distriktansvariga:
           Dalarna – Malin Falk och Carolin Sandstedt
           Göteborg – Teresia Wengström
           Västmanland – Marika Engstrand
           Skåne – Malin Holmberg
           Småland – Martina Fransson
§               Förfrågan om 2 lag från samma aktivitetsgrupp kan delta i Lagkampen. Frågan diskuterades och Sverker kommer att 
           prata med dom aktuella grupperna för att hitta en lösning.

Utbildningsansvarig

a)      Instruktörsutbildning – SSRK
För tillfället finns det inget behov för det.

Sekreterare

a)     Internationellt möte med kontaktpersoner i Helsingfors 17 – 18 december 2005
Tuula tar kontakt med Avelsrådet inför mötet i Helsingfors för närmare information om eventuella frågor som ska tas upp för klubbens räkning.

b)      Raskompendiet, ansökan bidrag från SKK – mail Ulrica Å.
Enligt kassören så har Tollarklubben redan fått bidraget från SKK.

§ 76 Tollarspecialen

a)      2005
Ekonomiska rapporten för Tollarspecialen 2005 visar ett plus resultat. Slutliga rapporten är inte helt klar.

b)      2006

Fredag 28/7
Tollingjaktprov (ukl/nkl), Jaktprov (nkl)
Agility (fm) och Lydnad på Mariestads Brukshundklubb

Lördag 29/7
Jaktprov (nkl, junkl och mästarklass)
Lördag kväll blir det någon form av gemensam fest – typ knytkalas.

Söndag 30/7
Utställning, troligen på Mariestads Brukshundklubb.

Domare
Tre utställningsdomare är klara: Anne Tove Strande, Bjarne Sörensen och Ann-Christine Johansson. Man jobbar på att få tag på en auktoriserad domare till samt en lokal domare som kan döma valpar och felfärgade. Om behov finns försöker man få tag på en lokal domare till som kan döma t ex juniorer.
En jaktprovsdomare är klar, Anders Johansson, som ska döma tollingjaktprov på fredagen och juniorklassen på lördagen. En tillfrågad domare har lovat lämna svar i veckan. Tanken är att man ska ha två domare som dömer nkl både fredag och lördag men i samma ruta. Och en domare som dömer Mästarklassen på lördagen.

Jubileumslogga
Man har varit i kontakt med en person om att göra en jubileumslogotype.

Jubileumspresent
Man har fört diskussioner om en jubileumpresent

Budget/Ekonomi
Önskemål om riktlinjer för hur man ska göra med kostnader som börjar dyka upp redan.

c)      2007

Inga rapporter

§ 77 Klubbmöte 2006

Ekbacken är bokad för klubbmöteshelgen

§ 78 Övriga frågor

Yvonne informerar om nytt SSRKas Avelskonferans den 20 – 21 januari 2006

§ 79 Nästa styrelsemöte

Under december ska ett telefonmöte äga rum, datum meddelas senare.
Den 15 januari ska ett styrelsemöte äga rum i Småland, närmare information om plats och tid meddelas senare

§  Mötets avslutande

Ordförande Sverker Haraldsson avslutar mötet och  tackar samtliga deltagere

 

Vid protokollet Justeras
   
Tuula Lindroos Louise Blomqvist
Sekreterare  


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben