NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Stockholm 2006-09-09

Närvarande:

Sverker Haraldsson
Anders Wahlberg
Susanne Holmberg
Agneta Joonas
Katrin Karlsson
Tuula Lindroos

Anmält förhinder:

Axel Sannö
Yvonne Altemark 
Louise Blomqvist 
Ulla Nilsson

§ 71

Mötets öppnande
Ordförande Sverker Haraldsson hälsar alla  välkomna och förklarar mötet öppnat

§ 72

Beslutmässighet. Godkännande av dagordning

Beslutmässighet föreligger. Dagordningen godkännes med tillägg § 80 b

§ 73

Val av justerare

Susanne Holmberg väljes till att jämte ordförande justera protokollet

§ 74

Genomgång av föregående protokoll

060607

§ 58 - § 42 Specialenansvarig
Sverker har frågat en person, inget svar ännu.

§ 58 - § 42 D-märkning av ”dummie-prov”
Anders ser till att det kommer info på hemsidan

§ 58 - § 44 Valpförmedlingsregler
Anders ordnar så dom nya reglerna kommer på hemsidan

060727

§ 60 d) 2. Systematiskt upprepade brott mot avelspolicy
Avelskommittén har diskuterat frågan

§ 60 e) Infomaterial uppfödarseminarier och –utbildningar
Finns på hemsidan och kommande nummer av Tollaren

§ 60 f) Utökad rasregister – Tord Lundborg
Sverker har skickat svar på förfrågan

§ 60 h) 1. Organisationen – hur ska arbetet med omorganisationen ske
Arbetet har påbörjats

§ 60 h) 2. Medlemsvärvning
Susanne har skrivit ett utkast till brev som kommer att skickas till berörda personer

§ 61 Tollarspecialen 2007 och framåt
se § 77

§ 62 Tollaren
se § 78

§ 63 Uppfödarseminarium den 18 – 19 november
Allting är klart. Inbjudan kommer att finnas på hemsidan och kommande nummer av Tollaren

§ 64 Circuit 2008
se § 79

§ 65 2. Inbjudan till seminarier, kurser mm.
Ulla kan inte åka på kursen för kassörer

§ 75

Skrivelser in och ut

Från SSRK

v. 30
Auktorisation gruppallround domare

v. 32
Protokoll Viltspårskommitté, SSRK
Protokoll Avelskommitté, SSRK
Protokoll HS-möte, SSRK
Info om SKKs juridiska avdelning, SKK

v. 33
Månadsbrev augusti, SKK
Informations brev, SSRK

v. 34
Uteslutna personer samt personer som ej får antas som medlemmar, SSRK
Mottagare av viltspårsprotokoll, SSRK

v. 35
Informations brev, SSRK
Inbjudan till Rasklubbstorget 2006, SKK

§ 76

Rapporter från alla ansvarsområden

a)   Ordförande
1.   Slutreviderade regler för dom officiella Tollingjaktproven

2.  Mikael Söderqvist har avsagt sig uppdraget som ansvarig för Tollarbutiken
Tuula ser till att det kommer en blänkare på hemsidan om att ny butiksansvarig sökes. Sverker skickar förfrågan till maillistan.

3.  Sverker visade nytt förslag till foldern. Samtliga styrelsemedlemmar ska läsa den och komma med synpunkter. När allt är klart ska 2000 ex. av foldern beställas.

4.  Anonymt brev om påstådda missförhållande i en familj som har haft en Tollare. Inga åtgärder då brevet är anonymt

b)   Jaktansvarig
1.   Ett annonserat apporteringstest där ingen kontakt tagit med jaktansvarig. Anders har godkänt domaren i efterhand.

c)    Kassör via mail
1.   Klubben har 274 575 kronor på kontot

d)    Avelsansvarig via mail

1.   Helen Hamlin fick prover från 189 st. hundar vid Specialen

2.   Rapport från avelskommittén konferens den 25 – 27 augusti

e)    Uppfödaransvarig

1.   Två nya kennelägare har gått SKK:s uppfödarutbildning

f)     Utställningsansvarig via mail

se § 79

g)    Tollingjaktansvarig via mail

1.   Ett av höstens Tollingjaktprov har blivit inställt

h)    Aktivitets- & medlemsansvarig

1.   Många medlemsfrågor samt en del önskemål att överföra medlemskapet från en person till en annan inom samma familj

2.   Önskemål att uppfödarna blir bättre på att redovisa telefonnummer eller mailadress till sina ”valpköparmedlemmar”

i)      JUM- & utbildningsansvarig

1.    3 nya kastare ska utbildas i Östersund. Testledarutbildning planeras i Göteborgs- trakten under hösten

j)      Sekreterare

1.    Tuula har slutat som aktivitetsansvarig för Blekingetollarna

2.    I samarbete med Sölvesborgs BK anordnas det ett MH-test för Tollare i Blekinge

§ 77

Tollarspecialen 

2007

Jaktprov – Roger Altemark och Jan-Inge Glenberg
WT –
Sverker och jaktkommittén
Lydnad – Herrljunga BK
Agility – ej klart

Utställning – ej klart

Sverker kommer att skicka brev till samtliga aktivitetsansvariga på väst för att få tips om flera namnförlag på folk som kan tänka sig att hjälpa till

Anders har börjat på förturslistan till jaktproven, återstår att försöka reda ut utländska motsvarigheterna för våra provformer

2008 och vidare

Susanne håller på att se över om Stockholm med omnejd kan anordna Specialen 2008 eller 2009

Tuula kontaktar Ulrica Åström för att höra sig om intresset av att anordna Specialen i Dalarna - Västmanland

§ 78

Tollaren

Varbergstryckeri kommer att trycka Tollaren i fortsättningen

§ 79

Circuit 2008

Domare klar: Paula Heikkinen-Lehkonen, ringsekreterare ej klar ännu

§ 80

Inbjudan till seminarier, kurser mm.

Rasklubbstorget – Stora Stockholm
Susanne kontaktar ”rasmontergruppen” ang. anmälan till Stora Stockholm

§ 80 b

Förfrågan om att anordna apporteringstest

Anders svarar på förfrågan

§ 81 

Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 82

Nästa styrelsemöte

Blir i Årsta den 25 november kl. 12. 30

§ 83

Mötets avslutande
Ordförande Sverker Haraldsson tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet Sverker Haraldsson
Tuula Lindroos Ordförande
Sekreterare
Susanne Holmberg
Justeringsman


Copyright © Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben