NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsens telefonmöte 2006-04-05

Närvarande: Sverker Haraldsson
Katrin Karlsson
Yvonne Altemark
Axel Sannö
Susanne 
Louise Blomqvist
Anders 
Tuula Lindroos

Anmält förhinder:

Agneta Joonas

§ 12

Mötets öppnande


Ordförande Sverker Haraldsson öppnar mötet
 

§ 13 Beslutmässighet. Godkännande av dagordning

Beslutmässighet föreligger. 
Dagordningen godkändes 

§ 
14

Val av justerare

Förslag: 

Anders Wahlberg
Beslut: 


Att välja Anders Wahlberg att jämte ordförande justera protokollet


§ 
15

Genomgång av protokollet från styrelsemöte 060115 samt konstituerandemötet 060311


060115
§ 6 c) Inbjudan skickat 
§ 6 d) Sverker har lämnat besked om styrelsens beslut
§ 6 e) Webmastern har varit i kontakt med dom
§ 6  f) Sverker ser till att nya foldrar beställs
§ 6 g)
Tollaren nr. 1 kom fram i tid till medlemmarna, ingen extern hjälp behövdes

060411 
§ 5   Ej klart ännu, protokollutdrag skickas till Sverker för underskrift
§ 6   Utskicka av post via mail fungerar bra
§ 7   Ej klart ännu, protokollutdrag skickas till Sverker för underskrift
§ 9   Katrin har bokat lokal för styrelsemötet den 4 juni
§ 10  Ingen representant för funktionärsträffen – utställning. För övrigt har samtliga representanter anmälts.
§ 11  Susanne Holmberg håller kontakten.


§ 
16

Skrivelser ut och in  

In
a)    Från SSRK angående utvärdering av egenskapsprotokoll för jaktprov retriever.
      
Anders svarar SSRK

b)    Info om SSRKs B-prov – fågelinfluensa

c)    Labradorklubbens mail om jaktprov – fågelinfluensa

Ut
a)       Svar till Labradorklubben


§
 17

Rapporter från alla ansvarsområden  


Ordförande

a)   Utökat förråd hos Shurgard.

Förslag:  Att hyra större förråd för 399:-/mån.
Beslut:  Mötet beslutar att godkänna förslaget

Jaktansvarig

a)   Mike Rödgaard har kontaktat jaktansvarig för ev. utvidgning av jaktaktiviteter.


Kassör

Inga rapporter


Avelsansvarig

a)    Förfrågan från Holland om dom kan få vår hälsoenkät översatt till engelska – Louise Blomqvist har översatt enkäten

b)    550 – 600 enkätsvar har kommit hittills

c)    Första versionen av RAS är ute på klubbens  hemsida – Avel och Hälsa är skrivet tidigare och måste uppdateras – Synpunkter skickas till Ulrica Åström

d)    Rasansvarig

e)    Ingrid Larsson är i stort klar med skrivelsen om DNA

f)     Kastarutbildning på västkusten efterfrågas


Uppfödaransvarig via telefon till sekreteraren

a)    Endast en person har svarat på förfrågan om dom kan föreläsa på uppfödarseminariet i november, Agneta kommer att skicka nya förfrågningar till samtliga

 
Utställningsansvarig

a)    Ansökan om att klubben får arrangera MH.
Frågan diskuterades, men mera fakta måste samlas innan ett beslut kan tas


Tollingjaktansvarig

a)    Reducerad startavgift vid Tollingjaktprov med dummys.

Förslag:   Att samma startavgift, 175:-, som för Workingtest ska gälla för Tollingjaktprov så länge viltförbud gäller
Beslut: Mötet beslutar enligt förslag

b)    Jaktmässor som Tollarklubben bör närvara med en egen rasmonter: 
Swedish Game Fair på Tullgarns Slott 25-27maj, Fäviken Game Fair i Östersund 28-30 juli och Bosjökloster i Skåne 26-27augusti 

c)    SSRKs Tollingjaktprov i Dalarna den 6 maj genomförs med dummies.


Aktivitet- o medlemsansvarig

a)    Rutiner för info om nya medlemmar diskuterades

b)    Mail från aktivitetsansvarig i Västerbotten diskuterades, enligt tidigare beslut finns det möjlighet för aktivitetsgrupper att få ekonomiskt bidrag av klubben.


JUM- & utbildningsansvarig

a)    MH-frågan
SSRK:s och Goldenklubbens ansökan om MH diskuterades

b)    Information om planerad JUM-utbildning under hösten


Sekreterare

a)     Anmälan fullmäktige 13-14 april
        Anders boende

b)     Anmälan infoträff ang. circuit 2008
       
Louise kollar om hon kan åka

c)     Inbjudan steg 2 sekreterarkurs 21 – 22 oktober
        Tuula ska eventuellt åka dit

d)     Ny alternativ lokal för uppfödarutbildning och klubbmöte
       
Tuula preliminärbokar för höstens uppfödarseminarium

e)     Hemsidan - lista championat
       
Tas bort     


§ 18 

Tollarspecialen 2006, 2007, 2008

2006
a)     Dummies till jaktprov  
Arrangörerna har rätt att använda den typ av dummies dom vill, hur dummies ska se ut är en rekommendation från SSRK, ej tvingande regel.

b)     Specialenkonto 2006

Disponeringsrätten på Specialenkontot i FöreningsSparbanken i Malmö med kontonummer 8214-9.983 017 215-2 måste ändras:

Beslut:

Mötet beslutat 
  att Lena Toftling och Mona Widell var för sig disponerar kontot för Specialen 2006
att Lis Sparre och Malin Holmberg, som hade det ekonomiska ansvaret för Specialen 2005, inte längre disponerar detta konto.


2007
Tångahed är preliminärbokad. Annars inget klart. Sverker arbetar vidare på det

2008
Specialengruppen Sverker, Agneta och Louise jobbar vidare för att kunna hitta nya förslag på kommande Specialer


§ 19

Övriga frågor


RAS-konferens 
Yvonne tar fram mera information till nästa möte och frågan ska ha en egen punkt då.


§ 
20

Nästa styrelsemöte


Telefonmöte som planerad den 26 april kl. 20.00


§ 
21

Mötets avslutande

Ordförande Sverker Haraldsson tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet Justeras
   
Tuula Lindroos Anders Wahlberg
Sekreterare  


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben