NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte  2006-06-17

Närvarande: Sverker Haraldsson
Anders Wahlberg
Ulla Nilsson
Susanne Holmberg
Katrin Karlsson
Agneta Joonas

§ 39

Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och mötet förklaras öppnat

§ 40 

Beslutsmässighet. Godkännande av dagordning.
Styrelsen är beslutsmässig. Inkommen förfrågan från medlem under övriga frågor. Dagordningen godkändes därefter.

§ 41

Val av justerare
Till justeringsman valdes Katrin Karlsson

§ 42

Föregående mötesprotokoll

Genomgång av klubbmöteprotokoll :

§8 Avelsrådets rapport 
Avelsrådets rapport inkommet och justerad

§21 Föredrag av revisorernas berättelse samt fastställande av balans-resultaträkning för forskningsfonden.
Revisors berättelse och verksamhetsberättelse ej inkommit. Rekommendera Axel Sannö, ordförande för fonden att begära in tidigare kontoutdrag och genomföra verksamhetsberättelse för fonden. Uppdrag till Axel och Ola Björgell att färdigställa detta.

§23 1) motionen från klubbmötet ang tillägg i hälsoprogrammet
motion ang tillägg i hälsoprogrammet skickad till SKK och fått avslag

§23 2) styrelsens ansvarsposter, Specialenansvarig och slå ihop posterna tollingjaktprovsansvarig och jaktansvarig
Beslut att införa nya poster; Specialenansvarig – intresserade personer ska tillfrågas om posten före nästa styrelsemöte på Specialen – Sverker ansvarig.
Beslut att poster tollingjaktansvarig och jaktansvarig i styrelsen slås ihop gällande från klubbmöte 2007

Genomgång av mötesprotokoll 06-04-26

§27 ordförande/jaktansvarig- D-märkning meriter dummyprov
föreslagen D-märkning av officiella resultat på jaktprov för perioden under perioden med fågelinfluensa skickades till SSRK och fick avslag. Dock beslut att märka ut officiella jaktprov med dummies med D på klubbens egen hemsida. Anders kontaktar webansvarig.

§ 27 uppfödaransvarig - uppfödarpärmen
Tidigare diskussion om uppdatering av förlegade uppgifter i uppfödarpärm och ev uppdatering av dessa. Beslut att inte utföra nya uppdateringar p g a tidsbrist. Satsa mer på information att samordna för utbildning enligt SKK:s koncept för  intresserade blivande uppfödare. Agneta formulerar detta för hemsidan.

§30 §31 § 33 – vilt funktionsbeskrivning, app.test  och tollingjaktprov
Punkter ang anv av fågelvilt på funktionsbeskrivning, apporteringstest och tollingjaktprov inaktuellt p g a nya gällande bestämmelser. Kan aktualiseras igen om fågelinfluensafrågan skulle tas upp igen.

§ 32 – anordnande jakt i aktivitetsgrupper
Vi ser positivt på anordnandet av jakt inom aktivitetsgrupper, följande regler i perioder som gäller för fågelinfluensan gällande hantering.

§ 43

Inkomna skrivelser

1. Hälsoprogram ögon skickad till SKK som återremiss inkommet med avslag.
2. Svar enligt § 27 ang D-märkning av off jaktprov inkommet från SSRK
3. Hänvisningsstopp för en tollarkennel innebärande att valpar ej registreras hos SKK eller får utannonseras.

§ 44

Rapporter

a) ordförande

1. Rapport fullmäktigemöte SSRK: mer diskussion runt cert i jaktklass. Mötet godkände motion, men troligen avslag hos SKK. Diskussion om framtida gemensam remiss av retrieverklubbar om detta. Grupp tillsättes inom SSRK för att diksutera runt jaktmeriter för framtida certifikat/championat

2. SKK har godkänt officiella tollingjaktprovsregler för en 3 årig prövoperiod.

3. SSRK har hållit första provledarutbildning för tollingjaktprov. 9 st utbildade.

b) jaktansvarig
inget nytt

c) kassör
Hallandstollarna har för länge sedan skickat in 2458 kr enl gamla papper från ca 2001-2002 som ej kan specificeras. Notering införd utan tillfällig åtgärd. På kontot 1/6 235900 kr.

d) avelsansvarig 
se punkt 49.

e) uppfödaransvarig
diskussion om att samla föreläsarbank genom att kontakta uppfödare via hemsida för att sedan använda sig av för framtida uppfödarseminarier och klubbmöten. Agneta sammanställer skrivelse för annonsering på hemsidan som tas upp i styrelsen för granskning innan det läggs ut.

f) utställningsansvarig
ny ansökan som utställningsdomare Martin Johansson inkommet som bifalles av styrelsen.

g)  tollingjaktansvarig
protokoll från fonden – 64000 kr op konton, Ansökan från Helen Hamlin på bidrag till forskning i autoimmuna sjukdomare för tollare på 25000 kr som beviljats av forskningsfondens styrelse

h) aktivitets o medlemsansvarig
1. fått ordning på praktiska detaljer runt medlemsbiten. Ny aktivitetsgrupp bildad, Herrljunga-Vårgårda-Alingsås.

2. Anordna träff för aktivitetsansvariga under hösten – Susanne arbetar fram förslag.

f) JUM-utb.ansvarig
1. utbildat 10 kastare i Väst, vissa av dessa planeras utbildas till testledare under hösten.  

2. Funktionsbeskrivningprotokollen ändrade.

3. Ska ordna synkroniseringsutb och genomgång av protokoll för beskrivare i höst.

k) sekreterare
1. valpförmedling – Monica Kinge slutat som valpförmedlare. Nya valpförmedlare är Jenny van Zwoll och Marica Ekstrand. Tuula har också slutat som valpförmedlare men tar hand om valpförmedlingen på hemsidan.

2. kriterier valpförmedling meriter från april-maj 2006 – kullar som förväntas förmedlas i samband med meriter tagna med dummies under april och maj 2006 godtas då gällande text för valpförmedling är sådan att dessa ej kan undantas.

Beslut att förtydliga regler att för att få förmedla kullar på hemsidans valpförmedling ska gällande prov vara utförda med vilt gällande från 2006-07-01. Jaktansvarig formulerar detta till webmaster.

3. Deltagit i funktionsbeskrivningsutbildning i Finland och föreläsning om autoimmuna sjukdomar.

§ 45

Specialen 2006 och 2007

Specialen 2006
inkommen rapport från Lena Toftling, läget under kontroll.

Specialen 2007
då Specialen blivit större och större behövs åtminstone för 2007 en mer lätthanterligt förslag. Vi har idag inga fasta namn som ansvariga, platsen Tångahed är bokad. Förslag från Sverker presenteras för styrelsen som mål att hitta ansvariga för nästa års Special med mindre krav för att uppnå ett bra arrangemang.

Förslagen i stort – utställning inofficiell, middag – grillning för minskad arbete runt det, lydnad och agility hyres ut till brukshundklubb, jaktbiten ändras mest med meriteringssystem och begränsat deltagande i junior och mästarklass, införande av WT och ingen eller minskad nybörjarklass. Förslaget ledde till diskussioner och styrelsen tittar över förslaget och färdigt reviderat förslag som grund till beslut utarbetas till senast den 30 juni.

§ 46

Uppfödarsemimarium 18-19 nov

Föreläsare Kerstin Malm och Tobias Gustafsson, hundetologer deltar i uppfödarseminarium 18.19 november i Norberg. Annonsering om detta sker i Tollaren och på hemsidan.

§ 47

Circuit 2008
Vi ska sponsra egen ring vid World Dog Show i Stockholm 2008. Olika alternativ presenteras av Susanne, beslut att vi tar paket där SKK ordnar allt utom 2 ringsekreterare som ordnas av klubben – kostnad 4000 kr. Louise Blomqvist ordnar ringsekreterare.

§ 48

Inbjudan till seminarium och kurser
1. Inbjudan avelsråd steg 1 inkommit. Kolla med Yvonne om hon gått den, i så fall anmälan senast 4/9.
2. Seminarium utställningsansvarig 28-29/10 för läns och specialklubbar. Louise kollar och bekräftar om det gäller styrelsens utställningsansvarig eller ej.

§ 49

Konferens – Tollarklubbens avelskommitté
Ansökan om kostnadsersättning för konferens avelskommittén inkommit. Styrelsen beviljar ersättning för detta.

§ 50

RAS
1. RAS handledare – info från SKK
handledare finnes numera inom SKK för de som ej är klara med RAS.

2. RAS konferens
oklar punkt, hänvisar till nästa möte/kontakt med Yvonne A

§ 51

Rasmonter
Kalkyl inkommit från Södra Stockholms aktivitetsgrupp för rasmonter med tillbehör. Kostnad för detta 8630 kr för arbete, inredning monter och framtagande av nytt material som även ska användas i framtida olika arrangemang i Tollarklubben. 
Beslut att gruppen ska presentera förslag till nästa styrelsemöte. Tuula tar kontakt med dem.

§ 52

Övriga frågor
Medlem i klubben inkommit med önskan om ersättning för gravyr på vandringspris. Priser är ej instiftade av klubben, och det är ej budgeterat för detta, således avslag.

§ 53

Nästa styrelsemöte 
planerat till torsdag den 27/7 i Mariestad kl 11.00. Internationellt tollarmöte planerat till samma dag kl 15.00. Sverker meddelar berörda parter.

§  54

Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och mötet avslutas.

 

Sverker Haraldsson Agneta Joonas
Ordförande Mötessekreterare
Katrin Karlsson  
Justeringsman


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben