NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsens telefonmöte 2006-04-26

Närvarande: Anders Wahlberg
Yvonne Altemark
Agneta Joonas
Axel Sannö
Louise Blomqvist
Susanne Holmberg
Tuula Lindroos

Anmält förhinder:

Sverker Haraldsson
Katrin Karlsson

§ 22

Mötets öppnande
Viceordförande Anders Wahlberg hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnad.

§ 23

Beslutsmässighet. Godkännande av dagordningen. 

Beslutmässighet föreligger. Dagordningen godkänns.

§ 24

Val av justerare

Susanne Holmberg väljes till att jämte ordförande justera protokollet

§ 25

Genomgång av föregående mötesprotokoll

§    17 Tollingjaktansvarig a) Reducerad startavgift vid Tollingjaktprov med dummys
Uppgifterna har vidarebefordrats och finns också på hemsidan

§    18 b) Specialenkonto 2006
Protokollutdrag har skickats till Lis Sparre som lovat ordna byte av disponeringsrätt.

§ 26 Skrivelser in och ut

Inga inkomna eller skickade skrivelser

§ 27 Rapporter alla ansvarsområden

Ordförande via telefon

Förslag: D-märkning på meriter som tagits på dummieprov.

Beslut:

Mötet beslutar att internt märka Tollingjaktproven med D. Att Anders skickar en skrivelse till SSRK angående märkning på B-prov.

Förslaget diskuterades och eftersom Tollingjaktproven inte är officiella ännu, kan klubben själv besluta om någon sorts märkning av dessa prov.

Jaktansvarig

Anders ska skicka svar till SSRK ang. frågan om egenskapsprotokoll.

Avelsansvarig

Ca 600 svar har kommit på hälsoenkäten

Uppfödaransvarig

a)    Uppfödarpärmen
En person har ställt frågan om möjlighet att tenta pärmen vid andra tillfällen än under klubbmöte.

Förslag Att ge uppfödarna möjlighet att tenta pärmen om man kan hitta någon lämplig person som kan närvara då tentan görs, t.ex. aktivitetsgruppsansvarig.

Beslut:

Mötet beslutar att ge Agneta mandat att underlätta för tentamen

Uppfödarpärmens innehåll diskuterades, en del uppgifter är inaktuella. Vem ska uppdatera och hur ofta?


Utställningsansvarig

Inget att rapportera

Tollingjaktansvarig

a)    SSRKs funktionärsträff den 8 – 9 april 
Axel informerade om funktionärsträffen

Sekreterare
a)       Mail – Jättefin hemsida. 
Klubben har fått eloge för sin fina hemsida: Står i begrepp att skaffa mig hund och har besökt ett antal hemsidor, och finner att den här gav mig jättebra information om det jag vill veta....utan att vara för "pratig".

b)       Lagkampen i Ånnaboda. 
Nytt rekord – 13 anmälda lag

c)       Uppfödarseminarium i Finland 6 – 7 maj. 
Jaana Bengtsson och Tuula Lindroos ska föreläsa om JUM och demonstrera vår funktionsbeskrivning.

§ 28 Tollarspecialen 2006 och framåt

2006
a)    Specialen-kontot
Lena Toftling och Mona Widell ska disponera kontot

b)    Anmälningar 
Första anmälningarna har kommit redan
Internetanmälan via hemsidan är på gång

2007
Tånga Hed i Vårgårda är preliminärbokad för 2007, för övrigt ingenting klart.

Samtliga i styrelsen måste försöka sitt yttersta för att hitta personer som kan tänka sig att hjälpa till vid Specialen 2007.

§ 29

Uppfödarseminarium

a)    Fliken är preliminärbokad den 18 – 19 november

b)    Föreläsare
Några personer har svarat på Agnetas mail. Olika förslag som Lena Brattsberg, Tobias Gustavsson, Kerstin Malm och Berit Wallin Håkansson diskuterades. Agneta jobbar vidare för att få ihop ett förslag på program till nästa styrelsemöte. 

§ 30 Funktionsbeskrivning – moment 3 viltintresse

Förslag:

JUM ska använda fågel som tidigare dock med restriktionen att det aktuella viltet ej år vara självdött OCH måste ha varit djupfryst minst en vecka OCH att funktionärer/deltagare uppmanas använda täta handskar vid hanteringen av viltet.

Beslut:

Mötet beslutar att bifalla förslaget

§ 31

Tollarklubbens apporteringstest – användning av vilt

Förslag:

Tollarklubbens Apporteringstest ska använda fågel som tidigare dock med restriktionen att det aktuella viltet ej får vara självdött OCH måste ha varit djupfryst minst en vecka OCH att funktionärer/deltagare uppmanas använda täta handskar vid hanteringen av viltet

Beslut:

Mötet beslutar att bifalla förslaget

§ 32

Anordnande av jakter i aktivitetsgrupper

Förslag:

Jaktansvarig och Aktivitetsansvarig kan fortsätta arbetet med att i aktivitetsgruppernas regi möjliggöra och anordna jakter i begränsad omfattning t ex kråkjakt och duvjakt. Förslag till restriktion att aktiviteterna ska följa JBV anvisningar och restriktioner beträffande drabbade områden OCH att jaktdeltagarna uppmanas använda täta handskar vid hanteringen av viltet OCH att det fällda viltet snarast möjligt fryses in.

Beslut:

Mötet beslutar att bifalla förslaget

§ 33

Tollingjaktprov – användning av vilt

Förslag:

Begära undantag från B-provsrestriktionen till SSRK Hs för Tollingjaktprov under förutsättning och med restriktionen att provledningen ser till att det aktuella viltet ej får vara självdött OCH måste ha varit djupfryst minst en vecka OCH att provdeltagarna upplyses tidigt om detta OCH att funktionärer/deltagare uppmanas använda täta handskar vid hanteringen av viltet.

Beslut:

Mötet beslutar att avvakta och se hur SSRK agerar inför höstens jaktprov. Planerade Tollingjaktprov under april och maj samt Tollarspecialen kommer att genomföras med dummies.

§ 34

Mail från USA - CEA Discovered in Tollers

Yvonne informerade om innehållet av mailet, en CEA-DNA test som kan göras på tollare.

§ 35 RAS-konferens

Inget nytt, frågan tas upp på nästa möte

§ 36 .Övriga frågor

Utlägg på pengar för resor mm. diskuterades

§ 37 Nästa styrelsemöte

Diskussion om praktiska frågor inför nästa styrelsemöte som äger rum den 4 juni i Stockholm

§ 38 Mötets avslutande

Mötesordförande Anders Wahlberg tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet
Sölvesborg den 26 april 2006  
Tuula Lindroos
Sekreterare  

                                                   


Justeras
Anders Wahlberg Susanne Holmberg
Mötesordförande Justeringsman


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben