NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Växjö 2006-01-15

Närvarande:   Sverker Haraldsson
Aji Franzén
Hans Abrahamsson
Agneta Joonas
Louise Blomqvist
Tuula Lindroos

Anmält  förhinder:

Axel Sannö
Björn Martinsson
Yvonne Altemark
Mona Gustafsson

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Sverker Haraldsson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat

§ 2

Beslutsmässighet. Godkännande av dagordning

Beslutmässighet föreligger. Dagordningen godkännes

§ 3

Val av justerare

Förslag:

Aji Franzén
Beslut: Aji Franzén väljes att jämte ordförande justera protokollet

§ 4

Genomgång av föregående mötesprotokoll

§ 75 Ordförande b) Jaktkommittén har börjat sitt arbete och svarat på Tollinjaktprovsremissen.
§ 75 Ordförande c) Ulrica Åström och Maritha Lindstrand har fått svar av Sverker.
§ 75 Ordförande d) Informationen har förts vidare
§ 75 Ordförande e) Sverker har informerat Monica
§ 75 Utställningsansvarig a) Louise har skickat ansökan
§ 75 Utställningsansvarig b) Louise kontaktar Susanne Jangeroth för vidare information.
§ 75 Utställningsansvarig c) Mats Jonsson är godkänt som domare.

§ 5

Skrivelser in och ut

In
December 2005
·         Minnesanteckningar prcd-PRA, SSRK
·         Förfalskning av inbjudan till Stora Stockholm, SKK
·         2005 års protokoll, SSRK
·         Funktionärsträffen, SSRK
·         Postgång inom SSRK, SSRK
·         Nya typstadgar för rasklubbar, SSRK
·         Protokollutdrag, SSRK
·         Inbjudan till avelskonferans, SSRK
·         Exteriördomare, Norska KK
·         Minnesanteckningar avelskonferens november 2005, SSRK/Kjell Svensson
·         Officiell Lydnadsprov juli –06, SSRK
·         Angående RAS, SKK
·         Ras Goldenklubben
·         Ras Svenska Basenji sällskapet

Ut
·         Jaktkommittén har skickat remissvar för Tollingjaktprov till SSRK.
·         En uppfödare har fått brev från Avelskommittén.
·         Ansökan om circuit-utställning under World Dog Show 2008 har skickats till SKK


§ 6

Rapport från alla Ansvarsområden

Ordförande

a)      Tollingjaktprovsfrågan
Remissvar är skickat av jaktkommittén
Den 10 februari ska av SSRK utsedda gruppen träffas och gå genom remissvaren
Den 11 februari har SSRK Hs möte där det slutgiltiga remissförslaget tas upp
SSRK anordnar utbildning för provledare för Tollingjaktprov 5 – 7 maj, 15 personer har fått inbjudan dit.

b)      Internationellt möte i Helsingfors
Tuula redovisar för mötet där hon representerade Sverige.

c)   E-post från Tina Oja Jansson
Förslag Att bjuda in Jim Jeffery, Littleriver kennel, till Sverige i år då klubben fyller 20 år.
Beslut: Sverker kontaktar Jim Jeffrey och bjuder in honom till Tollarspecialen.

d)   BIS-vandringspris
Maria Hedström har kontaktat Sverker angående sockeln, det finns inte plats för flera graveringar
Förslag: Att byta hela sockeln eller bygga på sockeln
Beslut: Mötet beslutar att man ska byta hela sockeln. Maria Hedström ser till att detta blir gjort.

e)   Jagamedhund.se
Vill ha vår rasbeskrivning på deras hemsida. Dom vill även ha bra bilder på Tollare dit.
Beslut: Mötet beslutar att godkänna deras önskemål.

f)   Foldern
Det ska vara en bild med Tollare som apporterar någon sjöfågel på folderns framsida.
Beslut: Att 1000 – 1500 folder ska beställas beroende på priset.

g)   Tollaren
Förslag: För att få reducerad pris för en annons i tidningen måste man vara fullbetalande medlem i klubben
Beslut Mötet godkänner förslaget
Om behov finns kan Ingela som layoutat Tollaren tidigare hjälpa till så nr. 1 av Tollaren kommer ut i tid.

JUM- och utbildningsansvarig

a)   Konferens för utbildningsansvariga 25-26 mars
Aji ska se om hon han möjlighet att åka dit

b)   JUM
Ca 100 Tollare har genomgått MH under 2005
Hur många Tollare som genomgått funktionsbeskrivning är inte sammanställt ännu.
3 funktionsbeskrivningar är planerade till våren
Anna Scharin och Louise Runnemark vill bli ersatta i JUM-guppen. Aji kontaktar Anna och Louise för att höra om eventuella förslag på personer. Aji ska även framföra styrelsens önskemål om att en av dom stannar tills dom nya personerna har hunnit lära sig sina uppgifter i gruppen.

Medlems- och aktivitetsansvarig

a)   Nya medlemmar
Klubben har fått 269 nya medlemmar under 2005, samtliga har vidarebefordrats till aktivitetsansvariga.

b)   Aktivitetsgrupper
Två nya aktivitetsgrupper har bildats:
Tjusttollarna i Västervik, Eva-Lena Lundberg
Södra Dalarna har fått en aktivitetsgrupp, Caroline Sundstedt och Malin Falk

c)   Guldapporten
Nominerade: Ingrid Larsson, Anette Björgell, Anders Wahlberg, Anita Wahlberg, Marie Eklöv och Tuula Lindroos
Styrelsens beslut tillkännages under klubbmötet.
Agneta Joonas och Tuula Lindroos ej närvarande vid beslutet.

Uppfödaransvarig

Höstens uppfödarseminarium
Många av föreläsarna som har kontaktas har varit redan uppbokade. För att ha möjlighet till att boka dom föreläsare man är intresserad av, måste datumet för höstens seminarium fastställas i god tid.
Förslag: Att fastställa datum för uppfödarseminarium till 18-19 november
Beslut: Mötet godkänner förslaget

Utställningsansvarig

World Dog Show 2008
Klubben har ansökt circuit-utställning för Tollarna under World Dog Show 2008

Sekreterare

Internationellt möte i Helsingfors
Då 5000 kronor var öronmärkta för resan till mötet, äskar Tuula 1310 kronor för sin båtbiljett av klubben.
Beslut: Mötet godkänner att 1310 kronor betalas till Tuula

Kassör via mail

a)      Ekonomiskredovisning
Ekonomin för 2005 ser bra ut. Då alla kostnader ej blivit bokförda ännu kan man inte i dagsläget få någon slutsumma, men överskottet bör bli ca 70.000 kronor

b)      Reseräkningar mm
Samtliga styrelsemedlemmar som vill ha ersättning för kostnader som gäller för 2005 måste skicka dessa till Björn snarast

c)      Tollarspecialen 2005
Redovisning för Tollarspecialen 2005 måste in till Björn snarast

Avelsansvarig via mail  

a)   Hälsoenkät
  Hälsoenkät samt följebrev har skickats till samtliga medlemmar som har Tollare födda 1999 och 2000

b)   Tollarens hälsa

Tollingjaktansvarig via mail

Tollingjaktprov
Fem Tollingjaktprov är planerade under 2005
Förutom dessa 5 blir det Tollingjaktprov under Tollarspecialen och ett antal Tollingjaktprov ska anordnas under SSRKs regi

§ 7 Inför klubbmötet

a)      Föreläsare
Helene Hansson Hamlin är gett klartecken
Lena Brattsberg kan inte heller denna gång
Per Jensen, etolog, har lovat ge besked senast på tisdagen.

b)      Verksamhetsberättelserna
Sverker ser till att klubbens verksamhetsberättelse blir gjort.
Samtliga verksamhetsberättelser för olika ansvarsområden skickas till Tuula via e-post.

c)    Ordförande samt sekreterare för klubbmötet
Förslag: Ingrid Larsson som ordförande och Anette Björgell som sekreterare
Beslut: Mötet godkänner förslaget, Sverker frågar Ingrid och Anette

Program:
Lördag fm.: Föreläsning Helene Hansson Hamlin
Lunch 12.00
Klubbmöte 13.00
Kaffe ca 15.00

§ 8

Motioner och frågor till klubbmötet

Motion angående tillägg i hälsoprogrammet
Beslut: Styrelsen bifaller motionen

Frågor till klubbmötet

1.      Styrelsens ansvarsposter
  -          Att införa en ny post, Specialenansvarig f.o.m. 2006, ev, adjungerande
  -          Att slå samman posterna Tollingjaktansvarig och Jaktansvarig f.o.m. 2007

2.      Omorganisationen av aktivitesgrupper

3.      Tollarspecialen 

4.    Avelspolicy

§ 9

Tollarspecialer

2006
Arbetet pågår för fullt
Man har fått klartecken för officiell lydnadstävling

2007
Tångahed är preliminärbokad.
Sverker kommer att kalla alla aktivitetsgrupper samt aktiva Tollarägare i väst för ett möte inför Tollarspecialen 2007

§ 10

Övriga frågor

Tollaren
Diskussion om tidningens format, utseende och antalet sidor.

§ 11

Mötets avslutande

Ordförande Sverker Haraldsson tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokoll
Växjö den 15 januari 2006

 

Tuula Lindroos
Sekreterare 

 Justeras

Sverker Haraldsson
Ordförande
Aji Franzén

                                                          Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben